Článek 141: Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. června 2007.
2.  Hlavy II, III, V, VI, VII, XI a XII a články 128 a 136 se použijí ode dne 1. června 2008.
3.  Článek 135 se použije ode dne 1. srpna 2008.
4.  Hlava VIII a příloha XVII se použijí ode dne 1. června 2009.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.