PŘÍLOHA III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI

Kritéria pro látky registrované v množství mezi 1 a 10 tunami, pokud jde o čl. 12 odst. 1 písm. a) a b):
a) látky, u kterých se předpokládá (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat kritéria kategorie 1A nebo 1B klasifikace v třídách nebezpečnosti „karcinogenita“, „mutagenita v zárodečných buňkách“ nebo „toxicita pro reprodukci“ nebo kritéria v příloze XIII;
b) látky
i) se širokým nebo rozptýleným použitím, zejména pokud jsou tyto látky používány v ►M3  směsích ◄ určených pro spotřebitele nebo jsou součástí spotřebních předmětů a
ii) u kterých se předpokládá (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat klasifikační kritéria pro veškeré třídy nebezpečnosti nebo členění týkající se účinků na lidské zdraví nebo životní prostředí podle nařízení (ES) č. 1272/2008.