HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-2: Hodnocení látky
CLANEK 46: Žádost o další informace a kontrola předložených informací
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 46: Žádost o další informace a kontrola předložených informací
1. Pokud příslušný orgán usoudí, že jsou nezbytné další informace, případně včetně informací, které nejsou vyžadovány v přílohách VIIX, vyhotoví návrh rozhodnutí s odůvodněním, kterým se od žadatelů o registraci vyžaduje předložení dalších informací a kterým se stanoví lhůta pro jejich předložení. Návrh rozhodnutí se vyhotoví do dvanácti měsíců od zveřejnění průběžného akčního plánu Společenství na internetové stránce agentury pro látky, které mají být v daném roce hodnoceny. Rozhodnutí se přijme postupem podle článků 50 a 52.
2. Žadatel o registraci požadované informace agentuře předloží ve stanovené lhůtě.
3. Příslušný orgán přezkoumá předložené informace a navrhne v případě potřeby veškerá vhodná rozhodnutí podle tohoto článku do dvanácti měsíců od předložení informací.
4. Příslušný orgán dokončí hodnocení do dvanácti měsíců od zahájení hodnocení látky nebo do dvanácti měsíců od předložení informací podle odstavce 2 a oznámí to agentuře. Uplynutím této lhůty se hodnocení považuje za ukončené.
Citováné články:
CLANEK 22: Další povinnosti žadatele o registraci
CLANEK 45: Příslušný orgán
CLANEK 47: Soulad s ostatními činnostmi
CLANEK 50: Práva žadatelů o registraci a následných uživatelů
CLANEK 52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky
CLANEK 136: Přechodná opatření týkající se existujících látek
CLANEK VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10