PŘÍLOHA XI: OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X

V přílohách VII až X jsou stanoveny požadavky na informace pro všechny látky vyráběné nebo dovážené v množství
1 tuny nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a),
10 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c),
100 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d) a
1 000  tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. e).
Kromě zvláštních pravidel stanovených ve sloupci 2 příloh VII až X může žadatel o registraci upravit standardní režim zkoušek v souladu s obecnými pravidly stanovenými v oddíle 1 této přílohy. Tyto odchylky od standardního režimu zkoušek může agentura posoudit v rámci hodnocení dokumentace.
1. / ZKOUŠKY SE NEJEVÍ VĚDECKY NEZBYTNÉ
2. / ZKOUŠKY NEJSOU TECHNICKY MOŽNÉ
3. / ZKOUŠKY PŘIZPŮSOBENÉ EXPOZICI LÁTCE