3.2.2.: Posouzení vlastností B a vB:

a) výsledky zkoušek biokoncentrace nebo bioakumulace ve vodních druzích;
b) jiné informace, pokud je možné prokázat, že jsou účelné a spolehlivé:
výsledky zkoušek bioakumulace v suchozemských druzích,
údaje z odborných analýz lidských tělesných tekutin nebo tkání, jako je krev, mléko nebo tuk,
zjištění zvýšených hladin v biotě oproti hladinám v prostředí, ve kterém se vyskytuje, zejména v případě ohrožených druhů nebo citlivých populací,
výsledky zkoušek chronické toxicity na zvířatech,
posouzení toxikokinetického chování látky;
c) informace o tom, zda je látka schopna biomagnifikace v potravním řetězci a vyjádřených, pokud je to možné, biomagnifikačními faktory nebo faktory trofické magnifikace.