BREXIT: Hot topic
Worried about Brexit fallout on chemicals regulation?
Find what experts have to say on this topic. Learn how to prepare for all potential Brexit outcomes.

ÚVOD

Účelem této přílohy je stanovit, jak mají následní uživatelé posuzovat a dokumentovat, že rizika plynoucí z látek, které používají, jsou během používání náležitě kontrolována, pokud jde o použití, které není zahrnuto v dodaném bezpečnostním listu, a že ostatní uživatelé ve směru dodavatelského řetězce mohou rizika přiměřeně kontrolovat. Posouzení zahrnuje životní cyklus látky od jejího přijetí následným uživatelem pro jeho vlastní použití a jeho určená použití dále ve směru dodavatelského řetězce. Při posouzení se zváží použití látky samotné nebo obsažené v ►M3  směsi ◄ nebo v předmětu.

Při posuzování chemické bezpečnosti a vypracování zprávy o chemické bezpečnosti zohlední následný uživatel informace uvedené v bezpečnostním listu dodavatele chemické látky v souladu s články 31 a 32 tohoto nařízení. Je-li to možné a vhodné, zohlední se v posouzení chemické bezpečnosti a ve zprávě o chemické bezpečnosti posouzení provedené podle právních předpisů Společenství (např. hodnocení rizika podle nařízení (EHS) č. 793/93). Odchylky od těchto posouzení je nutné zdůvodnit. V úvahu lze rovněž vzít posouzení provedená v rámci dalších mezinárodních a vnitrostátních programů.
Postup následného uživatele při posuzování chemické bezpečnosti a vypracovávání zprávy o chemické bezpečnosti zahrnuje tyto tři kroky:

KROK 1: VYTVOŘENÍ SCÉNÁŘŮ EXPOZICE

Následný uživatel vypracuje scénáře expozice pro použití, jež nejsou zahrnuta v bezpečnostním listu, který mu byl dodán v souladu s oddílem 5 přílohy I.

KROK 2: V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPŘESNĚNÍ POSOUZENÍ NEBEZPEČNOSTI DODAVATELEM

Považuje-li následný uživatel posouzení nebezpečnosti a PBT uvedená v dodaném bezpečnostním listu za přiměřená, není nutné žádné další posouzení nebezpečnosti nebo posouzení PBT a vPvB. V tomto případě použije pro charakterizaci rizika příslušné informace oznámené dodavatelem. Toto se uvede ve zprávě o chemické bezpečnosti.
Považuje-li následný uživatel posouzení uvedená v dodaném bezpečnostním listu za nepřiměřená, provede příslušná posouzení, která jsou pro něj přiměřená, v souladu s oddíly 1 až 4 přílohy I.
Pokud se následný uživatel domnívá, že pro vypracování zprávy o chemické bezpečnosti jsou vedle informací poskytnutých dodavatelem nezbytné další informace, následný uživatel takovéto informace shromáždí. Lze-li tyto informace získat pouze zkouškami na obratlovcích, předloží agentuře návrh na strategii zkoušení v souladu s článkem 38. Vysvětlí, proč považuje doplňkové informace za nezbytné. Během čekání na výsledky dalších zkoušek zaznamená ve své zprávě o chemické bezpečnosti opatření k řízení rizik, která přijal pro řízení zkoumaných rizik.
Po dokončení doplňujících zkoušek následný uživatel případně přepracuje zprávu o chemické bezpečnosti a bezpečnostní list, pokud se tento od něj vyžaduje.

KROK 3: CHARAKTERIZACE RIZIKA

Charakterizace rizika se vypracuje pro každý nový scénář expozice, jak je stanoveno v oddíle 6 přílohy I. Charakterizace rizika se uvede v příslušné položce zprávy o chemické bezpečnosti a shrne se v příslušných položkách bezpečnostního listu.
Při vytváření scénáře expozice bude nutné vytvořit počáteční předpoklady ohledně provozních podmínek a opatření k řízení rizik. Pokud počáteční předpoklady povedou k charakterizaci rizika, která naznačí nedostatečnou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, bude nutné proces opakovat a změnit jeden nebo více faktorů, dokud nebude možné prokázat náležitou kontrolu. To může vyžadovat vytvoření doplňujících informací o nebezpečnosti nebo expozici nebo vhodnou změnu procesu, provozních podmínek nebo opatření k řízení rizik. Opakování se proto mohou na jedné straně týkat vypracování a přezkumu (počátečních) scénářů expozice, jež zahrnují vypracování a přijetí opatření k řízení rizik, a na druhé straně získávání dalších informací pro vytvoření konečného scénáře expozice. Účelem získání dalších informací je stanovit přesnější charakterizaci rizika založenou na zpřesněném posouzení nebezpečnosti nebo expozice.
Následný uživatel vypracuje zprávu o chemické bezpečnosti s podrobným popisem svého posouzení chemické bezpečnosti, přičemž použije část B oddíly 9 a 10 formátu stanoveného v oddíle 7 přílohy I a popřípadě i další oddíly tohoto formátu.
Část A zprávy o chemické bezpečnosti zahrnuje prohlášení o tom, že opatření k řízení rizik uvedená v příslušných scénářích expozice přijímá následný uživatel pro svá vlastní použití a že opatření k řízení rizik uvedená ve scénářích expozice pro určená použití se sdělují ve směru dodavatelského řetězce.