Článek 2: Použití

1.  Toto nařízení se nevztahuje na
a) radioaktivní látky spadající do oblasti působnosti směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření ( 1 );
b) látky samotné nebo obsažené v ►M3  směsi ◄ nebo v předmětu, které podléhají celnímu dohledu, pokud neprocházejí žádnou úpravou ani zpracováním, a které jsou dočasně uskladněné nebo se nacházejí ve svobodném pásmu či svobodném skladu za účelem zpětného vývozu anebo v tranzitu;
c) neizolované meziprodukty;
d) přepravu nebezpečných látek samotných nebo obsažených v nebezpečných ►M3  směsích ◄ po železnici, silnici, vnitrozemských vodních cestách, po moři nebo letecky.

2.  Látkou, ►M3  směsi ◄ ani předmětem ve smyslu článku 3 tohoto nařízení není odpad, jak je vymezen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ( 2 ).

3.  Členské státy mohou umožnit výjimky z tohoto nařízení v jednotlivých případech pro konkrétní látky samotné nebo obsažené v ►M3  směsi ◄ nebo v předmětu, pokud je to nutné v zájmu obrany.

4.  Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny:
a) právní předpisy Společenství týkající se pracovního prostředí a životního prostředí, včetně směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ( 3 ), směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění ( 4 ), směrnice 98/24/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ( 5 ), a směrnice 2004/37/ES;
b) směrnice 76/68/EHS, pokud jde o zkoušky na obratlovcích v rozsahu působnosti uvedené směrnice.
5.  Hlavy II, V, VI a VII se nevztahují na případy, kdy je látka použita
a) v humánních nebo veterinárních léčivých ►M3  směsích ◄ v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 726/2004, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků ( 6 ) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků ( 7 );
b) v potravinách a krmivech v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002, včetně použití
i) jako potravinářská přídatná látka v potravinách v oblasti působnosti směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě ( 8 ),
ii) jako látka určená k aromatizaci v potravinách v oblasti působnosti směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu ( 9 ) a rozhodnutí Komise 1999/217/ES ze dne 23. února 1999, kterým se přijímá seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu, vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ( 10 ),
iii) jako doplňková látka v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ( 11 ),
iv) ve výživě zvířat v oblasti působnosti směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat ( 12 ).

6.  Hlava IV se nevztahuje na tyto ►M3  směsi ◄ v konečném stavu určené pro konečného spotřebitele:

a) humánní nebo veterinární léčivé ►M3  směsi ◄ v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 726/2004 a směrnice 2001/82/ES a vymezené směrnicí 2001/83/ES;
b) kosmetické prostředky vymezené směrnicí 76/768/EHS;
c) zdravotnické prostředky, které jsou invazivní nebo se používají v přímém fyzickém styku s lidským tělem, pokud opatření Společenství zavede ustanovení o klasifikaci a označování nebezpečných látek a ►M3  směsí ◄ , která zajistí stejnou úroveň informací a ochrany jako směrnice 1999/45/ES;
d) potraviny a krmiva v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002, včetně použití
i) jako potravinářská přídatná látka v potravinách v oblasti působnosti směrnice 89/107/EHS,
ii) jako látka určená k aromatizaci v potravinách v oblasti působnosti směrnice 88/388/EHS a rozhodnutí 1999/217/ES,
iii) jako doplňková látka v krmivech v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003,
iv) ve výživě zvířat v oblasti působnosti směrnice 82/471/EHS.
7.  Hlavy II, V a VI se nevztahují na
a) látky zahrnuté do přílohy IV, neboť je o nich znám dostatek informací a jejich míra rizika z důvodu jejich podstatných vlastností je považována za minimální;
b) látky zahrnuté do přílohy V, neboť se u nich registrace považuje za nevhodnou nebo zbytečnou a jejich vynětí z těchto hlav se nedotýká cílů tohoto nařízení;
c) látky samotné nebo obsažené v ►M3  směsích ◄ registrované podle hlavy II, které ze Společenství vyváží účastník dodavatelského řetězce a zpětně dováží do Společenství stejný nebo jiný účastník téhož dodavatelského řetězce, který doloží, že
i) zpětně dovezená látka je totožná s vyvezenou látkou,
ii) mu byly poskytnuty informace o vyvážené látce v souladu s článkem 31 nebo 32;
d) látky samotné nebo obsažené v ►M3  směsích ◄ nebo v předmětech, které byly registrovány v souladu s hlavou II a které jsou zpětně získány ve Společenství, pokud
i) je látka, která je výsledkem procesu zpětného získání, totožná s látkou, která byla registrována v souladu s hlavou II, a
ii) podnik provádějící zpětné získání látky má k dispozici informace vyžadované článkem 31 nebo 32 vztahující se k látce, která byla registrována v souladu s hlavou II.
8.  Na izolované meziprodukty na místě a na přepravované izolované meziprodukty se nevztahují
a) kapitola 1 hlavy II, kromě článků 8 a 9, a
b) hlava VII.
9.  Hlavy II a VI se nevztahují na polymery.