Just in November
Get a FREE ticket to in-depth REACH conference
Do you find REACH Online useful? Share it with others and win a ticket worth €890.

5.: ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti.
5.1 / Hasiva
5.2 / Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
5.3 / Pokyny pro hasiče