Dodatek 2: Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)


Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

Beryllium

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7

 

Sloučeniny beryllia s výjimkou křemičitanů hlinito-berylnatých

004-002-00-2

 

 

 

Oxid beryllnatý

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

►M5  E ◄

Sulfalát (ISO); S-(2-chlorallyl)-diethyldithio karbamát

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7

 

Dimethylkarbamoylchlorid

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7

 

Diazomethan

006-068-00-8

206-382-7

334-88-3

 

▼M14

O-isobutyl-N-ethoxy karbonyl-thiokarbamát

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

Hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thiokarbamát

006-102-00-1

432-750-3

 

▼C1

Hydrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

►M5  E ◄

N,N-dimethylhydrazin

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7

 

1,2-dimethylhydrazin

007-013-00-0

 

540-73-8

►M5  E ◄

Soli hydrazinu

007-014-00-6

 

 

 

Isobutylnitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

►M5  E ◄

Hydrazobenzen; 1,2-difenylhydrazin

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7

 

Hydrazin-bis(4-hydroxy-3-karboxybenzensulfonát)

007-022-00-X

405-030-1

 

 

▼M45

Mikrovlákna E-skla reprezentativního složení; [vápenato-hlinito-křemičitá vlákna s náhodnou orientací a tímto reprezentativním složením (v % hmotnostních): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: typicky jsou vyráběna rozvlákňováním plamenem a rotačním procesem. (Další jednotlivé prvky mohou být přítomny v nízkých koncentracích; seznam procesů nevylučuje inovace).]

014-046-00-4

 

▼C1

Hexamethylfosfortriamid; hexamethylfosforamid

015-106-002

211-653-8

680-31-9

 

▼M14

Směs: dimethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Diethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Ethyl-methyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát

015-196-00-3

435-960-3

 

▼M26

Fosfid india

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7

 

▼C1

Dimethyl-sulfát

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

►M5  E ◄

Diethyl-sulfát

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

 

Propan-1,3-sulton

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-4

 

N,N-dimethylsulfamoylchlorid

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-1

 

Dichroman draselný

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M5  E ◄

Dichroman amonný

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M5  E ◄

▼M14

Dichroman sodný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Chromyl dichlorid; chlorid-oxid chromový

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Chroman draselný

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Chroman vápenatý

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0

 

Chroman strontnatý

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2

 

Chroman chromitý

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6

 

Sloučeniny chromu (VI) s výjimkou chromanu barnatého a sloučenin specifikovaných jinde ►M5  v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 ◄

024-017-00-8

 

Chroman sodný

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M5  E ◄

Chlorid kobaltnatý

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

►M5  E ◄

Síran kobaltnatý

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

►M5  E ◄

▼M14

Octan kobaltnatý

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Dusičnan kobaltnatý

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Uhličitan kobaltnatý

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

▼M26

Arsenid galia

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

▼C1

Bromičnan draselný

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2

 

Oxid kademnatý

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

►M5  E ◄

Fluorid kademnatý

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M5  E ◄

Chlorid kademnatý

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M5  E ◄

Síran kademnatý

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M5  E ◄

Sulfid kademnatý

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

►M5  E ◄

Kadmium (pyroforické)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

►M5  E ◄

▼M14

Chroman olovnatý

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Sulfochroman olovnatý, žluť;

C.I. Pigmentová žluť 34;

[Tato látka je uvedena v Colour Indexu pod číslem C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Chroman-molybdenan-síran olovnatý, červeň;

C.I. Pigmentová červeň 104;

[Tato látka je uvedena v Colour Indexu pod číslem C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

▼C1

Isopren (stabilizovaný)

2-methyl-1,3-butadien

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Benzo[a]pyren; benzo[d,e,f]chrysen

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

Benzo[a]anthracen

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3

 

Benzo[b]fluoranthen; benzo[e]acefenanthrylen

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2

 

Benzo[j]fluoranthen

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3

 

Benzo[k]fluoranthen

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9

 

Dibenzo[a,h]anthracen

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3

 

Chrysen

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

 

Benzo[e]pyren

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

 

1,2-dibromethan; ethylendibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

►M5  E ◄

1,2-dichlorethan; ethylendichlorid

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2

 

▼M45

1,2-dichlorpropan; propylendichlorid

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

▼C1

1,2-dibrom-3-chlorpropan

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Bromethylen

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

 

Trichlorethen; trichlorethylen

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

 

Chloropren (stabilizovaný)

2-chlorobuta-1,3-dien

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D ►M5  , E ◄

Benzylchlorid

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

►M5  E ◄

(Trichlormethyl)benzen; benzotrichlorid

602-038-00-9

202-634-5

98-07-7

 

1,2,3-trichlorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

1,3-dichlorpropan-2-ol

602-064-00-0

202-491-9

96-23-1

 

Hexachlorbenzen

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1

 

1,4-dichlorbut-2-en

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

►M5  E ◄

2,3-dibrompropan-1-ol

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

►M5  E ◄

α,α,α,4-tetrachlorotoluen

p-chlorobenzotrichlorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

►M5  E ◄

Oxiran; ethylenoxid

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

1-chlor-2,3-epoxypropan; epichlorhydrin

603-026-00-6

203-439-8

106-89-8

 

1,2-epoxypropan; propylenoxid; methyloxiran

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

►M5  E ◄

2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

►M5  E ◄

1,2-epoxy-3-fenoxypropan; fenyl(glycidyl)ether

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

►M5  E ◄

Styrenoxid; epoxyethylbenzen; fenyloxiran

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3

 

Furan

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

►M5  E ◄

(R)-2,3-epoxypropan-1-ol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

►M5  E ◄

(R)-1-chlor-2,3-epoxypropan

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

 

▼M14

(2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid …%;

Glycidyltrimethylamonium-chlorid …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-chlorfenyl)-2,2,2-trifluorethan-1,1-diol-hydrochlorid;

[obsahuje < 0,1 % 4-chloranilinu (č. ES 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

▼C1

4-amino-3-fluorfenol

604-028-00-X

402-230-0

399-95-1

 

▼M14

Fenolftalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

▼C1

5-allyl-1,3-benzodioxol; safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

►M5  E ◄

Propano-3-lakton; propiolakton

606-031-001

200-340-1

57-57-8

 

4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon

Michlerův keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

Urethan; ethyl-karbamát

607-149-00-6

200-123-1

51-79-6

 

Methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát) (obsah akrylamidu ≥ 0,1  %)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

 

Methyl-(2-akrylamido-2-hydroxyacetát) (obsah akrylamidu ≥ 0,1  %)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

 

Oxiranemethanol, 4-methylbenzen- sulfonát, (S)-

607-411-00-X

417-210-7

70987-78-9

 

▼M14

ethyl-[1-(2,4-dichlorfenyl)-5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxylát]

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

▼C1

Akrylonitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D ►M5  , E ◄

2-nitropropan

609-002-00-1

201-209-1

79-46-9

 

▼M14

2,4-dinitrotoluen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

▼C1

5-nitroacenaften

609-037-00-2

210-025-0

602-87-9

 

2-nitronaftalen

609-038-00-8

209-474-5

581-89-5

 

4-nitrobifenyl

609-039-00-3

202-204-7

92-93-3

 

Nitrofen (ISO); (2,4-dichlorfenyl)(4-nitrofenyl)ether

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

 

2-methoxynitrobenzen; 2-nitroanisol

609-047-00-7

202-052-1

91-23-6

 

2-methyl-1,3-dinitrobenzen 2,6-dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

►M5  E ◄

1-methyl-2,3-dinitrobenzen2,3-dinitrotoluen

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

►M5  E ◄

4-methyl-1,2-dinitrobenzen3,4-dinitrotoluen

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

►M5  E ◄

1-methyl-3,5-dinitrobenzen3,5-dinitrotoluen

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

►M5  E ◄

Hydrazinium-trinitromethanid

609-053-00-X

414-850-9

 

2-methyl-1,4-dinitrobenzen2,5-dinitrotoluen

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

►M5  E ◄

2-nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

►M5  E ◄

Azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

►M5  E ◄

(Methyl-ONN-azoxy)methyl-acetát

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

 

C.I.Direct Brown 95; {5-{4’-[2,6-dihydroxy-3-(2-hydroxy-5-sulfofenylazo)fenylazo]-2-hydroxybifenyl-4-ylazo}-2-hydroxybenzoan disodný, měďnatý komplex

611-005-00-8

240-221-1

16071-86-6

 

4-amino-2’,3-dimethylazobenzen; o-aminoazotoluen

611-006-00-3

202-591-2

97-56-3

 

4-aminoazobenzen

611-008-00-4

200-453-6

60-09-3

 

Benzidinová azobarviva; 4,4'-diarylazobifenylová barviva s výjimkou barviv specifikovaných jinde ►M5  v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 ◄

611-024-00-1

 

4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)bifenyl-4-ylazo]-6-fenylazo-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonan disodný; C.I. Direct Black 38

611-025-00-7

217-710-3

1937-37-7

 

3,3'-(bifenyl-4,4'-diylbisazo)di(5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonan) tetrasodný; C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2

 

3,3'-(bifenyl-4,4'-diylbisazo)di(4-aminonaftalen-1-sulfonan) disodný; C.I. Direct Red 28

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0

 

Azobarviva na bázi o-dianisidinu; barviva na bázi 4,4'-bis(arylazo)-3,3'-dimethoxybifenyl s výjimkou barviv jmenovitě uvedených ►M5  v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 ◄

611-029-00-9

 

Azobarviva na bázi o-tolidinu; barviva na bázi 4,4'-bis(arylazo)-3,3'-dimethylbifenyl s výjimkou barviv jmenovitě uvedených ►M5  v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 ◄

611-030-00-4

 

1,4,5,8-tetraaminoanthrachinon; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8

 

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-{}{[4-(fenylazo)fenyl]azo}}-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

 

7-({}{[4,6-bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}}amino)-4-hydroxy-3-[(2-methoxyfenyl)azo]naftalen-2-sulfonová kyselina-monoformát

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

 

{}{5-[(8-acetamido-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-5'-[(6-benzamido-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-3,4,3',4'-tetrolato}}měďnatý komplex, trisodná sůl

611-063-00-4

413-590-3

164058-22-4

 

(Methylenebis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1'- dipyridiniumdichloriddihydrochlorid

611-099-00-0

401-500-5

 

Fenylhydrazin [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

►M5  E ◄

Fenylhydrazinium-chlorid [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Fenylhydrazin-hydrochlorid [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Fenylhydrazinium-sulfát (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

2-methoxyanilin; o-anisidin

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

►M5  E ◄

3,3’-dimethoxybenzidin; o-dianisidin

612-036-00-X

204-355-4

119-90-4

 

Soli 3,3’-dimethoxybenzidinu; soli o-dianisidinu

612-037-00-5

 

 

 

3,3’-dimethylbenzidin; o-tolidin

612-041-00-7

204-358-0

119-93-7

 

▼M14

N,N′-(bifenyl-4,4′-diyl)bisacetamid

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

▼C1

4,4’-diaminodifenylmethan; 4,4’-methylendianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

►M5  E ◄

3,3’-dichlorbenzidin; 3,3’-dichlorbifenyl-4,4’-ylendiamin

612-068-00-4

202-109-0

91-94-1

 

Soli 3,3’-dichlorbenzidinu; soli 3,3’-dichlorbifenyl-4,4’-ylendiaminu

612-069-00-X

210-323-0 [1]

265-293-1 [2]

277-822-3 [3]

612-83-9 [1]

64969-34-2 [2]

74332-73-3 [3]

 

N-nitrosodimethylamin; dimethylnitrosamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

►M5  E ◄

2,2’-dichlor-4,4’-methylendianilin;

4,4’-methylenbis(2-chloranilin)

612-078-00-9

202-918-9

101-14-4

 

Soli 2,2’-dichlor-4,4’-methylendianilinu; soli 4,4’-methylenbis(2-chloranilinu)

612-079-00-4

 

 

 

Soli 3,3’-dimethylbenzidinu; soli o-tolidinu

612-081-00-5

210-322-5 [1]

265-294-7 [2]

277-985-0 [3]

612-82-8 [1]

64969-36-4 [2]

74753-18-7 [3]

 

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

612-083-00-6

200-730-1

70-25-7

 

4,4’-methylendi-o-toluidin

612-085-00-7

212-658-8

838-88-0

 

2,2’-(nitrosoimino)diethanol

612-090-00-4

214-237-4

1116-54-7

 

o-toluidin

612-091-00-X

202-429-0

95-53-4

 

N-nitrosodipropylamin

612-098-00-8

210-698-0

621-64-7

 

▼M14

4-methyl-1,3-fenylendiamin;

4-methylbenzen-1,3-diamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

▼C1

Toluen-2,4-diamonium-sulfát

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

 

4-chloranilin

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

 

▼M14

Methylfenylendiamin;

Diaminotoluen;

[technický produkt – reakční směs 4-methyl-1,3-fenylendiaminu (č. ES 202-453-1) a 2-methyl-1,3-fenylendiaminu (č. ES 212-513-9)]

612-151-00-5

 

▼C1

4-chloro-o-toluidin [1]

4-chloro-o-toluidin hydrochlorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

►M5  E ◄

2,4,5-trimethylanilin [1]

2,4,5-trimethylanilin hydrochlorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1] –[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

►M5  E ◄

4,4'-thiodianilin [1] a jeho soli

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

►M5  E ◄

4,4'-oxydianilin [1] a jeho soli

p-aminofenyl ether [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

►M5  E ◄

2,4-diaminoanisol [1]

4-methoxy-m-fenylenediamin

2,4-diaminoanisol sulfát [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 s ≥ 0,1  % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

►M5  E ◄

6-methoxy-m-toluidin

p-kresidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

►M5  E ◄

▼M14

Bifenyl-3,3′,4,4′-tetramin;

3,3′-diaminobenzidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)amonium-chlorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

9-ethylkarbazol-3-amin;

(9-ethylkarbazol-3-yl)amin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

▼C1

Aziridin; ethylenimin

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

 

2-methylaziridin; propylenimin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

►M5  E ◄

Captafol (ISO); N-[(1,1,2,2-tetrachlorethyl)sulfanyl]-1,2,3,6-tetrahydroftalimid

613-046-00-7

219-363-3

2425-06-1

 

Carbadox (ISO); methyl-2-[(chinoxalin-2-yl) methyliden]hydrazin-1-karboxylát-1,4-dioxid

613-050-00-9

229-879-0

6804-07-5

 

Směs: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu;

směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu

613-199-00-X

421-550-1

 

▼M14

Chinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

▼C1

Akrylamid

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

 

Thioacetamid

616-026-00-6

200-541-4

62-55-5

 

Směs: N-{}{[3-hydroxy-2-(methakrylamidomethoxy)propoxy]methyl}}methakrylamid, N-({}{2,3-bis(methakrylamidomethoxy)propoxy]methyl}}methakrylamid, methakrylamid, N-[(methakrylamidomethoxy)methyl]methakrylamid a N-[(2,3-dihydroxypropoxy)methyl]methakrylamid

616-057-00-5

412-790-8

 

▼M14

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

▼C1

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce; lehký olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena z uhlovodíků s počtem atomů uhlíku převážně v rozmezí C4 až C10 a destilující v rozmezí přibližně 80 °C až 160 °C.)

648-001-00-0

283-482-7

84650-02-2

 

Dehtové oleje; hnědouhelné; lehký olej

(Destilát z hnědouhelného dehtu s teplotou varu v rozmezí přibližně 80 °C až 250 °C. Je složen převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků a jednomocných fenolů.)

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolový předkap (černouhelný); redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

(Destilát z koksárenského lehkého oleje s přibližným destilačním rozmezím pod 100 °C. Je složen převážně z alifatických uhlovodíků s počtem atomů uhlíku C4 až C6.)

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, bohatá na BTX; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

(Zbytky z destilace surového benzolu pro odstranění benzolových předků. Jsou složeny převážně z benzenu, toluenu a xylenů a mají teplotu varu v rozmezí přibližně 75 °C až 200 °C.)

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatické uhlovodíky, C6-10, bohaté na C8; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solventní nafta (černouhelná), lehká; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solventní nafta (černouhelná), frakce xylen-styrén; redestilát lehkého oleje, středněvroucí

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solventní nafta (černouhelná), s obsahem kumaronu-styrénu; redestilát lehkého oleje, středněvroucí

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Těžký benzol (černouhelný), destilační zbytky; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

(Zbytky z destilace hydrogenovaného surového benzolu. Jsou složeny převážně z naftalenu a kondenzačních produktů indenu a styrénu.)

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatické uhlovodíky, C8; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatické uhlovodíky, C8-9, vedlejší produkt polymerace uhlovodíkové pryskyřice; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

(Složitá směs uhlovodíků získaná při vakuovém odpařování rozpouštědla ze zpolymerované uhlovodíkové pryskyřice. Je složena z uhlovodíků s počtem atomů uhlíku převážně v rozmezí C8 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 215 °C.)

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatické uhlovodíky, C9-12, benzenový destilát; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Extrakční zbytky (černouhelné), alkalická benzolová frakce, kyselý extrakt; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí

(Redestilát z destilátu hnědouhelného vysokovroucího dehtu, bez dehtových kyselin a dehtových bází, s teplotou varu v rozmezí přibližně 90 °C až 160 °C. Je složen převážně z benzenu, toluenu a xylenů.)

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Extrakční zbytky (dehtárenské), alkalická benzolová frakce, kyselý extrakt; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí

(Složitá směs uhlovodíků získaná redestilací destilátu černouhelného vysokovroucího dehtu (bez dehtových kyselin a dehtových bází). Je složena převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním jádrem a má teplotu varu v rozmezí 85 °C až 195 °C.)

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselá benzolová frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí

(Kyselý kal jako vedlejší produkt rafinace surového vysokoteplotního uhlí kyselinou sírovou. Je složen převážně z kyseliny sírové a organických sloučenin.)

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, destilační přední frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí

(První frakce z destilace usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z praných karbolových olejů, s teplotou varu převážně pod 145 °C. Je složena převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků C7 a C8.)

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, kyselý extrakt, indénová frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, středněvroucí

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, indénová frakce těžkého benzolu; zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí

(Destilát z usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z praných karbolových olejů a s teplotou varu v rozmezí přibližně 155 °C až 180 °C. Je složen převážně z indenu, indanu a trimethylbenzenů.)

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solventní nafta (černouhelná); zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí

(Destilát buď z vysokoteplotního černouhelného dehtu, koksárenského lehkého oleje nebo ze zbytků alkalického extraktu dehtového oleje s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 210 °C. Je složen převážně z indenu a dalších polycyklických systémů s jedním aromatickým jádrem. Může obsahovat fenolické sloučeniny a aromatické dusíkaté báze.)

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, neutrální frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí

(Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z alkyl-substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C. Může také obsahovat nenasycené uhlovodíky, jako je inden a kumaron.)

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, kyselé extrakty; zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí

(Tento olej je složitou směsí aromatických uhlovodíků, převážně indenu, naftalenu, kumaronu, fenolu a kresolů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 140 °C až 215 °C.)

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje; karbolový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena z aromatických a dalších uhlovodíků, fenolických sloučenin a dusíkatých aromatických sloučenin destilujících přibližně v rozmezí 150 °C až 210 °C.)

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Dehtové oleje, černouhelné; karbolový olej

(Destilát z vysokoteplotního černouhelného dehtu s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 250 °C. Je složen především z naftalenu, alkylnaftalenů, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází.)

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, kyselý extrakt; zbytky z extraktu karbolového oleje

(Olej z kyselého praní bazicky praného karbolového oleje pro odstranění malých množství bazických složek (dehtové báze). Je složen převážně z indenu, indanu a alkylbenzenů.)

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický; zbytky z extraktu karbolového oleje

(Zbytky získané z černouhelného dehtového oleje při alkalickém praní, jako je vodný roztok hydroxidu sodného, po odstranění kyselin ze surového černouhelného dehtu. Jsou složeny převážně z naftalenu a aromatických dusíkatých bází.)

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Extrakční oleje (černouhelné), lehký olej; kyselý extrakt

(Vodní extrakt získaný při kyselém praní alkalicky promytého karbolového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.)

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridin, alkylderiváty; báze surového dehtu

(Složitá směs polyalkylovaných pyridinů získaná při destilaci černouhelného dehtu nebo jako vysokovroucí destiláty, přibližně nad 150 °C, reakčních směsí amoniaku s acetaldehydem, formaldehydem a paraformaldehydem.)

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Dehtové báze, černouhelné, pikolinová frakce; báze destilátů

(Pyridinové báze s teplotou varu v rozmezí 125 °C až 160 °C získané destilací neutralizovaného kyselého extraktu dehtové frakce s obsahem bází z destilace černouhelných dehtů. Je složena převážně z lutidinů a pikolinů.)

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Dehtové báze, černouhelné, lutidinová frakce; báze destilátů

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Extrakční oleje (černouhelné), dehtová báze, kollidinová frakce; báze destilátů

(Extrakt vzniklý při kyselé extrakci bází z aromatických olejů ze surového černouhelného dehtu, jejich neutralizací a destilací. Obsahuje převážně kollidiny, anilin, toluidiny, lutidiny a xylidiny.)

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Dehtové báze, černouhelné, kollidinová frakce; báze destilátů

(Destilační frakce s teplotou varu v rozmezí přibližně 181 °C až 186 °C ze surových bází získaná z neutralizovaných dehtových frakcí obsahujících báze extrahovaných kyselinou, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje zejména anilin a kollidiny.)

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Dehtové báze, černouhelné, anilinová frakce; báze destilátů

(Destilační frakce s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 200 °C ze surových bází získaná odstraněním bází a fenolů z karbolového oleje, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, lutidiny a toluidiny.)

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Dehtové báze, černouhelné, toluidinová frakce; báze destilátů

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destiláty (ropné), pyrolyzní oleje z výroby alkenů/alkinů smíchané s vysokoteplotním černouhelným dehtem, indenová frakce; redestiláty

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako redestilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a zbytkových olejů, které se získaly při pyrolytické výrobě alkenů/alkinů z ropných produktů nebo zemního plynu. Je složena převážně z indenu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 190 °C.)

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destiláty (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenové oleje; redestiláty

(Redestilát získaný z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolyzních zbytkových olejů, s teplotou varu v rozmezí přibližně 190 °C až 270 °C. Je složen převážně ze substituovaných aromátů se dvěma jádry.)

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenový olej, redestilát; redestiláty

(Redestilát získaný z frakční destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolu a bází, který se získal destilací vysokoteplotního dehtu, a pyrolyzních zbytkových olejů, s teplotou varu v rozmezí přibližně 220 °C až 230 °C. Je složen převážně ze substituovaných a nesubstituovaných aromátů se dvěma jádry.)

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenový olej; redestiláty

(Neutrální olej získaný z oleje zbaveného fenolu a bází, který se získal destilací vysokoteplotního dehtu a pyrolyzních zbytkových olejů, s teplotou varu v rozmezí přibližně 225 °C až 255 °C. Je složen převážně ze substituovaných aromátů se dvěma jádry.)

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenový olej, destilační zbytky; redestiláty

(Zbytky z destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolu a bází (z černouhelného dehtu a pyrolyzních zbytkových olejů) s teplotou varu v rozmezí 240 °C až 260 °C. Je složen převážně ze substituovaných aromátů se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.)

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Absorpční oleje, frakce bicyklických aromátů a heterocyklických uhlovodíků; redestilát pracího oleje

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako redestilát z destilace pracího oleje. Je složena převážně z aromátů se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 290 °C.)

648-041-00-9

309-851-5

101316-45-4

M

Destiláty (dehtárenské), zadní frakce, bohatá na fluoren; redestilát pracího oleje

(Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací dehtového oleje. Je složena z aromatických a polycyklických uhlovodíků, převážně fluorenu a zčásti acenaftenu.)

648-042-00-4

284-900-0

84989-11-7

M

▼M14

Kreosotový olej, acenaftenová frakce, bez acenaftenu;

Redestilát pracího oleje;

[Olej, který zbývá z acenaftenového oleje získaného z černouhelného dehtu po odstranění acenaftenu krystalizací. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

▼C1

Destiláty (dehtárenské), těžké oleje; těžký anthracenový olej

(Destilát z frakční destilace černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí 240 °C až 400 °C. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.)

648-044-00-5

292-607-4

90640-86-1

 

Anthracenový olej, kyselý extrakt; zbytky po extrakci anthracenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků z frakce zbavené bází získané destilací černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 325 °C až 365 °C. Je složena převážně z anthracenu a fenanthrenu a jejich alkylderivátů.)

648-046-00-6

295-274-3

91995-14-1

M

Destiláty (dehtárenské); těžký anthracenový olej

(Destilát z černouhelného dehtu s destilačním rozmezím přibližně 100 °C až 450 °C. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků ze dvěma až čtyřmi kondenzovanými jádry, sloučenin fenolu a aromatických dusíkatých bází.)

648-047-00-1

266-027-7

65996-92-1

M

Destiláty (dehtárenské), dehtová smola, těžké oleje; těžký anthracenový olej

(Destilát z destilace dehtové smoly získané z vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí 300 °C až 470 °C. Produkt může obsahovat také heteroatomy.)

648-048-00-7

295-312-9

91995-51-6

M

Destiláty (dehtárenské), dehtová smola; těžký anthracenový olej

(Olej získaný kondenzací par z tepelného zpracování dehtové smoly. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi jádry a má teplotu varu v rozmezí 200 °C až více než 400 °C.)

648-049-00-2

309-855-7

101316-49-8

M

Destiláty (dehtárenské), těžké oleje, pyrenová frakce; redestilát těžkého anthracenového oleje

(Redestilát získaný z frakční destilace destilátu smolného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 350 °C až 400 °C. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.)

648-050-00-8

295-304-5

91995-42-5

M

Destiláty (dehtárenské), dehtová smola, pyrenová frakce; redestilát těžkého anthracenového oleje

(Redestilát získaný z frakční destilace destilátu smolného dehtu par, s teplotou varu v rozmezí přibližně 380 °C až 410 °C. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.)

648-051-00-3

495-313-4

91995-52-7

M

Parafinové vosky (hnědouhelné), hnědouhelný vysokoteplotní dehet, upravený aktivním uhlím; extrakt hnědouhelného dehtu

(Složitá směs uhlovodíků získaná při zpracování dehtu z koksování hnědého uhlí s aktivním uhlím za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složen převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.)

648-052-00-9

308-296-6

97926-76-6

M

Parafinové vosky (hnědouhelné), hnědouhelný vysokoteplotní dehet, upravený bentonitem; extrakt hnědouhelného dehtu

(Složitá směs uhlovodíků získaná při zpracování dehtu z koksování hnědého uhlí s bentonitem za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složen převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.)

648-053-00-4

308-297-1

97926-77-7

M

Dehtová smola; dehtová smola

648-054-00-X

263-072-4

61789-60-4

M

▼M26 —————

▼C1

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní, teplotně zpracovaná; dehtová smola

(Tepelně zpracované destilační zbytky z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá hmota s teplotou měknutí přibližně od 80 °C do 180 °C. Je složena převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s nejméně třemi kondenzovanými jádry.)

648-056-00-0

310-162-7

121575-60-8

M

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní, sekundární; redestilát dehtové smoly

(Destilační zbytky získané při destilaci vysokovroucích frakcí vysokoteplotního černouhelného dehtu a/nebo smolného koksárenského oleje s teplotou měknutí od 140 °C do 170 °C (podle DIN 52025). Jsou složeny převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků, které obsahují rovněž heteroatomy.)

648-057-00-6

302-650-3

94114-13-3

M

Zbytky (dehtárenské), destilace dehtové smoly; redestilát dehtové smoly

(Destilační zbytky získané z frakční destilace destilátu dehtové smoly, s teplotou varu v rozmezí přibližně 400 °C až 470 °C. Jsou složeny převážně z polyjaderných aromatických uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.)

648-058-00-1

295-507-9

92061-94-4

M

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, destilační a skladovací zbytky; tuhý zbytek černouhelného dehtu

(Tuhé zbytky obsahující koks a popel, které se oddělí při destilaci a tepelném zpracování vysokoteplotního černouhelného dehtu v destilačních zařízeních a skladovacích nádobách. Jsou složeny převážně z uhlíku a obsahují malá množství heterosloučenin a rovněž složek popela.)

648-059-00-7

295-535-1

92062-20-9

M

Dehet, černouhelný, skladovací zbytky; tuhý zbytek černouhelného dehtu

(Usazenina odstraněná ze skladovacích prostor surového černouhelného dehtu. Je složena převážně z černouhelného dehtu a částic obsahujících uhlík.)

648-060-00-2

293-764-1

91082-50-7

M

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, zbytky; tuhý zbytek černouhelného dehtu

(Tuhé látky vzniklé při koksování uhlí pro účely výroby surového vysokoteplotního černouhelného dehtu. Jsou složeny z částic koksu a uhlí, ze sloučenin s vysokým obsahem aromátů a z minerálních látek.)

648-061-00-8

309-726-5

100684-51-3

M

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, vysoký podíl tuhých látek; tuhý zbytek černouhelného dehtu

(Kondenzační produkt vzniklý ochlazením přibližně na teplotu okolí plynu uvolněného při vysokoteplotní (vyšší než 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složen převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry s vysokým obsahem tuhých látek uhelného typu.)

648-062-00-3

273-615-7

68990-61-4

M

Tuhé odpadní látky, koksování černouhelné dehtové smoly; tuhý zbytek černouhelného dehtu

(Směs odpadů vzniklá při koksování černouhelné dehtové smoly. Je složena převážně z uhlíku.)

648-063-00-9

295-549-8

92062-34-5

M

Extrakční zbytky, hnědouhelné; extrakt hnědouhelného dehtu

(Zbytky z extrakce sušeného hnědého uhlí.)

648-064-00-4

294-285-0

91697-23-3

M

Parafinové vosky (hnědouhelné), vysokoteplotní hnědouhelný dehet; extrakt hnědouhelného dehtu

(Složitá směs uhlovodíků získaná z koksárenského hnědouhelného dehtu krystalizací z rozpouštědla (rozpouštědlové odolejování), odsířením nebo tvorbou aduktů. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.)

648-065-00-X

295-454-1

92045-71-1

M

Parafinové vosky (hnědouhelné), vysokoteplotní hnědouhelný dehet, hydrogenačně rafinované; extrakt hnědouhelného dehtu

(Složitá směs uhlovodíků získaná z koksárenského hnědouhelného dehtu krystalizací z rozpouštědla (rozpouštědlové odolejování), odsířením nebo tvorbou aduktů modifikovaná působením vodíku v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.)

648-066-00-5

295-455-7

92045-72-2

M

Parafinové vosky (hnědouhelné), vysokoteplotní hnědouhelný dehet, upravené působením kyseliny křemičité; extrakt hnědouhelného dehtu

(Složitá směs uhlovodíků získaná působením kyseliny křemičité na koksárenský hnědouhelný dehet za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.)

648-067-00-0

308-298-7

97926-78-8

M

Dehet, černouhelný, nízkoteplotní, destilační zbytky; dehtový olej, středněvroucí

(Zbytky z frakční destilace nízkoteplotního černouhelného dehtu za účelem odstranění olejů, s teplotou varu až do přibližně 300 °C. Je složena převážně z aromatických sloučenin.)

648-068-00-6

309-887-1

101316-85-2

M

Dehtová smola, černouhelný dehet, nízkoteplotní; zbytek dehtové smoly

(Složitá černá tuhá nebo polotuhá hmota získaná při destilaci nízkoteplotního černouhelného dehtu. Má teplotu měknutí v rozmezí přibližně od 40 °C do 180 °C. Tvoří ji převážně složitá směs uhlovodíků.)

648-069-00-1

292-651-4

90669-57-1

M

Dehtová smola, černouhelný dehet, nízkoteplotní, oxidovaná; zbytek dehtové smoly, oxidovaný

(Produkt získaný foukáním vzduchu při zvýšené teplotě do nízkoteplotní černouhelné dehtové smoly. Má teplotu měknutí v rozmezí přibližně od 70 °C do 180 °C. Tvoří jej převážně složitá směs uhlovodíků.)

648-070-00-7

292-654-0

90669-59-3

M

Dehtová smola, černouhelný dehet, nízkoteplotní, tepelně zpracovaná; zbytek dehtové smoly, tepelně zpracovaný

(Složitá černá tuhá hmota získaná tepelným zpracováním nízkoteplotní černouhelné dehtové smoly. Má teplotu měknutí v rozmezí přibližně od 50 °C do 140 °C. Tvoří ji převážně složitá směs aromatických sloučenin.)

648-071-00-2

292-653-5

90669-58-2

M

Destiláty (uhlí ropa), aromáty s kondenzovanými jádry; destiláty

(Destiláty ze směsi uhlí, dehtu a aromatických ropných látek s destilačním rozmezím přibližně 220 °C až 450 °C. Jsou složeny převážně z aromatických uhlovodíků se třemi až čtyřmi kondenzovanými jádry.)

648-072-00-8

269-159-3

68188-48-7

M

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen-polypropylen; pyrolyzní produkty

(Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen-polypropylen. Je složena převážně z polycyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a s teplotou měknutí 100 °C až 220 °C podle DIN 52025.)

648-073-00-3

309-956-6

101794-74-5

M

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen; pyrolyzní produkty

(Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen. Je složena převážně z polycyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a má teplotu měknutí v rozmezí 100 °C až 220 °C podle DIN 52025.)

648-074-00-9

309-957-1

101794-75-6

M

Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola-polystyren; pyrolyzní produkty

(Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou směsi dehtová smola-polystyren. Je složena převážně z polycyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a má teplotu měknutí v rozmezí 100 °C až 220 °C podle DIN 52025.)

648-075-00-4

309-958-7

101794-76-7

M

Dehtová smola, černouhelný dehet-ropa; zbytky dehtové smoly

(Zbytky z destilace směsi černouhelného dehtu a aromatických ropných látek.Tuhá hmota s teplotou měknutí v rozmezí od 40 °C do 180 °C. Tvoří je převážně složitá směs aromatických uhlovodíků se třemi a více kondenzovanými jádry.)

648-076-00-X

269-109-0

68187-57-5

M

Fenanthren, destilační zbytky; redestilát těžkého anthracenového oleje

(Zbytky z destilace surového fenanthrenu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 340 °C až 420 °C. Jsou složeny převážně z fenanthrenu, anthracenu a karbazolu.)

648-077-00-5

310-169-5

122070-78-4

M

Destiláty (dehtárenské), horní, bez fluorenu; redestilát pracího oleje

(Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací dehtového oleje. Je složena z aromatických polycyklických uhlovodíků, převážně bifenylu, dibenzofuranu a acenaftenu.)

648-078-00-0

284-899-7

84989-10-6

M

▼M14

Zbytky (dehtárenské), destilace kreosotového oleje;

Redestilát pracího oleje;

[Zbytek z frakční destilace pracího oleje, s rozmezím teploty varu přibližně 270 °C až 330 °C (518 °F až 626 °F). Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

▼C1

Destiláty (černouhelné), koksárenský lehký olej, naftalenová frakce; naftalenový olej

(Složitá směs uhlovodíků z kontinuální destilace koksárenského lehkého oleje. Je složena převážně z naftalenu, kumaronu a indenu a má teplotu varu vyšší než 148 °C.)

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

▼M14

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje;

Naftalenový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena převážně z aromatických a jiných uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých sloučenin a má destilační rozmezí přibližně 200 °C až 250 °C (392 °F až 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

▼C1

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje s nízkým obsahem naftalenu; redestilát naftalenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a fenolů.)

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destiláty (dehtárenské), matečný roztok z krystalizace naftalenového oleje; redestilát naftalenového oleje

(Složitá směs organických sloučenin získaná jako filtrát při krystalizaci naftalenové frakce z černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C. Je složena převážně z naftalenu, thionaftenu a alkylnaftalenů.)

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický; extrakční zbytky naftalenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků získaná alkalickým praním naftalenového oleje za účelem odstranění fenolických sloučenin (dehtových kyselin). Je složena z naftalenu a alkylnaftalenů.)

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický, s nízkým obsahem naftalenu; extrakční zbytky naftalenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků zbývajících po odstranění naftalenu krystalizačním procesem z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destiláty (černouhelné), naftalenové oleje, zbavené naftalenu, alkalické extrakty; extrakční zbytky naftalenového oleje

(Olej zbývající po odstranění fenolických sloučenin (dehtových kyselin) z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický, hlavové destilační frakce; extrakční zbytky naftalenového oleje

(Destilát z alkalicky praného naftalenového oleje s destilačním rozmezím přibližně l80 °C až 220 °C. Je složen převážně z naftalenu, alkylbenzenů, indenu a indanu.)

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, methylnaftalenová frakce; methylnaftalenový olej

(Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně ze substituovaných uhlovodíků se dvěma aromatickými kruhy a aromatickými dusíkatými bázemi a má teplotu varu v rozmezí přibližně 225 °C až 255 °C.)

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, indol-methylnaftalenová frakce; methylnaftalenový olej

(Destilát z frakční destilace vysokoteplotního čemouhelného dehtu. Je složen převážně z indolu a methylnaftalenu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 235 °C až 255 °C.)

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, kyselé extrakty; zbytky po extrakci methylnaftalenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků získaná odbázováním methylnaftalenové frakce získané destilací černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 230 °C až 255 °C. Obsahuje převážně l-(2)-methylnaftalen, naftalen, dimethylnaftalen a bifenyl.)

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický, destilační zbytky; zbytky po extrakci methylnaftalenového oleje

(Zbytky z destilace alkalicky praného naftalenového oleje s přibližným destilačním rozmezím 220 °C až 300 °C. Jsou složeny převážně z naftalenu, alkylnaftatenů a aromatických dusíkatých bází.)

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Extrakční oleje (černouhelné), kyselé, bez dehtových bází; zbytky po extrakci methylnaftalenového oleje

(Extrakční olej s teplotou varu v rozmezí přibližně 220 °C až 265 °C ze zbytku alkalické extrakce černouhelného dehtu, vzniklý při kyselém praní vodným roztokem kyseliny sírové, po vydestilování dehtových bází. Je složen převážně z alkylnaftalenů.)

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, destilační zbytky; prací olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná při destilaci surového benzolu (vysokoteplotní černouhelný dehet). Může to být kapalina s destilačním rozmezím přibližně l50 °C až 300 °C nebo polotuhá nebo tuhá hmota s teplotou tání do 70 °C. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

▼M14

Kreosotový olej, acenaftenová frakce;

Prací olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu s rozmezím teploty varu přibližně 240 °C až 280 °C (464 °F až 536 °F). Je složena převážně z acenaftenu, naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreosotový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Skládá se především z aromatických uhlovodíků a může obsahovat malé množství dehtových kyselin (fenolů) a dehtových bází. Destiluje v rozmezí teplot přibližně 200 °C až 325 °C (392 °F až 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreosotový olej, vysokovroucí destilát;

Prací olej;

[Vysokovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění nadbytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje, z kterého byly odstraněny některé normální polyjaderné aromatické soli, které jsou součástí destilátů černouhelného dehtu. Při teplotě přibližně 5 °C (41 °F) neobsahuje krystaly.]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

▼C1

Kreosot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

►M5  H ◄

▼M14

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreosotového oleje;

Extrakční zbytek pracího oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z frakce, která neobsahuje báze, z destilace černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 250 °C až 280 °C (482 °F až 536 °F). Je složena převážně z bifenylu a isomerních dimethylnaftalenů.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

▼C1

Anthracenový olej, anthracenová pasta; frakce anthracenového oleje

(Anthracenem obohacená tuhá hmota získaná krystalizací a odstřeďováním anthracenového oleje. Je složena převážně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Anthracenový olej, nízký obsah anthracenu; frakce anthracenového oleje

(Olej zbývající po odstranění tuhé hmoty bohaté na anthracen (anthracenové pasty) krystalizačním procesem z anthracenového oleje. Je složen převážně z aromatických sloučenin se dvěma, třemi nebo čtyřmi aromatickými jádry.)

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Zbytky (dehtárenské), destilace anthracenového oleje; frakce anthracenového oleje

(Zbytek z frakční destilace surového anthracenu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 340 °C až 400 °C. Je složen převážně z aromatických a heterocyklických uhlovodíků se třemi a více aromatickými jádry.)

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, anthracenová frakce; frakce anthracenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí 330 °C až 350 °C. Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, karbazolová frakce; frakce anthracenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 350 °C až 360 °C. Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, lehký destilát; frakce anthracenového oleje

(Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z nízkoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 290 °C až 340 °C. Je složena hlavně z tříjaderných aromatických uhlovodíků a jejich dihydroderivátů.)

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Dehtové oleje, černouhelné, nízkoteplotní; dehtový olej, vysokovroucí

(Destilát z nízkoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bazí a má teplotu varu v rozmezí přibližně l60 °C až 340 °C.)

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

▼M14

Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci;

[Zbytek olejů nízkoteplotního černouhelného dehtu po alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, za účelem odstranění kyselých složek ze surového dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků a aromatických dusíkatých bází.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

▼C1

Fenoly, extrakt čpavkové vody; alkalický extrakt

(Směs fenolů extrahovaných za použití isobutylacetátu ze čpavkové vody kondenzované z plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z monohydroxyfenolů a dihydroxyfenolů.)

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, alkalické extrakty; alkalický extrakt

(Vodný extrakt z karbolového oleje získaný při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.)

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extrakty, dehtový olej alkalický; alkalický extrakt

(Extrakt z oleje černouhelného dehtu získaného alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.)

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, alkalické extrakty; alkalický extrakt

(Vodný extrakt z naftalenového oleje získaný alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.)

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický; sycený oxidem uhličitým, čeřený; surové fenoly

(Produkt získaný působením CO2 a CaO na alkalický extrakt dehtového oleje. Je složen převážně z CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 a dalších organických a anorganických nečistot.)

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

▼M14

Kyselé složky dehtu, černouhelné, surové;

Surové fenoly;

[Reakční produkt získaný neutralizací alkalického extraktu dehtového oleje roztokem kyseliny, např. vodným roztokem kyseliny sírové nebo plynným oxidem uhličitým, za účelem získání volných fenolů. Je složen převážně z kyselých složek dehtu, jako jsou fenol, kresoly a xylenoly.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

▼C1

Kyseliny z dehtu, hnědouhelného, surové; surové fenoly

(Okyselený alkalický extrakt destilátu hnědouhelného dehtu. Je složený převážně z fenolu a jeho homologů.)

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Kyseliny z dehtu, zplyňování hnědého uhlí; surové fenoly

(Složitá směs organických kyselin získaná při zplyňování hnědého uhlí. Je složena převážně z aromatických fenolů C6-10 a jejich homologů.)

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Kyseliny z dehtu, destilační zbytky; destilované fenoly

(Zbytky z destilace surového fenolu z uhlí. Jsou složeny převážně z fenolů s počtem uhlíků C8 až C10 a mají teplotu měknutí od 60 °C do 80 °C.)

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Kyseliny z dehtu, methylfenolová frakce; destilované fenoly

(Frakce kyselin z dehtu bohatá na 3-methylfenol a 4-methylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.)

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Kyseliny z dehtu, polyalkylfenolová frakce; destilované fenoly

(Frakce kyselin z dehtu, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 225 °C až 320 °C. Je složena převážně z polyalkylfenolů.)

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Kyseliny z dehtu, xylenolová frakce; destilované fenoly

(Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 2,4- dimethylfenol a 2,5-dimethylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.)

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Kyseliny z dehtu, ethylfenolová frakce; destilované fenoly

(Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 3- ethylfenol a 4-ethylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.)

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Kyseliny z dehtu, 3,5-xylenolová frakce; destilované fenoly

(Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 3,5-dimethylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.)

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Kyseliny z dehtu, zbytky, destiláty, první frakce; destilované fenoly

(Zbytky z destilace lehkého karbolového oleje při teplotách 235 °C až 355 °C.)

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Kyseliny z dehtu, kresolové, zbytky; destilované fenoly

(Zbytek ze surových kyselin z černouhelného dehtu po odstranění fenolu, kresolů, xylenolů a ostatních výševroucích fenolů. Černá tuhá hmota s teplotou tání přibližně 80 °C. Je složen převážně z polyalkylfenolů, pryskyřice a anorganických solí.)

648-126- 00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoly, C9-11; destilované fenoly

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Kyseliny z dehtu, kresolové; destilované fenoly

(Složitá směs organických sloučenin, získaná z hnědého uhlí, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C. Je složena hlavně z fenolů a pyridinových bází.)

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Kyseliny z dehtu, hnědé uhlí, C2-alkylfenolová frakce; destilované fenoly

(Destilát z acidifikace alkalicky praného destilátu lignitového dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C. Je složen hlavně z m-ethylfenolu a p-ethylfenolu a rovněž z kresolů a xylenolů.)

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Extrakční oleje (uhlí), naftalenové oleje; kyselý extrakt

(Vodný extrakt získaný kyselým praním alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.)

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Dehtové báze, deriváty chinolinu; destilované báze

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Dehtové báze, černouhelné, frakce derivátů chinolinu; destilované báze

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Dehtové báze, černouhelné, destilační zbytky; destilované báze

(Destilační zbytek zůstávající po destilaci neutralizovaných kyselinou extrahovaných dehtových frakcí obsahujících báze, získaný destilací černouhelných dehtů. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, chinolin a jeho deriváty a toluidiny.)

648-133-00-9

274-544-0

92062-29-8

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem a polypropylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje; tepelně zpracované produkty

(Olej získaný tepelným zpracováním směsi polyethylen/polypropylen s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 120 °C.)

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje; tepelně zpracované produkty

(Olej získaný tepelným zpracováním polyethylenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí 70 °C až 120 °C.)

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polystyrenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje; tepelně zpracované produkty

(Olej získaný tepelným zpracováním polystyrenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 210 °C.)

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický, zbytky z destilace naftalenu; zbytky z extrakce naftalenového oleje

(Zbytek získaný z extrahovaného oleje po odstranění naftalenu destilací. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi kondenzovanými jádry a z aromatických dusíkatých bází.)

648-137-00-0

277-567-8

736665-18-6

J, M

▼M14

Kreosotový olej, nízkovroucí destilát;

Prací olej;

[Nízkovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění přebytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje s odstraněnými podíly některých běžných polyjaderných aromatických solí, které jsou složkami destilátu černouhelného dehtu. Neobsahuje krystaly při přibližně 38 °C (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

▼C1

Dehtové kyseliny, kresolové, sodné soli, žíravé roztoky; alkalický extrakt

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze; kyselý extrakt

(Extrakt ze zbytku po alkalické extrakci černouhelného dehtového oleje, získaný kyselým praním, jako např. vodným roztokem kyseliny sírové, po destilaci prováděné za účelem odstranění naftalenu. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.)

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Dehtové báze, černouhelné, surové; surové dehtové báze

(Reakční produkty získané neutralizací extraktu oleje černouhelných dehtových bází alkalickým roztokem, jako je vodný roztok hydroxidu sodného, za účelem získání volných bází. Jsou složeny převážně z organických bází jako jsou akridin, fenanthridin, pyridin, chinolin a jejich alkylderiváty.)

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Zbytky (černouhelné), z extrakce kapalnými rozpouštědly

(Kohezní prášek tvořený uhelnými minerálními látkami a nerozpuštěným uhlím, který zůstal po extrakci uhlí kapalným rozpouštědlem.)

648-142-00-8

302-681-2

94114-46-2

M

Uhelné kapaliny, z extrakce kapalnými rozpouštědly

(Produkt získaný odfiltrováním uhelných minerálních látek a nerozpuštěného uhlí z roztoku extraktu uhlí vzniklého vyluhováním uhlí v kapalném rozpouštědle. Černá viskosní velmi složitá kapalná směs tvořená převážně aromatickými uhlovodíky a částečně hydrogenovanými aromatickými uhlovodíky, aromatickými dusíkatými sloučeninami, aromatickými sirnými sloučeninami, fenolickými a jinými aromatickými kyslíkatými sloučeninami a jejich alkylderiváty.)

648-143-00-3

302-682-8

94114-47-3

M

Uhelné kapaliny, z extrakce kapalnými rozpouštědly

(Produkt v podstatě bez rozpouštědel, získaný vydestilováním rozpouštědla z odfiltrovaného roztoku extraktu uhlí, vzniklého vyluhováním uhlí v kapalném rozpouštědle. Černá polotuhá hmota, tvořená převážně složitou směsí aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, aromatickými dusíkatými sloučeninami, aromatickými sirnými sloučeninami, fenolickými a jinými aromatickými kyslíkatými sloučeninami a jejich alkylhomology.)

648-144-00-9

302-683-3

94114-48-4

M

Lehký olej (černouhelný), koksárenský; surový benzol

(Těkavá organická kapalina extrahovaná z plynu uvolňovaného při vysokoteplotní (nad 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z benzenu, toluenu a xylenů. Může obsahovat malá množství jiných uhlovodíkových složek.)

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destiláty (černouhelné), z extraktu kapalnými rozpouštědly, primární

(Kapalný produkt kondenzace par uvolňovaných při vyluhování uhlí v kapalných rozpouštědlech, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C. Je složen hlavně z částečně hydrogenovaných aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, z aromatických sloučenin s obsahem dusíku, kyslíku a síry a z jejich alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14.)

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destiláty (černouhelné), z extraktu rozpouštědly, hydrokrakované

(Destilát získaný hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C. Je složen hlavně z aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylderivátů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14. Rovněž jsou přítomny aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík a hydrogenované aromatické sloučeniny.)

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta (z černého uhlí), rozpouštědlový extrakt, hydrokrakovaná

(Frakce destilátu získaného hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 180 °C. Je složena hlavně z aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylderivátů a alkanů s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C9. Rovněž jsou přítomny aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík a hydrogenované aromatické sloučeniny.)

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Benzín, rozpouštědlový extrakt z uhlí, hydrokrakovaná nafta

(Motorové palivo získané reformováním rafinované frakce nafty z produktů hydrokrakování extraktu uhlí nebo roztoku vzniklého při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 180 °C. Je složeno hlavně z aromatických a naftenických uhlovodíků, jejich atkylderivátů a alkanů s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C9.)

648-151-00-7

302-691-7

94114-55-3

J

Destiláty (černouhelné), rozpouštědlový extrakt, hydrokrakovaný střed

(Destilát získaný hydrokrakováním extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 300 °C. Je složen hlavně z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry, hydrogenovanými aromatickými uhlovodíky a naftenickými sloučeninami, jejich alkylderiváty a alkany s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14. Rovněž jsou přítomny sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.)

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destiláty (černouhelné), rozpouštědlový extrakt, hydrokrakovaný hydrogenovaný střed

(Destilát z hydrogenace hydrokrakovaného středního destilátu z extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 280 °C. Je složen hlavně z hydrogenovaných uhlíkových sloučenin se dvěma kruhy a jejich alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14.)

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lehký olej (černouhelný), polokoksovací proces; lehký olej

(Těkavá organická kapalina zkondenzovaná z plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z uhlovodíků C6-10.)

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

►M5  H ◄

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinového destilátu

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

►M5  H ◄

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinového destilátu

649-003-00-4

265-104-2

64742-05-8

►M5  H ◄

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

►M5  H ◄

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

►M5  H ◄

Uhlovodíky C26-55, bohaté na aromáty

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

►M5  H ◄

Zbytky (ropné), z atmosférické kolony; těžký topný olej

(Složitá zbytková směs z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-008-00-1

265-045-2

64741-45-3

 

Plynové oleje (ropné), těžké vakuové; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C20 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 350 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-009-00-7

265-058-3

64741-57-7

 

Destiláty (ropné), těžké katalyticky krakované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C15 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 500 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-010-00-2

265-063-0

64741-61-3

 

Čištěné oleje (ropné), katalyticky krakované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce destilace produktů z katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-011-00-8

265-064-6

64741-62-4

 

Zbytky (ropné), hydrokrakované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů hydrokrakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C.)

649-012-00-3

265-076-1

64741-75-9

 

Zbytky (ropné), tepelně krakované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-013-00-9

265-081-9

64741-80-6

 

Destiláty (ropné), těžké, tepelně krakované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C36 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 480 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-014-00-4

265-082-4

64741-81-7

 

Plynové oleje (ropné), vakuově hydrogenované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné frakce působením vodíku v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C13 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-015-00-X

265-162-9

64742-59-2

 

Zbytky (ropné), z atmosférické věže, hydrogenačně odsířené; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze zbytků z atmosférické věže působením vodíku za přítomnosti katalyzátoru za podmínek, při nichž přednostně dochází k odstranění organických sirných sloučenin. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-016-00-5

265-181-2

64742-78-5

 

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těžké vakuové; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem katalytického hydrogenačního odsíření. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 350 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-017-00-0

265-189-6

64742-86-5

 

Zbytky (ropné), krakované parou; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů krakování parou (včetně krakování parou pro výrobu ethylenu). Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C14 a má teplotu varu přibližně nad 260 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-018-00-6

265-193-8

64742-90-1

 

Zbytky (ropné), atmosférické; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C11 a má teplotu varu přibližně nad 200 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-019-00-1

269-777-3

68333-22-2

 

Čištěné oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná působením vodíku na katalyticky krakovaný čištěný olej za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraní. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento podíl pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-020-00-7

269-782-0

68333-26-6

 

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované, střední; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná působením vodíku na střední katalyticky krakované destiláty za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraní. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C30 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 450 °C. Obsahuje poměrně velký podíl aromatických uhlovodíků s třemi jádry.)

649-021-00-2

269-783-6

68333-27-7

 

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované, těžké; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná působením vodíku na těžké katalyticky krakované destiláty za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraní. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 500 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-022-00-8

269-784-1

68333-28-8

 

Topný olej, primární destilační zbytkové plynové oleje, s vysokým obsahem síry; těžký topný olej

649-023-00-3

270-674-0

68476-32-4

 

Topný olej, zbytkový; těžký topný olej

(Kapalný produkt z různých rafinérních proudů, obvykle zbytků. Složení je složité a mění se v závislosti na zdroji ropy.)

649-024-00-9

270-675-6

68476-33-5

 

Zbytky (ropné), destilační zbytky z frakcionační kolony katalytického reformování; těžký topný olej

(Složitý zbytek z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformování. Teplota varu je přibližně nad 399 °C.)

649-025-00-4

270-792-2

68478-13-7

 

Zbytky (ropné), těžký plynový olej z koksování a vakuový plynový olej; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace těžkého plynového oleje z koksování a vakuového plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C13 a má teplotu varu přibližně nad 230 °C.)

649-026-00-X

270-796-4

68478-17-1

 

Zbytky (ropné), těžké koksárenské a lehké vakuové; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace těžkého koksárenského plynového oleje a lehkého vakuového plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C13 a má teplotu varu přibližně nad 230 °C.)

649-027-00-5

270-983-0

68512-61-8

 

Zbytky (ropné), lehké vakuové; těžký topný olej

(Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složen převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C13 a má teplotu varu přibližně nad 230 °C.)

649-028-00-0

270-984-6

68512-62-9

 

Zbytky (ropné), krakované parou, lehké; těžký topný olej

(Složitý zbytek z destilace produktů krakování parou. Je složen převážně z aromatických a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 101 °C až 555 °C.)

649-029-00-6

271-013-9

68513-69-9

 

Topný olej, č. 6; těžký topný olej

(Destilovaný olej s minimální viskozitou 197 10-6 m2.s-1 při 37,7  °C a maximální viskozitou 197 10-5 m2.s-1 při 37,7  °C.)

649-030-00-1

271-384-7

68553-00-4

 

Zbytky (ropné), destilace lehkých podílů, nízký obsah síry; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků s nízkým obsahem síry, získaná jako zbytková frakce z destilace lehkých podílů ropy. Je to zbytek po vydestilování benzínové frakce, petrolejové frakce a frakce plynového oleje.)

649-031-00-7

271-763-7

68607-30-7

 

Plynové oleje (ropné), těžké atmosférické; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 121 °C až 510 °C.)

649-032-00-2

272-184-2

68783-08-4

 

Zbytky (ropné), koksárenská pračka, obsahuje aromáty s kondenzovanými kruhy; těžký topný olej

(Velmi složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace vakuového zbytku a produktů tepelného krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším neb C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-033-00-8

272-187-9

68783-13-1

 

Destiláty (ropné), vakuová destilace mazutu; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy.)

649-034-00-3

273-263-4

68955-27-1

 

Zbytky (ropné), z krakování parou, pryskyřičné; těžký topný olej

(Složitý zbytek z destilace ropných zbytků z krakování parou.)

649-035-00-9

273-272-3

68955-36-2

 

Destiláty (ropné), střední vakuové; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C14 až C42 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 545 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-036-00-4

274-683-0

70592-76-6

 

Destiláty (ropné), lehké vakuové; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 545 °C.)

649-037-00-X

274-684-6

70592-77-7

 

Destiláty (ropné), vakuové; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 270 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-038-00-5

274-685-1

70592-78-8

 

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, z koksování, těžké vakuové; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenačním odsířením těžkého destilátu z koksování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C44 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 304 °C až 548 °C. Pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-039-00-0

285-555-9

85117-03-9

 

Zbytky (ropné), z krakování parou, destiláty; těžký topný olej

(Směs uhlovodíků získaná při výrobě rafinovaného ropného dehtu destilací dehtu krakovaného parou. Je složena převážně z aromatických a jiných uhlovodíků a organických sloučenin síry.)

649-040-00-6

292-657-7

90669-75-3

 

Zbytky (ropné), lehké vakuové; těžký topný olej

(Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složen převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C24 a má teplotu varu přibližně nad 390 °C.)

649-041-00-1

292-658-2

90669-76-4

 

Topný olej, těžký, s vysokým obsahem síry; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z alifatických, aromatických a cykloalifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.)

649-042-00-7

295-396-7

92045-14-2

 

Zbytky (ropné), katalytické krakování; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C11 a má teplotu varu přibližně nad 200 °C.)

649-043-00-2

295-511-0

92061-97-7

 

Destiláty (ropné), střední, katalyticky krakované, tepelně degradované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků připravená destilací produktů z katalytického krakovacího procesu, které byly použity jako medium pro přenos tepla. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 220 °C až 450 °C. Tento produkt pravděpodobně obsahuje organické sloučeniny síry.)

649-044-00-8

295-990-6

92201-59-7

 

Zbytkové oleje (ropné); těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků, sirných sloučenin a organických sloučenin obsahujících kovy získaná jako zbytek z frakcionačních krakovacích procesů v rafinérii. Poskytuje finální olej s viskozitou vyšší než 2 10-6 m2 s-1 při 100 °C.)

649-045-00-3

298-754-0

93821-66-0

 

Zbytky, krakované parou, tepelně zpracované; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací surové nafty krakované parou. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s bodem varu přibližně nad 180 °C.)

649-046-00-9

308-733-0

98219-64-8

 

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířená široká střední frakce; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropných frakcí. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 400 °C.)

649-047-00-4

309-863-0

101316-57-8

 

Zbytky (ropné), katalytický reformingový frakcionátor; těžký topný olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 400 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-048-00-X

265-069-3

64741-67-9

 

Ropa; ropa

(Složitá směs uhlovodíků. Je složena převážně z alifatických, alicyklických a aromatických uhlovodíků. Může rovněž obsahovat malá množství dusíkatých, kyslíkatých a sirných sloučenin. Tato kategorie zahrnuje lehkou, střední a těžkou ropu a rovněž oleje z dehtových písků. Uhlovodíkové materiály, jako jsou surové břidličnaté oleje; upravené břidličnaté oleje a kapalná paliva z uhlí, které vyžadují ke svému získání nebo k přeměně na rafinérské suroviny velké chemické změny, nejsou do této definice zahrnuty.)

649-049-00-5

232-298-5

8002-05-9

 

▼M5 —————

▼M14 —————

▼M5 —————

▼C1

Měkký parafin (ropný), rafinovaný kyselinou; měkký parafin

(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním měkkého parafinu kyselinou sírovou. Je složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.)

649-175-00-0

300-225-7

93924-31-3

L

Měkký parafin (ropný), rafinovaný hlinkou; měkký parafin

(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním měkkého parafinu přírodní nebo aktivovanou hlinkou, buď kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění přítomných stopových množství polárních sloučenin a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.)

649-176-00-6

300-226-2

93924-32-4

L

▼M5 —————

▼C1

Měkký parafin (ropný), rafinovaný aktivním uhlím; měkký parafin

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním měkkého parafinu aktivním uhlím za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším C12.)

649-211-00-5

308-126-0

97862-76-5

L

Destiláty (ropné) odsířené střední; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 345 °C.)

649-212-00-0

265-088-7

64741-86-2

N

Plynové oleje (ropné) rafinované rozpouštědlem; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu extrakce rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.)

649-213-00-6

265-092-9

64741-90-8

N

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem, střední; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu extrakce rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 345 °C.)

649-214-00-1

265-093-4

64741-91-9

N

Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 400 °C.)

649-215-00-7

265-112-6

64742-12-7

N

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, střední; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 345 °C.)

649-216-00-2

265-113-1

64742-13-8

N

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, lehké; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C16 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 290 °C.)

649-217-00-8

265-114-7

64742-14-9

N

Plynové oleje (ropné), chemicky neutralizované; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem pro odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 400 °C.)

649-218-00-3

265-129-9

64742-29-6

N

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, střední: plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem pro odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 345 °C.)

649-219-00-9

265-130-4

64742-30-9

N

Destiláty (ropné), rafinované hlinkou, střední; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 345 °C.)

649-220-00-4

265-139-3

64742-38-7

N

Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, střední; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropné frakce vodíkem v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.)

649-221-00-X

265-148-2

64742-46-7

N

Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropných frakcí vodíkem za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 400 °C.)

649-222-00-5

265-182-8

64742-79-6

N

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropných frakcí vodíkem za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.)

649-223-00-0

265-183-3

64742-80-9

N

Destiláty (ropné) zbytek z frakcionační kolony katalytického reformingu, vysokovroucí; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformingu. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 343 °C až 399 °C.)

649-228-00-8

270-719-4

68477-29-2

N

Destiláty (ropné), zbytek z frakcionační kolony katalytického reformingu, středněvroucí; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformingu. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 288 °C až 371 °C.)

649-229-00-3

270-721-5

68477-30-5

N

Destiláty (ropné), zbytek z frakcionační kolony katalytického reformingu, nízkovroucí; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformingu. Má teplotu varu přibližně pod 288 °C.)

649-230-00-9

270-722-0

68477-31-6

N

Destiláty (ropné), vysokorafinované střední; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropné frakce několika z následujících kroků: filtrace, odstřeďování, atmosférická destilace, vakuová destilace, acidifikace, neutralizace a rafinace hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C20.)

649-231-00-4

292-615-8

90640-93-0

N

Destiláty (ropné), katalytický reforming, těžký aromatický koncentrát; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace katalyticky reformované ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C16 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 300 °C.)

649-232-00-X

295-294-2

91995-34-5

N

Plynové oleje, parafinické; plynový olej – nespecifikovaný

(Destilát získaný z redestilace složité směsi uhlovodíků získané destilací výstupů z hluboké katalytické hydrogenace parafinů. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 190 °C až 330 °C.)

649-233-00-5

300-227-8

93924-33-5

N

Frakce nafty (ropná), rafinovaná rozpouštědlem, hydrogenačně odsířená, těžká; plynový olej – nespecifikovaný

649-234-00-0

307-035-3

97488-96-5

N

Uhlovodíky, C16-20, hydrogenovaný střední destilát, lehké destiláty; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako první podíly z vakuové destilace výstupů z hydrogenace středních destilátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 290 °C až 350 °C. Poskytuje finální olej s viskozitou 2 10-6 m2.s-1 při 100 °C.)

649-235-00-6

307-659-6

97675-85-9

N

Uhlovodíky, C12-20, hydrogenované parafinické, lehké destiláty; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako první podíly z vakuové destilace výstupů z hydrogenace těžkých parafinů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 350 °C. Poskytuje finální olej s viskozitou 2 10-6 m2.s-1 při 100 °C.)

649-236-00-1

307-660-1

97675-86-0

N

Uhlovodíky C11-17, extrahované rozpouštědlem, lehké naftenické; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí aromátů z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 2,2 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C17 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 300 °C.)

649-237-00-7

307-757-9

97722-08-2

N

Plynové oleje, hydrogenované; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná z redestilace výstupů z hydrogenace parafinů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C27 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 330 °C až 340 °C.)

649-238-00-2

308-128-1

97862-78-7

N

Destiláty (ropné), rafinované aktivním uhlím, lehké parafinické; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací frakce ropného oleje aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C28.)

649-239-00-8

309-667-5

100683-97-4

N

Destiláty (ropné), střední parafinické, rafinované aktivním uhlím; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropné frakce aktivním uhlím za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C36.)

649-240-00-3

309-668-0

100683-98-5

N

Destiláty (ropné), střední parafinické; rafinované hlinkou; plynový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná dorafinací ropné frakce bělicí hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C36.)

649-241-00-9

309-669-6

100683-99-6

N

Alkany, C12-26 rozvětvené a lineární

649-242-00-4

292-454-3

90622-53-0

N

Mazací tuky; plastické mazivo

(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C50. Může obsahovat organické soli alkalických kovů, alkalických zemin a/nebo sloučeniny hliníku.)

649-243-00-X

278-011-7

74869-21-9

N

Parafinový gač (ropný); parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací (rozpouštědlové odparafinování) nebo jako destilační frakce z vysoce parafinické ropy. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

649-244-00-5

265-165-5

64742-61-6

N

Parafinový gač (ropný), rafinovaný kyselinou; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rafinaci frakce ropného parafinového gače kyselinou sírovou. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

649-245-00-0

292-659-8

90669-77-5

N

Parafinový gač (ropný), rafinovaný hlinkou; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací frakce ropného parafinového gače přírodní nebo aktivovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

649-246-00-6

292-660-3

90669-78-6

N

Parafinový gač (ropný), hydrogenovaný; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací parafinového gače v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

649-247-00-1

295-523-6

92062-09-4

N

Parafinový gač (ropný), nízkotající; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné frakce rozpouštědlovým odparafinováním. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

649-248-00-7

295-524-1

92062-10-7

N

Parafinový gač (ropný), nízkotající, hydrogenovaný; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací nízkotajícího parafinového gače v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

649-249-00-2

295-525-7

92062-11-8

N

Parafinový gač (ropný), nízkotající, rafinovaný aktivním uhlím; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací nízkotajícího parafinového gače aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

649-250-00-8

308-155-9

97863-04-2

N

Parafinový gač (ropný), nízkotající, rafinovaný hlinkou; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná dorafinováním nízkotajícího parafinového gače bentonitem za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážné z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

649-251-00-3

308-156-4

97863-05-3

N

Parafinový gač (ropný), nízkotající, rafinovaný kyselinou křemičitou; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním nízkotajícího parafinového gače kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

649-252-00-9

308-158-5

97863-06-4

N

Parafinový gač (ropný), rafinovaný aktivním uhlím; parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním parafinového gače aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot.)

649-253-00-4

309-723-9

100684-49-9

N

Petrolatum; petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako polotuhá látka z odparafinování zbytkového parafinického oleje. Je složena převážně z nasycených krystalických a kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25.)

649-254-00-X

232-373-2

8009-03-8

N

Petrolatum (ropné), oxidované; petrolatum

(Složitá směs organických sloučenin, převážně vysokomolekulárních karboxylových kyselin, získaná oxidací petrolata vzduchem.)

649-255-00-5

265-206-7

64743-01-7

N

Petrolatum (ropné), rafinované aluminou; petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním petrolata prostřednictvím Al2O3 za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených, krystalických a kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25.)

649-256-00-0

285-098-5

85029-74-9

N

Petrolatum (ropné), hydrogenované; petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako polotuhá látka při katalytické hydrogenaci odparafinovaných parafinických zbytkových olejů. Je složena převážně z nasycených, mikrokrystalických a kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

649-257-00-6

295-459-9

92045-77-7

N

Petrolatum (ropné), rafinované aktivním uhlím; petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním ropného petrolata aktivním uhlím za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

649-258-00-1

308-149-6

97862-97-0

N

Petrolatum (ropné), rafinované kyselinou křemičitou; petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním ropného petrolata kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.)

649-259-00-7

308-150-1

97862-98-1

N

Petrolatum (ropné), rafinované bělicí hlinkou; petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním petrolata bělicí hlinkou za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25.)

649-260-00-2

309-706-6

100684-33-1

N

Benzín, přírodní; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků separovaná ze zemního plynu procesy jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 120 °C.)

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Nafta; nízkovroucí nafta

(Rafinované, částečně rafinované nebo nerafinované ropné produkty z destilace zemního plynu. Jsou složeny z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a mají teplotu varu v rozmezí přibližně 100 °C až 200 °C.)

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací ropy. Tato frakce má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 135 °C.)

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Nafta (ropná), těžká primární; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.)

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Nafta (ropná), primární široká frakce; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 220 °C.)

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Nafta (ropná), lehká primární; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 180 °C.)

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solventní nafta (ropná), lehká alifatická; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy nebo ze surového benzínu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 160 °C.)

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destiláty (ropné), lehké primární; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –88 °C až 99 °C.)

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzín, rekuperace par; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků separovaná ochlazením plynů ze systémů rekuperace par. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 196 °C.)

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzín, primární, jednotka atmosférické destilace; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z jednotky atmosférické destilace ropy. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 36,1  °C až 193,3  °C.)

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Nafta (ropná), neodsířená; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace proudů nafty z různých rafinerských procesů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 230 °C.)

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony frakční destilace lehkého primárního benzínu; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6.)

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Nafta (ropná), těžká primární, s obsahem aromátů; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C.)

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Nafta (ropná), široká alkylátová frakce; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 220 °C.)

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Nafta (ropná), těžký alkylát; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 220 °C.)

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Nafta (ropná), lehký alkylát; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 160 °C.)

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (ropná), isomerovaná; nízkovroucí modifikovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou izomerací parafinických uhlovodíků s lineárním řetězcem C4 až C6. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků jako jsou isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan a 3-methylpentan.)

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Nafta (ropná), rafinovaná rozpouštědlem, lehká; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při extrakci rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C.)

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Nafta (ropná), rafinovaná rozpouštědlem, těžká; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při extrakci rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.)

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafináty (ropné), protiproudá extrakce směsí ethylenglykol-voda v katalytickém reformingu; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z extrakčního procesu UDEX z proudu z katalytického reformingu. Je složena z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9.)

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafináty (ropné), reforming, oddělené v jednotce Lurgi; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z Lurgiho separační jednotky. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8 s různými malými množstvími aromatických uhlovodíků.)

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Nafta (ropná), široká alkylátová frakce, obsahující butan; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky s počtem atomů uhlíku obvykle C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a z některých butanů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 200 °C.)

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destiláty (ropné), z krakování nafty parou, rafinované rozpouštědlem, hydrogenované lehké; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlové extrakce hydrogenovaného lehkého destilátu z nafty krakované parou.)

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Nafta (ropná), C4-12 butan-alkylát, bohatá na isooktan; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná alkylací butanů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12, bohatá na isooktan a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C.)

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Uhlovodíky, hydrogenované lehké destiláty nafty, rafinované rozpouštědlem; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace hydrogenované nafty, po extrakci rozpouštědlem a destilaci. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 94 °C až 99 °C.)

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Nafta (ropná), isomerizace, C6-frakce; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzinu, který byl katalyticky isomerován. Je složena převážně z isomerů hexanu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 66 °C.)

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Uhlovodíky, C6-7, krakování nafty, rafinované rozpouštědlem; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná sorpcí benzenu z katalyticky plně hydrogenované, na benzen bohaté, uhlovodíkové frakce, která byla získána destilací z předhydrogenované krakované nafty. Je složena převážně z parafinických a naftenických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 100 °C.)

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Uhlovodíky, bohaté na C6, hydrogenované lehké destiláty nafty, rafinované rozpouštědlem; modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenované nafty s následnou extrakcí rozpouštědlem. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 70 °C.)

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Nafta (ropná), těžká katalyticky krakovaná; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C. Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (ropná), lehká katalyticky krakovaná; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C. Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.)

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Uhlovodíky, C3-11, destiláty katalytického kraku; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C11 a má teplotu varu přibližně do 204 °C.)

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Nafta (ropná), katalyticky krakovaná lehký destilát; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destiláty (ropné), z krakování nafty parou, hydrogenované lehké aromatické; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná úpravou lehkého destilátu z nafty krakované parou. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků.)

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Nafta (ropná), těžká katalyticky krakovaná, odsířená; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením destilátu z katalytického krakované ropy procesu slazení za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 200 °C.)

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Nafta (ropná), lehká katalyticky krakovaná odsířená; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením nafty z katalytického kraku procesu slazení za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C.)

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací frakce z katalytického krakování, podrobená alkalickému praní. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C.)

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Uhlovodíky, C8-12, destiláty katalytického kraku; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 140 °C až 210 °C.)

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované, odsířené; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Nafta (ropná), lehké katalyticky reformovaná; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C. Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento podíl může obsahovat nejméně 10 % obj. benzenu.)

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Nafta (ropná), těžká katalyticky reformovaná; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.)

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destiláty (ropné), depentaniser katalytického reformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –49 °C až 63 °C.)

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Uhlovodíky, C2-6, C6-8 katalytický reforming; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Zbytky (ropné), C6-8 katalytický reforming; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitý zbytek z katalytického reformování nástřiku C6-8. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Nafta (ropná), lehká katalyticky reformovaná, bez aromátů; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 120 °C. Obsahuje relativně velký podíl uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, aromatické složky byly odstraněny.)

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z katalytického reformingu primární nafty; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty s následnou frakcionací celého produktu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Ropné produkty, reformáty z procesu hydrorafinace-powerformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná v procesu hydrorafinace-powerforming, s teplotou varu v rozmezí přibližně 27 °C až 210 °C.)

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Nafta (ropná), široká reformovaná frakce; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C.)

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Nafta (ropná), katalyticky reformovaná; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 220 °C. Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento proud může obsahovat nejméně 10 % benzenu.)

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destiláty (ropné), katalyticky reformovaná hydrogenovaný lehký podíl, frakce aromátů C8-12; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs alkylbenzenů získaná z katalytického reformingu ropného nafty. Je složena převážně z alkylbenzenů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 180 °C.)

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatické uhlovodíky, C8, z katalytického reformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatické uhlovodíky C7-12, bohaté na C8; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 (především C8) a může obsahovat nearomatické uhlovodíky, obojí s teplotou varu v rozmezí přibližně 130 °C až 200 °C.)

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzín, C5-11, vysokooktanový stabilizovaný reformovaný; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá vysokooktanová směs uhlovodíků získaná katalytickou dehydrogenací převážně naftenického benzínu. Je složena převážně z aromátů a nearomátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 45 °C až 185 °C.)

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Uhlovodíky, C7-12, bohaté na aromáty C>9, těžká frakce z reformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 210 °C a obsahuje aromatické uhlovodíky C9 a vyšší.)

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Uhlovodíky, C5-11, bohaté na nearomáty, reformingová lehká frakce; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11, má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 125 °C a obsahuje benzen a toluen.)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Měkké parafiny (ropné), rafinované kyselinou křemičitou; měkké parafiny

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací měkkých parafinů kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s lineárním řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.)

649-315-00-0

308-127-6

97862-77-6

L

Nafta (ropná), lehká tepelně krakovaná; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –10 °C až 130 °C.)

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Nafta (ropná), těžká tepelně krakovaná; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 220 °C.)

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destiláty (ropné), těžké aromatické; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato frakce s vyšší teplotou varu je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5 až C7 a některých alifatických nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.)

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destiláty (ropné), lehké aromatické; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato nízkovroucí frakce je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5 až C7 s některými nenasycenými alifatickými uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.)

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destiláty (ropné), pyrolyzát nafty a rafinátu, řez benzínů; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z pyrolyzní frakcionace nafty a rafinátu při 816 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C9 a má teplotu varu přibližně 204 °C.)

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatické uhlovodíky, C6-8, pyrolyzát nafty a rafinátu; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná pyrolyzní frakcionací nafty a rafinátu při 816 °C. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8, včetně benzenu.)

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná nafta a plynový olej; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z destilace tepelně krakovaného nafty a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 60 °C.)

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná nafta a plynový olej, s obsahem dimeru C5; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakované nafty a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a z některých dimerních olefinů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 184 °C.)

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná nafta a plynový olej, extrakční; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakované nafty a/nebo plynového oleje. Je složena z parafinických a olefinických uhlovodíků, převážně isoamylenů, jako je 2-methyl-1-buten a 2-methyl-2-buten, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 31 °C až 40 °C.)

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované, debutanizované aromatické; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků, především benzenu.)

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Nafta (ropná), lehká tepelně krakovaná, odsířená; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu z vysokotepelného krakování frakcí těžkých olejů čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů. Je složena převážně z aromátů, olefinů a nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 100 °C.)

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropné frakce v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C6 až C13 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.)

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Nafta (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropné frakce v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířený lehká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.)

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířený těžká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.)

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destiláty (ropné), hydrogenované, střední, středněvroucí; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze středního destilátu z hydrogenačního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 127 °C až 188 °C.)

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destiláty (ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z lehkého destilátu z hydrogenačního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 3 °C až 194 °C.)

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destiláty (ropné), hydrogenovaná nafta, hlavové destiláty z deisohexaniseru; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z hydrogenace nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –49 °C až 68 °C.)

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z hydrogenace ropné frakce v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C.)

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, tepelně krakovaná, lehká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu z tepelného kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 195 °C.)

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Nafta (ropná), hydrogenovaná lehká, s obsahem cykloalkanů; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné frakce. Je složena převážně z alkanů a cykloalkanů a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.)

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Nafta (ropná), těžká, krakovaná parou, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Nafta (ropná), široká hydrogenačně odsířená frakce; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytické hydrodesulfurace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 250 °C.)

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (ropná), hydrogenovaná, lehká krakovaná parou; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce z pyrolyzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C.)

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Uhlovodíky, C4-12, krakování nafty, hydrogenované; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování nafty parou a následnou katalytickou selektivní hydrogenací pryskyřičných podílů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 230 °C.)

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solventní nafta (ropná), lehká naftenická, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z cykloparafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 73 °C až 85 °C.)

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením a následnou hydrogenací produktů krakování parou za účelem výroby ethylenu. Je složena převážně z nasycených a nenasycených parafinů, cyklických parafinů a cyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 50 °C až 200 °C. Podíl benzenových uhlovodíků je proměnlivý a může dosáhnout až 30 % a tento proud může obsahovat také malé množství síry a zoxidovaných sloučenin.)

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Uhlovodíky, C6-11, hydrogenované, dearomatizované; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny schopné hydrogenace.)

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Uhlovodíky, C9-12, hydrogenované, dearomatizované; nízkovroucí hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.)

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddardovo rozpouštědlo; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Bezbarvé rafinované ropné destiláty bez žluklého nebo nežádoucího zápachu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 149 °C až 205 °C.)

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Kondenzáty zemního plynu (ropné); nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu zpětnou kondenzací v povrchovém separátoru. Je složena převážně s uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C20. Za atmosférické teploty a tlaku je to kapalina.)

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Zemní plyn (ropný), surová kapalná směs; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu v plynové recyklační jednotce procesy jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků počtem uhlíkových atomů převážné v rozmezí C2 až C8.)

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Nafta (ropná), mírně hydrokrakovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 180 °C.)

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Nafta (ropná), hluboce hydrokrakovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.)

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Nafta (ropná), odsířená; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného nafty čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –10 °C až 230 °C.)

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Nafta (ropná), rafinovaná kyselinou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.)

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Nafta (ropná), chemicky neutralizovaná, těžká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.)

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Nafta (ropná), chemicky neutralizovaná, lehká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.)

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Nafta (ropná), katalyticky odparafinovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického odparafinování ropné frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C.)

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Nafta (ropná), krakovaná parou, lehká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C. Tento proud obsahuje pravděpodobně nejméně 10 % obj. benzenu.)

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací aromatických proudů. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C.)

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatické uhlovodíky, C6-10, rafinované kyselinou, neutralizované; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destiláty (ropné), C3-5, bohaté na 2-methyl-2-buten; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z destilace uhlovodíků obvykle v rozmezí C3 až C5, převážně isopentan a 3-metyl-1-buten. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně 2-metyl-2-butenu.)

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destiláty (ropné), polymerizované destiláty z krakování parou, frakce C5-12; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací polymerizovaného ropného destilátu z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.)

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destiláty (ropné), krakované parou, frakce C5-12; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs organických sloučenin získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.)

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destiláty (ropné), krakované parou, frakce C5-10, směs s lehkou frakcí C5 nafty krakovanou parou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extrakty (ropné), extrakce studenou kyselinou, C4-6; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs organických sloučenin získaná extrakcí nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků, obvykle v rozmezí uhlíkových atomů C3 až C6 převážné pentanů a amylenů, studenou kyselinou. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.)

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z depentaniseru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalyticky krakovaného plynného proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.)

649-363-00-2

270-771-8

68477-894-4

P

Zbytky (ropné), spodní frakce z butanového splitteru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitý zbytek z destilace butanového proudu. Je složen z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.)

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Zbytkové oleje (ropné), deisobutaniserová věží; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitý zbytek z atmosférické destilace butan-butylenového proudu. Je složena alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.)

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (ropná), široký řez z koksovací jednotky; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z fluidní koksovací jednotky. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C15 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 43 °C až 250 °C.)

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Nafta (ropná), krakovaná parou střední aromatický; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 220 °C.)

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Nafta (ropná), široký řez primární rafinovaná hlinkou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z rafinace širokého řezu primární nafty přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 220 °C.)

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Nafta (ropná), lehká primární rafinovaná hlinkou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z rafinace lehké primární nafty přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 93 °C až 180 °C.)

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou aromatický; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 110 °C až 165 °C.)

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, zbavená benzenu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 218 °C.)

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Nafta (ropná), s obsahem aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzín (ropný), pyrolyzní, spodní frakce z debutaniseru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků z frakcionace spodní frakce z depropaniseru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C5.)

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Nafta (ropná), lehká, odsířená; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 100 °C.)

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Kondenzáty zemního plynu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků oddělená a/nebo kondenzovaná ze zemního plynu v průběhu transportu a nashromážděná v hlavě vrtu a/nebo z výroby, shromažďování, přepravy, distribučním potrubí v prohlubních, pračkách plynu, atd. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C8.)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destiláty (ropné), striper ze zpracování nafty procesem Unifining; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná stripováním produktů ze zpracování nafty procesem Unifining. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Nafta (ropná), katalyticky reformovaná lehká, frakce bez aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků zbývající po odstranění aromatických sloučenin z katalyticky reformované lehké nafty selektivní absorpcí. Je složena především z parafinických a cyklických sloučenin s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 66 °C až 121 °C.)

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzín; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků složená především z parafinů, cykloparafinů, aromatických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C3, s teplotou varu v rozmezí 30 °C až 260 °C.)

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatické uhlovodíky, C7-8, produkty dealkylace, destilační zbytky; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Uhlovodíky, C4-6, lehké podíly z depentaniseru hydrogenace aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z kolony depentaniseru před hydrogenací aromátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6, převážně pentanů a pentenů, a má teplotu varu v rozmezí 25 °C až 40 °C.)

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destiláty (ropné), nafta krakovaná parou z tepelného reaktoru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací nafty krakované parou z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.)

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extrakty (ropné), rozpouštědlové, z katalyticky reformované lehké nafty; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky reformované ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C8 a má teplotu varu v rozmezí 100 °C až 200 °C.)

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká, zbavená aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenačně odsířených a dearomatizovaných lehkých ropných frakcí. Je složena převážně z parafinů a cykloparafinů C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 100 °C.)

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Nafta (ropná), lehká, bohatá na C5, odsířená; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného nafty čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5, převážně C5, a má teplotu varu v rozmezí přibližně –10 °C až 35 °C.)

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Uhlovodíky, C8-11, krakování nafty, toluenová frakce; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z předhydrogenované krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 205 °C.)

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Uhlovodíky, C4-11, krakování nafty, bez aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná z předhydrogenované krakované nafty po destilační separaci uhlovodíkových frakcí s obsahem benzenu a toluenu a výševroucích frakcí. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 205 °C.)

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (ropná), lehká z tepelného reaktoru, krakovaná parou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací nafty krakované parou po regeneraci z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 80 °C.)

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destiláty (ropné), bohaté na C6; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné suroviny. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 až C7, je bohatá na C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 70 °C.)

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzín, pyrolyzní, hydrogenovaný; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Destilační frakce z hydrogenace pyrolyzního benzínu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 20 °C až 200 °C.)

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destiláty (ropné), krakované parou, frakce C8-12, polymerované, destilační lehké; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z polymerované frakce C8 až C12 z ropných destilátů krakovaných parou. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12.)

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extrakty (ropné); rozpouštědlové z nafty, rafinované hlinkou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací rozpouštědlového ropného extraktu z nafty bělicí hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 180 °C.)

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, zbavená benzenu, tepelně zpracovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací lehké nafty krakované parou zbaveného benzenu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 95 °C až 200 °C.)

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, tepelně zpracovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací lehké ropné nafty krakované parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 80 °C.)

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destiláty (ropné), C7-9, bohaté na C8, hydrogenačně odsířené, zbavené aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací lehké ropné frakce, hydrogenačně odsířených a zbavených aromátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C7 až C9, převážně parafinů a cykloparafinů C8, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 130 °C.)

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Uhlovodíky, C6-8, hydrogenované, sorpčně zbavené aromátů, rafinace toluenu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná při sorpci toluenu z uhlovodíkové frakce z krakovaného benzínu katalyticky hydrogenovaného. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C6 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 135 °C.)

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, široká frakce z koksování; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířeného destilátu z koksovací jednotky. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 196 °C.)

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Nafta (ropná), odsířená lehká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropné nafty čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 130 °C.)

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Uhlovodíky, C3-6, bohaté na C5, nafta krakovaná parou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací nafty krakované parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážné C5.)

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Uhlovodíky, bohaté na C5, s obsahem dicyklopentadienu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 170 °C.)

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Zbytky (ropné), lehké krakované parou, aromatické; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů krakování parou nebo obdobných procesů, po odstranění velmi lehkých produktů poskytujících zbytek obsahující uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů nejméně C5. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu přibližně nad 40 °C.)

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Uhlovodíky, C≥5, bohaté na C5-6; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Uhlovodíky, bohaté na C5; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatické uhlovodíky, C8-10; vysokovroucí redestilát lehkého oleje

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

Destiláty (ropné), lehké katalyticky krakované; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 400 °C. Obsahuje relativně velký podíl bicyklických aromátů.)

649-435-00-3

265-060-4

64741-59-9

 

Destiláty (ropné), střední katalyticky krakované; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C30 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 450 °C. Obsahuje relativně velký podíl tricyklických aromatických uhlovodíků.)

649-436-00-9

265-062-5

64741-60-2

 

Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C22 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 370 °C.)

649-438-00-X

265-084-5

64741-82-8

 

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené lehké katalyticky krakované; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací lehkých katalyticky krakovaných destilátů za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který je odstraňován. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 400 °C. Obsahuje relativně velký podíl bicyklických aromatických uhlovodíků.)

649-439-00-5

269-781-5

68333-25-5

 

Destiláty (ropné), lehká nafta krakovaná parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků z několikanásobné destilace produktů z krakování parou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C18.)

649-440-00-0

270-662-5

68475-80-9

 

Destiláty (ropné), krakované ropné destiláty krakované parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací krakovaného destilátu krakovaného parou nebo jeho frakcionačních produktů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až po nízkomolekulární polymery.)

649-441-00-6

270-727-8

68477-38-3

 

Plynové oleje (ropné), krakované parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů krakování parou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.)

649-442-00-1

271-260-2

68527-18-4

 

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené tepelně krakované, střední; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu tepelného kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.)

649-443-00-7

285-505-6

85116-53-6

 

Plynové oleje (ropné), tepelně krakované, hydrogenačně odsířené; krakovaný plynový olej

649-444-00-2

295-411-7

92045-29-9

 

Zbytky (ropné), hydrogenovaná nafta krakovaná parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace hydrogenované nafty krakované parou. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 350 °C.)

649-445-00-8

295-514-7

92062-00-5

 

Zbytky (ropné), destilace nafty krakované parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako destilační zbytek ze dna kolony při separaci látek z krakování nafty parou při vysoké teplotě. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 147 °C až 300 °C a dává finální olej s viskozitou 18 10-6 m2.s-1 při 50 °C.)

649-446-00-3

295-517-3

92062-04-9

 

Destiláty (ropné), lehké katalyticky krakované, tepelně degradované; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování, které byly použity jako kapalina pro přenos tepla. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 190 °C až 340 °C. Tento podíl pravděpodobně obsahuje organické sirné sloučeniny.)

649-447-00-9

295-991-1

92201-60-0

 

Zbytky (ropné), nafta z tepelného reaktoru krakovaná parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytek z destilace nafty z tepelného reaktoru krakovaný parou, s teplotou varu v rozmezí přibližně 150 °C až 350 °C.)

649-448-00-4

297-905-8

93763-85-0

 

Plynové oleje (ropné), lehké vakuové, tepelně krakované hydrogenačně odsířené; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením tepelně krakované lehké vakuové frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C14 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 270 °C až 370 °C.)

649-450-00-5

308-278-8

97926-59-5

 

Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední, koksovací jednotka; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířeného destilátu z koksovací jednotky. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C21 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 360 °C.)

649-451-00-0

309-865-1

101316-59-0

 

Destiláty (ropné), těžké, krakované parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací těžkých zbytků z krakování parou. Je složena převážně z vysoce alkylovaných těžkých aromatických uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 400 °C.)

649-452-00-6

309-939-3

101631-14-5

 

Destiláty (ropné), těžké hydrokrakované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C15 až C39 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 600 °C.)

649-453-00-1

265-077-7

64741-76-0

L

Destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-454-00-7

265-090-8

64741-88-4

L

Destiláty (ropné), lehké parafinické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-455-00-2

265-091-3

64741-89-5

L

Zbytkové oleje (ropné), zbavené asfaltu rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako v rozpouštědle rozpustná frakce z C3-4 zbytku zbaveného asfaltu rozpouštědlem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně vyšších než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.)

649-456-00-8

265-096-0

64741-95-3

L

Destiláty (ropné), těžké naftenické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně málo normálních parafinů.)

649-457-00-3

265-097-6

64741-96-4

L

Destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně málo normálních parafinů.)

649-458-00-9

265-098-1

64741-97-5

L

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako v rozpouštědle nerozpustná frakce z rozpouštědlové rafinace zbytku při použití polárního organického rozpouštědla, jako je fenol nebo furfural. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.)

649-459-00-4

265-101-6

64742-01-4

L

Destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.)

649-460-00-X

265-137-2

64742-36-5

L

Destiláty (ropné), lehké parafinické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.)

649-461-00-5

265-138-8

64742-37-6

L

Zbytkové oleje (ropné), rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci zbytkového oleje přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.)

649-462-00-0

265-143-5

64742-41-2

L

Destiláty (ropné), těžké naftenické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-463-00-6

265-146-1

64742-44-5

L

Destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-464-00-1

265-147-7

64742-45-6

L

Destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-465-00-7

265-155-0

64742-52-5

L

Destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-466-00-2

265-156-6

64742-53-6

L

Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.)

649-467-00-8

265-157-1

64742-54-7

L

Destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.)

649-468-00-3

265-158-7

64742-55-8

L

Destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizaci. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-469-00-9

265-159-2

64742-56-9

L

Zbytkové oleje (ropné), hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně vyšším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.)

649-470-00-4

265-160-8

64742-57-0

L

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním uhlovodíků s dlouhým rozvětveným řetězcem ze zbytkového oleje rozpouštědlovou krystalizací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně vyšším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.)

649-471-00-X

265-166-0

64742-62-7

L

Destiláty (ropné), těžké naftenické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-472-00-5

265-167-6

64742-63-8

L

Destiláty (ropné), lehké naftenické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-473-00-0

265-168-1

64742-64-9

L

Destiláty (ropné), těžké naftenické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-474-00-6

265-169-7

64742-65-0

L

Naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafinované těžké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-475-00-1

265-172-3

64742-68-3

L

Naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.)

649-476-00-7

265-173-9

64742-69-4

L

Parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafinované těžké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-477-00-2

265-174-4

64742-70-7

L

Parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-478-00-8

265-176-5

64742-71-8

L

Naftenické oleje (ropné), hluboce odparafinované těžké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná odstraněním parafinických uhlovodíků s přímým řetězcem ve formě pevné látky pomocí činidel, jako je močovina. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-479-00-3

265-179-1

64742-75-2

L

Naftenické oleje (ropné), hluboce odparafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.)

649-480-00-9

265-180-7

64742-76-3

L

Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenované neutrální ropné, vysokoviskozní; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového oleje, těžkého vakuového oleje a zbytkového oleje zbaveného asfaltu rozpouštědlem s odparafinováním provedeným mezi těmito dvěma stupni. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou přibližně 112 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.)

649-481-00-4

276-736-3

72623-85-9

L

Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového oleje a těžkého vakuového oleje s odparafinováním, provedeným mezi těmito dvěma stupni. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou přibližně 15 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.)

649-482-00-X

276-737-9

72623-86-0

L

Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaná neutrální olej; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového oleje, těžkého vakuového oleje a zbytkového oleje zbaveného asfaltu rozpouštědlem s odparafinováním provedeným mezi těmito dvěma stupni. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou přibližně 32 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.)

649-483-00-5

276-738-4

72623-87-1

L

Mazací oleje; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná selekční rafinací a odparafinováním. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C15 až C50.)

649-484-00-0

278-012-2

74869-22-0

L

Destiláty (ropné), hluboce odparafinované těžké parafinické; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná odparafinováním těžkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej viskozitou rovnou nebo větší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně málo normálních parafinů.)

649-485-00-6

292-613-7

90640-91-8

L

Destiláty (ropné), hluboce odparafinované lehké parafinické; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná odparafinováním lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C30 a dává finální olej s viskozitou menši než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně málo normálních parafinů.)

649-486-00-1

292-614-2

90640-92-9

L

Destiláty (ropné), těžké parafinické odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním kontaktním nebo perkolačním procesem odparafinovaného těžkého parafinického destilátu neutrální nebo modifikovanou hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.)

649-487-00-7

292-616-3

90640-94-1

L

Uhlovodíky (ropné), C20 až C50, těžké parafinické odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací odparafinovaného těžkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.)

649-488-00-2

292-617-9

90640-95-2

L

Destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním přírodní nebo modifikovanou hlinkou v kontaktním nebo perkolačním procesu odparafinovaného lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30.)

649-489-00-8

292-618-4

90640-96-3

L

Destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací odparafinovaného lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30.)

649-490-00-3

292-620-5

90640-97-4

L

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

649-491-00-9

292-656-1

90669-74-2

L

Zbytkové oleje (ropné), katalyticky odparafinované; základový olej – nespecifikovaný

649-492-00-4

294-843-3

91770-57-9

L

Destiláty (ropné), odparafinované těžké parafinické, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná intenzivní katalytickou hydrogenací odparafinovaného destilátu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C25 až C39 a dává finální olej o viskozitě přibližně 44 10-6 m2.s-1 při 50 °C.)

649-493-00-X

295-300-3

91995-39-0

L

Destiláty (ropné), odparafinované lehké parafinické, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná intenzivní katalytickou hydrogenací odparafinovaného destilátu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C21 až C29 a dává finální olej o viskozitě přibližně 13 10-6 m2.s-1 při 50 °C.)

649-494-00-5

295-301-9

91995-40-3

L

Destiláty (ropné), hydrokrakované, rafinované rozpouštědlem, odparafinované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná rekrystalizací odparafinovaných hydrokrakovaných ropných destilátů.)

649-495-00-0

295-306-6

91995-45-8

L

Destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce a odstraněním aromatických uhlovodíků rozpouštědlovou extrakcí.)

649-496-00-6

295-316-0

91995-54-9

L

Mazací oleje (ropné), C17-35, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

649-497-00-1

295-423-2

92045-42-6

L

Mazací oleje (ropné), hydrokrakované, odparafinované nearomatickými rozpouštědly; základový olej – nespecifikovaný

649-498-00-7

295-424-8

92045-43-7

L

Zbytkové oleje (ropné), hydrokrakované, rafinované kyselinou, rozpouštědlově odparafinované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná odstraněním parafinů rozpouštědlem z destilačních zbytků z hydrokrakovaných těžkých parafinů rafinovaných kyselinou. Má teplotu varu přibližně nad 380 °C.)

649-499-00-2

295-499-7

92061-86-4

L

Parafinové oleje (ropné), rafinované rozpouštědlem, odparafinované, těžké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná ze sirné parafinické ropy. Je složena převážně z odparafinovaného mazacího oleje rafinovaného rozpouštědlem o viskozitě 65 10-6 m2.s-1 při 50 °C.)

649-500-00-6

295-810-6

92129-09-4

L

Mazací oleje (ropné), základové oleje, parafinické; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropy. Je složena převážně z aromátů, naftenů a parafinů a dává finální olej s viskozitou 23 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-501-00-1

297-474-6

93572-43-1

L

Uhlovodíky, hydrokrakované parafinické destilační zbytky, odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

649-502-00-7

297-857-8

93763-38-3

L

Uhlovodíky, C20-50, vakuový destilát z hydrogenace zbytkového oleje; základový olej – nespecifikovaný

649-503-00-2

300-257-1

93924-61-9

L

Destiláty (ropné), hydrogenované, rafinované rozpouštědlem, těžké; hydrorafinované; základový olej – nespecifikovaný

649-504-00-8

305-588-5

94733-08-1

L

Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem, hydrokrakované, lehké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát, zbytku hydrokrakované ropy zbavené aromátů rozpouštědlem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C27 a má teplotu varu v rozmezí 370 °C až 450 °C.)

649-505-00-3

305-589-0

94733-09-2

L

Mazací oleje (ropné), C18-40, hydrokrakovaný destilát zbavený parafinu rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovým odparafinováním destilačních zbytků z hydrokrakování ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 370 °C až 550 °C.)

649-506-00-9

305-594-8

94733-15-0

L

Mazací oleje (ropné), C18-40, hydrogenovaný rafinát zbavený parafinu rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovým odparafinováním hydrogenovaného rafinátu získaného rozpouštědlovou extrakcí hydrogenovaného ropného destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 370 °C až 550 °C.)

649-507-00-4

305-595-3

94733-16-1

L

Uhlovodíky, C13-30, bohaté na aromáty, rozpouštědlově extrahovaný naftenický destilát; základový olej – nespecifikovaný

649-508-00-X

305-971-7

95371-04-3

L

Uhlovodíky, C16-32, bohaté na aromáty, rozpouštědlově extrahovaný naftenický destilát; základový olej – nespecifikovaný

649-509-00-5

305-972-2

95371-05-4

L

Uhlovodíky, C37-68, hydrogenované zbytky odparafinovaných a odasfaltovaných vakuových destilátů; základový olej – nespecifikovaný

649-510-00-0

305-974-3

95371-07-6

L

Uhlovodíky, C37-65, hydrogenované zbytky odparafinovaných a odasfaltovaných vakuových destilátů; základový olej – nespecifikovaný

649-511-00-6

305-975-9

95371-08-7

L

Destiláty (ropné), hydrokrakované rozpouštědlově rafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rozpouštědlové rafinaci destilátu z hydrokrakovaných ropných destilátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C27 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 370 °C až 450 °C.)

649-512-00-1

307-010-7

97488-73-8

L

Destiláty (ropné), hydrogenované těžké rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při rozpouštědlové rafinaci hydrogenovaného ropného destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C19 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 390 °C až 550 °C.)

649-513-00-7

307-011-2

97488-74-9

L

Mazací oleje (ropné), C18-27, hydrokrakované, odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

649-514-00-2

307-034-8

97488-95-4

L

Uhlovodíky, C17-30, hydrogenované zbytky z atmosférické destilace zbavené asfaltu rozpouštědlem, lehké destilační podíly; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace zbytků zbavených asfaltu rozpouštědlem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C30 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 300 °C až 400 °C. Dává finální olej s viskozitou 4 10-6 m2.s-1 při přibližně 100 °C.)

649-515-00-8

307-661-7

97675-87-1

L

Uhlovodíky, C17-40, hydrogenované destilační zbytky zbavené asfaltu rozpouštědlem, lehké podíly vakuové destilace; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace zbytků zbavených asfaltu rozpouštědlem s viskozitou 8 10-6 m2.s-1 při přibližně 100 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 300 °C až 500 °C.)

649-516-00-3

307-755-8

97722-06-0

L

Uhlovodíky, C13-27, lehké naftenické podíly extrahované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí aromátů z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 9,5 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C27 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 240 °C až 400 °C.)

649-517-00-9

307-758-4

97722-09-3

L

Uhlovodíky, C14-29, lehké naftenické podíly extrahované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí aromátů z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 16 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C14 až C29 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 425 °C.)

649-518-00-4

307-760-5

97722-10-6

L

Uhlovodíky, C27-42, dearomatizované; základový olej – nespecifikovaný

649-519-00-X

308-131-8

97862-81-2

L

Uhlovodíky, C17-30, hydrogenované destiláty, lehké destilační podíly; základový olej – nespecifikovaný

649-520-00-5

308-132-3

97862-82-3

L

Uhlovodíky, C27-45, naftenické vakuové destiláty; základový olej – nespecifikovaný

649-521-00-0

308-133-9

97862-83-4

L

Uhlovodíky, C27-45, dearomatizované; základový olej – nespecifikovaný

649-522-00-6

308-287-7

97926-68-6

L

Uhlovodíky, C20-58, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

649-523-00-1

308-289-8

97926-70-0

L

Uhlovodíky, C27-42, naftenické; základový olej – nespecifikovaný

649-524-00-7

308-290-3

97926-71-1

L

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, rafinované aktivním uhlím; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací rozpouštědlově odparafinovaných ropných zbytkových olejů aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot.)

649-525-00-2

309-710-8

100684-37-5

L

Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací rozpouštědlově odparafinovaných ropných zbytkových olejů hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot.)

649-526-00-8

309-711-3

100684-38-6

L

Mazací oleje (ropné), C25, extrahované rozpouštědlem, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakci a hydrogenací zbytků z vakuové destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 32 10-6 m2.s-1 až 37 10-6 m2.s-1 při 100 °C.)

649-527-00-3

309-874-0

101316-69-2

L

Mazací oleje (ropné), C17-32, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C32 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 17 10-6 m2.s-1 až 23 10-6 m2.s-1 při 40 °C.

649-528-00-9

309-875-6

101316-70-5

L

Mazací oleje (ropné), C20-35, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C35 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 37 10-6 m2.s-1 až 44 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-529-00-4

309-876-1

101316-71-6

L

Mazací oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C24 až C50 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 16 10-6 m2.s-1 až 75 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-530-00-X

309-877-7

101316-72-7

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, aromatický koncentrát; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Aromatický koncentrát získaný přidáním vody k rozpouštědlovému extraktu těžkého naftenického destilátu a extrakčnímu rozpouštědlu.)

649-531-00-5

272-175-3

68783-00-6

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinického destilátu rafinovaného rozpouštědlem; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z reextrakce rozpouštědlově rafinovaného těžkého parafinického destilátu. Je složena z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.)

649-532-00-0

272-180-0

68783-04-0

L

Extrakty (ropné), těžké parafinické destiláty, rozpouštědlově odasfaltované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce těžkého parafinického destilátu.)

649-533-00-6

272-342-0

68814-89-1

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu těžkého naftenického destilátu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-534-00-1

292-631-5

90641-07-9

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu těžkého naftenického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C21 až C33 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 350 °C až 480 °C.)

649-535-00-7

292-632-0

90641-08-0

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C26 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 280 °C až 400 °C.)

649-536-00-2

292-633-6

90641-09-1

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací extraktu z rozpouštědlové extrakce mezifrakce parafinického rozpouštědlového hlavového destilátu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C36.)

649-537-00-8

295-335-4

91995-73-2

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací extraktu z rozpouštědlové extrakce, za podmínek vedoucích především k odstranění sloučenin síry. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30. Tento proud pravděpodobně obsahuje 5 % hmot. a více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-538-00-3

295-338-0

91995-75-4

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované kyselinou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce při destilaci extraktu z rozpouštědlové extrakce lehkých parafinických hlavových ropných destilátů, která byla dorafinována kyselinou sírovou Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C32.)

649-539-00-9

295-339-6

91995-76-5

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého parafinického destilátu a hydrogenací za účelem převedení organické síry na sirovodík, který je odstraněn. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C40 a dává finální olej s viskozitou větší než 10-5 m2.s-1 při 40 °C.)

649-540-00-4

295-340-1

91995-77-6

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového ropného plynového oleje a katalytickou hydrogenací. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C30.)

649-541-00-X

295-342-2

91995-79-8

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinického destilátu, rafinované hlinkou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním způsobem za účelem odstranění stopových množství polárních sloučenin a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50. Tento proud pravděpodobně obsahuje 5 % hmot. nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.)

649-542-00-5

296-437-1

92704-08-0

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropné suroviny za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který je odstraňován. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C50 a dává finální olej o viskozitě větší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-543-00-0

297-827-4

93763-10-1

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z rozpouštědlově odparafinovaného těžkého parafinického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací rozpouštědlově odparafinované ropné suroviny za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který je odstraňován. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C50 a dává finální olej o viskozitě větší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-544-00-6

297-829-5

93763-11-2

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované aktivním uhlím; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce destilací extraktu připraveného rozpouštědlovou extrakcí lehkého parafinického hlavového ropného destilátu rafinovaného aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C32.)

649-545-00-1

309-672-2

100684-02-4

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované hlinkou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce destilací extraktu připraveného rozpouštědlovou extrakcí lehkých parafinických hlavových ropných destilátů dorafinovaných bělicí hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C32.)

649-546-00-7

309-673-8

100684-03-5

L

Extrakty (ropné), lehké vakuové, rozpouštědlové z plynového oleje, rafinované aktivním uhlím; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového ropného plynového oleje, rafinovaného aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C30.)

649-547-00-2

309-674-3

100684-04-6

L

Extrakty (ropné), rozpouštědlový extrakt lehkého vakuového plynového oleje, rafinovaný hlinkou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového ropného plynového oleje a rafinovaného bělicí hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C30.)

649-548-00-8

309-675-9

100684-05-7

L

Měkký parafin (ropný); měkký parafin

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako olejová frakce z rozpouštědlového odolejování nebo z pocení parafinu. Je složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným řetězcem a počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.)

649-549-00-3

265-171-8

64742-67-2

L

Měkký parafin (ropný), hydrogenovaný; měkký parafin

649-550-00-9

295-394-6

92045-12-0

L

▼M14

Keramická žáruvzdorná vlákna, vlákna pro speciální použití, s výjimkou vláken uvedených jinde v této příloze;

[Umělá skelná (křemičitá) vlákna s náhodnou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) nejvýše 18 % hmot.]

650-017-00-8

A, R

▼C1