Preamble

02006R1907 — CS — 09.05.2018 — 038.001

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

▼C1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

ze dne 18. prosince 2006

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Text s významem pro EHP)

▼B

(Úř. věst. L 396 30.12.2006, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007

  L 304

1

22.11.2007

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008,

  L 268

14

9.10.2008

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008

  L 353

1

31.12.2008

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 134/2009 ze dne 16. února 2009,

  L 46

3

17.2.2009

►M5

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009,

  L 164

7

26.6.2009

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 2010,

  L 86

7

1.4.2010

►M7

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010,

  L 133

1

31.5.2010

 M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011,

  L 44

2

18.2.2011

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 207/2011 ze dne 2. března 2011,

  L 58

27

3.3.2011

►M10

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 252/2011 ze dne 15. března 2011,

  L 69

3

16.3.2011

►M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011,

  L 69

7

16.3.2011

►M12

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 366/2011 ze dne 14. dubna 2011,

  L 101

12

15.4.2011

►M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011,

  L 134

2

21.5.2011

►M14

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 109/2012 ze dne 9. února 2012,

  L 37

1

10.2.2012

►M15

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 125/2012 ze dne 14. února 2012,

  L 41

1

15.2.2012

►M16

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012,

  L 128

1

16.5.2012

►M17

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 835/2012 ze dne 18. září 2012,

  L 252

1

19.9.2012

►M18

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2012 ze dne 18. září 2012,

  L 252

4

19.9.2012

►M19

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012,

  L 253

1

20.9.2012

►M20

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 848/2012 ze dne 19. září 2012,

  L 253

5

20.9.2012

►M21

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013,

  L 43

24

14.2.2013

►M22

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013,

  L 108

1

18.4.2013

►M23

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M24

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013,

  L 328

69

7.12.2013

►M25

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 301/2014 ze dne 25. března 2014,

  L 90

1

26.3.2014

►M26

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014,

  L 93

24

28.3.2014

►M27

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014,

  L 136

19

9.5.2014

►M28

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 895/2014 ze dne 14. srpna 2014,

  L 244

6

19.8.2014

►M29

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/282 ze dne 20. února 2015,

  L 50

1

21.2.2015

►M30

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/326 ze dne 2. března 2015,

  L 58

43

3.3.2015

►M31

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/628 ze dne 22. dubna 2015,

  L 104

2

23.4.2015

►M32

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015,

  L 132

8

29.5.2015

►M33

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1494 ze dne 4. září 2015,

  L 233

2

5.9.2015

►M34

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016,

  L 9

1

14.1.2016

►M35

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016,

  L 40

5

17.2.2016

►M36

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016,

  L 144

27

1.6.2016

►M37

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016,

  L 165

4

23.6.2016

►M38

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016,

  L 166

1

24.6.2016

 M39

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016,

  L 255

14

21.9.2016

►M40

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2235 ze dne 12. prosince 2016,

  L 337

3

13.12.2016

►M41

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017,

  L 35

6

10.2.2017

►M42

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017,

  L 104

8

20.4.2017

►M43

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017,

  L 150

7

14.6.2017

►M44

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1000 ze dne 13. června 2017,

  L 150

14

14.6.2017

►M45

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017,

  L 224

110

31.8.2017

►M46

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018,

  L 6

45

11.1.2018

►M47

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/588 ze dne 18. dubna 2018,

  L 99

3

19.4.2018

 M48

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/589 ze dne 18. dubna 2018,

  L 99

7

19.4.2018

Opraveno:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

ze dne 18. prosince 2006

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Text s významem pro EHP)

OBSAH

HLAVA I

OBECNÉ OTÁZKY

Kapitola 1

Účel, oblast působnosti a použití

Kapitola 2

Definice a obecné ustanovení

HLAVA II

REGISTRACE LÁTEK

Kapitola 1

Obecná povinnost registrace a požadavky na informace

Kapitola 2

Látky považované za registrované

Kapitola 3

Povinnost registrace a požadavky na informace pro některé typy izolovaných meziproduktů

Kapitola 4

Společná ustanovení pro všechny registrace

Kapitola 5

Přechodná ustanovení pro zavedené a oznámené látky

HLAVA III

SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM

Kapitola 1

Cíle a obecná pravidla

Kapitola 2

Pravidla pro nezavedené látky a žadatele o registraci zavedených látek, kteří je neregistrovali předběžně

Kapitola 3

Pravidla pro zavedené látky

HLAVA IV

INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI

HLAVA V

NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ

HLAVA VI

HODNOCENÍ

Kapitola 1

Hodnocení dokumentace

Kapitola 2

Hodnocení látky

Kapitola 3

Hodnocení meziproduktů

Kapitola 4

Společná ustanovení

HLAVA VII

POVOLOVÁNÍ

Kapitola 1

Požadavek povolení

Kapitola 2

Udělování povolení

Kapitola 3

Povolení v dodavatelském řetězci

HLAVA VIII

OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, ►M3  SMĚSÍ ◄ A PŘEDMĚTŮ

Kapitola 1

Obecné otázky

Kapitola 2

Řízení o omezení

HLAVA IX

POPLATKY A PLATBY

HLAVA X

AGENTURA

HLAVA XII

INFORMACE

HLAVA XIII

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

HLAVA XIV

PROSAZOVÁNÍ

HLAVA XV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PŘÍLOHA I

OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

PŘÍLOHA III

KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI

PŘÍLOHA IV

VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)

PŘÍLOHA V

VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. b)

PŘÍLOHA VI

POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10

PŘÍLOHA VII

STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA VIII

DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 TUN NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA IX

DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA X

DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 000 TUN NEBO VĚTŠÍM

PŘÍLOHA XI

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X

PŘÍLOHA XII

OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

PŘÍLOHA XIII

KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK

PŘÍLOHA XIV

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ

PŘÍLOHA XV

DOKUMENTACE

PŘÍLOHA XVI

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

PŘÍLOHA XVII

OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ

HLAVA I / OBECNÉ OTÁZKY
HLAVA II / REGISTRACE LÁTEK
HLAVA III / SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM
HLAVA IV / INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI
HLAVA V / NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ
HLAVA VI / HODNOCENÍ
HLAVA VII / POVOLOVÁNÍ
HLAVA VIII / OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,  SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ
HLAVA IX / POPLATKY A PLATBY
HLAVA X / AGENTURA
HLAVA XII / INFORMACE
HLAVA XIII / PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
HLAVA XIV / PROSAZOVÁNÍ
HLAVA XV / PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHA I / OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
PŘÍLOHA II / POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ
PŘÍLOHA III / KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI
PŘÍLOHA IV
PŘÍLOHA V
PŘÍLOHA VI / POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10
PŘÍLOHA VII / STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM
PŘÍLOHA VIII / STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 TUN NEBO VĚTŠÍM
PŘÍLOHA IX / STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM
PŘÍLOHA X / STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 000 TUN NEBO VĚTŠÍM
PŘÍLOHA XI / OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X
PŘÍLOHA XII / OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
PŘÍLOHA XIII / KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK
PŘÍLOHA XIV / SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ
PŘÍLOHA XV / DOKUMENTACE
PŘÍLOHA XVI / SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
PŘÍLOHA XVII / OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ
Dodatky 1 až 6
Dodatek 1 / Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)
Dodatek 2 / Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)
Dodatek 3 / Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)
Dodatek 4 / Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)
Dodatek 5 / Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)
Dodatek 6 / Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)
Dodatek 7 / Zvláštní ustanovení o označování předmětů obsahujících azbest
Dodatek 8 / Záznam 43 – Azobarviva – Seznam aromatických aminů
Dodatek 9 / Záznam 43 – Azobarviva – Seznam azobarviv
Dodatek 10 / Záznam 43 – Azobarviva – Seznam zkušebních metod
Dodatek 11