9.1: Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Musí se jasně identifikovat níže uvedené vlastnosti, popřípadě včetně odkazu na používané zkušební metody a specifikace příslušných jednotek měření a/nebo referenčních podmínek. Je-li to vhodné pro výklad numerické hodnoty, uvede se také metoda stanovení (např. metoda stanovení bodu vzplanutí, metoda otevřeného/zavřeného kelímku):
a) vzhled:

uvede se skupenství (pevná látka (včetně vhodných a dostupných bezpečnostních informací o granulometrii a o specifickém povrchu, nejsou-li již uvedeny jinde v tomto bezpečnostním listu), kapalina, plyn) a barva látky nebo směsi ve stavu, ve kterém se dodává;

b) zápach:

je-li zápach rozeznatelný, stručně se popíše;

c) prahová hodnota zápachu;
d) pH:

uvede se pH látky, směsi ve stavu, ve kterém se dodává, nebo jako vodného roztoku; u vodného roztoku se uvede také koncentrace;

e) bod tání/bod tuhnutí;
f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu;
g) bod vzplanutí;
h) rychlost odpařování;
i) hořlavost (pevné látky, plyny);
j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti;
k) tlak páry;
l) hustota páry;
m) relativní hustota;
n) rozpustnost;
o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda;
p) teplota samovznícení;
q) teplota rozkladu;
r) viskozita;
s) výbušné vlastnosti;
t) oxidační vlastnosti.
Je-li uvedeno, že konkrétní vlastnost se na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.
Aby mohla být přijata vhodná ochranná opatření, uvedou se všechny důležité informace o látce nebo směsi. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci, pokud se vyžaduje.
V případě směsi musí z údajů jasně vyplývat, na kterou látku ve směsi se údaje vztahují, pokud neplatí pro celou směs.