Článek 57: Látky, které mají být zahrnuty do přílohy XIV

Do přílohy XIV mohou být postupem podle článku 58 zahrnuty tyto látky:
a) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci v třídě nebezpečnosti „karcinogenita“ kategorie 1A nebo 1B v souladu s oddílem 3.6 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
b) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci v třídě nebezpečnosti „mutagenita v zárodečných buňkách“ kategorie 1A nebo 1B v souladu s oddílem 3.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
c) látky, které splňují kritéria pro klasifikaci v třídě nebezpečnosti „toxicita pro reprodukci“ kategorie 1A nebo 1B, členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, v souladu s oddílem 3.7 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
d) látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické podle kritérií stanovených v příloze XIII tohoto nařízení;
e) látky, které jsou vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII tohoto nařízení;
f) látky – například látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti nebo s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria písmen d) ani e) – pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v písmenech a) až e), a které jsou identifikovány v jednotlivých případech postupem podle článku 59 tohoto nařízení.