CITACE: Seznam citací
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CITACE: Seznam citací
[1] Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 92 a Úř. věst. C 294, 25.11.2005, s. 38.
[2] Úř. věst. C 164, 5.7.2005, s. 78.
[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. listopadu 2005 (Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 303), společný postoj Rady ze dne 27. června 2006 (Uř. věst. C 276E, 14.11.2006, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006.
[4] Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).
[5] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/139/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 94).
[6] Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/8/ES (Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 12).
[7] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
[8] Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.
[9] Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.
[10] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/1/ES (Úř. věst L 25, 1.2.2007, s. 9).
[11] Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES (Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 32).
[12] Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 44.
[13] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
[14] Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1901/2006 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 1).
[15] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).
[16] Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1.
[17] Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.
[18] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
[19] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
[20] Směrnice Komise 91/155/EHS ze dne 5. března 1991, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS vymezují a stanoví podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné přípravky (Úř. věst. L 76, 22.3.1991, s. 35). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/58/ES (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 24).
[21] Směrnice Komise 93/67/EHS ze dne 20. července 1993, kterou se stanoví zásady posuzování rizik pro člověka a životní prostředí u látek oznámených v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS (Úř. věst. L 227, 8.9.1993, s. 9).
[22] Směrnice Komise 93/105/ES ze dne 25. listopadu 1993, kterou se stanoví příloha VII D obsahující informace požadované pro technickou dokumentaci uvedenou v článku 12 sedmé změny směrnice Rady 67/548/EHS (Úř. věst. L 294, 30.11.1993, s. 21).
[23] Směrnice Komise 2000/21/ES ze dne 25. dubna 2000 o seznamu právních předpisů Společenství podle páté odrážky čl. 13 odst. 1 směrnice Rady 67/548/EHS (Úř. věst. L 103, 28.4.2000, s. 70).
[24] Nařízení Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června 1994, kterým se stanoví zásady hodnocení rizik existujících látek pro člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 (Úř. věst. L 161, 29.6.1994, s. 3).
[25] Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
[26] Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.
[27] Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
[28] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
[29] Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).
[30] Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).
[31] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).
[32] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1901/2006.
[33] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
[34] Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 61. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
[35] Úř. věst. L 84, 27.3.1999, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/253/ES (Úř. věst. L 91, 29.3.2006, s. 48).
[36] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).
[37] Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/116/ES (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 81).
[38] Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
[39] Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.
[40] Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/136/ES (Úř. věst. L 349, 12.12.2006, s. 42).
[41] Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 27).
[42] Nařízení Komise (ES) č. 703/2001 ze dne 6. dubna 2001, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin, které mají být zhodnoceny ve druhé etapě pracovního programu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, a kterým se reviduje seznam členských států jmenovaných zpravodaji pro tyto látky (Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6).
[43] Nařízení Komise (ES) č. 1490/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1744/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 23).
[44] Rozhodnutí Komise 2003/565/ES ze dne 25. července 2003 o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 40).
[45] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/140/ES (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 78).
[46] Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1849/2006 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 63).
[47] Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
[48] Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
[49] Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
[50] Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
[51] Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1195/2006 (Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 1).
[52] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
[53] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
[54] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.
[55] Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 920/2005 (Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3).
[56] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 777/2006 (Úř. věst. L 136, 24.5.2006, s. 9).
[57] Obecně platí, že čím rozsáhlejší je soubor údajů a čím delší je trvání zkoušky, tím menší je míra nejistoty a velikost faktoru nejistoty. Hodnotící faktor řádu 1000 se obvykle používá pro nejnižší ze tří krátkodobých L(E)C50 odvozenou z druhů představující různé trofické úrovně a faktor řádu 10 pro nejnižší ze tří krátkodobých NOEC odvozených z druhů představující různé trofické úrovně.
[58] Může-li osoba odpovědná za uvedení přípravku na trh prokázat, že uvedení chemické identity látky, která je výlučně klasifikována jako dráždivá s výjimkou látek s přiřazením věty R 41 nebo dráždivá v kombinaci s jednou nebo více jinými vlastnostmi uvedenými v bodě 2.3.4 článku 10 směrnice 1999/45/ES, anebo zdraví škodlivá nebo zdraví škodlivá v kombinaci s jednou nebo více jinými vlastnostmi uvedenými v bodě 2.3.4 článku 10 směrnice 1999/45/ES představujícími akutní letální účinky samotné, v bezpečnostním listu ohrozí utajovaný charakter jejího duševního vlastnictví, může, v souladu s částí B přílohy VI směrnice 1999/45/ES, uvádět tuto látku buď pomocí názvu, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo pomocí alternativního názvu.
[59] Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.
[60] Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
[61] Tuto informaci nelze poskytnout pro přípravek, neboť je specifická pro látku. Je-li dostupná a má-li význam, měla by být tedy uvedena pro každou složku přípravku, která musí být podle položky 3 této přílohy uvedena v bezpečnostním listu.
[62] Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/111/ES (Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 25).
[63] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/110/ES (Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 24).
[64] Tato příloha platí přiměřeně pro výrobce předmětů, které podléhají registraci v souladu s článkem 7, a pro další následné uživatele, od kterých se vyžaduje provádění zkoušek podle tohoto nařízení.
[65] Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 3, které se ve sloupci 2 neopakují.
[66] Tato příloha platí přiměřeně pro výrobce předmětů, které podléhají registraci v souladu s článkem 7, a pro další následné uživatele, od kterých se vyžaduje provádění zkoušek podle tohoto nařízení.
[67] Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 3, které se ve sloupci 2 neopakují.
[68] Tato příloha platí příměřeně pro výrobce předmětů, které podléhají registraci v souladu s článkem 7, a pro další následné uživatele, od kterých se vyžaduje provádění přiměřených zkoušek podle tohoto nařízení.
[69] Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 3, které se ve sloupci 2 neopakují.
[70] Tato příloha platí přiměřeně pro výrobce předmětů, které podléhají registraci v souladu s článkem 7, a pro další následné uživatele, od kterých se vyžaduje provádění zkoušek podle tohoto nařízení.
[71] Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 3, které se ve sloupci 2 neopakují.
[72] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).
[73] Chrysotil má dvě čísla CAS potvrzená Evropským úřadem pro chemické látky.
[74] Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 426/2006 (Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s. 1).
[75] Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
[76] Pro účely oddílu 3.2 písm. a) bodu ii) a aniž je dotčen sloupec 2 oddílu 8.7 příloh IX a X, se nemá za to, že je vhodné v případě DNEL odvozeného ze zkoušky pro posouzení reprodukční/vývojové toxicity upustit od studie prenatální vývojové toxicity či dvougenerační studie reprodukční toxicity. Pro účely oddílu 3.2 písm. a) bodu ii) a aniž je dotčen sloupec 2 oddílu 8.6 příloh IX a X, se nemá za to, že je vhodné v případě DNEL odvozeného od studie toxicity po opakovaných dávkách (28 dnů) upustit od studie toxicity po opakovaných dávkách (90 dnů).“
[] Evropské orgány pro normalizaci:
- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19. http://www.cenorm.be
- CENELEC: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19. http://www.cenelec.org
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; tel. (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16. http://www.etsi.org