5.: POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ:

Tyto informace musí být v souladu s informacemi v bezpečnostním listu, pokud se bezpečnostní list vyžaduje v souladu s článkem 31.
5.1 Pokyny pro první pomoc (položka 4 bezpečnostního listu)
5.2 Protipožární opatření (položka 5 bezpečnostního listu)
5.3 Opatření v případě náhodného úniku (položka 6 bezpečnostního listu)
5.4 Zacházení a skladování (položka 7 bezpečnostního listu)
5.5 Informace pro přepravu (položka 14 bezpečnostního listu)

Nevyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, je nutné uvést tyto dodatečné údaje:

5.6 Omezování expozice/osobní ochranné prostředky (položka 8 bezpečnostního listu)
5.7 Stálost a reaktivita (položka 10 bezpečnostního listu)
5.8 Pokyny k odstraňování
5.8.1 Pokyny k odstraňování (položka 13 bezpečnostního listu)
5.8.2 Informace o recyklaci a způsobech odstraňování pro průmysl
5.8.3 Informace o recyklaci a způsobech odstraňování pro veřejnost