4.: ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti.
4.1 / Popis první pomoci
4.2 / Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
4.3 / Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření