Článek 91: Rozhodnutí, proti nimž se lze odvolat

1.  Odvolání lze podat proti rozhodnutím agentury přijatým podle článků 9 a 20, čl. 27 odst. 6, čl. 30 odst. 2 a 3 a článku 51.
2.  Odvolání podané podle odstavce 1 má odkladný účinek.