13.1: Metody nakládání s odpady

V tomto pododdílu bezpečnostního listu se:
a) musí specifikovat obaly a metody pro nakládání s odpady včetně vhodných metod nakládání s odpady látek nebo směsi i všech kontaminovaných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování);
b) musí specifikovat fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady;
c) musí zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace;
d) určí zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady, pokud je to vhodné.
Uvedou se všechna důležitá ustanovení Unie týkající se odpadů. Pokud taková ustanovení neexistují, uvedou se související platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení.