Článek 32: Povinnost sdělovat informace ve směru dodavatelského řetězce pro látky samotné nebo obsažené v  směsích, u nichž se nevyžaduje bezpečnostní list

1.  Každý dodavatel látky samotné nebo obsažené v ►M3  směsi ◄ , který nemá povinnost dodávat bezpečnostní list podle článku 31, poskytne příjemci tyto informace:

a) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 3, jsou-li k dispozici, pro všechny látky, u nichž se sdělují informace podle písmene b), c) nebo d) tohoto odstavce;
b) zda látka podléhá povolení a podrobné údaje o povolení uděleném nebo zamítnutém podle hlavy VII v tomto dodavatelském řetězci;
c) podrobné údaje o jakýchkoli omezeních uložených podle hlavy VIII;
d) veškeré další dostupné a významné informace o látce, které jsou nezbytné pro stanovení a uplatňování patřičných opatření k řízení rizik, včetně zvláštních podmínek vyplývajících z použití oddílu 3 přílohy XI.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují zdarma v tištěné nebo elektronické podobě nejpozději při prvním dodání látky samotné nebo obsažené v ►M3  směsi ◄ po 1. červnu 2007.

3.  Dodavatelé je neprodleně aktualizují,
a) jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
b) po udělení nebo zamítnutí povolení;
c) po uložení omezení.

Tyto aktualizované informace se dále poskytují zdarma v tištěné nebo elektronické podobě všem předchozím příjemcům, kterým byly látka nebo ►M3  směs ◄ dodány během předchozích dvanácti měsíců. Veškeré aktualizace provedené po registraci obsahují registrační číslo.