10.: ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.
10.1 / Reaktivita
10.2 / Chemická stabilita
10.3 / Možnost nebezpečných reakcí
10.4 / Podmínky, kterým je třeba zabránit
10.5 / Neslučitelné materiály
10.6 / Nebezpečné produkty rozkladu