HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-2: Látky považované za registrované
CLANEK 15: Látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin a v biocidních přípravcích
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 15: Látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin a v biocidních přípravcích
1. Aktivní látky a formulační přísady vyráběné nebo dovážené pouze pro použití v přípravcích na ochranu rostlin a zahrnuté buď v příloze I směrnice Rady 91/414/EHS (40), nebo v nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 (41), nařízení Komise (ES) č. 703/2001 (42), nařízení Komise (ES) č. 1490/2002 (43) anebo rozhodnutí Komise 2003/565/ES (44), a každá látka, pro niž bylo vydáno rozhodnutí Komise o úplnosti dokumentace podle článku 6 směrnice 91/414/EHS, se považují za registrované a žádost o registraci se považuje za úplnou pro výrobu nebo dovoz pro použití v přípravcích na ochranu rostlin, a tudíž se má za to, že splňují požadavky kapitol 1 a 5 této hlavy.
2. Aktivní látky vyráběné nebo dovážené pouze pro použití v biocidních přípravcích a zahrnuté buď v přílohách I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (45), nebo v nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 (46) o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES, se až do dne rozhodnutí uvedeného v čl. 16 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 98/8/ES považují za registrované pro výrobu nebo dovoz pro použití v biocidních přípravcích, a tudíž se má za to, že splňují požadavky kapitol 1 a 5 této hlavy.

Citováné články:
CLANEK 16: Povinnosti Komise, agentury a žadatelů o registraci látek považovaných za registrované
CLANEK 29: Fóra pro výměnu informací o látkách