Dodatek 3: Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)