Článek 52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky

1.  Příslušný orgán rozešle návrh rozhodnutí podle článku 46 společně s případnými připomínkami žadatele o registraci nebo následného uživatele agentuře a příslušným orgánům ostatních členských států.
2.  Ustanovení čl. 51 odst. 2 až 8 se použijí obdobně.