16.: ODDÍL 16: Další informace

V tomto oddíle bezpečnostního listu se uvedou další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu, jako např.:
a) u revidovaného bezpečnostního listu se zřetelně vyznačí, kde byly provedeny změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu, pokud tato informace není uvedena jinde v bezpečnostním listu, případně s vysvětlením změn. Dodavatel látky nebo směsi musí být na požádání schopen poskytnout vysvětlení změn;
b) klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu;
c) důležité odkazy na literaturu a zdroje dat;
d) v případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace;
e) seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Uvede se plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno;
f) pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

ČÁST B

Bezpečnostní list musí obsahovat následujících 16 oddílů v souladu s čl. 31 odst. 6 a dále rovněž uvedené pododdíly s výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného případu pouze pododdíl 3.1 nebo pododdíl 3.2:

ODDÍL 1:

Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1

Identifikátor výrobku

1.2

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4

Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2:

Identifikace nebezpečnosti

2.1

Klasifikace látky nebo směsi

2.2

Prvky označení

2.3

Další nebezpečnost

ODDÍL 3:

Složení/informace o složkách

3.1

Látky

3.2

Směsi

ODDÍL 4:

Pokyny pro první pomoc

4.1

Popis první pomoci

4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5:

Opatření pro hašení požáru

5.1

Hasiva

5.2

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3

Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6:

Opatření v případě náhodného úniku

6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2

Opatření na ochranu životního prostředí

6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4

Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7:

Zacházení a skladování

7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3

Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8:

Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1

Kontrolní parametry

8.2

Omezování expozice

ODDÍL 9:

Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2

Další informace

ODDÍL 10:

Stálost a reaktivita

10.1

Reaktivita

10.2

Chemická stabilita

10.3

Možnost nebezpečných reakcí

10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5

Neslučitelné materiály

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11:

Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologických účincích

ODDÍL 12:

Ekologické informace

12.1

Toxicita

12.2

Perzistence a rozložitelnost

12.3

Bioakumulační potenciál

12.4

Mobilita v půdě

12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6

Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13:

Pokyny pro odstraňování

13.1

Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14:

Informace pro přepravu

14.1

UN číslo

14.2

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4

Obalová skupina

14.5

Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

ODDÍL 15:

Informace o předpisech

15.1

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2

Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16:

Další informace