1.3: Kvalitativní a kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou ((Q)SAR)

Výsledky získané z platných kvalitativních a kvantitativních modelů vztahu mezi strukturou a aktivitou ((Q)SAR) mohou naznačovat přítomnost nebo nepřítomnost určité nebezpečné vlastnosti. Výsledky (Q)SAR lze použít místo zkoušek, pokud jsou splněny tyto podmínky:
výsledky jsou odvozeny z modelu (Q)SAR, jehož vědecká platnost byla potvrzena,
látka spadá do oblasti použitelnosti modelu (Q)SAR,
výsledky jsou přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika a
je poskytnuta přiměřená a spolehlivá dokumentace použité metody.
Agentura ve spolupráci s Komisí, členskými státy a partnery vypracuje a poskytne pokyny pro posouzení toho, které modely (Q)SAR splňují tyto podmínky, a uvede příklady.