Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

Obsah

PREAMBULE: REACH - Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
HLAVA-I: OBECNÉ OTÁZKY
KAPITOLA-1: Účel, oblast působnosti a použití
CLANEK-1: Účel a oblast působnosti
CLANEK-2: Použití
KAPITOLA-2: Definice a obecné ustanovení
CLANEK-3: Definice
CLANEK-4: Obecné ustanovení
HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-1: Obecná povinnost registrace a požadavky na informace
CLANEK-5: Zákaz uvádění na trh bez údajů
CLANEK-6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích
CLANEK-7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech
CLANEK-8: Výhradní zástupce výrobce ze třetí země
CLANEK-9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK-10: Informace předkládané pro obecné účely registrace
CLANEK-11: Společné předkládání údajů skupinou žadatelů o registraci
CLANEK-12: Informace předkládané v závislosti na množství
CLANEK-13: Obecné požadavky na získávání informací o podstatných vlastnostech látek
CLANEK-14: Zpráva o chemické bezpečnosti a povinnost použít a doporučit opatření ke snížení rizika
KAPITOLA-2: Látky považované za registrované
CLANEK-15: Látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin a v biocidních přípravcích
CLANEK-16: Povinnosti Komise, agentury a žadatelů o registraci látek považovaných za registrované
KAPITOLA-3: Povinnost registrace a požadavky na informace pro některé typy izolovaných meziproduktů
CLANEK-17: Registrace izolovaných meziproduktů na místě
CLANEK-18: Registrace přepravovaných izolovaných meziproduktů
CLANEK-19: Společné předkládání údajů o izolovaných meziproduktech skupinou žadatelů o registraci
KAPITOLA-4: Společná ustanovení pro všechny registrace
CLANEK-20: Povinnosti agentury
CLANEK-21: Výroba a dovoz látek
CLANEK-22: Další povinnosti žadatele o registraci
KAPITOLA-5: Přechodná ustanovení pro zavedené a oznámené látky
CLANEK-23: Zvláštní ustanovení pro zavedené látky
CLANEK-24: Oznámené látky
HLAVA-III: SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM
KAPITOLA-1: Cíle a obecná pravidla
CLANEK-25: Cíle a obecná pravidla
KAPITOLA-2: Pravidla pro nezavedené látky a žadatele o registraci zavedených látek, kteří je neregistrovali předběžně
CLANEK-26: Povinnost informovat se před podáním žádosti o registraci
CLANEK-27: Sdílení existujících údajů v případě registrovaných látek
KAPITOLA-3: Pravidla pro zavedené látky
CLANEK-28: Povinnost předběžné registrace zavedených látek
CLANEK-29: Fóra pro výměnu informací o látkách
CLANEK-30: Sdílení údajů zahrnujících zkoušky
HLAVA-IV: INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI
CLANEK-31: Požadavky na bezpečnostní listy
CLANEK-32: Povinnost sdělovat informace ve směru dodavatelského řetězce pro látky samotné nebo obsažené v přípravcích, u nichž se nevyžaduje bezpečnostní list
CLANEK-33: Povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech
CLANEK-34: Povinnost sdělovat informace o látkách a přípravcích proti směru dodavatelského řetězce
CLANEK-35: Přístup k informacím pro pracovníky
CLANEK-36: Povinnost uchovávat informace
HLAVA-V: NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ
CLANEK-37: Posouzení chemické bezpečnosti prováděné následnými uživateli a povinnost stanovit, použít a doporučit opatření ke snížení rizika
CLANEK-38: Povinnost následných uživatelů hlásit informace
CLANEK-39: Provádění závazků následného uživatele
HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-1: Hodnocení dokumentace
CLANEK-40: Přezkoumání návrhů zkoušek
CLANEK-41: Kontrola souladu žádostí o registraci
CLANEK-42: Kontrola předložených informací a kroky navazující na vyhodnocení dokumentace
CLANEK-43: Postup a lhůty pro přezkoumání návrhů zkoušek
KAPITOLA-2: Hodnocení látky
CLANEK-44: Kritéria pro hodnocení látky
CLANEK-45: Příslušný orgán
CLANEK-46: Žádost o další informace a kontrola předložených informací
CLANEK-47: Soulad s ostatními činnostmi
CLANEK-48: Kroky navazující na vyhodnocení látky
KAPITOLA-3: Hodnocení meziproduktů
CLANEK-49: Další informace o izolovaných meziproduktech na místě
KAPITOLA-4: Společná ustanovení
CLANEK-50: Práva žadatelů o registraci a následných uživatelů
CLANEK-51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace
CLANEK-52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky
CLANEK-53: Sdílení nákladů na zkoušky bez dohody mezi žadateli o registraci nebo následnými uživateli
CLANEK-54: Zveřejnění informací o vyhodnocení
HLAVA-VII: POVOLOVÁNÍ
KAPITOLA-1: Požadavek povolení
CLANEK-55: Cíl povolování a posuzování náhrad
CLANEK-56: Obecná ustanovení
CLANEK-57: Látky, které mají být zahrnuty do přílohy XIV
CLANEK-58: Zahrnutí látek do přílohy XIV
CLANEK-59: Identifikace látek uvedených v článku 57
KAPITOLA-2: Udělování povolení
CLANEK-60: Udělování povolení
CLANEK-61: Přezkum povolení
CLANEK-62: Žádosti o povolení
CLANEK-63: Následné žádosti o povolení
CLANEK-64: Postup pro rozhodnutí o povolení
KAPITOLA-3: Povolení v dodavatelském řetězci
CLANEK-65: Povinnost držitelů povolení
CLANEK-66: Následní uživatelé
HLAVA-VIII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ
KAPITOLA-1: Obecné otázky
CLANEK-67: Obecná ustanovení
KAPITOLA-2: Řízení o omezení
CLANEK-68: Zavádění nových a změna stávajících omezení
CLANEK-69: Příprava návrhu
CLANEK-70: Stanovisko agentury: Výbor pro posuzování rizik
CLANEK-71: Stanovisko agentury: Výbor pro socioekonomickou analýzu
CLANEK-72: Postoupení stanoviska Komisi
CLANEK-73: Rozhodnutí Komise
HLAVA-IX: POPLATKY A PLATBY
CLANEK-74: Poplatky a platby
HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK-75: Zřízení a přezkum
CLANEK-76: Složení
CLANEK-77: Úkoly
CLANEK-78: Pravomoci správní rady
CLANEK-79: Složení správní rady
CLANEK-80: Předsednictví správní rady
CLANEK-81: Zasedání správní rady
CLANEK-82: Hlasování ve správní radě
CLANEK-83: Povinnosti a pravomoci výkonného ředitele
CLANEK-84: Jmenování výkonného ředitele
CLANEK-85: Zřízení výborů
CLANEK-86: Zřízení fóra
CLANEK-87: Zpravodajové výborů a využití odborníků
CLANEK-88: Kvalifikace a zájmy
CLANEK-89: Zřízení odvolacího senátu
CLANEK-90: Členové odvolacího senátu
CLANEK-91: Rozhodnutí, proti nimž se lze odvolat
CLANEK-92: Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob
CLANEK-93: Přezkum a rozhodnutí o odvolání
CLANEK-94: Žaloby u Soudu prvního stupně a Soudního dvora
CLANEK-95: Střet stanovisek s jinými subjekty
CLANEK-96: Rozpočet agentury
CLANEK-97: Plnění rozpočtu agentury
CLANEK-98: Boj proti podvodům
CLANEK-99: Finanční předpisy
CLANEK-100: Právní postavení agentury
CLANEK-101: Odpovědnost agentury
CLANEK-102: Výsady a imunity agentury
CLANEK-103: Služební řád
CLANEK-104: Jazyky
CLANEK-105: Povinnost zachovávat důvěrnost
CLANEK-106: Účast třetích zemí
CLANEK-107: Účast mezinárodních organizací
CLANEK-108: Kontakty s partnery
CLANEK-109: Pravidla průhlednosti
CLANEK-110: Vztahy s příslušnými subjekty Společenství
CLANEK-111: Formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře
HLAVA-XI: SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
CLANEK-112: Oblast působnosti
CLANEK-113: Povinnost informovat agenturu
CLANEK-114: Seznam klasifikací a označení
CLANEK-115: Harmonizace klasifikací a označování
CLANEK-116: Přechodná ustanovení
HLAVA-XII: INFORMACE
CLANEK-117: Předkládání zpráv
CLANEK-118: Přístup k informacím
CLANEK-119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií
CLANEK-120: Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi
HLAVA-XIII: PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
CLANEK-121: Určení
CLANEK-122: Spolupráce mezi příslušnými orgány
CLANEK-123: Informování veřejnosti o rizicích látek
CLANEK-124: Další povinnosti příslušných orgánů
HLAVA-XIV: PROSAZOVÁNÍ
CLANEK-125: Úkoly členských států
CLANEK-126: Sankce při porušení předpisů
CLANEK-127: Zpráva
HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK-128: Volný pohyb
CLANEK-129: Ochranná doložka
CLANEK-130: Odůvodňování rozhodnutí
CLANEK-131: Změny příloh
CLANEK-132: Prováděcí předpisy
CLANEK-133: Postup projednávání ve výboru
CLANEK-134: Příprava zřízení agentury
CLANEK-135: Přechodná opatření týkající se oznámených látek
CLANEK-136: Přechodná opatření týkající se existujících látek
CLANEK-137: Přechodná opatření týkající se omezení
CLANEK-138: Přezkum
CLANEK-139: Zrušení
CLANEK-140: Změna směrnice 1999/45/ES
CLANEK-141: Vstup v platnost a použitelnost
PRILOHY
PRILOHA-I: OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
PRILOHA-II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ
PRILOHA-III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI
PRILOHA-IV: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)
PRILOHA-V: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. b)
PRILOHA-VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10
PRILOHA-VII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM [64]
PRILOHA-VIII: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 TUN NEBO VĚTŠÍM [66]
PRILOHA-IX: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM [68]
PRILOHA-X: STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1000 TUN NEBO VĚTŠÍM [70]
PRILOHA-XI: OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X
PRILOHA-XII: OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
PRILOHA-XIII: KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK
PRILOHA-XIV: SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ
PRILOHA-XV: DOKUMENTACE
PRILOHA-XVI: SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
PRILOHA-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ
CITACE
CITACE: Seznam citací