PŘÍLOHA XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ


Sloupec 1

Název látky, skupiny látek nebo směsi

Sloupec 2

Omezující podmínky

1.  Polychlorované terfenyly (PCT)

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

— jako látky,

— ve směsích, včetně odpadních olejů, nebo v zařízeních v koncentraci vyšší než 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních).

2.  Chloroethen (vinylchlorid)

č. CAS 75-01-4

č. ES 200-831-0

Nesmí se používat jako hnací plyn v aerosolech pro jakékoli použití.

Aerosolové rozprašovače obsahující tuto látku jako hnací plyn se nesmí uvádět na trh.

▼M6

►M3  
3.  Kapalné látky nebo směsi, které ►M3  jsou považovány za nebezpečné podle směrnice 1999/45/ES nebo ◄ splňují kritéria pro některou z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:
a)  třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;
b)  třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10;
c)  třída nebezpečnosti 4.1;
d)  třída nebezpečnosti 5.1.  ◄

1.  Nesmějí se používat:

— v ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. v ozdobných lampách a popelnících,

— v zábavných a žertovných předmětech,

— v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdobným účelům.

2.  Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesmějí uvádět na trh.

3.  Nesmějí se uvádět na trh, pokud obsahují barvivo, není-li požadováno pro daňové účely, či parfém, nebo obojí, pokud:

— mohou být použity jako palivo v ozdobných olejových lampách určených pro širokou veřejnost a

— představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou R65 nebo H304.

4.  Ozdobné olejové lampy určené pro širokou veřejnost nesmí být uváděny na trh, pokud nesplňují požadavky evropské normy o ozdobných olejových lampách (svítilnách) (EN 14059), kterou přijal Evropský výbor pro normalizaci (CEN).

5.  Aniž je dotčeno provádění ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směsí, dodavatelé před uvedením výrobku na trh zajistí, aby byly splněny tyto požadavky:

a)  oleje do lamp, které jsou označeny větou R65 nebo H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být označeny viditelně, čitelně a nesmazatelně nápisem: „Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí“; a nejpozději od 1. prosince 2010 také nápisem: „Jediný doušek oleje do lamp, nebo dokonce sání knotu lampy může vést k život ohrožujícímu poškození plic“;

b)  tekuté podpalovače grilu, které jsou označeny větou R65 nebo H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 čitelně a nesmazatelně označeny nápisem: „Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic“;

c)  oleje do lamp a podpalovače grilu, které jsou označeny větou R65 nebo H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 baleny do černých neprůhledných nádob o objemu nepřesahujícím jeden litr.

6.  Nejpozději 1. června 2014 požádá Komise Evropskou agenturu pro chemické látky, aby v souladu s článkem 69 tohoto nařízení připravila dokumentaci za účelem případného zákazu tekutých podpalovačů grilu a paliva do ozdobných lamp, které jsou označeny větou R65 nebo H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost.

7.  Fyzické nebo právnické osoby, které poprvé uvádějí na trh oleje do lamp a tekuté podpalovače grilu označené větou R65 nebo H304, poskytnou do 1. prosince 2011 a každoročně poté příslušnému orgánu v dotčeném členském státě údaje o alternativách k olejům do lamp a tekutým podpalovačům grilu označeným větou R65 nebo H304. Členské státy poskytnou tyto údaje Komisi.

▼M5

4.  Tris(2,3-dibrompropyl) fosfát

č. CAS 126-72-7

1.  Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přichází do styku s kůží.

2.  Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

5.  Benzen

č. CAS 71-43-2

č. ES 200-753-7

1.  Není povolen v hračkách nebo částech hraček, pokud koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg (nebo 0,0005 %) hmotnosti hračky nebo části hračky.

2.  Hračky nebo části hraček, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

3.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

— jako látka,

— jako složka jiných látek, nebo ve směsích, v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších.

4.  Odstavec 3 se však nevztahuje na:

a)  motorová paliva, na něž se vztahuje směrnice 98/70/ES;
b)  látky a směsi pro používání v průmyslové výrobě, která nedovoluje emise benzenu v množstvích přesahujících množství stanovená platnými právními předpisy; ►M33  
c)  zemní plyn uváděný na trh pro použití spotřebiteli, pokud koncentrace benzenu zůstane nižší než 0,1 % objemových.  ◄

6.  Azbestová vlákna

a)  Krocidolit

č. CAS 12001-28-4

b)  Amosit

č. CAS 12172-73-5

c)  Antofyllit

č. CAS 77536-67-5

d)  Aktinolit

č. CAS 77536-66-4

e)  Tremolit

č. CAS 77536-68-6

f)  Chrysotil

č. CAS 12001-29-5

č. CAS 132207-32-0

►M37  
1.  Zakazuje se vyrábět, uvádět na trh a používat tato vlákna a předměty a směsi, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.
Pokud však některý členský stát pro používání membrán obsahujících chrysotil ve stávajících zařízeních pro elektrolýzu, která byla v provozu ke dni 13. července 2016, zavedl výjimku v souladu se zněním tohoto odstavce platným do uvedeného dne, na použití membrán v těchto zařízeních nebo membrán z chrysotilu používaných výhradně při údržbě těchto membrán se první pododstavec použije až od 1. července 2025 za předpokladu, že tento způsob použití probíhá v souladu s podmínkami povolení stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (17).
Každý následný uživatel, na něhož se tato výjimka vztahuje, zašle do 31. ledna každého kalendářního roku členskému státu, ve kterém se příslušné zařízení pro elektrolýzu nachází, zprávu uvádějící množství chrysotilu použitého v membránách na základě výjimky. Členský stát předá kopii zprávy Evropské komisi.
Pokud členský stát v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků vyžaduje monitorování chrysotilu ve vzduchu následnými uživateli, musí být v této zprávě uvedeny jeho výsledky.  ◄
2.  Používání předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1, které již byly instalovány a/nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, je nadále povoleno až do doby jejich zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. Členské státy však mohou z důvodu ochrany lidského zdraví omezit, zakázat nebo podřídit zvláštním podmínkám používání těchto předmětů před jejich zneškodněním nebo ukončením jejich životnosti.
Členské státy mohou povolit uvádění na trh celých předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1, které již byly instalovány a/nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, za zvláštních podmínek zajišťujících vysokou úroveň ochrany lidského zdraví. Členské státy tato vnitrostátní opatření Komisi sdělí do 1. června 2011. Komise tyto informace zveřejní.
3.  Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, je uvádění na trh a používání předmětů, které obsahují tato vlákna, povoleno v souladu s předcházejícími odchylkami, pouze pokud dodavatelé před uvedením na trh zajistí, aby byly tyto předměty označeny v souladu s dodatkem 7 k této příloze.

7.  Tris(azirinidyl)fosfinoxid

č. CAS 545-55-1

č. ES 208-892-5

1.  Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přichází do styku s kůží.

2.  Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

8.  Polybromované bifenyly (PBB)

č. CAS 59536-65-1

1.  Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí do styku s kůží.

2.  Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

9.  

a)  Mýdlový prášek z kůry mydlokoru tupolistého

(Quillaja saponaria) a jeho deriváty obsahující saponiny

č. CAS 68990-67-0

č. ES 273-620-4

b)  Prášek z kořenů čemeřice zelené (Helleborus viridis) a čemeřice černé (Helleborus niger)

c)  Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a kýchavice černé (Veratrum nigrum)

d)  Benzidin a/nebo jeho deriváty

č. CAS 92-87-5

č. ES 202-199-1

e)  o-nitrobenzaldehyd

č. CAS 552-89-6

č. ES 209-025-3

f)  Dřevný prášek

1.  Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech, ani ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.  Žertovné a zábavné předměty nebo směsi nebo předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.  Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nejvýše 1,5 ml kapaliny.

10.  

a)  Sulfid amonný

č. CAS 12135-76-1

č. ES 235-223-4

b)  Hydrogensulfid amonný

č. CAS 12124-99-1

č. ES 235-184-3

c)  Polysulfid amonný

č. CAS 9080-17-5

č. ES 232-989-1

1.  Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech nebo ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.  Žertovné a zábavné předměty nebo směsi nebo předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.  Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nejvýše 1,5 ml kapaliny.

11.  Těkavé estery kyseliny bromoctové:

a)  Methylbromacetát

č. CAS 96-32-2

č. ES 202-499-2

b)  Ethylbromacetát

č. CAS 105-36-2

č. ES 203-290-9

c)  Propylbromacetát

č. CAS 35223-80-4

d)  Butylbromacetát

č. CAS 18991-98-5

č. ES 242-729-9

1.  Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech nebo ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.  Žertovné nebo zábavné předměty ani směsi předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.  Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nižším než 1,5 ml kapaliny.

12.  2-Naftylamin

č. CAS 91-59-8

č. ES 202-080-4 a jeho soli

13.  Benzidin

č. CAS 92-87-5

č. ES 202-199-1 a jeho soli

14.  4-nitrobifenyl

č. CAS 92-93-3

EINECS č. ES 202-204-7

15.  4-aminobifenyl, xenylamin

č. CAS 92-67-1

EINECS č. ES 202-177-1 a jeho soli

Na záznamy 12 až 15 se vztahuje toto:

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

16.  Uhličitany olova:

a)  Neutrální bezvodý uhličitan olovnatý (PbCO3)

č. CAS 598-63-0

č. ES 209-943-4

b)  Uhličitan-hydroxid olovnatý 2 PbCO3-Pb(OH)2

č. CAS 1319-46-6

č. ES 215-290-6

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro používání jako barva. ►M21  
Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 13 na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů a rovněž jejich uvádění na trh pro toto použití. Pokud členský stát tuto výjimku využije, informuje o tom Komisi.  ◄

17.  Sírany olova:

a)  PbSO4

č. CAS 7446-14-2

č. ES 231-198-9

b)  PbxSO4

č. CAS 15739-80-7

č. ES 239-831-0

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro používání jako barva. ►M21  
Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 13 na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů a rovněž jejich uvádění na trh pro toto použití. Pokud členský stát tuto výjimku využije, informuje o tom Komisi.  ◄

18.  Sloučeniny rtuti

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro použití:

a)  jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

— trupů lodí,

— košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb a měkkýšů,

— jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena;

b)  konzervaci dřeva;

c)  impregnaci silně namáhaných průmyslových textilií a přízí určených pro jejich výrobu;

d)  úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich používání.

18a.  Rtuť

č. CAS 7439-97-6

č. ES 231-106-7

1.  Nesmí se uvádět na trh:
a)  v teploměrech na určování tělesné teploty;
b)  v dalších měřicích zařízeních určených k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, sfygmomanometry, teploměry jiné než teploměry na určování tělesné teploty).
2.  Omezení v odstavci 1 se nevztahuje na měřicí zařízení používaná ve Společenství již před 3. dubnem 2009. Členské státy však mohou uvádění těchto měřicích zařízení na trh omezit nebo zakázat.
3.  Omezení v odst. 1 písm. b) se nevztahuje na:
a)  měřicí zařízení, jejichž stáří dne 3. října 2007 překračuje 50 let;
b)  barometry (s výjimkou barometrů podle písmene a)) do 3. října 2009. ►M19   ◄ ►M19  
5.  Následující měřicí zařízení obsahující rtuť určená pro profesionální a průmyslové použití nesmí být uváděna na trh po 10. dubnu 2014:
a)  barometry;
b)  vlhkoměry;
c)  manometry;
d)  sfygmomanometry;
e)  pletysmografy vybavené tenzometry;
f)  tenziometry;
g)  teploměry a další neelektrická zařízení určená k měření teploty.
Omezení se rovněž vztahují na měřicí zařízení podle písmen a) až g), která jsou uváděna na trh bez náplně s cílem pozdějšího naplnění rtutí.
6.  Omezení v odst. 5 se nevztahují na:
a)  sfygmomanometry určené k použití:
i)  v epidemiologických studiích, které probíhají ke dni 10. října 2012,
ii)  jako referenční standardy při klinických validačních studiích zaměřených na používání sfygmomanometrů bez obsahu rtuti;
b)  teploměry výhradně určené k provádění standardizovaných testů, které vyžadují použití rtuťových teploměrů do 10. října 2017;
c)  kyvety trojného bodu rtuti, určené pro kalibraci platinových odporových teploměrů.
7.  Následující měřicí zařízení obsahující rtuť určená pro profesionální a průmyslová použití se nesmí uvádět na trh po 10. dubnu 2014:
a)  rtuťové pyknometry;
b)  rtuť obsahující měřicí přístroje k určení bodu měknutí.
8.  Omezení podle odstavců 5 a 7 se nevztahují na:
a)  měřicí zařízení, jejichž stáří ke dni 3. října 2007 překročilo 50 let;
b)  měřicí zařízení vystavovaná k účelům kulturním a historickým.  ◄

19.  Sloučeniny arsenu

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

— trupů lodí,

— košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb, korýšů a měkkýšů,

— jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.

2.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky a nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití.

3.  Nesmí se používat při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto ošetřené nesmí uvádět na trh.

4.  Odchylně od odstavce 3:

a)  Pokud jde o látky a směsi používané při konzervaci dřeva: mohou se použít pouze pro impregnaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chromu, arsenu (CCA), typ C, a pokud jsou povoleny podle čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES. Takto ošetřené dřevo se nesmí uvádět na trh, dokud není ukončena fixace konzervačního přípravku.

b)  Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky CCA v souladu s písmenem a), může se toto dřevo uvádět na trh pro odborné a průmyslové použití, pokud se pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat požaduje neporušenost struktury dřeva a styk kůže široké veřejnosti se dřevem je po dobu životnosti dřeva nepravděpodobný, a to:

— jako stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v kancelářských budovách a v průmyslových stavbách,

— v mostech a mostních konstrukcích,

— jako stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a mostech,

— jako protihlukové bariéry,

— v protilavinových bariérách,

— v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,

— jako kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,

— v zemních opěrných konstrukcích,

— jako sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,

— jako pražce podzemní dráhy.

c)  Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby bylo každé ošetřené dřevo uváděné na trh individuálně označeno nápisem „Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen“. Dále musí být každé dřevo uváděné na trh v obalech označeno etiketou s nápisem „Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze ve schváleném zařízení.“

d)  Ošetřené dřevo uvedené v písmenu a) se nesmí používat:

— v obytných nebo soukromých stavbách učených k jakémukoli účelu,

— při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,

— v mořských vodách,

— pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s písmenem b),

— při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo hotovými výrobky určenými k lidské spotřebě a/nebo k výživě zvířat.

5.  Dřevo ošetřené sloučeninami arsenu používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle odstavce 4 může být ponecháno na místě a být nadále používáno do konce životnosti.

6.  Dřevo ošetřené roztoky CCA, typ C, používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle odstavce 4:

— lze použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

— lze uvést na trh za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).

7.  Členské státy mohou povolit u dřeva ošetřeného jinými typy roztoku CCA používaného ve Společenství před 30. zářím 2007:

— použití nebo opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

— uvádění na trh za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).

20.  Organické sloučeniny cínu

1.  Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, které působí jako biocidy ve volném spojení s barvami.
2.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud látka nebo směs působí jako biocid na ochranu před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:
a)  všech plavidel bez ohledu na jejich délku, která jsou určena pro používání na moři, pobřeží, v ústí řek a na vnitrozemských vodách a jezerech;
b)  klecí, plováků, sítí a všech ostatních zařízení nebo vybavení používaných pro chov ryb a měkkýšů;
c)  všech zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.
3.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud jsou tyto látky nebo směsi určeny k úpravě průmyslových vod. ►M6  
4.  Trisubstituované organické sloučeniny cínu
a)  Trisubstituované organické sloučeniny cínu, jako například sloučeniny tributylcínu (TBT) a sloučeniny trifenylcínu (TPT), se nesmějí používat po 1. červenci 2010 v předmětech, pokud je koncentrace v předmětu nebo jeho části vyšší než ekvivalent 0,1 % hmot. cínu.
b)  Předměty, které nejsou v souladu s písmenem a), se nesmějí uvádět na trh po 1. červenci 2010, kromě předmětů, které se již ve Společenství před uvedeným datem používaly.
5.  Sloučeniny dibutylcínu (DBT)
a)  Sloučeniny dibutylcínu (DBT) se nesmějí používat po 1. lednu 2012 ve směsích a předmětech dodávaných pro širokou veřejnost, pokud je koncentrace ve směsi nebo v předmětu nebo jeho části vyšší než ekvivalent 0,1 % hmot. cínu.
b)  Předměty a směsi, které nejsou v souladu s písmenem a), se nesmějí uvádět na trh po 1. lednu 2012, kromě předmětů, které se již ve Společenství před uvedeným datem používaly.
c)  Odchylně se písmena a) a b) do 1. ledna 2015 nevztahují na následující předměty a směsi dodávané pro širokou veřejnost:

— jednosložkové a dvousložkové těsnicí materiály vulkanizující při pokojové teplotě (těsnicí materiály RTV-1 a RTV-2) a lepidla,

— barvy a nátěry obsahující sloučeniny DBT jako katalyzátory, pokud jsou aplikovány na předměty,

— profily z měkkého polyvinylchloridu (PVC), buď samotné nebo koexstrudované s tvrdým PC,

— textilie povrstvené PVC obsahujícím sloučeniny DBT jako stabilizátory, pokud jsou určeny pro venkovní aplikace,

— venkovní okapové roury, žlaby a spojovací části a krycí materiál na střechy a fasády.


d)  Odchylně se písmena a) a b) nevztahují na materiály a předměty upravené nařízením (ES) č. 1935/2004.
6.  Sloučeniny dioktylcínu (DOT)
a)  Sloučeniny dioktylcínu (DOT) se nesmějí používat po 1. lednu 2012 v následujících předmětech dodávaných pro širokou veřejnost nebo určených pro používání širokou veřejností, pokud je koncentrace v předmětu nebo jeho části vyšší než ekvivalent 0,1 % hmot. cínu:

— textilní výrobky určené pro styk s pokožkou,

— rukavice,

— obuv nebo část obuvi určené pro styk s pokožkou,

— krytiny podlah a stěn,

— předměty pro péči o děti,

— výrobky pro ženskou hygienu,

— pleny,

— dvousložkové soupravy pro vytváření forem na odlévání s vulkanizací při pokojové teplotě (soupravy pro vytváření forem na odlévání RTV-2).


b)  Předměty, které nejsou v souladu s písmenem a), se nesmějí uvádět na trh po 1. lednu 2012, kromě předmětů, které se již ve Společenství před uvedeným datem používaly.  ◄

21.  Di-μ-oxo-di-n-butylcínohydroxyboran/Dibutylcín-hydrogenborát C8H19BO3Sn (DBB)

č. CAS 75113-37-0

č. ES 401-040-5

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

První odstavec se však nevztahuje na tuto látku (DBB) nebo směsi ji obsahující, pokud jsou určeny výhradně pro zpracování do předmětů, v nichž se tato látka již nebude vyskytovat v koncentraci 0,1 % nebo vyšší.

22.  Pentachlorfenol

č. CAS 87-86-5

č. ES 201-778-6 a jeho soli a estery

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

— jako látka,

— jako složka jiných látek, nebo ve směsích, v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

23.  Kadmium

č. CAS 7440-43-9

č. ES 231-152-8 a jeho sloučeniny

Pro účely tohoto záznamu odpovídají kódy a kapitoly uvedené v hranatých závorkách kódům a kapitolám celní a statistické nomenklatury společného celního sazebníku zřízeného nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (1). ►M13  
1.  Nesmí se používat ve směsích a předmětech vyrobených z následujících syntetických organických polymerů (dále jen „plastový materiál“):

— polymery či kopolymery vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21],

— polyurethan (PUR) [3909 50],

— polyethylen o nízké hustotě (LDPE) s výjimkou polyethylenu o nízké hustotě pro výrobu barevné předsměsi [3901 10],

— acetylcelulosa (CA) [3912 11],

— acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11],

— epoxidové pryskyřice [3907 30],

— melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20],

— močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10],

— nenasycené polyestery (UP) [3907 91],

— poly(ethylentereftalát) (PET) [3907 60],

— poly(butylentereftalát) (PBT),

— průsvitný/univerzální polystyren [3903 11],

— akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA),

— síťovaný polyethylen (VPE),

— polystyren odolný proti nárazu,

— polypropylen (PP) [3902 10].


Směsi a předměty vyráběné z výše uvedeného plastového materiálu nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních plastového materiálu.
Odchylně se druhý pododstavec nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. prosincem 2011.
První a druhý pododstavec se použijí, aniž je dotčena směrnice Rady 94/62/ES (13) a akty přijaté na jejím základě.
Do 19. listopadu 2012 Komise v souladu s článkem 69 požádá Evropskou agenturu pro chemické látky, aby připravila dokumentaci v souladu s požadavky přílohy XV s cílem posoudit, zda by mělo být omezeno použití kadmia a jeho sloučenin i v jiném plastovém materiálu, než je materiál uvedený v prvním pododstavci. ►M35  
2.  Nesmí se používat nebo uvádět na trh v nátěrových barvách [3208 ] [3209 ], jestliže je koncentrace (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.
U nátěrových barev [3208 ] [3209 ] s obsahem zinku přesahujícím 10 % hmotnostních nátěrové barvy nesmí být koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních.
Natřené předměty nesmějí být uváděny na trh, jestliže je koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních nátěrové barvy na natřeném předmětu.  ◄
3.  Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují na předměty barvené pomocí směsí obsahujících kadmium z bezpečnostních důvodů.
4.  Odchylně se odst. 1 druhý pododstavec nevztahuje na:

— směsi vyráběné z odpadního PVC (dále jen „recyklovaný PVC“),

— směsi a předměty obsahující recyklovaný PVC, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) v nich nepřesahuje 0,1 % hmotnostních plastového materiálu v těchto aplikacích z tvrdého PVC:

— 

a)  profily a tuhé desky používané ve stavebnictví;

b)  dveře, okna, předokenní rolety, stěny, žaluzie, oplocení a střešní žlaby;

c)  venkovní podlahy a terasy;

d)  kabelovody;

e)  potrubí pro rozvod nepitné vody, jestliže je recyklovaný PVC použit ve střední vrstvě vícevrstvého potrubí a je zcela zakryt vrstvou nově vyrobeného PVC splňujícího požadavky odstavce 1 výše.


Před prvním uvedením směsí a předmětů obsahujících recyklovaný PVC na trh dodavatelé zajistí, aby byly tyto směsi a předměty viditelně, čitelně a neodstranitelně označeny takto: „Obsahuje recyklovaný PVC“ nebo tímto piktogramem:
image
V souladu s článkem 69 tohoto nařízení bude odchylka přiznaná v odstavci 4 přezkoumána do 31. prosince 2017, zvláště s cílem snížit mezní hodnotu pro kadmium a znovu posoudit odchylku pro aplikace uvedené v písmenech a) až e).  ◄
5.  Pro účely tohoto záznamu se „pokovováním kadmiem“ rozumí jakékoliv nanášení kovového kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli povrchovou úpravu kovovým kadmiem na kovovém povrchu.
Pokovování kadmiem se nesmí používat u kovových předmětů nebo součástí předmětů používaných v odvětvích nebo postupech uvedených níže:
a)  zařízení a stroje pro

— výrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

— zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

— chladírenství a mrazírenství [8418],

— tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443];


b)  zařízení a stroje pro výrobu

— domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

— nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

— sanitárního zboží [7324],

— ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415].


Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je v každém případě zakázáno uvádět na trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech uvedených v písmenech a) a b) výše a předměty vyrobené v uvedených odvětvích v písmenu b) výše.
6.  Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují také na kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech uvedených níže v písmenech a) a b) níže a předměty vyrobené v odvětvích uvedených níže v písmenu b) níže:
a)  zařízení a stroje pro výrobu:

— papíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441], textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];


b)  zařízení a stroje pro výrobu:

— průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

— silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],

— železničního vozového parku [kapitola 86],

— plavidel [kapitola 89].


7.  Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však nevztahují na:

— předměty a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu, kde jejich používání vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, a dále v bezpečnostním vybavení silničních a zemědělských vozidel, železničního parku a plavidel,

— elektrické kontakty ve všech oblastech použití, kde je nezbytné zajistit spolehlivost zařízení, na kterém jsou instalovány.

►M13  
8.  Nesmí se používat ve výplních pro tvrdé pájení v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.
Výplně pro tvrdé pájení nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.
Pro účely tohoto odstavce se tvrdým pájením rozumí technika spojování za použití slitin prováděná při teplotách přesahujících 450 °C.
9.  Odchylně se odstavec 8 nevztahuje na výplně pro tvrdé pájení používané v aplikacích v oblasti obrany, v leteckých a kosmických aplikacích a na výplně pro tvrdé pájení používané z bezpečnostních důvodů.
10.  Nesmí se používat nebo uvádět na trh, jestliže koncentrace je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních kovu v těchto předmětech:
i)  kovové korálky a jiné kovové součástky pro výrobu šperků,
ii)  kovové části šperků, bižuterie a vlasových doplňků, včetně:

— náramků, náhrdelníků a prstenů,

— piercingových šperků,

— náramkových hodinek a ozdob nošených kolem zápěstí,

— broží a manžetových knoflíků.

►C5  
11.  Odchylně se odstavec 10 nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012 a na šperky starší 50 let ke dni 10. prosince 2011.  ◄  ◄

24.  Monomethyltetrachlordifenylmethan

Obchodní název: Ugilec 141

č. CAS 76253-60-6

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

2.  Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:

a)  stroje a zařízení již používané ke dni 18. června 1994 až do doby vyřazení těchto strojů a zařízení;

b)  údržbu strojů a zařízení již používaných v členském státě ke dni 18. června 1994.

Pro účely písmene a) však členské státy mohou z důvodů ochrany lidského zdraví a životního prostředí zakázat na svém území používání těchto strojů a zařízení před jejich vyřazením.

25.  Monomethyldichlordifenylmethan

Obchodní název: Ugilec 121

Ugilec 21

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

26.  Monomethyldibromdifenylmethan Brom(brombenzyl)methylbenzen, směs isomerů

Obchodní název: DBBT

č. CAS 99688-47-8

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

27.  Nikl

č. CAS 7440-02-0

č. ES 231-111-4 a jeho sloučeniny

1.  Nesmí se používat:

a)  v žádných částech souprav, které se vkládají do propíchnutých uší a jiných propíchnutých částí lidského těla, pokud rychlost uvolňování niklu z těchto částí souprav není nižší než 0,2 μg/cm2 za týden (migrační limit);

b)  u předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s kůží, jako jsou:

— náušnice,

— náhrdelníky, náramky a řetízky, ozdoby na kotníky, prsteny,

— pouzdra náramkových hodinek, pásky a upínací části hodinek,

— stiskací knoflíky, upínadla, nýty, zipy a kovové značky, jsou-li použity u oděvů,

je-li rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přichází do přímého a dlouhodobého styku s kůží, vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden;

c)  u předmětů uvedených v písmenu b), jestliže mají povrchovou úpravu neobsahující nikl, není-li tato povrchová úprava dostatečná pro zabezpečení toho, aby po dobu alespoň dvou let běžného používání předmětu rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přichází do přímého a dlouhodobého styku s kůží, nebyla vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden.

2.  Předměty, na něž se vztahuje odstavec 1, nesmí být uvedeny na trh, pokud nesplňují požadavky uvedené ve zmíněném odstavci.

3.  Jako zkušební metody k prokázání souladu předmětů s odstavci 1 a 2 se použijí normy přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

28.  Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako karcinogenní, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

— Karcinogenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 1 (tabulka 3.2) zařazené v dodatku 1

— Karcinogenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 2

29.  Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako mutagenní v zárodečných buňkách, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo mutagenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

— Mutagenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / mutagenní, kategorie 1 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 3

— Mutagenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / mutagenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 4

30.  Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako toxické pro reprodukci, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

— Toxické pro reprodukci, kategorie 1A, nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1, označené větou R60 („Může poškodit reprodukční schopnost.“) nebo R61 („Může poškodit plod v těle matky.“) (tabulka 3.2), uvedené v dodatku 5

— Toxické pro reprodukci, kategorie 1B, nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 2, označené větou R60 („Může poškodit reprodukční schopnost.“) nebo R61 („Může poškodit plod v těle matky.“) (tabulka 3.2), uvedené v dodatku 6

Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy, vztahuje se na záznamy 28 až 30 toto:

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

— jako látky,

— jako složky jiných látek, nebo

— ve směsích,

pro prodej široké veřejnosti, pokud individuální koncentrace v látce nebo směsi je rovná nebo vyšší než:

— buď příslušný specifický koncentrační limit stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, nebo

►M3

 

— příslušný obecný koncentrační limit stanovený v části 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008.

 ◄

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro profesionální uživatele“.

2.  Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:

a)  léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b)  kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS;
c)  následující paliva a výrobky z olejů:

— motorová paliva, na něž se vztahuje směrnice 98/70/ES,

— výrobky z minerálních olejů určené pro použití jako palivo v mobilních nebo stacionárních spalovacích zařízeních,

— paliva prodávaná v uzavřených systémech (např. lahve se zkapalnělým plynem);

►M3  
d)  barvy pro umělce, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008;  ◄ ►M14  
e)  látky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro použití uvedená v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku 11 sloupci 2 uvedeno datum, použije se odchylka do uvedeného data.  ◄
31.  

a)  Kreosot; prací olej

č. CAS 8001-58-9

č. ES 232-287-5

b)  Kreosotový olej; prací olej

č. CAS 61789-28-4

č. ES 263-047-8

c)  Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olej

č. CAS 84650-04-4

č. ES 283-484-8

d)  Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olej

č. CAS 90640-84-9

č. ES 292-605-3

e)  Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olej

č. CAS 65996-91-0

č. ES 266-026-1

f)  Anthracenový olej

č. CAS 90640-80-5

č. ES 292-602-7

g)  Fenoly, černouhelné, surové

č. CAS 65996-85-2

č. ES 266-019-3

h)  Kreosot, dřevný

č. CAS 8021-39-4

č. ES 232-419-1

i)  Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci

č. CAS 122384-78-5

č. ES 310-191-5

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat, jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro úpravu dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.

2.  Odchylně od odstavce 1:

a)  Látky a směsi se mohou používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a ►M3  směsi ◄ obsahují:

i)  benzo[a]pyren v koncentraci nižší než 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních), a

ii)  vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci nižší než 3 % hmotnostních.

Takové látky a směsi pro používání na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály

— se mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,

— se nesmí prodávat spotřebitelům.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro používání v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály“.

b)  Dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě, je povoleno pouze pro odborné nebo průmyslové používání, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.

c)  Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v záznamu 31 písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh pro opětovné využití.

3.  Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se nesmí používat:

— uvnitř budov určených pro jakékoliv účely,

— v hračkách,

— na hřištích,

— v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s kůží,

— při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,

— pro výrobu, používání a každé opakované ošetření:

— 

— nádob určených pro pěstitelské účely,

— obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, meziprodukty nebo hotovými výrobky určenými k lidské spotřebě a/nebo k výživě zvířat,

— jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty.

32.  Chloroform

č. CAS 67-66-3

č. ES 200-663-8

34.  1,1,2-trichlorethan

č. CAS 79-00-5

č. ES 201-166-9

35.  1,1,2,2-tetrachlorethan

č. CAS 79-34-5

č. ES 201-197-8

36.  1,1,1,2-tetrachlorethan

č. CAS 630-20-6

37.  Pentachlorethan

č. CAS 76-01-7

č. ES 200-925-1

38.  1,1-Dichloroethen

č. CAS 75-35-4

č. ES 200-864-0

Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy, vztahuje se na záznamy 32 až 38 toto:

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

— jako látky,

— jako složky jiných látek, nebo ve směsích, v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších,

je-li látka nebo směs určena pro prodej široké veřejnosti a/nebo je určena pro čištění povrchů a čištění látek v disperzních aplikacích.

2.  Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí, které je obsahují v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších, viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro použití v průmyslových zařízeních“.

Odchylně se toto ustanovení nevztahuje na:

a)  léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b)  kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS.

►M3  
40.  Látky klasifikované jako hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2, hořlavé kapaliny kategorie 1, 2 nebo 3, hořlavé tuhé látky kategorie 1 nebo 2, látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2 nebo 3, samozápalné kapaliny kategorie 1 nebo samozápalné tuhé látky kategorie 1 bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v části 3 přílohy VI ►M21  nařízení (ES) č. 1272/2008 ◄ .  ◄

1.  Nesmí se používat jako látky nebo jako směsi v aerosolových rozprašovačích, pokud jsou tyto aerosolové rozprašovače určeny pro prodej široké veřejnosti pro následující zábavné a ozdobné účely:

— kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,

— umělý sníh a ledové květy,

— žertovné polštářky,

— křehké aerosolové šňůry,

— imitace výkalů,

— trubky pro večírky,

— ozdobné vločky a pěny,

— umělé pavučiny,

— zápachové bombičky.

2.  Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby obaly výše uvedených aerosolových rozprašovačů byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro profesionální uživatele“.

3.  Odchylně se však odstavce 1 a 2 nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v čl. 8 odst. 1a směrnice Rady 75/324/EHS (2).

4.  Aerosolové rozprašovače zmíněné v odstavcích 1 a 2 nesmí být uvedeny na trh, pokud nesplňují uvedené požadavky.

41.  Hexachlorethan

č. CAS 67-72-1

č. ES 200-666-4

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro výrobu nebo zpracování neželezných kovů.

▼M21 —————

▼M5

43.  Azobarviva

1.  Azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolnit jeden nebo více aromatických aminů uvedených v dodatku 8 ve zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích vyšších než 30 mg/kg (0,003 % hmotnostních), v předmětech nebo v jejich obarvených částech, podle metod zkoušení uvedených v dodatku 10, se nesmí používat v textilních a kožených výrobcích, které mohou přicházet do přímého a dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsou:

— oděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny a jiné hygienické prostředky, spací pytle,

— obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní tašky, peněženky, aktovky, potahy sedadel, váčky na peníze na krk,

— hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,

— příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.

2.  Textilní a kožené výrobky vedené v odstavci 1 se nesmí uvádět na trh, pokud nesplňují požadavky stanovené v uvedeném odstavci.

3.  Azobarviva, která jsou obsažena v dodatku 9 „Seznam azobarviv“, se nesmí uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních, pokud je látka nebo směs určena pro barvení textilních a kožených výrobků.

▼M9 —————

▼M5

45.  Oktabromdifenylether

C12H2Br8O

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

— jako látka,

— jako složka jiných látek nebo ve směsích, v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

2.  Na trh se nesmí uvádět předměty, jestliže samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

3.  Odstavec 2 se odchylně nepoužije na:

— předměty používané ve Společenství před 15. srpnem 2004,

— elektrická a elektronická zařízení v oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES.

46.  

a)  Nonylfenol

C6H4(OH)C9H19

č. CAS 25154-52-3

č. ES 246-672-0

b)  Nonylfenol ethoxyláty

(C2H4O)nC15H24O

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších pro následující účely.

1.  čištění v průmyslu a v institucích s výjimkou:

— kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje,

— systémů čištění se zvláštním postupem, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;

2.  čištění v domácnostech;

3.  zpracování textilií a kůže s výjimkou:

— zpracování bez úniků do odpadní vody,

— systémů se zvláštním postupem, kde se voda použitá při zpracování předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin);

4.  emulgátor při omývání struků v zemědělství;

5.  zpracování kovů s výjimkou:

používání v kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;

6.  výroba celulózy a papíru;

7.  kosmetické prostředky;

8.  jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou:

spermicidů;

9.  složky obchodních úprav pesticidů a biocidů. Vnitrostátní povolení pro pesticidy a biocidní přípravky obsahující nonylfenol ethoxyláty jako složku obchodní úpravy, která byla udělena před 17. červencem 2003, jsou však do ukončení své platnosti tímto omezením nedotčena.

▼M34

46a.  Nonylfenol ethoxyláty (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.  Nesmí se uvádět na trh po 3. únoru 2021 v textilních výrobcích, u nichž lze rozumně očekávat, že budou v průběhu své životnosti prány ve vodě, v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,01 % hmotnostního dotčeného textilního výrobku nebo jeho každé části.

2.  Odstavec 1 se nepoužije na uvádění na trh výrobků pro opětovné využití nebo na nové textilní výrobky vyrobené bez použití nonylfenol ethoxylátů výlučně z recyklovaných textilií.

3.  Pro účely odstavců 1 a 2 se textilním výrobkem rozumí jakékoliv nedokončené výrobky, polotovary i dokončené výrobky, které obsahují nejméně 80 % hmotnostních textilních vláken, a další výrobky, jež zahrnují části, které obsahují nejméně 80 % hmotnostních textilních vláken, včetně výrobků, jako jsou oděvy, doplňky, interiérové textilie, vlákna, příze, tkaniny a pleteniny.

▼M5

47.  Sloučeniny šestivazného chromu

1.  Cement a směsi obsahující cement se nesmí uvádět na trh nebo používat, jestliže po smísení s vodou obsahují více než 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného šestivazného chromu vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu.
2.  Jestliže se použijí redukční činidla, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby obaly cementu nebo směsí obsahujících cement byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestivazného chromu pod limitem uvedeným v odstavci 1, aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí.
3.  Odstavce 1 a 2 se odchylně nepoužijí pro uvádění na trh a používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech, v nichž s cementem a směsmi obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s kůží. ►M21  
4.  Jako zkušební metoda k prokázání souladu s odstavcem 1 se použije norma přijatá Evropským výborem pro normalizaci (CEN) pro stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chromu v cementu a ve směsích obsahujících cement.  ◄ ►M25  
5.  Výrobky z kůže, které přicházejí do styku s lidskou kůží, se nesmí uvádět na trh, pokud obsahují šestivazný chrom v koncentraci 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních) v celkové sušině kůže.
6.  Výrobky obsahující kožené části, které přicházejí do styku s lidskou kůží, se nesmí uvádět na trh, pokud jakákoli z kožených částí obsahuje šestivazný chrom v koncentraci 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních) v celkové sušině příslušné kožené části.
7.  Odstavce 5 a 6 se nevztahují na uvádění na trh použitých výrobků, které byly předmětem konečného užívání v Unii přede dnem 1. května 2015.  ◄

48.  Toluen

č. CAS 108-88-3

č. ES 203-625-9

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, pokud je látka nebo směs používána v lepidlech nebo v barvách nanášených stříkáním určených pro prodej široké veřejnosti.

49.  Trichlorobenzen

č. CAS 120-82-1

č. ES 204-428-0

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší pro žádné použití vyjma:

— jako meziprodukt syntézy,

— jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech nebo

— při výrobě 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzenu (TATB).

50.  Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

a)  Benzo(a)pyren (BaP)

č. CAS 50-32-8

b)  Benzo(e)pyren (BeP)

č. CAS 192-97-2

c)  Benzo(a)antracen (BaA)

č. CAS 56-55-3

d)  Chryzen (CHR)

č. CAS 218-01-9

e)  Benzo(b)fluoranten (BpFA)

č. CAS 205-99-2

f)  Benzo(j)fluoranten (BjFA)

č. CAS 205-82-3

g)  Benzo(k)fluoranten (BkFA)

č. CAS 207-08-9

h)  Dibenzo(a,h)antracen (DBAhA)

č. CAS 53-70-3

1.  Od 1. ledna 2010 se nastavovací oleje se nesmí uvádět na trh a používat při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li:

— více než 1 mg/kg (0,0001 % hmotnostních) BaP, nebo

— více než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních) celkového množství všech uvedených PAU.


Jako zkušební metoda pro prokázání, že jsou dodrženy limity uvedené v prvním pododstavci, se použije norma EN 16143:2013 (Ropné výrobky – Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v nastavovacích olejích – Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)).
Do dne 23. září 2016 lze za dodržení limitů uvedených v prvním pododstavci považovat, když je extrakt polycyklických aromatických látek (PCA) nižší než 3 % hmotnostních, měřený podle standardu Ropného institutu IP346: 1998 (Stanovení PCA v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu), za předpokladu, že výrobce nebo dovozce měří dodržování limitů BaP a uvedených PAU a rovněž vztah mezi naměřenými hodnotami a extraktem PCA každých šest měsíců nebo po každé větší provozní změně, podle toho, co nastane dříve.
2.  Dále nesmí být na trh uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, pokud obsahují olejová změkčovadla přesahující limity uvedené v odstavci 1.
Za dodržení tohoto limitu se považuje, když u vulkanizovaných pryžových směsí není překročen limit 0,35 % „bay“ protonů na základě měření a výpočtu podle ISO 21461 (vulkanizovaná pryž – stanovení aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).
3.  Odstavec 2 se odchylně nepoužije na protektorované pneumatiky, pokud jejich běhouny neobsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.
4.  Pro účely tohoto záznamu se „pneumatikami“ rozumí pneumatiky pro vozidla, na něž se vztahují tyto předpisy:

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (4),

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (5), a

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (6).

►M24  
5.  Předměty se nesmí uvádět na trh pro prodej široké veřejnosti, jestliže jejich libovolné pryžové nebo plastové součásti, které za běžných nebo běžně předvídatelných podmínek použití přicházejí do přímého a dlouhodobého nebo opakovaného krátkodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, obsahují více než 1 mg/kg (0,0001 % hmotnostních této součásti) kteréhokoliv z uvedených PAU.
Mezi tyto předměty mimo jiné patří:

— sportovní potřeby, jako jsou jízdní kola, golfové hole, rakety

— potřeby pro domácnost, vozíky, chodítka

— nářadí pro domácí použití

— oděvy, obuv, rukavice a sportovní oděvy

— pásky hodinek, náramky, masky, čelenky


6.  Hračky, včetně hraček pro pohybovou aktivitu, a předměty pro péči o děti se nesmí uvádět na trh, jestliže jejich libovolné pryžové nebo plastové součásti, které za běžných nebo běžně předvídatelných podmínek použití přicházejí do přímého a dlouhodobého nebo opakovaného krátkodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, obsahují více než 0,5 mg/kg (0,00005 % hmotnostních této součásti) kteréhokoliv z uvedených PAU.
7.  Odchylně od odstavců 5 a 6 se uvedené odstavce nevztahují na předměty poprvé uvedené na trh před 27. prosincem 2015.
8.  Komise do 27. prosince 2017 přezkoumá limitní hodnoty uvedené v odstavcích 5 a 6 s přihlédnutím k novým vědeckým poznatkům, včetně poznatků o migraci PAU z předmětů uvedených v odstavci 5 a informací o alternativních surovinách, a ve vhodných případech uvedené odstavce odpovídajícím způsobem změní.  ◄

51.  Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a ES týkající se dané látky):

a)  Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

č. CAS 117-81-7

č. ES 204-211-0

b)  Dibutylftalát (DBP)

č. CAS 84-74-2

č. ES 201-557-4

c)  Benzylbutylftalát (BBP)

č. CAS 85-68-7

č. ES 201-622-7

1.  Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti.
2.  Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech, se nesmí uvádět na trh. ►M30   ◄
4.  Pro účely tohoto záznamu se „předmětem pro péči o děti“ rozumí jakýkoli výrobek, jehož účelem je usnadnit dětem spánek, odpočinek, hygienu, krmení nebo sání.

52.  Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a ES týkající se dané látky):

a)  Diisononylftalát (DINP)

č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0

č. ES 249-079-5 a 271-090-9

b)  Diisodecylftalát (DIDP)

č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1

č. ES 247-977-1 a 271-091-4

c)  Di(n-octyl)ftalát (DNOP)

č. CAS 117-84-0

č. ES 204-214-7

1.  Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
2.  Takové hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech, se nesmí uvádět na trh. ►M30   ◄
4.  Pro účely tohoto záznamu se „předmětem pro péči o děti“ rozumí jakýkoli výrobek, jehož účelem je usnadnit dětem spánek, odpočinek, hygienu, krmení nebo sání.

▼M9 —————

▼M5

54.  2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

č. CAS 111-77-3

č. ES 203-906-6

Nesmí se uvádět na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti jako složka barev, odstraňovačů nátěrů, čisticích prostředků, samolešticích emulzí a podlahových těsnicích materiálů v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

55.  2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)

č. CAS 112-34-5

č. ES 203-961-6

1.  Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti jako složka barev nanášených stříkáním nebo čisticích prostředků v aerosolových rozprašovačích v koncentraci 3 % hmotnostních nebo vyšší.

2.  Barvy nanášené stříkáním a čisticí prostředky v aerosolových rozprašovačích, které obsahují DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uvedeny na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010.

3.  Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly barvy jiné než barvy nanášené stříkáním obsahující DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostních nebo vyšší, které jsou uváděny na trh pro prodej široké veřejnosti, nejpozději do 27. prosince 2010 viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny takto:

„Nepoužívejte v zařízení na stříkání barvy“.

►M21  
56.  Methylendifenyldiisokyanát (MDI)
č. CAS 26447-40-5
č. ES 247-714-0
včetně těchto specifických izomerů:
a)  4,4’-methylendifenyldiisokyanát:
č. CAS 101-68-8
č. ES 202-966-0
b)  2,4’-methylendifenyldiisokyanát:
č. CAS 5873-54-1
č. ES 227-534-9
c)  2,2’-methylendifenyldiisokyanát:
č. CAS 2536-05-2
č. ES 219-799-4  ◄

1.  Nesmí být uveden na trh po 27. prosinci 2010 jako složka směsí v koncentraci 0,1 % hmotnostních MDI nebo vyšší pro prodej široké veřejnosti, pokud dodavatelé před uvedením na trh nezajistí, aby balení:

a)  obsahovalo ochranné rukavice, které splňují požadavky směrnice Rady 89/686/EHS (9);

b)  bylo viditelně, čitelně a nesmazatelně označeno, jak je uvedeno níže, aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí:

„—  U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.

—  Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu.

—  V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).“

2.  Odchylně se odst. 1 písm. a) nevztahuje na termoplastická lepidla.

57.  Cyklohexan

č. CAS 110-82-7

č. ES 203-806-2

1.  Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti, jako složka neoprenových kontaktních lepidel v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší v baleních větších než 350 g.

2.  Neoprenová kontaktní lepidla obsahující cyklohexan, která nejsou v souladu s odstavcem 1 nesmí být uváděna na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010.

3.  Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byla neoprenová kontaktní lepidla obsahující cyklohexan v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, která jsou uváděna na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010, viditelně, čitelně a nesmazatelně označena takto:

„—  Tento výrobek nesmí být používán v podmínkách, kdy není zajištěno nedostatečné větrání.

—  Tento výrobek nesmí být používán k pokládání koberců“.

58.  Dusičnan amonný

č. CAS 6484-52-2

č. ES 229-347-8

1.  Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 jako látka nebo ve směsích, které obsahují více než 28 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného, k použití jako tuhé jednosložkové nebo vícesložkové hnojivo, pokud toto hnojivo není v souladu s technickými ustanoveními pro hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku uvedenými v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (10).

2.  Nesmí být uváděn na trh po 27. červnu 2010 jako látka nebo ve směsích, které obsahují 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného kromě případů dodání:

a)  následným uživatelům a distributorům včetně fyzických nebo právnických osob, které jsou držiteli licence nebo povolení v souladu se směrnicí Rady 93/15/EHS (11);

b)  zemědělcům pro použití při zemědělských činnostech, v rámci plného nebo částečného úvazku a bez nutné spojitosti s velikostí pozemků.

Pro účely tohoto písmene se rozumí:

i)  „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území Společenství podle článku 299 Smlouvy a která vykonává zemědělskou činnost,

ii)  „zemědělskou činností“ produkce, chov nebo pěstování zemědělských produktů včetně sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat pro zemědělské účely nebo udržování půdy v dobrém zemědělském a ekologickém stavu podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (12);

c)  fyzickým nebo právnickým osobám zabývajícím se profesionálně činnostmi, jakými jsou zahradnictví, pěstování rostlin ve sklenících, údržba parků, zahrad nebo sportovních hřišť, lesnictví nebo jiné podobné činnosti.

3.  Členské státy však, pokud jde o omezení stanovená v odstavci 2, mohou ze sociálně-hospodářských důvodů do 1. července 2014 uplatňovat mezní hodnotu 20 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného u látek a směsí uváděných na trh na svém území. Informují o tom Komisi a ostatní členské státy.

▼M6

59.  Dichlormethan

č. CAS 75-09-2

č. ES: 200-838-9

1.  Odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší nesmí být:

a)  poprvé uvedeny na trh po 6. prosinci 2010 za účelem prodeje široké veřejnosti a profesionálním uživatelům;

b)  uváděny na trh po 6. prosinci 2011 za účelem prodeje široké veřejnosti a profesionálním uživatelům;

c)  používány profesionálními uživateli po 6. červnu 2012.

Pro účely této položky se

i)  „profesionálním uživatelem“ rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně pracovníků a osob samostatně výdělečně činných, odstraňující nátěry při své profesionální činnosti mimo průmyslové zařízení;

ii)  „průmyslovým zařízením“ rozumí zařízení využívané pro činnost odstraňování nátěrů.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit používání odstraňovačů nátěrů obsahujících dichlormethan na svém území a pro jisté činnosti speciálně vyškoleným profesionálním uživatelům se zvláštní odbornou přípravou a mohou povolit uvádění takovýchto odstraňovačů nátěrů na trh za účelem jejich prodeje těmto profesionálním uživatelům.

Členské státy využívající této výjimky stanoví vhodná opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti profesionálních uživatelů používajících odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan a informují o nich Komisi.

Tato opatření zahrnují požadavek, aby byl profesionální uživatel držitelem osvědčení uznávaného členským státem, v němž působí, nebo předložil jiný doklad v tomto smyslu nebo byl jinak schválen dotyčným členským státem tak, aby prokázal řádnou odbornou přípravu a schopnost bezpečně používat odstraňovače barev obsahující dichlormethan.

Komise vyhotoví seznam členských států, které uplatňují výjimku uvedenou v tomto odstavci a zveřejní jej na internetu.

3.  Profesionální uživatelé, na které se vztahuje výjimka uvedená v odstavci 2, mohou působit pouze v členských státech, které tuto výjimku uplatňují. Odborná příprava uvedená v odstavci 2 musí zahrnovat alespoň:

a)  uvědomování si zdravotních rizik, jejich vyhodnocování a řízení, včetně informací o existujících náhradních látkách nebo postupech, které při dodržení podmínek použití méně ohrožují zdraví a bezpečnost pracovníků,

b)  používání dostatečného větrání,

c)  používání vhodných osobních ochranných prostředků, které jsou v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS.

Zaměstnavatelé a samostatně výdělečně činní pracovníci by se však měli raději nahradit dichlormethan chemickou látkou nebo postupem, které při dodržení podmínek použití nepředstavují žádné riziko či představují menší riziko pro zdraví.

Profesionální uživatelé použijí v praxi veškerá odpovídající bezpečnostní opatření včetně používání osobních ochranných prostředků.

4.  Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, smějí být odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší používány v průmyslových zařízeních pouze tehdy, pokud jsou splněny alespoň tyto podmínky:

a)  všechny pracovní prostory jsou vybaveny účinným větráním, zejména při mokrých postupech a při sušení předmětů, na něž byl použit odstraňovač nátěrů: místní odsávací větrání nádrží používaných k odstraňování nátěrů je doplněno nucenou ventilací v těchto prostorech tak, aby byla expozice snížena na nejmenší možnou míru a aby bylo, pokud je to technicky možné, zajištěno dodržování mezních hodnot expozice při práci,

b)  jsou zavedena opatření ke snížení odpařování z nádrží používaných k odstraňování nátěrů na nejmenší možnou míru včetně následujících opatření: nádrže používané k odstraňování nátěrů jsou zakryty víky s výjimkou doby vkládání a vyjímání; je zvoleno vhodné uspořádání pro vkládání do nádrží používaných k odstraňování nátěrů a pro vyjímání z nich; jsou k dispozici propírací nádrže obsahující vodu nebo solanku na odstranění přebytečného rozpouštědla po vyjmutí,

c)  jsou zavedena opatření pro bezpečnou manipulaci s dichlormethanem v nádržích používaných k odstraňování nátěrů včetně: čerpadel a potrubí pro přívod odstraňovače nátěrů do nádrží a odvod z nich; vhodná opatření pro bezpečné čištění nádrží a odstraňování kalů,

d)  jsou používány osobní ochranné prostředky, které jsou v souladu se směrnicí 89/686/ES, například: vhodné ochranné rukavice, bezpečné ochranné brýle a ochranné oděvy; a vhodné prostředky pro ochranu dýchacích orgánů, pokud příslušné mezní hodnoty expozice při práci nelze dodržet jiným způsobem,

e)  obsluze jsou poskytnuty v souvislosti s používáním těchto prostředků odpovídají informace, pokyny a odborná příprava.

5.  Aniž jsou dotčena jiná ustanovení předpisů Společenství o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, musí být odstraňovače nátěrů obsahující dichlormethan v koncentraci 0,1 % hmotnostních a vyšší ode dne 6. prosince 2011 viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny takto:

„Vyhrazeno pro průmyslové použití a pro profesionální uživatele schválené v některých členských státech EU – nutno ověřit, kde se smí používat.“

▼M12

60.  Akrylamid

č. CAS 79-06-1

Nesmí být uváděn na trh ani používán jako látka nebo složka směsí v koncentraci rovnající se nebo převyšující 0,1 % hmotnosti v prostředcích pro cementování po 5. listopadu 2012.

▼M16

61.  Dimethyl-fumarát (DMF)

č. CAS 624-49-7

č. ES 210-849-0

Nesmí se používat v předmětech ani v žádných jejich částech v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg.

Předměty nebo jejich části obsahující DMF v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg nesmí být uváděny na trh.

▼M20

62.  

а)  Fenylrtuť-octan

č. ES 200-532-5

č. CAS: 62-38-4

b)  Fenylrtuť-propionát

č. ES 203-094-3

č. CAS: 103-27-5

c)  Fenylrtuť-2-ethylhexanoát

č. ES 236-326-7

č. CAS: 13302-00-6

d)  Fenylrtuť-oktanoát

č. ES -

č. CAS: 13864-38-5

e)  Fenylrtuť-neodekanoát

č. ES 247-783-7

č. CAS: 26545-49-3

1.  Nesmí se vyrábět nebo používat jako látka nebo ve směsích po 10. říjnu 2017, pokud je koncentrace rtuti ve směsích rovna nebo větší než 0,01 % hmotnostního.

2.  Předměty nebo jejich libovolné části obsahující jednu nebo více z těchto látek nesmí být uváděny na trh po 10. říjnu 2017, pokud je koncentrace rtuti v předmětech nebo v jejich libovolné části rovna nebo větší než 0,01 % hmotnostního.

▼M18

63.  Olovo

č. CAS 7439-92-1

č. ES 231-100-4

a jeho sloučeniny

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat v každé jednotlivé části šperků, jestliže je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) v dané části rovna nebo vyšší než 0,05 % hmotnostních.
2.  Pro účely odstavce 1 se:
i)  „šperky“ rozumí šperky, bižuterie a vlasové doplňky, včetně:
a)  náramků, náhrdelníků a prstenů;
b)  piercingových šperků;
c)  náramkových hodinek a ozdob nošených kolem zápěstí;
d)  broží a manžetových knoflíků,
ii)  „každou jednotlivou částí“ rozumí materiály, ze kterých jsou šperky zhotoveny, i jednotlivé součásti šperků.
3.  Odstavec 1 se rovněž vztahuje na jednotlivé části, které jsou uváděny na trh nebo používány za účelem výroby šperků.
4.  Na základě výjimky se odstavec 1 nevztahuje na:
a)  křišťálové sklo podle přílohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) směrnice Rady 69/493/EHS (14);
b)  vnitřní součásti hodinek, se kterými spotřebitel nepřichází do styku;
c)  nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kód KN 7103 podle nařízení (EHS) č. 2658/87), pokud nebyly ošetřeny olovem nebo jeho sloučeninami nebo směsmi, které tyto látky obsahují;
d)  smalty, definované jako sklotvorné směsi, které jsou získány tavením, vitrifikováním nebo slinováním minerálů, které jsou taveny při teplotě nejméně 500 °C.
5.  Na základě výjimky se odstavec 1 nevztahuje na šperky, které byly na trh poprvé uvedeny před 9. říjnem 2013 a šperky vyrobené před 10. prosincem 1961. ►M31  
6.  Komise do 9. října 2017 přehodnotí odstavce 1 až 5 tohoto záznamu na základě nových vědeckých informací, včetně dostupnosti alternativ a migrace olova z předmětů uvedených v odstavci 1 a případně tento záznam odpovídajícím způsobem změní.  ◄ ►M31  
7.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat v předmětech, které jsou určeny veřejnosti, jestliže je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) v těchto předmětech nebo jejich přístupných částech rovna nebo vyšší než 0,05 % hmotnostních a pokud si děti mohou tyto předměty nebo jejich přístupné části za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek používání vkládat do úst.
Uvedený limit se nepoužije, lze-li prokázat, že míra uvolňování olova z takového předmětu či jakékoli takové přístupné části předmětu, povlakovaného či nepovlakovaného, nepřesahuje 0,05 μg/cm2 za hodinu (což odpovídá 0,05 μg/g/h), a v případě povlakovaných předmětů, že tato povrchová úprava je dostatečná pro zabezpečení toho, aby po dobu alespoň dvou let za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek používání předmětu nedošlo k překročení této míry uvolňování.
Pro účely tohoto odstavce se má za to, že dítě si dokáže vložit do úst předmět nebo přístupnou část předmětu, je-li jeden jejich rozměr menší než 5 cm nebo obsahují-li oddělitelnou či vyčnívající část takové velikosti.
8.  Na základě výjimky se odstavec 7 nevztahuje na:
a.  šperky, na něž se vztahuje odstavec 1;
b.  křišťálové sklo podle přílohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) směrnice 69/493/EHS;
c.  nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kód KN 7103 podle nařízení (EHS) č. 2658/87), pokud nebyly ošetřeny olovem nebo jeho sloučeninami nebo směsmi, které tyto látky obsahují;
d.  smalty, definované jako sklotvorné směsi, které jsou získány tavením, vitrifikováním nebo slinováním minerálů, které jsou taveny při teplotě nejméně 500 °C;
e.  klíče a zámky včetně visacích zámků;
f.  hudební nástroje;
g.  předměty a části předmětů obsahující mosazné slitiny, jestliže koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) v mosazné slitině nepřesáhne 0,5 % hmotnostních;
h.  hroty psacích nástrojů;
i.  náboženské předměty;
j.  přenosné zinko-uhlíkové baterie a knoflíkové baterie;
k.  předměty v působnosti:
i)  směrnice 94/62/ES;
ii)  nařízení (ES) č. 1935/2004;
iii)  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES (*15);
iv)  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (*16).
9.  Komise do 1. července 2019 přehodnotí odstavec 7 a odst. 8 písm. e), f) i) a j) tohoto záznamu na základě nových vědeckých informací, včetně dostupnosti alternativ a migrace olova z předmětů uvedených v odstavci 7 a včetně požadavku na celistvost povrchové vrstvy, a případně tento záznam odpovídajícím způsobem změní.
10.  Na základě výjimky se odstavec 7 nevztahuje na předměty, které byly na trh poprvé uvedeny přede dnem 1. června 2016.  ◄

▼M27

64.  1,4-dichlorbenzen

Č. CAS 106-46-7

Č. ES 203-400-5

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka směsí v koncentraci rovnající se nebo převyšující 1 % hmotnostní, pokud je tato látka nebo směs uváděna na trh k použití nebo používána jako osvěžovač vzduchu nebo deodorant na toaletách, v domácnostech, kancelářích nebo v jiných vnitřních veřejných prostorech.

▼M38

65.  Anorganické amonné soli

1.  Nesmí se uvádět na trh nebo používat ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace po dni 14. července 2018, s výjimkou případu, kdy emise amoniaku z těchto směsí nebo předmětů vedou ke koncentraci nižší než 3 ppm objemových (2,12 mg/m3) za zkušebních podmínek uvedených v odstavci 4.

Dodavatel směsi celulózové izolace obsahující anorganické amonné soli musí informovat příjemce nebo spotřebitele o maximální přípustné míře zátěže směsi celulózové izolace, vyjádřené v tloušťce a hustotě.

Následný uživatel směsi celulózové izolace obsahující anorganické amonné soli musí zajistit, aby maximální přípustná míra zátěže sdělená dodavatelem nebyla překročena.

2.  Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na uvádění na trh směsí celulózové izolace určených pro použití výhradně k výrobě předmětů celulózové izolace nebo na použití uvedených směsí ve výrobě předmětů celulózové izolace.

3.  V případě, že některý členský stát ke dni 14. července 2016 zavedl vnitrostátní prozatímní opatření, která byla schválena Komisí podle čl. 129 odst. 2 písm. a), se ustanovení odstavců 1 a 2 použijí od uvedeného data.

4.  Dodržování emisního limitu uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci musí být prokázáno v souladu s technickou specifikací CEN/TS 16516 upravenou takto:

(a)  zkouška musí trvat alespoň 14 dní namísto 28 dní;

(b)  emise amoniaku musí být v průběhu zkoušky měřeny alespoň jednou denně;

(c)  emisní limit nesmí být dosažen nebo překročen v žádném měření vykonaném během zkoušky;

(d)  relativní vlhkost musí činit 90 % namísto 50 %;

(e)  k měření emisí amoniaku musí být použita vhodná metoda;

(f)  během odběru vzorků směsí nebo předmětů celulózové izolace, které mají být předmětem zkoušky, musí být zaznamenána míra zátěže, vyjádřená v tloušťce a hustotě.

▼M40

66.  Bisfenol A

č. CAS 80-05-7

č. ES 201-245-8

Nesmí být uváděn na trh v termografickém papíru v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,02 % hmotnostních po 2. lednu 2020.

▼M41

67.  Bis(pentabromfenyl)ether

(dekabromdifenyl ether; dekaBDE)

č. CAS 1163-19-5

č. ES 214-604-9

1.  Nesmí se vyrábět ani uvádět na trh jako látka samotná po 2. březnu 2019.

2.  Nesmí se používat při výrobě ani uvádět na trh:

a)  jako složka jiné látky;

b)  ve směsi;

c)  v předmětu nebo jeho části, v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší po 2. březnu 2019.

3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na látku, složku jiné látky nebo směsi, jež jsou určeny k použití nebo jsou používány

a)  při výrobě letadla před 2. březnem 2027;

b)  při výrobě náhradních dílů pro

i)  letadla vyrobená před 2. březnem 2027,

ii)  motorová vozidla, na která se vztahuje směrnice 2007/46/ES, zemědělská a lesnická vozidla v působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (*18) a strojní zařízení, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (*19), vyrobená před 2. březnem 2019.

4.  Pododstavec 2 písm. c) se nepoužije na

a)  předměty uvedené na trh před 2. březnem 2019;

b)  letadla vyrobená v souladu s pododstavcem 3 písm. a);

c)  náhradní díly letadel, motorových vozidel a strojních zařízení vyrobených v souladu s pododstavcem 3 písm. b);

d)  elektrická a elektronická zařízení v rozsahu daném směrnicí 2011/65/EU.

5.  Pro účely této položky se „letadlem“ rozumí:

a)  civilní letadlo vyrobené v souladu s typovým osvědčením vydaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/2008 (*20) nebo v souladu se schválením návrhu vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvního státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo civilní letadlo, kterému smluvní stát Mezinárodní organizace pro civilní letectví vydal osvědčení letové způsobilosti podle přílohy 8 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

b)  vojenské letadlo.

▼M44

68.  Perfluoroktanová kyselina (PFOA)

č. CAS 335–67–1

č. ES 206-397-9

a její soli.

Jakákoli příbuzná látka (včetně jejích solí a polymerů) s lineární nebo rozvětvenou perfluorheptylovou skupinou podle vzorce C7F15- přímo připojená na další uhlíkový atom jakožto jeden ze základních stavebních prvků.

Jakákoli příbuzná látka (včetně jejích solí a polymerů) s lineární nebo rozvětvenou perfluoroktylovou skupinou podle vzorce C8F17- jakožto jeden ze základních stavebních prvků.

Tyto látky jsou vyloučeny z tohoto označení:

— C8F17-X, kde X = F, Cl, Br.

— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ nebo C8F17-CF2-X′ (kde X′ = jakákoli skupina, včetně solí).

1.  Nesmí se vyrábět ani uvádět na trh jako látka samotná ode dne 4. července 2020.

2.  Nesmí se ode dne 4. července 2020 používat při výrobě ani uvádět na trh:

a)  jako složka jiné látky;

b)  ve směsi;

c)  v předmětu,

v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA.

3.  Body 1 a 2 se použijí ode dne:

a)  4. července 2022 na:

i)  přístroje na výrobu polovodičů;

ii)  latexové tiskařské barvy;

b)  4. července 2023 na:

i)  textilie pro ochranu zaměstnanců před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost;

ii)  membrány určené pro lékařské textilie, filtraci při čištění vody, výrobní procesy a čištění odpadních vod;

iii)  plazmové povrchové úpravy využívající nanotechnologií;

c)  4. července 2032 na zdravotnické prostředky jiné než implantabilní zdravotnické prostředky spadající do oblasti působnosti směrnice 93/42/EHS.

4.  Body 1 a 2 se nevztahují na žádné z následujících položek:

a)  kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty, které jsou uvedeny v části A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004;

b)  výroba látky, pokud vzniká jako nevyhnutelný vedlejší produkt při výrobě fluorových chemických látek s uhlíkovým řetězcem o maximální délce šest atomů;

c)  látka, která je určena k použití nebo je používána jako přepravovaný izolovaný meziprodukt, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 18 odst. 4 písmenech a) až f) tohoto nařízení;

d)  látka samotná nebo jako složka jiné látky nebo směsi, která je určena k použití nebo je používána:

i)  při výrobě implantabilních zdravotnických prostředků spadajících do oblasti působnosti směrnice 93/42/EHS;

ii)  na fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky;

iii)  při procesech ve fotolitografii u polovodičů anebo při procesech leptání u složených polovodičů;

e)  koncentrované hasicí pěnové směsi, které byly uvedeny na trh před dnem 4. července 2020 a jsou určeny k použití nebo se používají při výrobě jiných hasicích pěnových směsí.

5.  Ustanovení bodu. 2 písm. b) se nevztahuje na hasicí pěnové směsi, které byly:

a)  uvedeny na trh před dnem 4. července 2020; nebo

b)  vyrobeny v souladu s odst. 4 písm. e) za předpokladu, že pokud budou používány pro účely výcviku, minimalizují se emise do životního prostředí a shromažďované odpadní kapaliny jsou bezpečně odstraňovány.

6.  Ustanovení bodu 2 písm. c) se nevztahuje na:

a)  předměty uvedené na trh před dnem 4. července 2020;

b)  implantabilní zdravotnické prostředky vyrobené v souladu s bodem 4 písm. d) podbodem i);

c)  předměty potažené fotografickými povlaky uvedenými v bodě. 4 písm. d) podbodě ii);

d)  polovodiče nebo složené polovodiče uvedené v bodě 4 písm. d) podbodě iii).

▼C6

69.  Methanol

Č. CAS 67-56-1

Číslo ES 200-659-6

Nesmí se uvádět na trh pro širokou veřejnost po dni 9. května 2019 v kapalinách do ostřikovačů nebo v kapalinách pro odmrazování čelního skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostních nebo vyšší.

▼M46

70.  Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4)

č. CAS 556-67-2

č. ES 209-136-7

Dekamethylcyklopentasiloxan (D5)

č. CAS 541-02-6

č. ES 208-764-9

1.  Nesmí se uvádět na trh ve smývatelných kosmetických přípravcích v koncentraci jedné či druhé látky 0,1 % hmotnostních nebo vyšší po 31. lednu 2020.

2.  Pro účely této položky se „smývatelnými kosmetickými přípravky“ rozumí kosmetické přípravky vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1223/2009, které se za obvyklých podmínek používání po aplikaci smývají vodou.

▼M47

71.  1-methylpyrrolidin-2-on

(NMP)

č. CAS 872-50-4

č. ES 212-828-1

1.  Nesmí se uvádět na trh jako látka samotná nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší po dni 9. května 2020, pokud výrobci, dovozci a následní uživatelé v příslušných zprávách o chemické bezpečnosti a bezpečnostních listech neuvedli odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), jež se vztahují k expozici pracovníků a činí 14,4 mg/m3 v případě inhalační expozice a 4,8 mg/kg/den v případě dermální expozice.

2.  Nesmí se vyrábět ani používat jako látka samotná nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší po dni 9. května 2020, pokud výrobci a následní uživatelé nepřijali vhodná opatření k řízení rizik a neposkytli vhodné provozní podmínky, jimiž zajistí, aby expozice pracovníků byla nižší než hodnoty DNEL uvedené v odstavci 1.

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 se povinnosti v nich stanovené použijí ode dne 9. května 2024, pokud jde o uvádění na trh k použití jako rozpouštědlo či reaktant při procesu povlakování drátů nebo o takové použití.

(*1)   Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 42.

(*2)   Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

(*3)   Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(*4)   Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(*5)   Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

(*6)   Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.

(*7)   Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

(*8)   Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

(*9)   Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18.

(*10)   Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

(*11)   Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20.

(*12)   Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(*13)   Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(*14)   Úř. věst. L 326, 29.12.1969, s. 36.

(*15)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1).

(*16)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).

(*17)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

(*18)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

(*19)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).

(*20)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).