1.1.2: Údaje o účincích na lidské zdraví a životní prostředí získané na základě pokusů, které nebyly provedeny podle zásad správné laboratorní praxe nebo zkušebních metod uvedených v čl. 13 odst. 3

Údaje se považují za rovnocenné údajům získaným odpovídajícími zkušebními metodami uvedenými v čl. 13 odst. 3, jsou-li splněny tyto podmínky:
1) pokusy byly přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika,
2) jsou dostatečně a spolehlivě pokryty klíčové parametry, které by se měly zkoumat prostřednictvím odpovídajících zkušebních metod uvedených v čl. 13 odst. 3,
3) trvání expozice je srovnatelné nebo delší než odpovídající zkušební metody v čl. 13 odst. 3, je-li délka trvání expozice důležitým parametrem, a
4) je poskytnuta přiměřená a spolehlivá dokumentace studie.