Anlage 8: Eintrag 43 — Azofarbstoffe — Liste der aromatischen Amine

Liste aromatischer Amine


 

CAS-Nummer

Indexnummer

EG-Nummer

Stoffname

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

Biphenyl-4-ylamin

4-Aminobiphenyl Xenylamin

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

Benzidin

3

95-69-2

 

202-441-6

4-Chlor-o-toluidin

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-Naphthylamin

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-Aminoazotoluol

4-Amino-2',3-dimethylazobenzol

4-o-Tolylazo-o-toluidin

6

99-55-8

 

202-765-8

5-Nitro-o-toluidin

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-Chloroanilin

8

615-05-4

 

210-406-1

4-Methoxy-m-phenylendiamin

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-Methylendianilin

4,4'-Diaminodiphenylmethan

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-Dichlorbenzidin

3,3'-Dichlorbiphenyl-4,4'-ylendiaminen

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-Dimethoxybenzidin

o-Dianisidin

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-Dimethylbenzidin

4,4'-Bi-o-Toluidin

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-Methylendi-o-toluidin

14

120-71-8

 

204-419-1

6-Methoxy-m-toluidin p-Cresidin

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-Methylen-bis-(2-chloranilin)

2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4'-Oxydianilin

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4'-Thiodianilin

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-Toluidin

2-Aminotoluol

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-Methyl-m-phenylendiamin

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-Trimethylanilin

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-Anisidin

2-Methoxyanilin

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-Amino-azobenzol