Dodatek 7: Zvláštní ustanovení o označování předmětů obsahujících azbest

1.

Všechny předměty obsahující azbest nebo jejich obal musí být opatřeny označením definovaným takto:

a) označení odpovídající níže uvedenému vzoru musí být přinejmenším 5 cm vysoké (H) a 2,5  cm široké;

b) označení se skládá ze dvou částí:

 horní část (h1 = 40 % H) obsahuje bílé písmeno „a“ na černém pozadí,

 dolní část (h2 = 60 % H) obsahuje standardní bílý nebo černý nápis na červeném pozadí, který musí být jasně čitelný;

c) pokud předmět obsahuje krocidolit, nahradí se slova „obsahuje azbest“ použitá ve standardním textu slovy „obsahuje krocidolit / modrý azbest“.

Členské státy mohou vyjmout z prvního pododstavce předměty určené k uvedení na trh na jejich území. Označení těchto předmětů však musí obsahovat slova „obsahuje azbest“;

d) pokud je označení natištěno přímo na předmětech, postačí jedna barva kontrastující s barvou pozadí.

image

2.

Označení uvedené v této příloze musí být umístěno v souladu s těmito pravidly:

a) na každém i nejmenším dodávaném dílu;

b) pokud předmět obsahuje součásti na bázi azbestu, postačí, aby označení bylo pouze na těchto součástech. Od označení může být upuštěno v případě, že malá velikost součásti nebo nevhodnost obalu neumožňuje umístění označení.

3.

Označování balených předmětů obsahujících azbest

3.1 Na obalu balených předmětů obsahujících azbest musí být čitelné a neodstranitelné označení těmito údaji:

a) symbol a příslušné označení nebezpečnosti v souladu s touto přílohou;

b) bezpečnostní pokyny, které musí být zvoleny v souladu s údaji uvedenými v této příloze a v náležitém rozsahu pro určitý předmět.

Pokud jsou na obalu uvedeny doplňující informace o bezpečnosti, nesmějí odporovat údajům stanoveným v písmenech a) a b) nebo je zlehčovat.

3.2 Označování stanovené v bodu 3.1 se provádí pomocí:

 označení pevně připojeného k obalu nebo

 visačky bezpečně připojené k obalu nebo

 přímého natištění na obal.

3.3 Předměty obsahující azbest, které jsou zabalené pouze ve volném plastovém obalu nebo podobným způsobem, se považují za balené předměty a musí být označeny v souladu s bodem 3.2. Pokud jsou předměty odděleny od obalů a uvedeny na trh nezabalené, musí být každý, i nejmenší takto nabízený díl opatřen označením v souladu s bodem 3.1.

4.

Označování nebalených předmětů obsahujících azbest

U nebalených předmětů obsahujících azbest se označení v souladu s bodem 3.1 provádí pomocí:

 označení pevně připojeného k předmětu obsahujícímu azbest,

 visačky pevně připojené k tomuto předmětu,

 přímého natištění na předmět,

nebo pokud výše uvedené možnosti nejsou z praktických důvodů možné, např. u předmětů omezených rozměrů, u předmětů s nevhodnými vlastnostmi nebo při určitých technických obtížích, provede se označení pomocí příbalového letáku v souladu s bodem 3.1.

5.

Aniž jsou dotčeny předpisy Společenství o bezpečnosti a hygieně na pracovišti, je třeba označení připojené k předmětu, který může být v závislosti na použití dále zpracováván nebo dokončován, opatřit všemi náležitými bezpečnostními pokyny pro daný předmět, zejména následujícími:

 pokud je to možné, používejte venku nebo na dobře větratelném místě,

 přednostně používejte ruční nebo nízkorychlostní nástroje vybavené v případě potřeby zařízením na odsávání prachu. Při použití vysokorychlostních nástrojů by tyto nástroje měly být vždy vybaveny odsávacím zařízením,

 pokud je to možné, před řezáním nebo vrtáním navlhčete,

 prach navlhčete, uložte jej do dobře uzavřené nádoby a bezpečně zneškodněte.

6.

Označení všech předmětů určených k použití v domácnosti, na které se nevztahuje bod 5 a z nichž se pravděpodobně budou během používání uvolňovat azbestová vlákna, musí v případě potřeby obsahovat následující bezpečnostní pokyn: „po opotřebení vyměnit“.

7.

Označení předmětů obsahujících azbest musí být uvedeno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu nebo států, na jejichž území jsou předměty uváděny na trh.