7.2: Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Poskytnuté pokyny musí odpovídat fyzikálním a chemickým vlastnostem popsaným v oddíle 9 bezpečnostního listu. Je-li to vhodné, poskytnou se pokyny týkající se zvláštních požadavků na skladování, včetně:
a) jak řídit rizika související s:
i) výbušným ovzduším,
ii) žíravými podmínkami,
iii) nebezpečím vznícení,
iv) neslučitelnými látkami nebo směsmi,
v) vypařováním a
vi) potenciálními zdroji vznícení (včetně elektrických zařízení);
b) jak kontrolovat účinky:
i) povětrnostních podmínek,
ii) vnějšího atmosférického tlaku,
iii) teploty,
iv) slunečního světla,
v) vlhkosti a
vi) vibrace;
c) jak zachovat celistvost látky nebo směsi s použitím:
i) stabilizátorů a
ii) antioxidantů;
d) jiné pokyny včetně:
i) požadavků na větrání,
ii) zvláštních požadavků na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání),
iii) množstevních limitů při skladovacích podmínkách (podle potřeby) a
iv) slučitelnosti obalů.