14.: ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li takové informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena.

Je-li to vhodné, v tomto oddíle se uvedou informace týkající se přepravní klasifikace podle jednotlivých Vzorových předpisů OSN: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ( 39 ), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) ( 40 ) a Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) ( 41 ) – přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí ( 42 ) –, jakož i Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) ( 43 ) (námořní doprava) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO) ( 44 ) (letecká doprava).

14.1 / UN číslo
14.2 / Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
14.3 / Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
14.4 / Obalová skupina
14.5 / Nebezpečnost pro životní prostředí
14.6 / Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.7 / Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC