1.1.3: Historické údaje o účincích na člověka

Zváží se historické údaje o účincích na člověka, např. epidemiologické studie exponovaných skupin obyvatelstva, údaje o náhodné expozici nebo expozici při práci a klinické studie.
Vypovídací schopnost údajů pro určitý účinek na lidské zdraví závisí mimo jiné na druhu analýzy a na zahrnutých parametrech a na velikosti a specifičnosti odezvy, a v důsledku toho předvídatelnosti účinku. Ke kritériím pro posouzení přiměřenosti údajů patří
1) vhodný výběr a popis exponovaných a kontrolních skupin,
2) přiměřený popis expozice,
3) dostatečně dlouhé sledování případného výskytu choroby,
4) platná metoda pozorování účinku,
5) správné posouzení předpojatosti a matoucích faktorů a
6) přiměřená statistická spolehlivost pro odůvodnění závěru.
Ve všech případech je nutné poskytnout přiměřenou a spolehlivou dokumentaci.