7.1: Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1

Uvedou se konkrétní doporučení:

a) pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí, jako je omezení úniku a opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu;

b) pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi;

c) pro upozornění na operace a podmínky, které vytvářejí nová rizika tím, že mění vlastnosti látky nebo směsi, a na vhodná protiopatření a

d) pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace.

7.1.2

Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např.:

a) nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti;

b) umýt si ruce po použití a

c) před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.