4.1: Popis první pomoci

4.1.1

Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice, tj. vdechnutí, styk s kůží, styk s okem a požití.

4.1.2

V pokynech se uvede:

a) zda je nutná okamžitá lékařská pomoc a zda lze po expozici očekávat opožděné účinky;

b) zda se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch;

c) zda se doporučuje postiženou osobu svléct a zout jí boty, a

d) zda se pro osoby, které poskytují první pomoc, doporučují osobní ochranné prostředky.