Článek 89: Zřízení odvolacího senátu

1.  Odvolací senát se skládá z předsedy a dvou dalších členů.
2.  Předseda a oba členové mají náhradníky, kteří je zastupují v době jejich nepřítomnosti.

3.  Předsedu, ostatní členy a náhradníky jmenuje správní rada na základě seznamu kandidátů navržených Komisí po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a jiném tisku a na internetu. Jsou jmenováni na základě svých relevantních zkušeností a odborných znalostí v oblasti chemické bezpečnosti, přírodních věd nebo regulačních a právních postupů ze seznamu kvalifikovaných kandidátů přijatého Komisí.

Správní rada může na doporučení výkonného ředitele stejným postupem jmenovat další členy a jejich náhradníky, je-li to nutné k zajištění toho, aby odvolání mohla být vyřizována v uspokojivých lhůtách.
4.  Kvalifikace vyžadované od členů odvolacího senátu určí Komise postupem podle čl. 133 odst. 3.
5.  Předseda a členové mají stejná hlasovací práva.