Článek 16: Povinnosti Komise, agentury a žadatelů o registraci látek považovaných za registrované

1.  Komise nebo příslušný subjekt Společenství zpřístupní agentuře informace o látkách považovaných za registrované podle článku 15, které mají stejný význam jako informace vyžadované podle článku 10. Agentura tyto informace nebo odkaz na ně zahrne do svých databází a oznámí to příslušným orgánům do 1. prosince 2008.
2.  Články 21, 22 a 25 až 28 se nevztahují na použití látek považovaných za registrované podle článku 15.