BREXIT: Hot topic
Worried about Brexit fallout on chemicals regulation?
Find what experts have to say on this topic. Learn how to prepare for all potential Brexit outcomes.

1.: ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Tento oddíl bezpečnostního listu stanoví, jak se látka nebo směs identifikuje a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace.
1.1 / Identifikátor výrobku
1.2 / Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3 / Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
1.4 / Telefonní číslo pro naléhavé situace