Článek 118: Přístup k informacím

1.  Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.
2.  Za narušení ochrany obchodních zájmů dotčené osoby se obvykle považuje poskytnutí těchto informací:
a) podrobných údajů o úplném složení ►M3  směsi ◄ ;
b) aniž by byl dotčen čl. 7 odst. 6 a čl. 64 odst. 2, přesného použití, funkce nebo aplikace látky či ►M3  směsi ◄ včetně informací o jeho přesném použití jako meziproduktu;
c) přesného množství látky nebo ►M3  směsi ◄ vyráběného nebo uváděného na trh;
d) vazeb mezi výrobcem nebo dovozcem a jeho distributory nebo následnými uživateli.
Je-li nutné přijmout naléhavá opatření pro ochranu lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, například při mimořádných situacích, může agentura informace uvedené v tomto odstavci poskytnout.
3.  Správní rada přijme do 1. června 2008 praktická pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 1049/2001, včetně opravných prostředků a prostředků nápravy dostupných po částečném nebo úplném zamítnutí požadavku na zachování důvěrnosti.
4.  Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv podle článku 195 Smlouvy nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článku 230 Smlouvy.