3.1.2: Indikace vlastností B a vB

a) rozdělovací koeficient oktanol-voda pokusně stanovený podle přílohy VII oddílu 7.8 nebo odhadem podle modelů (Q)SAR podle přílohy XI oddílu 1.3;
b) jiné informace, pokud je možné prokázat, že jsou účelné a spolehlivé.