8.: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE


SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

▼M36

8.1.  Žíravost/dráždivost pro kůži

8.1.  Studie in vivo týkající se žíravých/dráždivých účinků na kůži se zváží pouze v případě, že studie in vitro podle bodů 8.1.1 a 8.1.2 přílohy VII nejsou použitelné, nebo výsledky těchto studií neodpovídají potřebám klasifikace a posouzení rizik.

Studii není nutné provést, pokud:

— látka je silná kyselina (pH < 2,0) nebo silná zásada (pH > 11,5) nebo

— látka je samozápalná na vzduchu nebo při styku s vodou nebo vlhkostí při pokojové teplotě, nebo

— látka je klasifikována jako akutně toxická dermální cestou (kategorie 1), nebo

— studie akutní toxicity dermální cestou nenaznačuje kožní dráždivost až do mezní hodnoty dávky (2 000  mg/kg tělesné hmotnosti).

8.2.  Vážné poškození očí/podráždění očí

8.2.  Studie in vivo týkající se leptavých/dráždivých účinků na oči se zváží pouze v případě, že studie in vitro podle bodu 8.2.1. přílohy VII není použitelná (nejsou použitelné), nebo výsledky této studie (těchto studií) neodpovídají potřebám klasifikace a posouzení rizik.

Studii není nutné provést, pokud:

— látka je klasifikována jako látka žíravá pro kůži, nebo

— látka je silná kyselina (pH < 2,0) nebo silná zásada (pH > 11,5), nebo

— látka je samozápalná na vzduchu nebo při styku s vodou nebo vlhkostí při pokojové teplotě.

▼C1

8.4  Mutagenita

8.4.2  Studie in vitro týkající se cytogenity na buňkách savců nebo mikronukleární studie in vitro

8.4.2  Studii není obvykle nutné provést,

— jsou-li k dispozici patřičné údaje ze zkoušky in vivo týkající se cytogenity nebo

►M3

 

— je látka známa jako karcinogenní kategorie 1A nebo 1B nebo jako mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2.

 ◄

8.4.3  Studie in vitro týkající se genetické mutace na buňkách savců, pokud jsou výsledky v bodě 8.4.1 přílohy VII a bodě 8.4.2 přílohy VIII negativní.

8.4.3  Studii není obvykle nutné provést, jsou-li k dispozici patřičné údaje ze spolehlivé zkoušky in vivo týkající se genetické mutace na savcích.

 

8.4  V případě pozitivního výsledku kterékoli studie genotoxicity v příloze VII nebo VIII se zváží vhodné studie in vivo týkající se mutagenity.

▼M36

8.5.  Akutní toxicita

8.5.  Studii (studie) není obecně nutné provést, pokud:

— látka je klasifikována jako žíravá pro kůži.

Kromě orální cesty (bod 8.5.1. přílohy VII) se pro látky jiné než plyny poskytnou informace uvedené v bodech 8.5.2. až 8.5.3. nejméně pro jednu další cestu. Výběr druhé cesty závisí na povaze látky a na pravděpodobné cestě expozice člověka. Pokud existuje pouze jedna cesta expozice, poskytnou se informace jen pro tuto cestu.

8.5.2.  Inhalací

8.5.2.  Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, je-li expozice člověka prostřednictvím inhalace pravděpodobná, přičemž se zohlední tlak par látky a/nebo možnost expozice aerosolům, částicím nebo kapénkám inhalovatelných rozměrů.

8.5.3.  Dermální cestou

8.5.3.  Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud

1)  je inhalace látky nepravděpodobná a

2)  je pravděpodobný kontakt s kůží při výrobě a/nebo používání a

3)  z fyzikálně-chemických a toxikologických vlastností vyplývá potenciál pro značnou míru absorpce kůží.

Zkoušky dermální cestou není nutné provést, pokud:

— látka nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako látky akutně toxické nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici (STOT SE) orální cestou

— při studiích dermální expozice in vivo nebyly pozorovány žádné systémové účinky (např. kožní dráždivost, senzibilizace kůže) nebo, v případě neexistence studie in vivo orální cestou, není možné na základě způsobů, které nezahrnují zkoušky, (například analogický přístup, studie QSAR) předvídat žádné systémové účinky po dermální expozici.

▼C1

8.6  Toxicita po opakovaných dávkách

8.6.1  Studie subakutní toxicity po opakovaných dávkách (28 dnů) u jednoho druhu, samec a samice, nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na možnou cestu expozice člověka.

8.6.1  Studii subakutní toxicity (28 dní) není nutné provést, pokud

— je k dispozici spolehlivá studie subchronické (90 dnů) nebo chronické toxicity za předpokladu, že byl použit vhodný druh, dávka, rozpouštědlo a způsob podávání, nebo

— látka prochází okamžitým rozpadem a k dispozici jsou dostatečné údaje o produktech štěpení nebo

— lze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI.

Vhodná cesta se vybere na tomto základě:

Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud

1)  je inhalace látky nepravděpodobná a

2)  je pravděpodobný kontakt s kůží při výrobě nebo používání a

3)  z fyzikálně-chemických a toxikologických vlastností vyplývá potenciál pro značnou míru absorpce kůží.

Zkoušky inhalací jsou náležité, je-li expozice člověka prostřednictvím inhalace pravděpodobná, přičemž se zohlední tlak par látky nebo možnost expozice aerosolům, částicím nebo kapénkám inhalovatelných rozměrů.

Studii subchronické toxicity (90 dnů) (příloha IX, bod 8.6.2) žadatel o registraci navrhne, pokud frekvence a délka trvání expozice člověka naznačuje,

že je vhodná dlouhodobější studie, a je splněna jedna z těchto podmínek:

— jiné dostupné údaje naznačují, že látka může mít nebezpečnou vlastnost, kterou nelze odhalit studií subakutní toxicity, nebo

— vhodně navrhnuté toxikokinetické studie zjistí hromadění látky nebo jejich metabolitů v určitých tkáních nebo orgánech, které by ve studii subakutní toxicity nebylo pravděpodobně odhaleno, které ale může po delší době expozice vést k nepříznivým účinkům.

Další studie navrhne žadatel o registraci nebo si je může vyžádat agentura v souladu s článkem 40 nebo 41 v případě, že

— se nepodařilo určit NOAEL ve 28denní nebo 90denní studii, pokud příčinou nemožnosti určit NOAEL nebyla nepřítomnost nepříznivých toxických účinků, nebo

— se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy (např. vážné nebo těžké účinky) nebo

— existují náznaky účinku, pro nějž jsou dostupné důkazy nedostatečné pro toxikologický popis nebo pro charakterizaci rizika. V těchto případech může být rovněž vhodnější provést zvláštní toxikologické studie, které mají prozkoumat tyto účinky (např. imunotoxicitu, neurotoxicitu); nebo

— cesta expozice použitá v původní studii toxicity po opakovaných dávkách nebyla s ohledem na předpokládanou cestu expozice člověka vhodná a nelze provést extrapolaci mezi různými cestami expozice nebo

— existuje zvláštní obava týkající se expozice (např. použití ve spotřebním zboží, které vede k úrovním expozice, které se blíží výši dávek, při nichž lze předpokládat toxicitu pro člověka), nebo

— ve 28denní nebo 90denní studii nebyly odhaleny účinky pozorované u látek se zjevně příbuznou molekulovou strukturou, jako má zkoumaná látka.

8.7  Reprodukční toxicita

8.7.1  Posouzení reprodukční/vývojové toxicity, jeden druh (OECD 421 nebo 422), pokud neexistují dostupné informace o strukturně příbuzných látkách z odhadů (Q)SAR nebo z metod in vitro, že látka může být toxická pro rozvoj.

►M29  
8.7.1  Studii toxicity pro reprodukci není nutné provést, pokud:

— je látka známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebo

— je látka známa jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající opatření k řízení rizik nebo

— lze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI nebo

— je k dispozici studie prenatální vývojové toxicity (příloha IX, bod 8.7.2), nebo buď rozšířená jednogenerační studie toxicity pro reprodukci (B.56, OECD TG 443) (příloha IX bod 8.7.3), nebo dvougenerační studie (B.35, OECD TG 416).


Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může poškodit reprodukční schopnost (H360F) a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.
Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může poškodit plod v těle matky (H360D) a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy.
V případě, že existují vážné obavy o možných nepříznivých účincích na plodnost nebo vývoj, může žadatel o registraci namísto screeningové studie navrhnout rozšířenou jednogenerační studii toxicity pro reprodukci (příloha IX, bod 8.7.3) nebo studii prenatální vývojové toxicity (příloha IX, bod 8.7.2).  ◄

8.8  Toxikokinetika

8.8.1  Posouzení toxikokinetického chování látky do té míry, kterou lze odvodit z příslušných dostupných informací