1.5: Sdružování látek do skupin a analogický přístup

Látky, jejichž fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti jsou v důsledku strukturní podobnosti pravděpodobně podobné nebo které vykazují podobný model chování, je možné považovat za skupinu nebo „kategorii“ látek. Použití koncepce skupin vyžaduje, aby fyzikálně-chemické vlastnosti, účinky na lidské zdraví a životní prostředí nebo osud v životním prostředí bylo možné předvídat z údajů pro referenční látku nebo látky ve skupině pomocí interpolace na ostatní látky ve skupině (analogický přístup). To zamezuje nutnosti provádět zkoušky každé látky pro každou sledovanou vlastnost. Agentura vydá po konzultaci s příslušnými partnery a ostatními zúčastněnými osobami pokyny o technicky a vědecky podložené metodice seskupování látek, a to v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro první registraci zavedených látek.
Podobnosti mohou být založeny na
1) společné funkční skupině,
2) společných prekurzorech nebo pravděpodobnosti společných produktů rozkladu fyzikálními a biologickými procesy, které vedou ke strukturně podobným chemickým látkám, nebo
3) konstantní závislosti změny účinnosti vlastností v celé kategorii.
Použije-li se koncepce skupin, látky se klasifikují a označují na tomto základě.
Ve všech případech by výsledky měly
být přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika,
dostatečně a spolehlivě pokrývat klíčové parametry, které jsou zahrnuty v odpovídajících zkušebních metodách uvedených v čl. 13 odst. 3,
zahrnovat trvání expozice srovnatelné nebo delší než v odpovídající zkušební metodě uvedené v čl. 13 odst. 3, pokud je délka trvání expozice důležitým parametrem, a
poskytnout přiměřenou a spolehlivou dokumentaci použité metody.