HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-1: Obecná povinnost registrace a požadavky na informace
CLANEK 11: Společné předkládání údajů skupinou žadatelů o registraci
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 11: Společné předkládání údajů skupinou žadatelů o registraci
1. Pokud se zamýšlí, že látku bude ve Společenství vyrábět jeden nebo více výrobců nebo že bude dovážena jedním nebo více dovozci nebo podléhá registraci podle článku 7, použijí se následující ustanovení.
S výhradou odstavce 3 předloží informace uvedené v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) a ix) a všechny příslušné údaje podle čl. 10 písm. a) bodu viii) nejprve jeden žadatel o registraci jednající se souhlasem ostatních srozuměných žadatelů o registraci (dále jen "hlavní žadatel o registraci").
Každý žadatel o registraci pak předloží zvlášť informace podle čl. 10 písm. a) bodů i), ii), iii) a x) a veškeré příslušné údaje podle čl. 10 písm. a) bodu viii).
Žadatelé o registraci mohou sami rozhodnout, zda předloží informace uvedené v čl. 10 písm. a) bodě v) a písm. b) a veškeré příslušné údaje podle čl. 10 písm. a) bodu viii) zvlášť, nebo zda jeden žadatel o registraci předloží tyto informace jménem ostatních.
2. Každý žadatel o registraci musí být v souladu s odstavcem 1 pouze ohledně těch informací podle čl. 10 písm. a) bodů iv), vi), vii) a ix), které jsou nezbytné pro účely registrace v rámci jeho množstevního rozmezí v souladu s článkem 12.
3. Žadatel o registraci může informace uvedené v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) nebo ix) předložit zvlášť, pokud
a) by pro něj bylo nepřiměřeně nákladné předložit je společně s jinými nebo
b) by společné předkládání informací vedlo ke zpřístupnění informací, které považuje za obchodně citlivé a které by mu mohly způsobit vážnou obchodní újmu, nebo
c) nesouhlasí s hlavním žadatelem o registraci ohledně výběru těchto informací.
Pokud se použijí písmena a), b) nebo c), musí žadatel o registraci podle okolností předložit společně s dokumentací vysvětlení, proč by byly náklady nepřiměřené nebo proč by zpřístupnění informací mohlo vést k vážné obchodní újmě, anebo uvést povahu nesouhlasu.
4. Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX.
Citováné články:
CLANEK 4: Obecné ustanovení
CLANEK 21: Výroba a dovoz látek
CLANEK 22: Další povinnosti žadatele o registraci
CLANEK 41: Kontrola souladu žádostí o registraci
CLANEK 74: Poplatky a platby
CLANEK 77: Úkoly
CLANEK 114: Seznam klasifikací a označení
CLANEK 117: Předkládání zpráv
CLANEK VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10