Článek 77: Úkoly

1.  Agentura poskytuje členským státům a orgánům Společenství co nejlepší vědeckou a technickou pomoc v otázkách týkajících se chemických látek, které spadají do její působnosti a které jí jsou předloženy podle tohoto nařízení.
2.  Sekretariát plní tyto úkoly:
a) vykonává úkoly, které mu jsou svěřeny podle hlavy II, včetně usnadnění efektivní registrace dovážených látek způsobem, který je v souladu s mezinárodními obchodními závazky Společenství vůči třetím zemím;
b) vykonává úkoly, které mu jsou svěřeny podle hlavy III;
c) vykonává úkoly, které mu jsou svěřeny podle hlavy VI;
d) vykonává úkoly, které jsou mu svěřeny podle hlavy VIII;
e) ►M3  vytváří a udržuje databáze s informacemi o všech registrovaných látkách, soupisy klasifikací a označení a harmonizovaný seznam klasifikací a označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008. ◄ Zdarma zveřejňuje informace určené v čl. 119 odst. 1 a 2 v databázích na internetu, s výjimkou situace, kdy se žádost podle čl. 10 písm. a) bodu xi) považuje za odůvodněnou. Agentura zpřístupňuje další informace v databázích na žádost podle článku 118;
f) zveřejňuje informace o tom, které látky jsou a byly hodnoceny do 90 dnů od obdržení informací agenturou, v souladu s čl. 119 odst. 1;
g) případně poskytuje technické a vědecké pokyny a nástroje pro fungování tohoto nařízení, zejména s cílem pomáhat při vyhotovování zpráv o chemické bezpečnosti (v souladu s článkem 14, čl. 31 odst. 1 a čl. 37 odst. 4) a použití čl. 10 písm. a) bodu viii), čl. 11 odst. 3 a čl. 19 odst. 2 průmyslem, a především malými a středními podniky, a technické a vědecké pokyny pro použití článku 7 výrobci a dovozci předmětů;
h) poskytuje technické a vědecké pokyny týkající se uplatňování tohoto nařízení příslušným orgánům členských států a poskytuje podporu kontaktním místům členských států zřízeným podle hlavy XIII;
i) poskytuje pokyny partnerům, včetně příslušných orgánů členských států pro sdělování informací veřejnosti o rizicích a bezpečném použití látek samotných nebo obsažených v ►M3  směsích ◄ nebo v předmětech;
j) poskytuje poradenství a pomoc výrobcům a dovozcům žádajícím o registraci látky podle čl. 12 odst. 1;
k) připravuje vysvětlující informace o tomto nařízení pro ostatní partnery;
l) na žádost Komise poskytuje technickou a vědeckou podporu pro opatření ke zlepšení spolupráce mezi Společenstvím, jeho členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi ve vědeckých a technických otázkách týkajících se bezpečnosti látek, jakož i aktivní účast na činnostech v oblasti technické pomoci a budování kapacit pro řádné řízení chemických látek v rozvojových zemích;
m) vede rejstřík rozhodnutí a stanovisek založených na závěrech Výboru členských států ohledně výkladu a provádění tohoto nařízení;
n) oznamuje rozhodnutí přijatá agenturou;
o) zajišťuje formát pro předkládání informací agentuře.
3.  Výbory plní tyto úkoly:
a) vykonávají úkoly, které jim jsou svěřeny ►M3  podle hlav VI až X ◄ ;
b) na žádost výkonného ředitele poskytují technickou a vědeckou podporu pro opatření ke zlepšení spolupráce mezi Společenstvím, jeho členskými státy, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi ve vědeckých a technických otázkách týkajících se bezpečnosti látek, jakož i aktivní účast na činnostech v oblasti technické pomoci a budování kapacit pro řádné řízení chemických látek v rozvojových zemích;
c) na žádost výkonného ředitele vypracovávají stanoviska k jiným aspektům týkajícím se bezpečnosti látek samotných nebo obsažených v ►M3  směsích ◄ nebo v předmětech.
4.  Fórum plní tyto úkoly:
a) šíří osvědčené postupy a zdůrazňuje problémy na úrovni Společenství;
b) navrhuje, koordinuje a vyhodnocuje harmonizované projekty v oblasti prosazování a společné kontroly;
c) koordinuje výměnu inspektorů;
d) stanoví strategie a osvědčené postupy pro prosazování;
e) rozvíjí pracovní metody a nástroje pro místní inspektory;
f) pracuje na vývoji postupu elektronické výměny informací;
g) udržuje styky s průmyslem se zvláštním ohledem na zvláštní potřeby malých a středních podniků a s ostatními partnery, podle potřeby včetně příslušných mezinárodních organizací;
h) zkoumá návrhy omezení s cílem radit v otázkách prosazování.