PRILOHA XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
PRILOHA XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ
Název látky, skupiny látek nebo přípravků | Omezující podmínky |
1.Polychlorované terfenyly (PCT)Přípravky, včetně odpadních olejů, s obsahem PCT vyšším než 0,005 % hmotnosti. | 1.Nesmějí se používat. Používání následujících přístrojů, zařízení a kapalin používaných již ke dni 30. června 1986 je však povoleno i nadále až do jejich zneškodnění nebo do konce jejich životnosti:a)elektrická zařízení s uzavřeným systémem, transformátory, odpory a cívky;b)velké kondenzátory (≥ 1 kg celkové hmotnosti);c)malé kondenzátory;d)kapaliny pro přenos tepla v tepelných výměnících s uzavřeným okruhem;e)hydraulické kapaliny pro podzemní důlní zařízení.2.Členský stát může z důvodů ochrany zdraví a životního prostředí zakázat používání přístrojů, zařízení a kapalin uvedených v odstavci 1 dříve, než budou zneškodněny nebo dosáhnou konce životnosti.3.Uvedení na trh použitých přístrojů, zařízení a kapalin uvedených v odstavci 1, které nejsou určeny ke zneškodnění, je zakázáno.4.V případech, kdy členský stát považuje z technických důvodů použití náhradních předmětů za nemožné, může povolit používání PCT a jejich přípravků k účelům, pro něž jsou výhradně určeny, za podmínek vhodných pro údržbu technického vybavení, pro doplnění hladiny kapalin obsahujících PCT ve správně fungujících existujících zařízeních zakoupených před 1. říjnem 1985.5.Členský stát může udělit výjimky ze zákazu uvádění na trh a používání základních látek nebo přípravků a meziproduktů pod podmínkou, že předem zašle Komisi oznámení s uvedením důvodů, pokud je přesvědčen, že tyto výjimky nebudou mít škodlivý vliv na zdraví a životní prostředí.6.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o označování nebezpečných látek a přípravků, musí být přístroje a zařízení obsahující PCT rovněž vybaveny návodem na zneškodnění PCT a na údržbu a používání přístrojů a zařízení, které tuto látku obsahují. Tento návod musí být vodorovně čitelný, když je předmět obsahující PCT v běžné poloze. Nápis musí zřetelně vystupovat ze svého pozadí a musí být uveden v jazyce srozumitelném na území, na němž jsou přístroje nebo zařízení používána. |
2.Chlorethen (monomer vinylchloridu)č. CAS 75-01-4č. EINECS 200-831-0 | Nesmí se používat jako hnací plyn v aerosolech pro jakýkoli účel. |
3.Kapalné látky a přípravky, které se považují za nebezpečné podle definicí ve směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES | 1.Nesmějí se používatv ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. v ozdobných lampách a popelnících,v zábavných a žertovných předmětech,v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdobným účelům.2.Aniž je dotčen odstavec 1, nesmějí látky a přípravky, kterépředstavují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou R 65 amohou být použity jako náplň do ozdobných lamp ajsou uvedeny na trh v balení o objemu 15 l nebo menším,obsahovat barvivo, pokud není požadováno pro daňové účely, ani parfém.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly látek a přípravků, na které se vztahuje odstavec 2, pokud jsou určeny pro použití v lampách, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí." |
4.Tris (2,3-dibrompropyl) fosfátč. CAS 126-72-7 | Nesmí se používat v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí do styku s pokožkou. |
5.Benzenč. CAS 71-43-2č. EINECS 200-753-785 | 1.Není povolen v hračkách nebo částech hraček uváděných na trh, jestliže koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg hmotnosti hračky nebo části hračky.2.V látkách nebo přípravcích uváděných na trh se nesmí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.3.Odstavec 2 se však nevztahuje naa)motorová paliva, na která se vztahuje směrnice 98/70/ES;b)látky a přípravky pro použití v průmyslové výrobě, která nedovoluje emise benzenu v množstvích přesahujících hodnoty povolené platnými právními předpisy;c)odpady, které jsou upraveny směrnicí Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [72]a směrnicí 2006/12/ES. |
6.Azbestová vláknaa)Krocidolitč. CAS 12001-28-4b)Amositč. CAS 12172-73-5c)Anthofyllitč. CAS 77536-67-5d)Aktinolitč. CAS 77536-66-4e)Tremolitč. CAS 77536-68-6f)Chrysotil [73]č. CAS 12001-29-5č. CAS 132207-32-0 | 1.Zakazuje se uvádět na trh a používat tato vlákna a předměty, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.Členské státy však mohou zavést výjimku pro uvádění na trh a používání membrán stávajících zařízení pro elektrolýzu, které obsahují chrysotil (písmeno f), do ukončení jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada neobsahující azbest, podle toho, co nastane dříve. Komise přezkoumá tuto odchylku do 1. ledna 2008.2.Používání předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1 výše, které již byly instalovány nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, může být nadále povoleno až do doby jejich zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. Členské státy však mohou z důvodů ochrany zdraví zakázat používání takových předmětů před jejich zneškodněním nebo ukončením jejich životnosti.Členské státy nesmějí na svém území povolit zavedení nového použití chrysotilového azbestu.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, může být uvádění na trh a používání těchto vláken a předmětů, které je obsahují, povoleno v souladu s předcházejícími odchylkami, pouze pokud jsou tyto předměty označeny v souladu s dodatkem 7 k této příloze. |
7.Tris-(azirinidyl)-fosfinoxidč. CAS 5455-55-1 | Nesmějí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí do styku s pokožkou. |
8.Polybromované bifenyly (PBB)č. CAS 59536-65-1 | |
9.Mýdlový prášek z kůry mydlokoru tupolistého (Quillaja saponaria) a jeho deriváty obsahující saponinyPrášek z kořenů čemeřice zelené (Helleborus viridis) a čemeřice černé (Helleborus niger)Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a kýchavice černé (Veratrum nigrum)Benzidin nebo jeho derivátyč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1o-nitrobenzaldehydč. CAS 552-89-6Dřevný prášek | 1.Nesmějí být použity v žertovných a zábavných předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.2.Odstavec 1 se však nevztahuje na zápachové bombičky s obsahem nižším než 1,5 ml kapaliny. |
10.Sulfid amonnýč. CAS 12135-76-1Hydrogensulfid amonnýč. CAS 12124-99-1Polysulfid amonnýč. CAS 9080-17-5č. EINECS 232-989-1 | |
11.Těkavé estery kyseliny bromoctové:Methylbromacetátč. CAS 96-32-2č. EINECS 202-499-2Ethylbromacetátč. CAS 105-36-2č. EINECS 203-290-9Propylbromacetátč. CAS 35223-80-4Butylbromacetát | |
12.2-naftylaminč. CAS 91-59-8č. EINECS 202-080-4a jeho soli13.Benzidinč. CAS 92-87-5č. EINECS 202-199-1a jeho soli14.4-nitrobifenylč. CAS 92-93-3č. EINECS 202-204-715.4-aminobifenyl, xenylaminč. CAS 92-67-1č. EINECS 202-177-1a jeho soli | 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh se nesmějí používat v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % hmot.Toto ustanovení se však nevztahuje na odpad obsahující jednu nebo více těchto látek, který je upraven směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES.2.Tyto látky a přípravky nesmějí být prodávány široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal těchto přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem:"Pouze pro profesionální uživatele". |
16.Uhličitany olovaa)neutrální bezvodý uhličitan olovnatý (PbCO3)č. CAS 598-63-0č. EINECS 209-943-4b)uhličitan-hydroxid olovnatý 2PbCO3.Pb(OH)2č. CAS 1319-46-6č. EINECS 215-290-6 | Nesmějí se používat jako látky a složka přípravků určených k použití jako nátěrové hmoty, kromě restaurování a údržby uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů, pokud si členské státy přejí toto použití na svém území povolit, ale pouze v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 13 o použití běloby v natěračství. |
17.Sírany olovaa)PbSO4 (1:1)č. CAS 7446-14-2č. EINECS 231-198-9b)PbxSO4č. CAS 15739-80-7č. EINECS 239-831-0 | |
18.Sloučeniny rtuti | 1.Nesmějí se používat jako látky a složky přípravků určených ka)ochraně před uhníváním působením mikroorganismů, rostlin nebo živočichů natrupech lodí,klecích, plovácích, sítích a jiném zařízení nebo vybavení používaném k chovu ryb, korýšů a měkkýšů,jakémkoliv částečně nebo zcela ponořeném zařízení nebo vybavení;b)ochraně dřeva;c)impregnaci silně namáhaných průmyslových textilií a přízí určených pro jejich výrobu;d)úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití.2.Zakazuje se uvádět na trh baterie a akumulátory obsahující více než 0,0005 % hmot. rtuti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení. Tento zákaz se nevztahuje na knoflíkové články a baterie, které jsou složeny z knoflíkových článků s obsahem rtuti nejvýše 2 % hmot. |
19.Sloučeniny arsenu | 1.Nesmějí se používat jako látky a složky přípravků určené k použitía)jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty utrupů lodí,košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb a měkkýšů,jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena;b)při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto ošetřené nesmí uvádět na trh;c)avšak odchylně:i)Pokud jde o látky a přípravky použité při konzervaci dřeva: mohou se použít pouze pro impregnaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chrómu, arsenu (CCA), typ C. Takto ošetřené dřevo se nesmí uvádět na trh, dokud není ukončena fixace konzervačního přípravku.ii)Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky CCA v průmyslových zařízeních v souladu s bodem i): pokud se pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat požaduje neporušenost struktury dřeva a styk kůže osob s dřevem je po dobu životnosti dřeva nepravděpodobný, může se toto dřevo uvádět na trh pro profesionální a průmyslové použití:jako stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v kancelářských budovách a v průmyslových stavbách,v mostech a mostních konstrukcích,jako stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a mostech,jako protihlukové bariéry,v protilavinových bariérách,v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,jako kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,v zemních opěrných konstrukcích,jako sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,jako pražce podzemní dráhy.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být každé ošetřené dřevo uváděné na trh individuálně označeno nápisem "Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen". Dále musí být každé dřevo uváděné na trh v obalech označeno etiketou s nápisem "Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze ve schváleném zařízení."iii)Ošetřené dřevo uvedené v bodech i) a ii) se nesmí používatv obytných nebo soukromých stavbách učených k jakémukoli účelu,při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,v mořských vodách,pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s bodem ii),při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo konečnými výrobky určenými k výživě lidí nebo zvířat.2.Nesmějí se používat jako látky a složky přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití. |
20.Organické sloučeniny cínu | 1.Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy ve volném spojení s nátěry.2.Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy pro ochranu před znečišťováníma)všech plavidel bez ohledu na jejich délku, která jsou určena pro použití na moři, pobřeží, v ústí řek a na vnitrozemských vodách a jezerech;b)klecí, plováků, sítí a všech ostatních zařízení nebo vybavení používaných pro chov ryb a měkkýšů;c)všech zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.3.Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků, které jsou určeny pro použití při úpravě průmyslových vod. |
21.Di-μ-oxo-di-n-butylcínohydroxyboran dibutylcín-hydrogenborát C8H19BO3Sn (DBB)č. CAS 75113-37-0ELINCS č. 401-040-5 | V látkách a složkách přípravků uváděných na trh se nesmí použvat v koncentracích rovných 0,1 % nebo vyšších. Toto ustanovení se však nevztahuje na tuto látku (DBB) nebo přípravky ji obsahující, pokud jsou určeny výhradně pro zpracování do konečných předmětů, v nichž se tato látka již nebude vyskytovat v koncentraci rovné 0,1 % nebo vyšší. |
22.Pentachlorfenolč. CAS 87-86-5č. EINECS 201-778-6a jeho soli a estery | 1.U látek a přípravků uváděných na trh se nesmí používat v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší.2.Přechodná ustanovení:Odchylně od tohoto ustanovení nemusí Francie, Irsko, Portugalsko, Španělsko a Spojené království do 31. prosince 2008 používat toto ustanovení pro látky a přípravky určené pro použití v průmyslových zařízeních, ve kterých nejsou povoleny emise nebo vypouštění pentachlorfenolu (PCP) v množstvích přesahujících hodnoty povolené platnými právními předpisy:a)pro úpravu dřeva.Upravené dřevo se však nesmí používat:uvnitř budov určených pro jakékoliv účely (obytné, podnikatelské, rekreační), pro dekorativní účely nebo nikoliv,pro výrobu a opakované ošetřeníi)nádob určených pro použití k pěstitelským účelům;ii)obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary nebo konečnými výrobky určenými k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat;iii)jiných materiálů, které mohou kontaminovat výrobky uvedené v bodech i) a ii);b)pro impregnaci vláken a namáhaných textilních výrobků, které nejsou v žádném případě určeny pro použití v oděvech nebo pro dekorativní účely;c)výjimečně mohou členské státy v jednotlivých případech na svém území povolit specializovaným odborníkům provádět in situ a v budovách kulturního, uměleckého a historického významu nebo ve stavu nouze úpravu dřeva a zdiva napadeného suchou plísní (Serpula lacrymans) a krychlovou plísní.V žádném případěa)nesmí být celkový obsah hexachlordibenzoparadioxinu (HCDD) v pentachlorfenolu použitém samostatně nebo jako složka přípravků v rámci výše uvedených výjimek vyšší než dvě miliontiny (ppm);b)se tyto látky a přípravky nesmějí:uvádět na trh v obalech menších než 20 litrů,prodávat široké veřejnosti.3.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly látek a přípravků, na které se vztahují odstavce 1 a 2, zřetelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro průmyslové a profesionální použití".Toto ustanovení se nevztahuje na odpady, které jsou upraveny směrnicemi 91/689/EHS a 2006/12/ES. |
23.Kadmiumč. CAS 7440-43-9č. EINECS 231-152-8a jeho sloučeniny | 1.Nesmějí se používat k barvení konečných předmětů vyrobených z níže uvedených látek a přípravků:a)polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] [74],polyuretan (PUR) [3909 50] [74],polyethylen malé hustoty (Ld PE) s výjimkou polyethylenu malé hustoty pro výrobu barevné předsměsi [3901 10] [74],acetylcelulosa (CA) [3912 11] [3912 12] [74],acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] [74],epoxidové pryskyřice [3907 30] [74],melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20] [74],močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10] [74],nenasycené polyestery (UP) [3907 91] [74],polyethylentereftalát (PET) [3907 60] [74],polybutylentereftalát (PBT) [74],průsvitný/univerzální polystyren [3903 11] [3903 19] [74],akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA) [74],síťovaný polyethylen (VPE) [74],polystyren odolný proti nárazu (SB) [74],polypropylen (PP) [3902 10] [74];b)nátěrové hmoty [3208] [3209] [74].Mají-li však nátěrové hmoty vysoký obsah zinku, jejich zbytková koncentrace kadmia musí být co nejnižší a v žádném případě nesmí překročit 0,1 % hmot.Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití nesmějí být konečné předměty nebo součásti předmětů zhotovovaných z těchto výše uvedených látek a přípravků barvených kadmiem v žádném případě uvedeny na trh, jestliže obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. materiálu plastu.2.Odstavec 1 se však nevztahuje na předměty barvené z bezpečnostních důvodů.3.Nesmějí se používat pro stabilizaci následujících konečných předmětů, vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:obalové materiály (pytle, nádoby, láhve, víka) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] [74],kancelářské a školní potřeby [3926 10] [74],kování pro nábytek, karoserie apod. [3926 30] [74],oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20] [74],krytiny podlah a stěn [3918 10] [74],impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10] [74],koženka [4202] [74],gramofonové desky [8524 10] [74],trubky, potrubí a armatury [3917 23] [74],kývavé dveře [74],vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek) [74],povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl [74],izolace elektrických vodičů [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je ve všech případech zakázáno uvádět na trh výše uvedené konečné předměty nebo jejich součásti vyrobené z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu stabilizovaných látkami s obsahem kadmia, pokud obsah kadmia (vyjádřený jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. polymeru.4.Odstavec 3 se však nevztahuje na konečné předměty, které používají stabilizátory na bázi kadmia z bezpečnostních důvodů.5.Pro účely tohoto nařízení se "pokovováním kadmiem "rozumí jakékoliv nanášení kovového kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli povrchovou úpravu kovovým kadmiem na kovovém povrchu.Pokovování kadmiem se nesmí používat u kovových předmětů nebo součástí předmětů používaných v následujících odvětvích nebo postupech:a)zařízení a stroje provýrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] [74],zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] [74],chladírenství a mrazírenství [8418] [74],tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443] [74];b)zařízení a stroje pro výrobudomácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] [74],nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] [74],sanitárního zboží [7324] [74],ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415] [74].Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je v každém případě zakázáno uvádět na trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech výše uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené ve výše uvedených odvětvích v písmenu b).6.Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují také na kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech níže uvedených v písmenech a) a b) a předměty vyrobené v níže uvedených odvětvích v písmenu b):a)zařízení a stroje pro výrobupapíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441] [74],textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] [74];b)zařízení a stroje pro výrobuprůmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] [74],silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87] [74],železničního vozového parku [kapitola 86] [74],plavidel [kapitola 89] [74].7.Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však nevztahují napředměty a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu, kde jejich používání vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, a dále v bezpečnostním vybavení silničních a zemědělských vozidel, železničního parku a plavidel,elektrické kontakty ve všech oblastech použití, vzhledem k požadované spolehlivosti zařízení, na kterém jsou instalovány.Vzhledem k rozvoji znalostí a technologií týkajících se méně nebezpečných náhrad kadmia a jeho sloučenin Komise po konzultaci s členskými státy situaci pravidelně hodnotí postupem podle čl. 133 odst. 3. |
24.Monomethyl – tetrachlordifenylmethanObchodní název: Ugilec 141č. CAS 76253-60-6 | 1.Uvádění na trh a používání této látky, přípravků a předmětů, které ji obsahují, se zakazuje.2.Odchylně se však odstavec 1 nevztahuje naa)stroje a zařízení již používané ke dni 18. června 1994 až do doby vyřazení těchto zařízení nebo strojů.Členské státy však mohou z důvodů ochrany zdraví a životního prostředí zakázat na svém území používání těchto zařízení a strojů před jejich vyřazením;b)údržbu zařízení a strojů již používaných v členském státě ke dni 18. června 1994.3.Je zakázáno uvádět na trh jako použité zboží tuto látku, přípravky a zařízení nebo stroje, které ji obsahují. |
25.MonomethyldichlordifenylmethanObchodní název: Ugilec 121, Ugilec 21č. CAS – není známo | Uvádění na trh a používání této látky a přípravků a předmětů, které ji obsahují, se zakazuje. |
26.Monomethyldibromdifenylmethan Brom(brombenzyl)methylbenzen, směs isomerůObchodní název: DBBTč. CAS 99688-47-8 | Uvádění na trh a používání této látky a přípravků a předmětů, které ji obsahují, se zakazuje. |
27.Niklč. CAS 7440-02-0č. EINECS 231-111-4a jeho sloučeniny | 1.Nesmí se používata)v těch částech souprav, které se vkládají do propíchnutých uší a jiných propíchnutých částí lidského těla, pokud rychlost uvolňování niklu z těchto částí souprav není nižší než 0,2 μg/cm2 za týden (migrační limit);b)u předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou, jako jsounáušnice,náhrdelníky, náramky a řetízky, ozdoby na kotníky, prsteny,pouzdra náramkových hodinek, pásky a upínací části hodinek,stiskací knoflíky, upínadla, nýty, zipy a kovové značky, jsou-li použity u oděvů,je-li rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou, vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden;c)u předmětů obdobných, jako jsou uvedeny v písmenu b), jestliže mají povrchovou úpravu neobsahující nikl, není-li tato povrchová úprava dostatečná pro zabezpečení, aby po dobu alespoň dvou let běžného používání předmětu rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou, nebyla vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden.2.Předměty, na něž se vztahuje odstavec 1, nesmějí být uvedeny na trh, pokud nesplňují požadavky uvedené ve zmíněných písmenech.3.Jako zkušební metody k prokázání souladu předmětů s odstavci 1 a 2 se použijí normy přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN). |
28.Látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS klasifikované jako karcinogen kategorie 1 nebo karcinogen kategorie 2 a označené alespoň jako "toxický (T) "s větou označující riziko R 45: "Může vyvolat rakovinu "nebo větou označující riziko R 49: "Může vyvolat rakovinu při vdechování", jejichž seznamy jsou uvedeny takto:Karcinogen kategorie 1 uvedený v dodatku 1.Karcinogen kategorie 2 uvedený v dodatku 2. | Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy I, vztahuje se na položky 28 až 30 toto: 1.V látkách a přípravcích uváděných na trh pro prodej široké veřejnosti nesmějí být použity v jednotlivých koncentracích rovných nebo větších nežbuď příslušné koncentrace stanovené v příloze I směrnice 67/548/EHS, nebopříslušné koncentrace stanovené ve směrnici 1999/45/ES. |
29.Látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS klasifikované jako mutagen kategorie 1 nebo mutagen kategorie 2 a označené větou označující riziko R 46: "Může vyvolat poškození dědičných vlastností", jejichž seznamy jsou uvedeny takto:Mutagen kategorie 1 uvedený v dodatku 3.Mutagen kategorie 2 uvedený v dodatku 4. | Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obal takových látek a přípravků čitelně a nesmazatelně označen nápisem: "Pouze pro profesionální uživatele". |
30.Látky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS klasifikované jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo toxické pro reprodukci kategorie 2 a označené větou označující riziko R 60: "Může poškodit reprodukční schopnost "a/nebo R 61: "Může poškodit plod v těle matky", jejichž seznamy jsou uvedeny takto:Toxické pro reprodukci kategorie 1 uvedené v dodatku 5.Toxické pro reprodukci kategorie 2 uvedené v dodatku 6. | 2.Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:a)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS;c)motorová paliva uvedená ve směrnici 98/70/ES,výrobky z minerálních olejů určené pro použití jako palivo v mobilních nebo stacionárních spalovacích zařízeních,paliva prodávaná v uzavřených systémech (např. lahve se zkapalnělým plynem);d)barvy pro umělce, na které se vztahuje směrnice 1999/45/ES. |
31.a)Kreosot; prací olejč. CAS 8001-58-9č. EINECS 232-287-5b)Kreosotový olej; prací olejč. CAS 61789-28-4č. EINECS 263-047-8c)Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olejč. CAS 84650-04-4č. EINECS 283-484-8d)Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olejč. CAS 90640-84-9č. EINECS 292-605-3e)Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olejč. CAS 65996-91-0č. EINECS 266-026-1f)Anthracenový olejč. CAS 90640-80-5č. EINECS 292-602-7g)Dehtové kyseliny ze surového uhelného dehtu; fenoly, surovéč. CAS 65996-85-2č. EINECS 266-019-3h)Kreosot, dřevnýč. CAS 8021-39-4č. EINECS 232-419-1i)Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakcič. CAS 122384-78-5č. EINECS 310-191-5 | 1.Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.2.Avšak odchylně:a)Pro látky a přípravky: mohou se používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahujíi)benzo[a]pyren v koncentraci menší než 0,005 % hmot.,ii)vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci menší než 3 % hmot.Takové látky a přípravky pro použití na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionályse mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,se nesmějí prodávat spotřebitelům.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků označeny čitelně a nesmazatelně nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály".b)Pro dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě: je povoleno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.c)Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh použitého zboží pro opětovné využití.3.Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se však nesmí používatuvnitř budov určených pro jakékoliv účelyv hračkách,na hřištích,v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:nádob určených pro pěstitelské účely,obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo zvířaty,jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty. |
32.Chloroformč. CAS 67-66-3č. EINECS 200-663-833.Chlorid uhličitý – tetrachloromethanč. CAS 56-23-5č. EINECS 200-262-834.1,1,2-trichlorethanč. CAS 79-00-5č. EINECS 201-166-935.1,1,2,2-tetrachlorethanč. CAS 79-34-5č. EINECS 201-197-836.1,1,1,2-tetrachlorethanč. CAS 630-20-637.Pentachlorethanč. CAS 76-01-7č. EINECS 200-925-138.1,1-dichlorethylenč. CAS 75-35-4č. EINECS 200-864-039.1,1,1-trichlorethan, methylchloroformč. CAS 71-55-6č. EINECS 200-756-3 | 1.Nesmějí být použity v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo větších v látkách a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je čistění povrchů a čistění látek.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly těchto látek a přípravků, které je obsahují, v koncentracích rovných 0,1 % nebo větších, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:"Pouze pro použití v průmyslových zařízeních".Odchylně se toto ustanovení nevztahuje naa)léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;b)kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS. |
40.Látky splňující kritéria hořlavosti uvedená ve směrnici 67/548/EHS a klasifikované jako hořlavé, vysoce hořlavé nebo extrémně hořlavé bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v příloze I uvedené směrnice | 1.Nesmějí být použity látky samotné nebo obsažené v přípravcích v aerosolových rozprašovačích, které jsou uváděny na trh pro širokou veřejnost pro zábavné a ozdobné účely, jako například:kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,umělý sníh a ledové květy,žertovné polštářky,křehké aerosolové šňůry,imitace výkalů,trubky pro večírky,ozdobné vločky a pěny,umělé pavučiny,zápachové bombičky.2.Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek, musí být na obalu výše uvedených aerosolových rozprašovačů čitelné a neodstranitelné označení"Pouze pro profesionální uživatele".3.Odchylně od toho se však odstavce 1 a 2 nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v článku 9 směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů [75].4.Předměty uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí být uvedeny na trh, pokud nesplňují uvedené požadavky. |
41.Hexachlorethanč. CAS 67-72-1č. EINECS 200-6664 | Nesmí se používat ve výrobě nebo zpracování neželezných kovů. |
42.Chloralkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)č. EINECS 287-476-5 | Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo jako složky jiných látek nebo přípravků v koncentraci vyšší než 1 % při zpracování kovů,při extrakci tuku z kůže. |
43.Azobarviva | 1.Azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolnit jeden nebo více aromatických aminů uvedených v dodatku 8 ve zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích vyšších než 30 ppm v hotových předmětech nebo v jejich obarvených částech, podle metod zkoušení uvedených v dodatku 10, se nesmějí používat v textilních a kožených výrobcích, které mohou přicházet do přímého a dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsouoděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny a jiné hygienické prostředky, spací pytle,obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní tašky, peněženky, aktovky, potahy sedadel, váčky na peníze na krk,hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.2.Textilní a kožené výrobky vedené v odstavci 1 se nesmějí uvádět na trh, pokud nesplňují požadavky stanovené v uvedeném odstavci.3.Azobarviva uvedená v dodatku 9, v "Seznamu azobarviv", se nesmějí uvádět na trh ani používat pro barvení textilních a kožených výrobků samotná ani jako součást přípravků v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.4.Komise přezkoumá ustanovení o azobarvivech na základě nových vědeckých poznatků. |
44.Pentabromdifenylether C12H5Br5O | 1.Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.2.Na trh se nesmějí uvádět předměty, jestliže samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot. |
45.Oktabromdifenylether C12H2Br8O | 1.Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka látky nebo přípravku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.2.Na trh se nesmějí uvádět předměty, jestliže samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot. |
46.a)Nonylfenol C6H4(OH)C9H19b)Nonylfenol ethoxylát (C2H4O)nC15H24O | Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka přípravku v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo vyšších pro tato použití: 1.čištění v průmyslu a v institucích s výjimkou:kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje,systémů čištění se zvláštním postupem, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;2.čištění v domácnostech;3.zpracování textilií a kůže s výjimkou:zpracování bez úniků do odpadní vody,systémů se zvláštním postupem, kde se voda použitá při zpracování předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin);4.emulgátor při omývání struků v zemědělství;5.zpracování kovů s výjimkou:použití v kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;6.výroba celulózy a papíru;7.kosmetické přípravky;8.jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou:spermicidů;9.složky obchodních úprav pesticidů a biocidů. |
47.Cement | 1.Cement a přípravky obsahující cement se nesmějí používat ani uvádět na trh, jestliže po smísení s vodou obsahují více než 0,0002 % rozpustného šestimocného chromu vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu.2.Jestliže se použijí redukční činidla, musí být obal cementu nebo přípravků obsahujících cement čitelně a nesmazatelně označen informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestimocného chromu pod limitem uvedeným v odstavci 1, aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků.3.Odchylně se odstavce 1 a 2 nepoužijí pro uvádění na trh a používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech, v nichž s cementem a přípravky obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s pokožkou. |
48.Toluenč. CAS 108-88-3 | Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům. Členské státy uplatňují tato opatření od 15. června 2007. |
49.Trichlorobenzenč. CAS 120-82-1 | Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny způsoby použití, s výjimkou použití: jako meziprodukt syntézy,jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech nebopři výrobě 1,3,5-trinitro – 2,4,6 triaminobenzenu (TATB).Členské státy uplatňují tato opatření od 15. června 2007. |
50.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)1.Benzo(a)pyren (BaP)č. CAS 50-32-82.Benzo(e)pyren (BeP)č. CAS 192-97-23.Benzo(a)antracen (BaA)č. CAS 56-55-34.Chryzen (CHR)č. CAS 218-01-95.Benzo(b)fluoranten (BpFA)č. CAS 205-99-26.Benzo(j)fluoranten (BjFA)č. CAS 205-82-37.Benzokj)fluoranten (BkFA)č. CAS 207-08-98.Dibenzo(a,h)antracen (DBAhA)č. CAS 53-70-3 | 1.Nastavovací oleje se nesmějí uvádět na trh a používat při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-livíce než 1 mg/kg BaP nebovíce než 10 mg/kg celkového množství všech uvedených PAU.Za dodržení limit se považuje, když je extrakt polycyklických aromatických látek nižší než 3 % hmot., měřený podle standardu Ropného institutu IP346: 1998 (Stanovení PCA v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu), za předpokladu, že výrobce nebo dovozce kontroluje dodržování limitních hodnot BaP a uvedených PAU a rovněž vztah mezi naměřenými hodnotami a extraktem PCA každých šest měsíců nebo po každé větší provozní změně, podle toho, co nastane dříve.2.Dále nesmějí být na trh nebo do oběhu uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, pokud obsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.Za dodržení tohoto limitu se považuje, když u vulkanizovaných pryžových směsí není překročen limit 0,35 % "bay "protonů na základě měření a výpočtu podle ISO 21461 (vulkanizovaná pryž – stanovení aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).3.Odstavec 2 se nevztahuje na protektorované pneumatiky, pokud jejich běhouny neobsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.4.Členské státy uplatňují tato opatření od 1. ledna 2010. |
51.Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a EINECS týkající se dané látky)Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)č. CAS 117-81-7č. Einecs 204-211-0Dibutylftalát (DBP)č. CAS 84-74-2 č. Einecs 201-557-4Benzylbutylftalát (BBP)č. CAS 85-68-7č. Einecs 201-622-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76]. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. |
52.Následující ftaláty (nebo jiná č. CAS a EINECS týkající se dané látky)Diisononylftalát (DINP)č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0č.Einecs 249-079-5 a 271-090-9Diisodecylftalát (DIDP)č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1 č. Einecs 247-977-1 a 271-091-4Di(n-octyl)ftalát (DNOP)č. CAS 117-84-0č. Einecs 204-214-7 | Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti [76], které děti mohou vkládat do úst. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, se nesmějí uvádět na trh. Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto bodu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud to k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna. |
Dodatky 1 až 6
PŘEDMLUVA
Vysvětlení nadpisů jednotlivých sloupců
Látky:
Název je shodný s názvem použitým pro látku v příloze I směrnice 67/548/EHS. Ve všech případech, kde je to možné, jsou nebezpečné látky označeny svými názvy z EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) nebo ELINCS (Evropský seznam oznámených chemických látek – European List of Notified Chemical Substances). Ta jsou v tabulce uvedena jako čísla ES. Další látky, které nejsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS, jsou označeny mezinárodně uznaným chemickým názvem (např. ISO, IUPAC). V některých případech jsou uvedeny rovněž triviální názvy.
Indexové číslo:
Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v příloze I směrnice 67/548/EHS. Látky jsou v dodatku uvedeny podle těchto indexových čísel.
Číslo EINECS:
Pro každou látku uvedenou v EINECS je uveden identifikační kód. Kód začíná číslem 200-001-8.
Číslo ELINCS:
Pro každou novou látku oznámenou podle směrnice 67/548/EHS je definován identifikační kód, který je zveřejněn v ELINCS. Kód začíná číslem 400-010-9.
Číslo CAS:
Pro látky jsou definována čísla Chemical Abstracts Service (CAS), aby se usnadnila jejich identifikace.
Poznámky:
Plné znění poznámek je uvedeno v předmluvě k příloze I směrnice 67/548/EHS.
Poznámky, které je třeba vzít v úvahu pro účely tohoto nařízení, jsou následující:
Poznámka A:
Název látky musí být na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS (viz čl. odst. 2 písm. a) uvedené směrnice).
V příloze I směrnice 67/548/EHS se někdy používá obecný popis typu "...sloučeniny "nebo "...soli". V tomto případě se požaduje, aby výrobce nebo kterákoli jiná osoba, která uvádí tuto látku na trh, uvedla na štítku správný název podle kapitoly nazvané v předmluvě "nomenklatura "uvedené přílohy.
Směrnice 67/548/EHS rovněž vyžaduje, aby výstražné symboly, R-věty a S-věty použité pro jednotlivé látky byly tytéž, jaké jsou uvedeny v příloze I uvedené směrnice (čl. 23 odst. 2 písm. c), d) a e) uvedené směrnice).
Pro látky zahrnuté do určité skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny pro příslušnou skupinovou položku v příloze I.
Pro látky zahrnuté do více než jedné skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny v obou příslušných skupinových položkách v příloze I. V případech, kdy je u dvou položek uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se přísnější klasifikace.
Poznámka C:
Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.
Poznámka D:
Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou uvedeny v příloze I směrnice 67/548/EHS.
Někdy jsou však tyto látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí výrobce nebo jiná osoba, která uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku název látky následovaný slovem "nestabilizovaná".
Poznámka E:
Poznámka E je uvedena u látek se specifickými účinky na lidské zdraví (viz kapitola 4 přílohy VI směrnice 67/548/EHS), které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2, pokud jsou současně klasifikovány jako vysoce toxické (T+), toxické (T) nebo zdraví škodlivé (Xn). U těchto látek musí být před R-větami R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (zdraví škodlivý), R 48 a R 65 a všemi jejich kombinacemi uvedeno slovo "rovněž".
Poznámka H:
Klasifikace a označení na obalu uvedené pro tuto látku se vztahuje na jednu nebo více nebezpečných vlastností označených jednou nebo více R-větami ve spojení s uvedenými skupinami nebezpečnosti. Požadavky článku 6 směrnice 67/548/EHS kladené na výrobce, distributory a dovozce této látky se vztahují na klasifikaci a označování látky z hlediska všech ostatních nebezpečných vlastností. Konečné označení na obalu musí splňovat požadavky oddílu 7 přílohy VI směrnice 67/548/EHS.
Tato poznámka se vztahuje pouze na některé látky vznikající při zpracování uhlí a ropy a pro některé skupinové položky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS.
Poznámka J:
Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7).
Poznámka K:
Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. 1,3-butadienu (číslo EINECS 203-450-8). Jestliže látka není klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, použijí se alespoň S-věty (2-)9-16. Tato poznámka se vztahuje na některé komplexní látky odvozené z ropy uvedené v příloze I směrnice 67/548/ES.
Poznámka L:
Klasifikace jako karcinogen se není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) IP 346.
Poznámka M:
Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (číslo EINECS 200-028-5).
Poznámka N:
Klasifikace jako karcinogen není povinná, je-li znám celý technologický proces její rafinace a jestliže lze prokázat, že výchozí látka není karcinogenní.
Poznámka P:
Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7).
Poznámka R:
Klasifikace látky jako karcinogen není povinná pro vlákna, jejichž délkou vážený střední geometrický průměr po odečtení dvojnásobku standardní odchylky je větší než 6 μm.
Poznámka S:
Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 23 směrnice 67/548/EHS (viz oddíl 8 přílohy VI uvedené směrnice).
Dodatek 1
Bod 28 – Karcinogeny: kategorie 1
Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
Oxid chromový | 024-001-00-0 | 215-607-8 | 1333-82-0 | E |
Chromany zinku, včetně chromanu zinečnato-draselného | 024-007-00-3 | | | |
Oxid nikelnatý | 028-003-00-2 | 215-215-7 | 1313-99-1 | |
Oxid nikličitý | 028-004-00-8 | 234-823-3 | 12035-36-8 | |
Oxid niklitý | 028-005-00-3 | 215-217-8 | 1314-06-3 | |
Sulfid nikelnatý | 028-006-00-9 | 240-841-2 | 16812-54-7 | |
Disulfid triniklu | 028-007-00-4 | 234-829-6 | 12035-72-2 | |
Oxid arsenitý | 033-003-00-0 | 215-481-4 | 1327-53-3 | |
Oxid arseničný | 033-004-00-6 | 215-116-9 | 1303-28-2 | |
Kyselina arseničná a její soli | 033-005-00-1 | | | |
Hydrogenarseničnan olovnatý | 082-011-00-0 | 232-064-2 | 7784-40-9 | |
Butan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |
Isobutan (obsahující ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |
Buta-1,3-dien; butadien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |
Benzen | 601-020-00-8 | 200-753-7 | 71-43-2 | E |
Triethylarsenát | 601-067-00-4 | 427-700-2 | 15606-95-8 | |
Vinylchlorid; chlorethen | 602-023-00-7 | 200-831-0 | 75-01-4 | |
Bis(chlormethyl)ether | 603-046-00-5 | 208-832-8 | 542-88-1 | |
Chlormethyl(methyl)ether | 603-075-00-3 | 203-480-1 | 107-30-2 | |
2-naftylamin; beta-naftylamin | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 91-59-8 | E |
Benzidin; 4,4’-diaminobifenyl; bifenyl-4,4’-endiamin | 612-042-00-2 | 202-199-1 | 92-87-5 | E |
Soli benzidinu | 612-070-00-5 | | | |
Soli 2-naftylaminu | 612-071-00-0 | 209-030-0 [1] 210-313-6 [2] | 553-00-4 [1] 612-52-2 [2] | |
Bifenyl-4-ylamin; 4-aminobifenyl | 612-072-00-6 | 202-177-1 | 92-67-1 | |
Soli bifenyl-4-ylaminu; soli 4-aminobifenylu | 612-073-00-1 | | | |
Dehet, černouhelný; černouhelný dehet (Vedlejší produkt rozkladné destilace uhlí. Téměř černá polotuhá hmota. Složitá směs aromatických uhlovodíků, fenolických sloučenin, dusíkatých bází a thiofénu.) | 648-081-00-7 | 232-361-7 | 8007-45-2 | |
Dehet, černouhelný, vysokoteplotní; černouhelný dehet (Kondenzační produkt získaný ochlazením přibližně na teplotu okolí plynu vzniklého při vysokoteplotní (nad 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Černá viskózní kapalina s hustotou vyšší než voda. Tvoří ji převážně složitá směs aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry. Může obsahovat malá množství fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází.) | 648-082-00-2 | 266-024-0 | 65996-89-6 | |
Dehet, černouhelný, nízkoteplotní; černouhelný olej (Kondenzační produkt získaný ochlazením přibližně na teplotu okolí plynu vzniklého při nízkoteplotní (pod 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Černá viskózní kapalina s hustotou vyšší než voda. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, fenolických sloučenin, aromatických dusíkatých bází a jejich alkyl derivátů.) | 648-083-00-8 | 266-025-6 | 65996-90-9 | |
Dehet, hnědouhelný (Olej vydestilovaný z hnědouhelného dehtu. Je tvořen převážně z alifatických, naftenických a aromatických uhlovodíků s jedním až třemi jádry, jejich alkyl derivátů, heteroaromatů a fenolů s jedním a dvěma jádry, s rozmezím teploty varu přibližně 150 °C až 360 °C.) | 648-145-00-4 | 309-885-0 | 101316-83-0 | |
Dehet, hnědouhelný, nízkoteplotní (Dehet získaný nízkoteplotní karbonizací a nízkoteplotním zplynováním hnědého uhlí. Je tvořen převážně z alifatických, naftenických a cyklických aromatických uhlovodíků, heteroaromatických uhlovodíků a cyklických fenolů.) | 648-146-00-X | 309-886-6 | 101316-84-1 | |
Destiláty (ropné), lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velké množství nasycených alifatických uhlovodíků obvykle přítomných v tomto destilačním rozmezí ropy.) | 649-050-00-0 | 265-051-5 | 64741-50-0 | |
Destiláty (ropné), těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velké množství nasycených alifatických uhlovodíků.) | 649-051-00-6 | 265-052-0 | 64741-51-1 | |
Destiláty (ropné), lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou méně než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.) | 649-052-00-1 | 265-053-6 | 64741-52-2 | |
Destiláty (ropné), těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.) | 649-053-00-7 | 265-054-1 | 64741-53-3 | |
Destiláty (ropné), rafinované kyselinou těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.) | 649-054-00-2 | 265-117-3 | 64742-18-3 | |
Destiláty (ropné), rafinované kyselinou lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou méně než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.) | 649-055-00-8 | 265-118-9 | 64742-19-4 | |
Destiláty (ropné), rafinované kyselinou těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-056-00-3 | 265-119-4 | 64742-20-7 | |
Destiláty (ropné), rafinované kyselinou lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou méně než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-057-00-9 | 265-121-5 | 64742-21-8 | |
Destiláty (ropné), chemicky neutralizované těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně velký podíl alifatických uhlovodíků.) | 649-058-00-4 | 265-127-8 | 64742-27-4 | |
Destiláty (ropné), chemicky neutralizované lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-059-00-X | 265-128-3 | 64742-28-5 | |
Destiláty (ropné), chemicky neutralizované těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně malý podíl normálních parafinů.) | 649-060-00-5 | 265-135-1 | 64742-34-3 | |
Destiláty (ropné), chemicky neutralizované lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně malý podíl normálních parafinů.) | 649-061-00-0 | 265-136-7 | 64742-35-4 | |
Plyny (ropné), hlavový destilát depropaniseru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C2 až C4, převážně C3.) | 649-062-00-6 | 270-755-0 | 68477-73-6 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-063-00-1 | 270-756-6 | 68477-74-7 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.) | 649-064-00-7 | 270-757-1 | 68477-75-8 | H, K |
Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizéru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6, převážně C2 až C4.) | 649-065-00-2 | 270-758-7 | 68477-76-9 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6, převážně C1 a C4.) | 649-066-00-8 | 270-760-8 | 68477-79-2 | H, K |
Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn (Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.) | 649-067-00-3 | 270-765-5 | 68477-83-8 | H, K |
Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.) | 649-068-00-9 | 270-767-6 | 68477-85-0 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.) | 649-069-00-4 | 270-768-1 | 68477-86-1 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-070-00-X | 270-769-7 | 68477-87-2 | H, K |
Plyny (ropné), z depropaniseru, suché, bohaté na propen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.) | 649-071-00-5 | 270-772-3 | 68477-90-7 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-072-00-0 | 270-773-9 | 68477-91-8 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropaniseru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.) | 649-073-00-6 | 270-777-0 | 68477-94-1 | H, K |
Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-074-00-1 | 270-778-6 | 68477-95-2 | H, K |
Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn | 649-075-00-7 | 270-782-8 | 68477-99-6 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-076-00-2 | 270-802-5 | 68478-21-7 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-077-00-8 | 270-803-0 | 68478-22-8 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-078-00-3 | 270-804-6 | 68478-24-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-079-00-9 | 270-806-7 | 68478-26-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabiliseru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.) | 649-080-00-4 | 270-813-5 | 68478-32-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabiliseru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.) | 649-081-00-X | 270-814-0 | 68478-33-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-082-00-5 | 270-815-6 | 68478-34-2 | H, K |
Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.) | 649-083-00-0 | 270-990-9 | 68512-91-4 | H, K |
Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-084-00-6 | 271-000-8 | 68513-15-5 | H, K |
Plyny (ropné), výstupy z depropaniseru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.) | 649-085-00-1 | 271-001-3 | 68513-16-6 | H, K |
Plyny (ropné), lehké podíly ze stabiliseru primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-086-00-7 | 271-002-9 | 68513-17-7 | H, K |
Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn (Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, a s teplotou varu v rozmezí přibližně –11,7 °C až 27,8 °C.) | 649-087-00-2 | 271-010-2 | 68513-66-6 | H, K |
Uhlovodíky C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním, absorpčními operacemi a destilací surové ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-088-00-8 | 271-032-2 | 68514-31-8 | H, K |
Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čistícímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-089-00-3 | 271-038-5 | 68514-36-3 | H, K |
Uhlovodíky C1-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –42 °C.) | 649-090-00-9 | 271-259-7 | 68527-16-2 | H, K |
Uhlovodíky, C1-4, debutaniserová frakce; ropný plyn | 649-091-00-4 | 271-261-8 | 68527-19-5 | H, K |
Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-092-00-X | 271-624-0 | 68602-83-5 | H, K |
Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn | 649-093-00-5 | 271-734-9 | 68606-25-7 | H, K |
Uhlovodíky, C3; ropný plyn | 649-094-00-0 | 271-735-4 | 68606-26-8 | H, K |
Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-095-00-6 | 271-737-5 | 68606-27-9 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropaniseru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.) | 649-096-00-1 | 271-742-2 | 68606-34-8 | H, K |
Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn (Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-097-00-7 | 272-183-7 | 68783-07-3 | H, K |
Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-098-00-2 | 272-203-4 | 68783-64-2 | H, K |
Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –34 °C.) | 649-099-00-8 | 272-205-5 | 68783-65-3 | H, K |
Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-100-00-1 | 272-871-7 | 68918-99-0 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z dehexaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-101-00-7 | 272-872-2 | 68919-00-6 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzínu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzínu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-102-00-2 | 272-878-5 | 68919-05-1 | H, K |
Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-103-00-8 | 272-879-0 | 68919-06-2 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.) | 649-104-00-3 | 272-882-7 | 68919-09-5 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C3.) | 649-105-00-9 | 272-893-7 | 68919-20-0 | H, K |
Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-106-00-4 | 272-883-2 | 68919-10-8 | H, K |
Plyny (ropné), debutaniser katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-107-00-X | 273-169-3 | 68952-76-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-108-00-5 | 273-170-9 | 68952-77-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-109-00-0 | 273-175-6 | 68952-81-8 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-110-00-6 | 273-176-1 | 68952-82-9 | H, K |
Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.) | 649-111-00-1 | 273-265-5 | 68955-28-2 | H, K |
Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-112-00-7 | 273-270-2 | 68955-34-0 | H, K |
Uhlovodíky, C4; ropný plyn | 649-113-00-2 | 289-339-5 | 27741-01-3 | H, K |
Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-114-00-8 | 292-456-4 | 90622-55-2 | H, K |
Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a s teplotou varu v rozmezí přibližně –70 °C až 0 °C.) | 649-115-00-3 | 295-404-9 | 92045-22-2 | H, K |
Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahující rovněž butan a isobuten, a s teplotou varu v rozmezí –12 °C až 5 °C.) | 649-116-00-9 | 295-405-4 | 92045-23-3 | H, K |
Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4.) | 649-117-00-4 | 295-463-0 | 92045-80-2 | H, K |
Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn | 649-119-00-5 | 307-769-4 | 97722-19-5 | H, K |
Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn (Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje převážně vodík. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-120-00-0 | 270-746-1 | 68477-65-6 | H, K |
Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou složeny převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.) | 649-121-00-6 | 270-747-7 | 68477-66-7 | H, K |
Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.) | 649-122-00-1 | 270-748-2 | 68477-67-8 | H, K |
Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-123-00-7 | 270-749-8 | 68477-68-9 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.) | 649-124-00-2 | 270-759-2 | 68477-77-0 | H, K |
Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-125-00-8 | 270-760-3 | 68477-80-5 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.) | 649-126-00-3 | 270-762-9 | 68477-81-6 | H, K |
Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn | 649-127-00-9 | 270-763-4 | 68477-82-7 | H, K |
Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodíku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-128-00-4 | 270-766-0 | 68477-84-9 | H, K |
Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně C1 až C3.) | 649-129-00-X | 270-774-4 | 68477-92-9 | H, K |
Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.) | 649-130-00-5 | 270-776-5 | 68477-93-0 | H, K |
Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn (Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.) | 649-131-00-0 | 270-779-1 | 68477-96-3 | H, K |
Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.) | 649-132-00-6 | 270-780-7 | 68477-97-4 | H, K |
Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-133-00-1 | 270-781-2 | 68477-98-5 | H, K |
Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-134-00-7 | 270-783-3 | 68478-00-2 | H, K |
Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-135-00-2 | 270-784-9 | 68478-01-3 | H, K |
Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-136-00-8 | 270-785-4 | 68478-02-4 | H, K |
Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-137-00-3 | 210-787-5 | 68478-03-5 | H, K |
Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-138-00-9 | 270-788-0 | 68478-04-6 | H, K |
Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-139-00-4 | 270-789-6 | 68478-05-7 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-140-00-X | 270-805-1 | 68478-25-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-141-00-5 | 270-807-2 | 68478-27-3 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-142-00-0 | 270-808-8 | 68478-28-4 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-143-00-6 | 270-809-3 | 68478-29-5 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-144-00-1 | 270-810-9 | 68478-30-8 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabiliseru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-145-00-7 | 270-999-8 | 68513-14-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-146-00-2 | 271-003-4 | 68513-18-8 | H, K |
Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-147-00-8 | 271-005-5 | 68513-19-9 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-148-00-3 | 271-258-1 | 68527-15-1 | K |
Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentaniseru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.) | 649-149-00-9 | 271-623-5 | 68602-82-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-150-00-4 | 271-625-6 | 68602-84-6 | H, K |
Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn (Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-151-00-X | 271-750-6 | 68607-11-4 | H, K |
Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-152-00-5 | 212-182-1 | 68783-06-2 | H, K |
Plyny (ropné), rafinerní, nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-153-00-0 | 272-338-9 | 68814-67-5 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-154-00-6 | 272-343-6 | 68814-90-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentaniseru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentaniseru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.) | 649-155-00-1 | 272-775-5 | 68911-58-0 | H, K |
Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-156-00-7 | 272-776-0 | 68911-59-1 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z destilačního unifinerového odsířovacího striperu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-157-00-2 | 272-873-8 | 68919-01-7 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-158-00-8 | 272-874-3 | 68919-02-8 | H, K |
Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-159-00-3 | 272-875-9 | 68919-03-9 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-160-00-9 | 272-876-4 | 68919-04-0 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn (Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-161-00-4 | 272-880-6 | 68919-07-3 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn (Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-162-00-X | 272-881-1 | 68919-08-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-163-00-5 | 272-884-8 | 68919-11-9 | H, K |
Zbytkový plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn (Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.) | 649-164-00-0 | 272-885-3 | 68919-12-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-165-00-6 | 273-173-5 | 68952-79-4 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-166-00-1 | 273-174-0 | 68952-80-7 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-167-00-7 | 273-269-7 | 68955-33-9 | H, K |
Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-168-00-2 | 273-563-5 | 68989-88-8 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.) | 649-169-00-8 | 295-397-2 | 92045-15-3 | H, K |
Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.) | 649-170-00-3 | 295-398-8 | 92045-16-4 | H, K |
Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydragenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-171-00-9 | 295-399-3 | 92045-17-5 | H, K |
Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-172-00-4 | 295-400-7 | 92045-18-6 | H, K |
Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimísen rovněž zemní plyn.) | 649-173-00-X | 295-401-2 | 92045-19-7 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn (Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-174-00-5 | 295-402-8 | 92045-20-0 | H, K |
Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a s teplotou varu v rozmezí přibližně –51 °C až –1 °C.) | 649-177-00-1 | 268-629-5 | 68131-75-9 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-178-00-7 | 269-617-2 | 68307-98-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-179-00-2 | 269-618-8 | 68307-99-3 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-180-00-8 | 269-619-3 | 68308-00-9 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-181-00-3 | 269-620-9 | 68308-01-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-182-00-9 | 269-630-3 | 68308-10-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-183-00-4 | 269-623-5 | 68308-03-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-184-00-X | 269-624-0 | 68308-04-3 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), deethaniser rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-185-00-5 | 269-625-6 | 68308-05-4 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně rozmezí C1 až C5.) | 649-186-00-0 | 269-626-1 | 68308-06-5 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-187-00-6 | 269-627-7 | 68308-07-6 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-188-00-1 | 269-629-8 | 68308-09-8 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), deethaniser propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-189-00-7 | 269-631-9 | 68308-11-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-190-00-2 | 269-632-4 | 68308-12-3 | H, K |
Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –48 °C až 32 °C.) | 649-191-00-8 | 270-071-2 | 68409-99-4 | H, K |
Alkany C1-2; ropný plyn | 649-193-00-9 | 270-651-5 | 68475-57-0 | H, K |
Alkany C2-3; ropný plyn | 649-194-00-4 | 270-652-0 | 68475-58-1 | H, K |
Alkany C3-4; ropný plyn | 649-195-00-X | 270-653-6 | 68475-59-2 | H, K |
Alkany C4-5; ropný plyn | 649-196-00-5 | 270-654-1 | 68475-60-5 | H, K |
Topné plyny; ropný plyn (Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.) | 649-197-00-0 | 270-667-2 | 68476-26-6 | H, K |
Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn (Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má rozmezí teploty varu přibližně –217 °C až –12 °C.) | 649-198-00-6 | 270-670-9 | 68476-29-9 | H, K |
Uhlovodíky C3-4; ropný plyn | 649-199-00-1 | 270-681-9 | 68476-40-4 | H, K |
Uhlovodíky C4-5; ropný plyn | 649-200-00-5 | 270-682-4 | 68476-42-6 | H, K |
Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-201-00-0 | 270-689-2 | 68476-49-3 | H, K |
Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | H, K, S |
Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-203-00-1 | 270-705-8 | 68476-86-8 | H, K, S |
Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.) | 649-204-00-7 | 270-724-1 | 68477-33-8 | H, K |
Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.) | 649-205-00-2 | 270-726-2 | 68477-35-0 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozmezí C3 až C4.) | 649-206-00-8 | 270-750-3 | 68477-69-0 | H, K |
Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.) | 649-207-00-3 | 270-751-9 | 68477-70-3 | H, K |
Plyny (ropné), zbytková frakce z depropaniseru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.) | 649-208-00-9 | 270-752-4 | 68477-71-4 | H, K |
Plyny (ropné), zbytková frakce z debutaniseru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-209-00-4 | 270-754-5 | 68447-72-5 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-210-00-X | 269-628-2 | 68308-08-7 | H, K |
Erionit | 650-012-00-0 | | 12510-42-8 | |
Azbest | 650-013-00-6 | | 12001-29-5 12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 | |
Dodatek 2
Bod 28 – Karcinogeny: kategorie 2
Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
Beryllium | 004-001-00-7 | 231-150-7 | 7440-41-7 | |
Sloučeniny beryllia s výjimkou křemičitanů hlinito-berylnatých | 004-002-00-2 | | | |
Oxid beryllnatý | 004-003-00-8 | 215-133-1 | 1304-56-9 | E |
Sulfalát (ISO); S-(2-chlorallyl)-diethyldithio karbamát | 006-038-00-4 | 202-388-9 | 95-06-7 | |
Dimethylkarbamoylchlorid | 006-041-00-0 | 201-208-6 | 79-44-7 | |
Diazomethan | 006-068-00-8 | 206-382-7 | 334-88-3 | |
Hydrazin | 007-008-00-3 | 206-114-9 | 302-01-2 | E |
N,N-dimethylhydrazin | 007-012-00-5 | 200-316-0 | 57-14-7 | |
1,2-dimethylhydrazin | 007-013-00-0 | | 540-73-8 | E |
Soli hydrazinu | 007-014-00-6 | | | |
Isobutylnitrit | 007-017-00-2 | 208-819-7 | 542-56-3 | E |
Hydrazobenzen; 1,2-difenylhydrazin | 007-021-00-4 | 204-563-5 | 122-66-7 | |
Hydrazin-bis(4-hydroxy-3-karboxybenzensulfonát) | 007-022-00-X | 405-030-1 | | |
Hexamethylfosfortriamid; hexamethylfosforamid | 015-106-002 | 211-653-8 | 680-31-9 | |
Dimethyl-sulfát | 016-023-00-4 | 201-058-1 | 77-78-1 | E |
Diethyl-sulfát | 016-027-00-6 | 200-589-6 | 64-67-5 | |
Propan-1,3-sulton | 016-032-00-3 | 214-317-9 | 1120-71-4 | |
N,N-dimethylsulfamoylchlorid | 016-033-00-9 | 236-412-4 | 13360-57-1 | |
Dichroman draselný | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | E |
Dichroman amonný | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | E |
Dichroman sodný | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | E |
Dichroman sodný, dihydrát | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | E |
Chromyl dichlorid; chlorid-oxid chromový | 024-005-00-2 | 239-056-8 | 14977-61-8 | |
Chroman draselný | 024-006-00-8 | 232-140-5 | 7789-00-6 | |
Chroman vápenatý | 024-008-00-9 | 237-366-8 | 13765-19-0 | |
Chroman strontnatý | 024-009-00-4 | 232-142-6 | 7789-06-2 | |
Chroman chromitý | 024-010-00-X | 246-356-2 | 24613-89-6 | |
Sloučeniny chromu (VI) s výjimkou chromanu barnatého a sloučenin specifikovaných jinde v příloze I směrnice 67/548/EHS | 024-017-00-8 | — | — | |
Chroman sodný | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |
Chlorid kobaltnatý | 027-004-00-5 | 231-589-4 | 7646-79-9 | E |
Síran kobaltnatý | 027-005-00-0 | 233-334-2 | 10124-43-3 | E |
Bromičnan draselný | 035-003-00-6 | 231-829-8 | 7758-01-2 | |
Oxid kademnatý | 048-002-00-0 | 215-146-2 | 1306-19-0 | E |
Fluorid kademnatý | 048-006-00-2 | 232-222-0 | 7790-79-6 | E |
Chlorid kademnatý | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 | E |
Síran kademnatý | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 | E |
Sulfid kademnatý | 048-010-00-4 | 215-147-8 | 1306-23-6 | E |
Kadmium (pyroforické) | 048-011-00-X | 231-152-8 | 7440-43-9 | E |
Isopren (stabilizovaný) 2-methyl-1,3-butadien | 601-014-00-5 | 201-143-3 | 78-79-5 | D |
Benzo[a]pyren; benzo[d,e,f]chrysen | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 | |
Benzo[a]anthracen | 601-033-00-9 | 200-280-6 | 56-55-3 | |
Benzo[b]fluoranthen; benzo[e]acefenanthrylen | 601-034-00-4 | 205-911-9 | 205-99-2 | |
Benzo[j]fluoranthen | 601-035-00-X | 205-910-3 | 205-82-3 | |
Benzo[k]fluoranthen | 601-036-00-5 | 205-916-6 | 207-08-9 | |
Dibenzo[a,h]anthracen | 601-041-00-2 | 200-181-8 | 53-70-3 | |
Chrysen | 601-048-00-0 | 205-923-4 | 218-01-9 | |
Benzo[e]pyren | 601-049-00-6 | 205-892-7 | 192-97-2 | |
1,2-dibromethan; ethylendibromid | 602-010-00-6 | 203-444-5 | 106-93-4 | E |
1,2-dichlorethan; ethylendichlorid | 602-012-00-7 | 203-458-1 | 107-06-2 | |
1,2-dibrom-3-chlorpropan | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 | |
Bromethylen | 602-024-00-2 | 209-800-6 | 593-60-2 | |
Trichlorethen; trichlorethylen | 602-027-00-9 | 201-167-4 | 79-01-6 | |
Chloropren (stabilizovaný) 2-chlorobuta-1,3-dien | 602-036-00-8 | 204-818-0 | 126-99-8 | D, E |
Benzylchlorid | 602-037-00-3 | 202-853-6 | 100-44-7 | E |
(Trichlormethyl)benzen; benzotrichlorid | 602-038-00-9 | 202-634-5 | 98-07-7 | |
1,2,3-trichlorpropan | 602-062-00-X | 202-486-1 | 96-18-4 | D |
1,3-dichlorpropan-2-ol | 602-064-00-0 | 202-491-9 | 96-23-1 | |
Hexachlorbenzen | 602-065-00-6 | 204-273-9 | 118-74-1 | |
1,4-dichlorbut-2-en | 602-073-00-X | 212-121-8 | 764-41-0 | E |
2,3-dibrompropan-1-ol | 602-088-00-1 | 202-480-9 | 96-13-9 | E |
α,α,α,4-tetrachlorotoluen p-chlorobenzotrichlorid | 602-093-00-9 | 226-009-1 | 5216-25-1 | E |
Oxiran; ethylenoxid | 603-023-00-X | 200-849-9 | 75-21-8 | |
1-chlor-2,3-epoxypropan; epichlorhydrin | 603-026-00-6 | 203-439-8 | 106-89-8 | |
1,2-epoxypropan; propylenoxid; methyloxiran | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 | E |
2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan | 603-060-00-1 | 215-979-1 | 1464-53-5 | |
2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol | 603-063-00-8 | 209-128-3 | 556-52-5 | E |
1,2-epoxy-3-fenoxypropan; fenyl(glycidyl)ether | 603-067-00-X | 204-557-2 | 122-60-1 | E |
Styrenoxid; epoxyethylbenzen; fenyloxiran | 603-084-00-2 | 202-476-7 | 96-09-3 | |
Furan | 603-105-00-5 | 203-727-3 | 110-00-9 | E |
(R)-2,3-epoxypropan-1-ol | 603-143-00-2 | 404-660-4 | 57044-25-4 | E |
(R)-1-chlor-2,3-epoxypropan | 603-166-00-8 | 424-280-2 | 51594-55-9 | |
4-amino-3-fluorfenol | 604-028-00-X | 402-230-0 | 399-95-1 | |
5-allyl-1,3-benzodioxol; safrol | 605-020-00-9 | 202-345-4 | 94-59-7 | E |
Propano-3-lakton; propiolakton | 606-031-001 | 200-340-1 | 57-57-8 | |
4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon Michlerův keton | 606-073-00-0 | 202-027-5 | 90-94-8 | |
Urethan; ethyl-karbamát | 607-149-00-6 | 200-123-1 | 51-79-6 | |
Methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát) (obsah akrylamidu ≥ 0,1 %) | 607-190-00-X | 401-890-7 | 77402-03-0 | |
Methyl-(2-akrylamido-2-hydroxyacetát) (obsah akrylamidu ≥ 0,1 %) | 607-210-00-7 | 403-230-3 | 77402-05-2 | |
Oxiranemethanol, 4-methylbenzen- sulfonát, (S)- | 607-411-00-X | 417-210-7 | 70987-78-9 | |
Akrylonitril | 608-003-00-4 | 203-466-5 | 107-13-1 | D, E |
2-nitropropan | 609-002-00-1 | 201-209-1 | 79-46-9 | |
2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; dinitrotoluen technický | 609-007-00-9 | 204-450-0 [1] 246-836-1 [2] | 121-14-2 [1] 25321-14-6 [2] | E |
5-nitroacenaften | 609-037-00-2 | 210-025-0 | 602-87-9 | |
2-nitronaftalen | 609-038-00-8 | 209-474-5 | 581-89-5 | |
4-nitrobifenyl | 609-039-00-3 | 202-204-7 | 92-93-3 | |
Nitrofen (ISO); (2,4-dichlorfenyl)(4-nitrofenyl)ether | 609-040-00-9 | 217-406-0 | 1836-75-5 | |
2-methoxynitrobenzen; 2-nitroanisol | 609-047-00-7 | 202-052-1 | 91-23-6 | |
2-methyl-1,3-dinitrobenzen 2,6-dinitrotoluen | 609-049-00-8 | 210-106-0 | 606-20-2 | E |
1-methyl-2,3-dinitrobenzen2,3-dinitrotoluen | 609-050-00-3 | 210-013-5 | 602-01-7 | E |
4-methyl-1,2-dinitrobenzen3,4-dinitrotoluen | 609-051-00-9 | 210-222-1 | 610-39-9 | E |
1-methyl-3,5-dinitrobenzen3,5-dinitrotoluen | 609-052-00-4 | 210-566-2 | 618-85-9 | E |
Hydrazinium-trinitromethanid | 609-053-00-X | 414-850-9 | — | |
2-methyl-1,4-dinitrobenzen2,5-dinitrotoluen | 609-055-00-0 | 210-581-4 | 619-15-8 | E |
2-nitrotoluen | 609-065-00-5 | 201-853-3 | 88-72-2 | E |
Azobenzen | 611-001-00-6 | 203-102-5 | 103-33-3 | E |
(Methyl-ONN-azoxy)methyl-acetát | 611-004-00-2 | 209-765-7 | 592-62-1 | |
C.I.Direct Brown 95; {5-{4’-[2,6-dihydroxy-3-(2-hydroxy-5-sulfofenylazo)fenylazo]-2-hydroxybifenyl-4-ylazo}-2-hydroxybenzoan disodný, měďnatý komplex | 611-005-00-8 | 240-221-1 | 16071-86-6 | |
4-amino-2’,3-dimethylazobenzen; o-aminoazotoluen | 611-006-00-3 | 202-591-2 | 97-56-3 | |
4-aminoazobenzen | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 60-09-3 | |
Benzidinová azobarviva; 4,4'-diarylazobifenylová barviva s výjimkou barviv specifikovaných jinde v příloze I směrnice 67/548/EHS | 611-024-00-1 | — | — | |
4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)bifenyl-4-ylazo]-6-fenylazo-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonan disodný; C.I. Direct Black 38 | 611-025-00-7 | 217-710-3 | 1937-37-7 | |
3,3'-(bifenyl-4,4'-diylbisazo)di(5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonan) tetrasodný; C.I. Direct Blue 6 | 611-026-00-2 | 220-012-1 | 2602-46-2 | |
3,3'-(bifenyl-4,4'-diylbisazo)di(4-aminonaftalen-1-sulfonan) disodný; C.I. Direct Red 28 | 611-027-00-8 | 209-358-4 | 573-58-0 | |
Azobarviva na bázi o-dianisidinu; barviva na bázi 4,4'-bis(arylazo)-3,3'-dimethoxybifenyl s výjimkou barviv jmenovitě uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS | 611-029-00-9 | — | — | |
Azobarviva na bázi o-tolidinu; barviva na bázi 4,4'-bis(arylazo)-3,3'-dimethylbifenyl s výjimkou barviv jmenovitě uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS | 611-030-00-4 | — | — | |
1,4,5,8-tetraaminoanthrachinon; C.I. Disperse Blue 1 | 611-032-00-5 | 219-603-7 | 2475-45-8 | |
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-{}{[4-(fenylazo)fenyl]azo}}-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril | 611-057-00-1 | 400-340-3 | 85136-74-9 | |
7-({}{[4,6-bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}}amino)-4-hydroxy-3-[(2-methoxyfenyl)azo]naftalen-2-sulfonová kyselina-monoformát | 611-058-00-7 | 402-060-7 | 108225-03-2 | |
{}{5-[(8-acetamido-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-5'-[(6-benzamido-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-3,4,3',4'-tetrolato}}měďnatý komplex, trisodná sůl | 611-063-00-4 | 413-590-3 | 164058-22-4 | |
(Methylenebis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1'- dipyridiniumdichloriddihydrochlorid | 611-099-00-0 | 401-500-5 | — | |
Fenylhydrazin [1] | 612-023-00-9 | 202-873-5 [1] | 100-63-0 [1] | E |
Fenylhydrazinium-chlorid [2] | 200-444-7 [2] | 59-88-1 [2] |
Fenylhydrazin-hydrochlorid [3] | 248-259-0 [3] | 27140-08-5 [3] |
Fenylhydrazinium-sulfát (2:1) [4] | 257-622-2 [4] | 52033-74-6 [4] |
2-methoxyanilin; o-anisidin | 612-035-00-4 | 201-963-1 | 90-04-0 | E |
3,3’-dimethoxybenzidin; o-dianisidin | 612-036-00-X | 204-355-4 | 119-90-4 | |
Soli 3,3’-dimethoxybenzidinu; soli o-dianisidinu | 612-037-00-5 | | | |
3,3’-dimethylbenzidin; o-tolidin | 612-041-00-7 | 204-358-0 | 119-93-7 | |
4,4’-diaminodifenylmethan; 4,4’-methylendianilin | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 101-77-9 | E |
3,3’-dichlorbenzidin; 3,3’-dichlorbifenyl-4,4’-ylendiamin | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 91-94-1 | |
Soli 3,3’-dichlorbenzidinu; soli 3,3’-dichlorbifenyl-4,4’-ylendiaminu | 612-069-00-X | 210-323-0 [1] 265-293-1 [2] 277-822-3 [3] | 612-83-9 [1] 64969-34-2 [2] 74332-73-3 [3] | |
N-nitrosodimethylamin; dimethylnitrosamin | 612-077-00-3 | 200-549-8 | 62-75-9 | E |
2,2’-dichlor-4,4’-methylendianilin; 4,4’-methylenbis(2-chloranilin) | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 101-14-4 | |
Soli 2,2’-dichlor-4,4’-methylendianilinu; soli 4,4’-methylenbis(2-chloranilinu) | 612-079-00-4 | | | |
Soli 3,3’-dimethylbenzidinu; soli o-tolidinu | 612-081-00-5 | 210-322-5 [1] 265-294-7 [2] 277-985-0 [3] | 612-82-8 [1] 64969-36-4 [2] 74753-18-7 [3] | |
1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin | 612-083-00-6 | 200-730-1 | 70-25-7 | |
4,4’-methylendi-o-toluidin | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 838-88-0 | |
2,2’-(nitrosoimino)diethanol | 612-090-00-4 | 214-237-4 | 1116-54-7 | |
o-toluidin | 612-091-00-X | 202-429-0 | 95-53-4 | |
N-nitrosodipropylamin | 612-098-00-8 | 210-698-0 | 621-64-7 | |
4-methyl-m-fenylendiamin; 4-methylbenzen-1,3-diamin | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 95-80-7 | |
Toluen-2,4-diamonium-sulfát | 612-126-00-9 | 265-697-8 | 65321-67-7 | |
4-chloranilin | 612-137-00-9 | 203-401-0 | 106-47-8 | |
Diaminotoluen, technický výrobek – směs [2] a [3] methylfenylendiamin [1] 4-methyl-m-fenylendiamin [2] 2-methyl-m-fenylendiamin [3] | 612-151-00-5 | 246-910-3 [1] 202-453-1 [2] 212-513-9 [3] | 25376-45-8 [1] 95-80-7 [2] 823-40-5 [3] | E |
4-chloro-o-toluidin [1] 4-chloro-o-toluidin hydrochlorid [2] | 612-196-00-0 | 202-441-6 [1] 221-627-8 [2] | 95-69-2 [1] 3165-93-3 [2] | E |
2,4,5-trimethylanilin [1] 2,4,5-trimethylanilin hydrochlorid [2] | 612-197-00-6 | 205-282-0 [1] –[2] | 137-17-7 [1] 21436-97-5 [2] | E |
4,4'-thiodianilin [1] a jeho soli | 612-198-00-1 | 205-370-9 [1] | 139-65-1 [1] | E |
4,4'-oxydianilin [1] a jeho soli p-aminofenyl ether [1] | 612-199-00-7 | 202-977-0 [1] | 101-80-4 [1] | E |
2,4-diaminoanisol [1] 4-methoxy-m-fenylenediamin 2,4-diaminoanisol sulfát [2] | 612-200-00-0 | 210-406-1 [1] 254-323-9 [2] | 615-05-4 [1] 39156-41-7 [2] | |
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin | 612-201-00-6 | 202-959-2 | 101-61-1 | |
C.I. Basic Violet 3 s ≥ 0,1 % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5) | 612-205-00-8 | 208-953-6 | 548-62-9 | E |
6-methoxy-m-toluidin p-kresidin | 612-209-00-X | 204-419-1 | 120-71-8 | E |
Aziridin; ethylenimin | 613-001-00-1 | 205-793-9 | 151-56-4 | |
2-methylaziridin; propylenimin | 613-033-00-6 | 200-878-7 | 75-55-8 | E |
Captafol (ISO); N-[(1,1,2,2-tetrachlorethyl)sulfanyl]-1,2,3,6-tetrahydroftalimid | 613-046-00-7 | 219-363-3 | 2425-06-1 | |
Carbadox (ISO); methyl-2-[(chinoxalin-2-yl) methyliden]hydrazin-1-karboxylát-1,4-dioxid | 613-050-00-9 | 229-879-0 | 6804-07-5 | |
Směs: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu; směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu | 613-199-00-X | 421-550-1 | — | |
Akrylamid | 616-003-00-0 | 201-173-7 | 79-06-1 | |
Thioacetamid | 616-026-00-6 | 200-541-4 | 62-55-5 | |
Směs: N-{}{[3-hydroxy-2-(methakrylamidomethoxy)propoxy]methyl}}methakrylamid, N-({}{2,3-bis(methakrylamidomethoxy)propoxy]methyl}}methakrylamid, methakrylamid, N-[(methakrylamidomethoxy)methyl]methakrylamid a N-[(2,3-dihydroxypropoxy)methyl]methakrylamid | 616-057-00-5 | 412-790-8 | — | |
Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce; lehký olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena z uhlovodíků s počtem atomů uhlíku převážně v rozmezí C4 až C10 a destilující v rozmezí přibližně 80 °C až 160 °C.) | 648-001-00-0 | 283-482-7 | 84650-02-2 | |
Dehtové oleje; hnědouhelné; lehký olej (Destilát z hnědouhelného dehtu s teplotou varu v rozmezí přibližně 80 °C až 250 °C. Je složen převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků a jednomocných fenolů.) | 648-002-00-6 | 302-674-4 | 94114-40-6 | J |
Benzolový předkap (černouhelný); redestilát lehkého oleje, nízkovroucí (Destilát z koksárenského lehkého oleje s přibližným destilačním rozmezím pod 100 °C. Je složen převážně z alifatických uhlovodíků s počtem atomů uhlíku C4 až C6.) | 648-003-00-1 | 266-023-5 | 65996-88-5 | J |
Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, bohatá na BTX; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí (Zbytky z destilace surového benzolu pro odstranění benzolových předků. Jsou složeny převážně z benzenu, toluenu a xylenů a mají teplotu varu v rozmezí přibližně 75 °C až 200 °C.) | 648-004-00-7 | 309-984-9 | 101896-26-8 | J |
Aromatické uhlovodíky, C6-10, bohaté na C8; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí | 648-005-00-2 | 292-697-5 | 90989-41-6 | J |
Solventní nafta (černouhelná), lehká; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí | 648-006-00-8 | 287-498-5 | 85536-17-0 | J |
Solventní nafta (černouhelná), frakce xylen-styrén; redestilát lehkého oleje, středněvroucí | 648-007-00-3 | 287-502-5 | 85536-20-5 | J |
Solventní nafta (černouhelná), s obsahem kumaronu-styrénu; redestilát lehkého oleje, středněvroucí | 648-008-00-9 | 287-500-4 | 85536-19-2 | J |
Těžký benzol (černouhelný), destilační zbytky; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí (Zbytky z destilace hydrogenovaného surového benzolu. Jsou složeny převážně z naftalenu a kondenzačních produktů indenu a styrénu.) | 648-009-00-4 | 292-636-2 | 90641-12-6 | J |
Aromatické uhlovodíky, C8; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí | 648-010-00-X | 292-694-9 | 90989-38-1 | J |
Aromatické uhlovodíky, C8-9, vedlejší produkt polymerace uhlovodíkové pryskyřice; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí (Složitá směs uhlovodíků získaná při vakuovém odpařování rozpouštědla ze zpolymerované uhlovodíkové pryskyřice. Je složena z uhlovodíků s počtem atomů uhlíku převážně v rozmezí C8 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 215 °C.) | 648-012-00-0 | 295-281-1 | 91995-20-9 | J |
Aromatické uhlovodíky, C9-12, benzenový destilát; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí | 648-013-00-6 | 295-551-9 | 92062-36-7 | J |
Extrakční zbytky (černouhelné), alkalická benzolová frakce, kyselý extrakt; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí (Redestilát z destilátu hnědouhelného vysokovroucího dehtu, bez dehtových kyselin a dehtových bází, s teplotou varu v rozmezí přibližně 90 °C až 160 °C. Je složen převážně z benzenu, toluenu a xylenů.) | 648-014-00-1 | 295-323-9 | 91995-61-8 | J |
Extrakční zbytky (dehtárenské), alkalická benzolová frakce, kyselý extrakt; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí (Složitá směs uhlovodíků získaná redestilací destilátu černouhelného vysokovroucího dehtu (bez dehtových kyselin a dehtových bází). Je složena převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním jádrem a má teplotu varu v rozmezí 85 °C až 195 °C.) | 648-015-00-7 | 309-868-8 | 101316-63-6 | J |
Extrakční zbytky (černouhelné), kyselá benzolová frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí (Kyselý kal jako vedlejší produkt rafinace surového vysokoteplotního uhlí kyselinou sírovou. Je složen převážně z kyseliny sírové a organických sloučenin.) | 648-016-00-2 | 298-725-2 | 93821-38-6 | J |
Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, destilační přední frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, nízkovroucí (První frakce z destilace usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z praných karbolových olejů, s teplotou varu převážně pod 145 °C. Je složena převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků C7 a C8.) | 648-017-00-8 | 292-625-2 | 90641-02-4 | J |
Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, kyselý extrakt, indénová frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, středněvroucí | 648-018-00-3 | 309-867-2 | 101316-62-5 | J |
Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, indénová frakce těžkého benzolu; zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí (Destilát z usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z praných karbolových olejů a s teplotou varu v rozmezí přibližně 155 °C až 180 °C. Je složen převážně z indenu, indanu a trimethylbenzenů.) | 648-019-00-9 | 292-626-8 | 90641-03-5 | J |
Solventní nafta (černouhelná); zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí (Destilát buď z vysokoteplotního černouhelného dehtu, koksárenského lehkého oleje nebo ze zbytků alkalického extraktu dehtového oleje s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 210 °C. Je složen převážně z indenu a dalších polycyklických systémů s jedním aromatickým jádrem. Může obsahovat fenolické sloučeniny a aromatické dusíkaté báze.) | 648-020-00-4 | 266-013-0 | 65996-79-4 | J |
Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, neutrální frakce; zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí (Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z alkyl-substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C. Může také obsahovat nenasycené uhlovodíky, jako je inden a kumaron.) | 648-021-00-X | 309-971-8 | 101794-90-5 | J |
Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, kyselé extrakty; zbytky z extraktu lehkého oleje, vysokovroucí (Tento olej je složitou směsí aromatických uhlovodíků, převážně indenu, naftalenu, kumaronu, fenolu a kresolů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 140 °C až 215 °C.) | 648-022-00-5 | 292-609-5 | 90640-87-2 | J |
Destiláty (dehtárenské), lehké oleje; karbolový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena z aromatických a dalších uhlovodíků, fenolických sloučenin a dusíkatých aromatických sloučenin destilujících přibližně v rozmezí 150 °C až 210 °C.) | 648-023-00-0 | 283-483-2 | 84650-03-3 | J |
Dehtové oleje, černouhelné; karbolový olej (Destilát z vysokoteplotního černouhelného dehtu s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 250 °C. Je složen především z naftalenu, alkylnaftalenů, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází.) | 648-024-00-6 | 266-016-7 | 65996-82-9 | J |
Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, kyselý extrakt; zbytky z extraktu karbolového oleje (Olej z kyselého praní bazicky praného karbolového oleje pro odstranění malých množství bazických složek (dehtové báze). Je složen převážně z indenu, indanu a alkylbenzenů.) | 648-026-00-7 | 292-624-7 | 90641-01-3 | J |
Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický; zbytky z extraktu karbolového oleje (Zbytky získané z černouhelného dehtového oleje při alkalickém praní, jako je vodný roztok hydroxidu sodného, po odstranění kyselin ze surového černouhelného dehtu. Jsou složeny převážně z naftalenu a aromatických dusíkatých bází.) | 648-027-00-2 | 266-021-4 | 65996-87-4 | J |
Extrakční oleje (černouhelné), lehký olej; kyselý extrakt (Vodní extrakt získaný při kyselém praní alkalicky promytého karbolového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.) | 648-028-00-8 | 292-622-6 | 90640-99-6 | J |
Pyridin, alkylderiváty; báze surového dehtu (Složitá směs polyalkylovaných pyridinů získaná při destilaci černouhelného dehtu nebo jako vysokovroucí destiláty, přibližně nad 150 °C, reakčních směsí amoniaku s acetaldehydem, formaldehydem a paraformaldehydem.) | 648-029-00-3 | 269-929-9 | 68391-11-7 | J |
Dehtové báze, černouhelné, pikolinová frakce; báze destilátů (Pyridinové báze s teplotou varu v rozmezí 125 °C až 160 °C získané destilací neutralizovaného kyselého extraktu dehtové frakce s obsahem bází z destilace černouhelných dehtů. Je složena převážně z lutidinů a pikolinů.) | 648-030-00-9 | 295-548-2 | 92062-33-4 | J |
Dehtové báze, černouhelné, lutidinová frakce; báze destilátů | 648-031-00-4 | 293-766-2 | 91082-52-9 | J |
Extrakční oleje (černouhelné), dehtová báze, kollidinová frakce; báze destilátů (Extrakt vzniklý při kyselé extrakci bází z aromatických olejů ze surového černouhelného dehtu, jejich neutralizací a destilací. Obsahuje převážně kollidiny, anilin, toluidiny, lutidiny a xylidiny.) | 648-032-00-X | 273-077-3 | 68937-63-3 | J |
Dehtové báze, černouhelné, kollidinová frakce; báze destilátů (Destilační frakce s teplotou varu v rozmezí přibližně 181 °C až 186 °C ze surových bází získaná z neutralizovaných dehtových frakcí obsahujících báze extrahovaných kyselinou, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje zejména anilin a kollidiny.) | 648-033-00-5 | 295-543-5 | 92062-28-7 | J |
Dehtové báze, černouhelné, anilinová frakce; báze destilátů (Destilační frakce s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 200 °C ze surových bází získaná odstraněním bází a fenolů z karbolového oleje, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, lutidiny a toluidiny.) | 648-034-00-0 | 295-541-4 | 92062-27-6 | J |
Dehtové báze, černouhelné, toluidinová frakce; báze destilátů | 648-035-00-6 | 293-767-8 | 91082-53-0 | J |
Destiláty (ropné), pyrolyzní oleje z výroby alkenů/alkinů smíchané s vysokoteplotním černouhelným dehtem, indenová frakce; redestiláty (Složitá směs uhlovodíků získaná jako redestilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a zbytkových olejů, které se získaly při pyrolytické výrobě alkenů/alkinů z ropných produktů nebo zemního plynu. Je složena převážně z indenu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 190 °C.) | 648-036-00-1 | 295-292-1 | 91995-31-2 | J |
Destiláty (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenové oleje; redestiláty (Redestilát získaný z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolyzních zbytkových olejů, s teplotou varu v rozmezí přibližně 190 °C až 270 °C. Je složen převážně ze substituovaných aromátů se dvěma jádry.) | 648-037-00-7 | 295-295-8 | 91995-35-6 | J |
Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenový olej, redestilát; redestiláty (Redestilát získaný z frakční destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolu a bází, který se získal destilací vysokoteplotního dehtu, a pyrolyzních zbytkových olejů, s teplotou varu v rozmezí přibližně 220 °C až 230 °C. Je složen převážně ze substituovaných a nesubstituovaných aromátů se dvěma jádry.) | 648-038-00-2 | 295-329-1 | 91995-66-3 | J |
Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenový olej; redestiláty (Neutrální olej získaný z oleje zbaveného fenolu a bází, který se získal destilací vysokoteplotního dehtu a pyrolyzních zbytkových olejů, s teplotou varu v rozmezí přibližně 225 °C až 255 °C. Je složen převážně ze substituovaných aromátů se dvěma jádry.) | 648-039-00-8 | 310-170-0 | 122070-79-5 | J |
Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet-zbytkové pyrolyzní oleje, naftalenový olej, destilační zbytky; redestiláty (Zbytky z destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolu a bází (z černouhelného dehtu a pyrolyzních zbytkových olejů) s teplotou varu v rozmezí 240 °C až 260 °C. Je složen převážně ze substituovaných aromátů se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.) | 648-040-00-3 | 310-171-6 | 122070-80-8 | J |
Absorpční oleje, frakce bicyklických aromátů a heterocyklických uhlovodíků; redestilát pracího oleje (Složitá směs uhlovodíků získaná jako redestilát z destilace pracího oleje. Je složena převážně z aromátů se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 290 °C.) | 648-041-00-9 | 309-851-5 | 101316-45-4 | M |
Destiláty (dehtárenské), zadní frakce, bohatá na fluoren; redestilát pracího oleje (Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací dehtového oleje. Je složena z aromatických a polycyklických uhlovodíků, převážně fluorenu a zčásti acenaftenu.) | 648-042-00-4 | 284-900-0 | 84989-11-7 | M |
Kreosotový olej, acenaftenová frakce, bez acenaftenu; redestilát pracího oleje (Olej, který zůstane z acenaftenového oleje získaného z černouhelného dehtu po odstranění acenaftenu krystalizačním procesem. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.) | 648-043-00-X | 292-606-9 | 90640-85-0 | H |
Destiláty (dehtárenské), těžké oleje; těžký anthracenový olej (Destilát z frakční destilace černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí 240 °C až 400 °C. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.) | 648-044-00-5 | 292-607-4 | 90640-86-1 | |
Anthracenový olej, kyselý extrakt; zbytky po extrakci anthracenového oleje (Složitá směs uhlovodíků z frakce zbavené bází získané destilací černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 325 °C až 365 °C. Je složena převážně z anthracenu a fenanthrenu a jejich alkylderivátů.) | 648-046-00-6 | 295-274-3 | 91995-14-1 | M |
Destiláty (dehtárenské); těžký anthracenový olej (Destilát z černouhelného dehtu s destilačním rozmezím přibližně 100 °C až 450 °C. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků ze dvěma až čtyřmi kondenzovanými jádry, sloučenin fenolu a aromatických dusíkatých bází.) | 648-047-00-1 | 266-027-7 | 65996-92-1 | M |
Destiláty (dehtárenské), dehtová smola, těžké oleje; těžký anthracenový olej (Destilát z destilace dehtové smoly získané z vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí 300 °C až 470 °C. Produkt může obsahovat také heteroatomy.) | 648-048-00-7 | 295-312-9 | 91995-51-6 | M |
Destiláty (dehtárenské), dehtová smola; těžký anthracenový olej (Olej získaný kondenzací par z tepelného zpracování dehtové smoly. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi jádry a má teplotu varu v rozmezí 200 °C až více než 400 °C.) | 648-049-00-2 | 309-855-7 | 101316-49-8 | M |
Destiláty (dehtárenské), těžké oleje, pyrenová frakce; redestilát těžkého anthracenového oleje (Redestilát získaný z frakční destilace destilátu smolného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 350 °C až 400 °C. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.) | 648-050-00-8 | 295-304-5 | 91995-42-5 | M |
Destiláty (dehtárenské), dehtová smola, pyrenová frakce; redestilát těžkého anthracenového oleje (Redestilát získaný z frakční destilace destilátu smolného dehtu par, s teplotou varu v rozmezí přibližně 380 °C až 410 °C. Je složen převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.) | 648-051-00-3 | 495-313-4 | 91995-52-7 | M |
Parafinové vosky (hnědouhelné), hnědouhelný vysokoteplotní dehet, upravený aktivním uhlím; extrakt hnědouhelného dehtu (Složitá směs uhlovodíků získaná při zpracování dehtu z koksování hnědého uhlí s aktivním uhlím za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složen převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.) | 648-052-00-9 | 308-296-6 | 97926-76-6 | M |
Parafinové vosky (hnědouhelné), hnědouhelný vysokoteplotní dehet, upravený bentonitem; extrakt hnědouhelného dehtu (Složitá směs uhlovodíků získaná při zpracování dehtu z koksování hnědého uhlí s bentonitem za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složen převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.) | 648-053-00-4 | 308-297-1 | 97926-77-7 | M |
Dehtová smola; dehtová smola | 648-054-00-X | 263-072-4 | 61789-60-4 | M |
Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní; dehtová smola (Destilační zbytky z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá hmota s teplotou měknutí přibližně od 30 °C do 180 °C. Je složena převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s nejméně třemi kondenzovanými jádry.) | 648-055-00-5 | 266-028-2 | 65996-93-2 | |
Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní, teplotně zpracovaná; dehtová smola (Tepelně zpracované destilační zbytky z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá hmota s teplotou měknutí přibližně od 80 °C do 180 °C. Je složena převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s nejméně třemi kondenzovanými jádry.) | 648-056-00-0 | 310-162-7 | 121575-60-8 | M |
Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní, sekundární; redestilát dehtové smoly (Destilační zbytky získané při destilaci vysokovroucích frakcí vysokoteplotního černouhelného dehtu a/nebo smolného koksárenského oleje s teplotou měknutí od 140 °C do 170 °C (podle DIN 52025). Jsou složeny převážně z tříjaderných a polyjaderných aromatických uhlovodíků, které obsahují rovněž heteroatomy.) | 648-057-00-6 | 302-650-3 | 94114-13-3 | M |
Zbytky (dehtárenské), destilace dehtové smoly; redestilát dehtové smoly (Destilační zbytky získané z frakční destilace destilátu dehtové smoly, s teplotou varu v rozmezí přibližně 400 °C až 470 °C. Jsou složeny převážně z polyjaderných aromatických uhlovodíků a heterocyklických sloučenin.) | 648-058-00-1 | 295-507-9 | 92061-94-4 | M |
Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, destilační a skladovací zbytky; tuhý zbytek černouhelného dehtu (Tuhé zbytky obsahující koks a popel, které se oddělí při destilaci a tepelném zpracování vysokoteplotního černouhelného dehtu v destilačních zařízeních a skladovacích nádobách. Jsou složeny převážně z uhlíku a obsahují malá množství heterosloučenin a rovněž složek popela.) | 648-059-00-7 | 295-535-1 | 92062-20-9 | M |
Dehet, černouhelný, skladovací zbytky; tuhý zbytek černouhelného dehtu (Usazenina odstraněná ze skladovacích prostor surového černouhelného dehtu. Je složena převážně z černouhelného dehtu a částic obsahujících uhlík.) | 648-060-00-2 | 293-764-1 | 91082-50-7 | M |
Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, zbytky; tuhý zbytek černouhelného dehtu (Tuhé látky vzniklé při koksování uhlí pro účely výroby surového vysokoteplotního černouhelného dehtu. Jsou složeny z částic koksu a uhlí, ze sloučenin s vysokým obsahem aromátů a z minerálních látek.) | 648-061-00-8 | 309-726-5 | 100684-51-3 | M |
Dehet, černouhelný, vysokoteplotní, vysoký podíl tuhých látek; tuhý zbytek černouhelného dehtu (Kondenzační produkt vzniklý ochlazením přibližně na teplotu okolí plynu uvolněného při vysokoteplotní (vyšší než 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složen převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry s vysokým obsahem tuhých látek uhelného typu.) | 648-062-00-3 | 273-615-7 | 68990-61-4 | M |
Tuhé odpadní látky, koksování černouhelné dehtové smoly; tuhý zbytek černouhelného dehtu (Směs odpadů vzniklá při koksování černouhelné dehtové smoly. Je složena převážně z uhlíku.) | 648-063-00-9 | 295-549-8 | 92062-34-5 | M |
Extrakční zbytky, hnědouhelné; extrakt hnědouhelného dehtu (Zbytky z extrakce sušeného hnědého uhlí.) | 648-064-00-4 | 294-285-0 | 91697-23-3 | M |
Parafinové vosky (hnědouhelné), vysokoteplotní hnědouhelný dehet; extrakt hnědouhelného dehtu (Složitá směs uhlovodíků získaná z koksárenského hnědouhelného dehtu krystalizací z rozpouštědla (rozpouštědlové odolejování), odsířením nebo tvorbou aduktů. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.) | 648-065-00-X | 295-454-1 | 92045-71-1 | M |
Parafinové vosky (hnědouhelné), vysokoteplotní hnědouhelný dehet, hydrogenačně rafinované; extrakt hnědouhelného dehtu (Složitá směs uhlovodíků získaná z koksárenského hnědouhelného dehtu krystalizací z rozpouštědla (rozpouštědlové odolejování), odsířením nebo tvorbou aduktů modifikovaná působením vodíku v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.) | 648-066-00-5 | 295-455-7 | 92045-72-2 | M |
Parafinové vosky (hnědouhelné), vysokoteplotní hnědouhelný dehet, upravené působením kyseliny křemičité; extrakt hnědouhelného dehtu (Složitá směs uhlovodíků získaná působením kyseliny křemičité na koksárenský hnědouhelný dehet za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně větším než C12.) | 648-067-00-0 | 308-298-7 | 97926-78-8 | M |
Dehet, černouhelný, nízkoteplotní, destilační zbytky; dehtový olej, středněvroucí (Zbytky z frakční destilace nízkoteplotního černouhelného dehtu za účelem odstranění olejů, s teplotou varu až do přibližně 300 °C. Je složena převážně z aromatických sloučenin.) | 648-068-00-6 | 309-887-1 | 101316-85-2 | M |
Dehtová smola, černouhelný dehet, nízkoteplotní; zbytek dehtové smoly (Složitá černá tuhá nebo polotuhá hmota získaná při destilaci nízkoteplotního černouhelného dehtu. Má teplotu měknutí v rozmezí přibližně od 40 °C do 180 °C. Tvoří ji převážně složitá směs uhlovodíků.) | 648-069-00-1 | 292-651-4 | 90669-57-1 | M |
Dehtová smola, černouhelný dehet, nízkoteplotní, oxidovaná; zbytek dehtové smoly, oxidovaný (Produkt získaný foukáním vzduchu při zvýšené teplotě do nízkoteplotní černouhelné dehtové smoly. Má teplotu měknutí v rozmezí přibližně od 70 °C do 180 °C. Tvoří jej převážně složitá směs uhlovodíků.) | 648-070-00-7 | 292-654-0 | 90669-59-3 | M |
Dehtová smola, černouhelný dehet, nízkoteplotní, tepelně zpracovaná; zbytek dehtové smoly, tepelně zpracovaný (Složitá černá tuhá hmota získaná tepelným zpracováním nízkoteplotní černouhelné dehtové smoly. Má teplotu měknutí v rozmezí přibližně od 50 °C do 140 °C. Tvoří ji převážně složitá směs aromatických sloučenin.) | 648-071-00-2 | 292-653-5 | 90669-58-2 | M |
Destiláty (uhlí ropa), aromáty s kondenzovanými jádry; destiláty (Destiláty ze směsi uhlí, dehtu a aromatických ropných látek s destilačním rozmezím přibližně 220 °C až 450 °C. Jsou složeny převážně z aromatických uhlovodíků se třemi až čtyřmi kondenzovanými jádry.) | 648-072-00-8 | 269-159-3 | 68188-48-7 | M |
Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen-polypropylen; pyrolyzní produkty (Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen-polypropylen. Je složena převážně z polycyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a s teplotou měknutí 100 °C až 220 °C podle DIN 52025.) | 648-073-00-3 | 309-956-6 | 101794-74-5 | M |
Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen; pyrolyzní produkty (Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou směsi dehtová smola-polyethylen. Je složena převážně z polycyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a má teplotu měknutí v rozmezí 100 °C až 220 °C podle DIN 52025.) | 648-074-00-9 | 309-957-1 | 101794-75-6 | M |
Aromatické uhlovodíky, C20-28, polycyklické, vzniklé pyrolyzou směsi dehtová smola-polystyren; pyrolyzní produkty (Složitá směs uhlovodíků vzniklých pyrolyzou směsi dehtová smola-polystyren. Je složena převážně z polycyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíků v rozsahu C20 až C28 a má teplotu měknutí v rozmezí 100 °C až 220 °C podle DIN 52025.) | 648-075-00-4 | 309-958-7 | 101794-76-7 | M |
Dehtová smola, černouhelný dehet-ropa; zbytky dehtové smoly (Zbytky z destilace směsi černouhelného dehtu a aromatických ropných látek.Tuhá hmota s teplotou měknutí v rozmezí od 40 °C do 180 °C. Tvoří je převážně složitá směs aromatických uhlovodíků se třemi a více kondenzovanými jádry.) | 648-076-00-X | 269-109-0 | 68187-57-5 | M |
Fenanthren, destilační zbytky; redestilát těžkého anthracenového oleje (Zbytky z destilace surového fenanthrenu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 340 °C až 420 °C. Jsou složeny převážně z fenanthrenu, anthracenu a karbazolu.) | 648-077-00-5 | 310-169-5 | 122070-78-4 | M |
Destiláty (dehtárenské), horní, bez fluorenu; redestilát pracího oleje (Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací dehtového oleje. Je složena z aromatických polycyklických uhlovodíků, převážně bifenylu, dibenzofuranu a acenaftenu.) | 648-078-00-0 | 284-899-7 | 84989-10-6 | M |
Zbytky (dehtárenské), destilace kreosotového oleje; redestilát pracího oleje (Zbytek z frakční destilace pracího oleje, s teplotou varu v rozmezí přibližně 270 °C až 330 °C. Je složen z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.) | 648-080-001 | 295-506-3 | 92061-93-3 | H |
Destiláty (černouhelné), koksárenský lehký olej, naftalenová frakce; naftalenový olej (Složitá směs uhlovodíků z kontinuální destilace koksárenského lehkého oleje. Je složena převážně z naftalenu, kumaronu a indenu a má teplotu varu vyšší než 148 °C.) | 648-084-00-3 | 285-076-5 | 85029-51-2 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje s nízkým obsahem naftalenu; redestilát naftalenového oleje (Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a fenolů.) | 648-086-00-4 | 284-898-1 | 84989-09-3 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), matečný roztok z krystalizace naftalenového oleje; redestilát naftalenového oleje (Složitá směs organických sloučenin získaná jako filtrát při krystalizaci naftalenové frakce z černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C. Je složena převážně z naftalenu, thionaftenu a alkylnaftalenů.) | 648-087-00-X | 295-310-8 | 91995-49-2 | J, M |
Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický; extrakční zbytky naftalenového oleje (Složitá směs uhlovodíků získaná alkalickým praním naftalenového oleje za účelem odstranění fenolických sloučenin (dehtových kyselin). Je složena z naftalenu a alkylnaftalenů.) | 648-088-00-5 | 310-166-9 | 121620-47-1 | J, M |
Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický, s nízkým obsahem naftalenu; extrakční zbytky naftalenového oleje (Složitá směs uhlovodíků zbývajících po odstranění naftalenu krystalizačním procesem z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.) | 648-089-00-0 | 310-167-4 | 121620-48-2 | J, M |
Destiláty (černouhelné), naftalenové oleje, zbavené naftalenu, alkalické extrakty; extrakční zbytky naftalenového oleje (Olej zbývající po odstranění fenolických sloučenin (dehtových kyselin) z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.) | 648-090-00-6 | 292-612-1 | 90640-90-7 | J, M |
Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický, hlavové destilační frakce; extrakční zbytky naftalenového oleje (Destilát z alkalicky praného naftalenového oleje s destilačním rozmezím přibližně l80 °C až 220 °C. Je složen převážně z naftalenu, alkylbenzenů, indenu a indanu.) | 648-091-00-1 | 292-627-3 | 90641-04-6 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, methylnaftalenová frakce; methylnaftalenový olej (Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně ze substituovaných uhlovodíků se dvěma aromatickými kruhy a aromatickými dusíkatými bázemi a má teplotu varu v rozmezí přibližně 225 °C až 255 °C.) | 648-092-00-7 | 309-985-4 | 101896-27-9 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, indol-methylnaftalenová frakce; methylnaftalenový olej (Destilát z frakční destilace vysokoteplotního čemouhelného dehtu. Je složen převážně z indolu a methylnaftalenu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 235 °C až 255 °C.) | 648-093-00-2 | 309-972-3 | 101794-91-6 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, kyselé extrakty; zbytky po extrakci methylnaftalenového oleje (Složitá směs uhlovodíků získaná odbázováním methylnaftalenové frakce získané destilací černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 230 °C až 255 °C. Obsahuje převážně l-(2)-methylnaftalen, naftalen, dimethylnaftalen a bifenyl.) | 648-094-00-8 | 295-309-2 | 91995-48-1 | J, M |
Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej alkalický, destilační zbytky; zbytky po extrakci methylnaftalenového oleje (Zbytky z destilace alkalicky praného naftalenového oleje s přibližným destilačním rozmezím 220 °C až 300 °C. Jsou složeny převážně z naftalenu, alkylnaftatenů a aromatických dusíkatých bází.) | 648-095-00-3 | 292-628-9 | 90641-05-7 | J, M |
Extrakční oleje (černouhelné), kyselé, bez dehtových bází; zbytky po extrakci methylnaftalenového oleje (Extrakční olej s teplotou varu v rozmezí přibližně 220 °C až 265 °C ze zbytku alkalické extrakce černouhelného dehtu, vzniklý při kyselém praní vodným roztokem kyseliny sírové, po vydestilování dehtových bází. Je složen převážně z alkylnaftalenů.) | 648-096-00-9 | 284-901-6 | 84989-12-8 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, destilační zbytky; prací olej (Složitá směs uhlovodíků získaná při destilaci surového benzolu (vysokoteplotní černouhelný dehet). Může to být kapalina s destilačním rozmezím přibližně l50 °C až 300 °C nebo polotuhá nebo tuhá hmota s teplotou tání do 70 °C. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.) | 648-097-00-4 | 310-165-3 | 121620-46-0 | J, M |
Kreosotový olej, acenaftenová frakce Prací olej | 648-098-00-X | 292-605-3 | 90640-84-9 | H |
Kreosotový olej | 648-099-00-5 | 263-047-8 | 61789-28-4 | H |
Kreosotový olej, vysokovroucí destilát; prací olej (Vysokovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění nadbytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje, z kterého byly odstraněny některé normální polyjaderné aromatické soli, které jsou součástí destilátů černouhelného dehtu. Při teplotě přibližně 5 °C neobsahuje krystaly.) | 648-100-00-9 | 274-565-9 | 70321-79-8 | H |
Kreosot | 648-101-00-4 | 232-287-5 | 8001-58-9 | H |
Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreosotového oleje; extrakční zbytek pracího oleje (Složitá směs uhlovodíků z frakce, která neobsahuje báze, z destilace černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 250 °C až 280 °C. Je složena převážně z bifenylu a isomerních dimethylnaftalenů.) | 648-102-00-X | 310-189-4 | 122384-77-4 | H |
Anthracenový olej, anthracenová pasta; frakce anthracenového oleje (Anthracenem obohacená tuhá hmota získaná krystalizací a odstřeďováním anthracenového oleje. Je složena převážně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.) | 648-103-00-5 | 292-603-2 | 90640-81-6 | J, M |
Anthracenový olej, nízký obsah anthracenu; frakce anthracenového oleje (Olej zbývající po odstranění tuhé hmoty bohaté na anthracen (anthracenové pasty) krystalizačním procesem z anthracenového oleje. Je složen převážně z aromatických sloučenin se dvěma, třemi nebo čtyřmi aromatickými jádry.) | 648-104-00-0 | 292-604-8 | 90640-82-7 | J, M |
Zbytky (dehtárenské), destilace anthracenového oleje; frakce anthracenového oleje (Zbytek z frakční destilace surového anthracenu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 340 °C až 400 °C. Je složen převážně z aromatických a heterocyklických uhlovodíků se třemi a více aromatickými jádry.) | 648-105-00-6 | 295-505-8 | 92061-92-2 | J, M |
Anthracenový olej, anthracenová pasta, anthracenová frakce; frakce anthracenového oleje (Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí 330 °C až 350 °C. Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.) | 648-106-00-1 | 295-275-9 | 91995-15-2 | J, M |
Anthracenový olej, anthracenová pasta, karbazolová frakce; frakce anthracenového oleje (Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 350 °C až 360 °C. Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.) | 648-107-00-7 | 295-276-4 | 91995-16-3 | J, M |
Anthracenový olej, anthracenová pasta, lehký destilát; frakce anthracenového oleje (Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z nízkoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 290 °C až 340 °C. Je složena hlavně z tříjaderných aromatických uhlovodíků a jejich dihydroderivátů.) | 648-108-00-2 | 295-278-5 | 91995-17-4 | J, M |
Dehtové oleje, černouhelné, nízkoteplotní; dehtový olej, vysokovroucí (Destilát z nízkoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bazí a má teplotu varu v rozmezí přibližně l60 °C až 340 °C.) | 648-109-00-8 | 309-889-2 | 101316-87-4 | J, M |
Fenoly, extrakt čpavkové vody; alkalický extrakt (Směs fenolů extrahovaných za použití isobutylacetátu ze čpavkové vody kondenzované z plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z monohydroxyfenolů a dihydroxyfenolů.) | 648-111-00-9 | 284-881-9 | 84988-93-2 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, alkalické extrakty; alkalický extrakt (Vodný extrakt z karbolového oleje získaný při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.) | 648-112-00-4 | 292-610-0 | 90640-88-3 | J, M |
Extrakty, dehtový olej alkalický; alkalický extrakt (Extrakt z oleje černouhelného dehtu získaného alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.) | 648-113-00-X | 266-017-2 | 65996-83-0 | J, M |
Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, alkalické extrakty; alkalický extrakt (Vodný extrakt z naftalenového oleje získaný alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.) | 648-114-00-5 | 292-611-6 | 90640-89-4 | J, M |
Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický; sycený oxidem uhličitým, čeřený; surové fenoly (Produkt získaný působením CO2 a CaO na alkalický extrakt dehtového oleje. Je složen převážně z CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 a dalších organických a anorganických nečistot.) | 648-115-00-0 | 292-629-4 | 90641-06-8 | J, M |
Kyseliny z dehtu, hnědouhelného, surové; surové fenoly (Okyselený alkalický extrakt destilátu hnědouhelného dehtu. Je složený převážně z fenolu a jeho homologů.) | 648-117-00-1 | 309-888-7 | 101316-86-3 | J, M |
Kyseliny z dehtu, zplyňování hnědého uhlí; surové fenoly (Složitá směs organických kyselin získaná při zplyňování hnědého uhlí. Je složena převážně z aromatických fenolů C6-10 a jejich homologů.) | 648-118-00-7 | 295-536-7 | 92062-22-1 | J, M |
Kyseliny z dehtu, destilační zbytky; destilované fenoly (Zbytky z destilace surového fenolu z uhlí. Jsou složeny převážně z fenolů s počtem uhlíků C8 až C10 a mají teplotu měknutí od 60 °C do 80 °C.) | 648-119-00-2 | 306-251-5 | 96690-55-0 | J, M |
Kyseliny z dehtu, methylfenolová frakce; destilované fenoly (Frakce kyselin z dehtu bohatá na 3-methylfenol a 4-methylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.) | 648-120-00-8 | 284-892-9 | 84989-04-8 | J, M |
Kyseliny z dehtu, polyalkylfenolová frakce; destilované fenoly (Frakce kyselin z dehtu, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 225 °C až 320 °C. Je složena převážně z polyalkylfenolů.) | 648-121-00-3 | 284-893-4 | 84989-05-9 | J, M |
Kyseliny z dehtu, xylenolová frakce; destilované fenoly (Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 2,4- dimethylfenol a 2,5-dimethylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.) | 648-122-00-9 | 284-895-5 | 84989-06-0 | J, M |
Kyseliny z dehtu, ethylfenolová frakce; destilované fenoly (Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 3- ethylfenol a 4-ethylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.) | 648-123-00-4 | 284-891-3 | 84989-03-7 | J, M |
Kyseliny z dehtu, 3,5-xylenolová frakce; destilované fenoly (Frakce kyselin z dehtu, bohatá na 3,5-dimethylfenol, získaná destilací surových kyselin z nízkoteplotního černouhelného dehtu.) | 648-124-00-X | 284-896-0 | 84989-07-1 | J, M |
Kyseliny z dehtu, zbytky, destiláty, první frakce; destilované fenoly (Zbytky z destilace lehkého karbolového oleje při teplotách 235 °C až 355 °C.) | 648-125-00-5 | 270-713-1 | 68477-23-6 | J, M |
Kyseliny z dehtu, kresolové, zbytky; destilované fenoly (Zbytek ze surových kyselin z černouhelného dehtu po odstranění fenolu, kresolů, xylenolů a ostatních výševroucích fenolů. Černá tuhá hmota s teplotou tání přibližně 80 °C. Je složen převážně z polyalkylfenolů, pryskyřice a anorganických solí.) | 648-126- 00-0 | 271-418-0 | 68555-24-8 | J, M |
Fenoly, C9-11; destilované fenoly | 648-127-00-6 | 293-435-2 | 91079-47-9 | J, M |
Kyseliny z dehtu, kresolové; destilované fenoly (Složitá směs organických sloučenin, získaná z hnědého uhlí, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C. Je složena hlavně z fenolů a pyridinových bází.) | 648-128-00-1 | 295-540-9 | 92062-26-5 | J, M |
Kyseliny z dehtu, hnědé uhlí, C2-alkylfenolová frakce; destilované fenoly (Destilát z acidifikace alkalicky praného destilátu lignitového dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C. Je složen hlavně z m-ethylfenolu a p-ethylfenolu a rovněž z kresolů a xylenolů.) | 648-129-00-7 | 302-662-9 | 94114-29-1 | J, M |
Extrakční oleje (uhlí), naftalenové oleje; kyselý extrakt (Vodný extrakt získaný kyselým praním alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.) | 648-130-00-2 | 292-623-1 | 90641-00-2 | J, M |
Dehtové báze, deriváty chinolinu; destilované báze | 648-131-00-8 | 271-020-7 | 68513-87-1 | J, M |
Dehtové báze, černouhelné, frakce derivátů chinolinu; destilované báze | 648-132-00-3 | 274-560-1 | 70321-67-4 | J, M |
Dehtové báze, černouhelné, destilační zbytky; destilované báze (Destilační zbytek zůstávající po destilaci neutralizovaných kyselinou extrahovaných dehtových frakcí obsahujících báze, získaný destilací černouhelných dehtů. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, chinolin a jeho deriváty a toluidiny.) | 648-133-00-9 | 274-544-0 | 92062-29-8 | J, M |
Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem a polypropylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje; tepelně zpracované produkty (Olej získaný tepelným zpracováním směsi polyethylen/polypropylen s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 120 °C.) | 648-134-00-4 | 309-745-9 | 100801-63-6 | J, M |
Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje; tepelně zpracované produkty (Olej získaný tepelným zpracováním polyethylenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí 70 °C až 120 °C.) | 648-135-00-X | 309-748-5 | 100801-65-8 | J, M |
Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polystyrenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje; tepelně zpracované produkty (Olej získaný tepelným zpracováním polystyrenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 210 °C.) | 648-136-00-5 | 309-749-0 | 100801-66-9 | J, M |
Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický, zbytky z destilace naftalenu; zbytky z extrakce naftalenového oleje (Zbytek získaný z extrahovaného oleje po odstranění naftalenu destilací. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi kondenzovanými jádry a z aromatických dusíkatých bází.) | 648-137-00-0 | 277-567-8 | 736665-18-6 | J, M |
Kreosotový olej, nízkovroucí destilát; prací olej (Nízkovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění přebytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje s odstraněnými podíly některých běžných polyjaderných solí, které jsou složkami destilátu černouhelného dehtu. Neobsahuje krystaly při přibližně 38 °C.) | 648-138-00-6 | 274-566-4 | 70321-80-1 | H |
Dehtové kyseliny, kresolové, sodné soli, žíravé roztoky; alkalický extrakt | 648-139-00-1 | 272-361-4 | 68815-21-4 | J, M |
Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze; kyselý extrakt (Extrakt ze zbytku po alkalické extrakci černouhelného dehtového oleje, získaný kyselým praním, jako např. vodným roztokem kyseliny sírové, po destilaci prováděné za účelem odstranění naftalenu. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylderivátů.) | 648-140-00-7 | 266-020-9 | 65996-86-3 | J, M |
Dehtové báze, černouhelné, surové; surové dehtové báze (Reakční produkty získané neutralizací extraktu oleje černouhelných dehtových bází alkalickým roztokem, jako je vodný roztok hydroxidu sodného, za účelem získání volných bází. Jsou složeny převážně z organických bází jako jsou akridin, fenanthridin, pyridin, chinolin a jejich alkylderiváty.) | 648-141-00-2 | 266-018-8 | 65996-84-1 | J, M |
Zbytky (černouhelné), z extrakce kapalnými rozpouštědly (Kohezní prášek tvořený uhelnými minerálními látkami a nerozpuštěným uhlím, který zůstal po extrakci uhlí kapalným rozpouštědlem.) | 648-142-00-8 | 302-681-2 | 94114-46-2 | M |
Uhelné kapaliny, z extrakce kapalnými rozpouštědly (Produkt získaný odfiltrováním uhelných minerálních látek a nerozpuštěného uhlí z roztoku extraktu uhlí vzniklého vyluhováním uhlí v kapalném rozpouštědle. Černá viskosní velmi složitá kapalná směs tvořená převážně aromatickými uhlovodíky a částečně hydrogenovanými aromatickými uhlovodíky, aromatickými dusíkatými sloučeninami, aromatickými sirnými sloučeninami, fenolickými a jinými aromatickými kyslíkatými sloučeninami a jejich alkylderiváty.) | 648-143-00-3 | 302-682-8 | 94114-47-3 | M |
Uhelné kapaliny, z extrakce kapalnými rozpouštědly (Produkt v podstatě bez rozpouštědel, získaný vydestilováním rozpouštědla z odfiltrovaného roztoku extraktu uhlí, vzniklého vyluhováním uhlí v kapalném rozpouštědle. Černá polotuhá hmota, tvořená převážně složitou směsí aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, aromatickými dusíkatými sloučeninami, aromatickými sirnými sloučeninami, fenolickými a jinými aromatickými kyslíkatými sloučeninami a jejich alkylhomology.) | 648-144-00-9 | 302-683-3 | 94114-48-4 | M |
Lehký olej (černouhelný), koksárenský; surový benzol (Těkavá organická kapalina extrahovaná z plynu uvolňovaného při vysokoteplotní (nad 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z benzenu, toluenu a xylenů. Může obsahovat malá množství jiných uhlovodíkových složek.) | 648-147-00-5 | 266-012-5 | 65996-78-3 | J |
Destiláty (černouhelné), z extraktu kapalnými rozpouštědly, primární (Kapalný produkt kondenzace par uvolňovaných při vyluhování uhlí v kapalných rozpouštědlech, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C. Je složen hlavně z částečně hydrogenovaných aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, z aromatických sloučenin s obsahem dusíku, kyslíku a síry a z jejich alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14.) | 648-148-00-0 | 302-688-0 | 94114-52-0 | J |
Destiláty (černouhelné), z extraktu rozpouštědly, hydrokrakované (Destilát získaný hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C. Je složen hlavně z aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylderivátů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14. Rovněž jsou přítomny aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík a hydrogenované aromatické sloučeniny.) | 648-149-00-6 | 302-689-6 | 94114-53-1 | J |
Nafta (z černého uhlí), rozpouštědlový extrakt, hydrokrakovaná (Frakce destilátu získaného hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 180 °C. Je složena hlavně z aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylderivátů a alkanů s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C9. Rovněž jsou přítomny aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík a hydrogenované aromatické sloučeniny.) | 648-150-00-1 | 302-690-1 | 94114-54-2 | J |
Benzín, rozpouštědlový extrakt z uhlí, hydrokrakovaná nafta (Motorové palivo získané reformováním rafinované frakce nafty z produktů hydrokrakování extraktu uhlí nebo roztoku vzniklého při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 180 °C. Je složeno hlavně z aromatických a naftenických uhlovodíků, jejich atkylderivátů a alkanů s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C9.) | 648-151-00-7 | 302-691-7 | 94114-55-3 | J |
Destiláty (černouhelné), rozpouštědlový extrakt, hydrokrakovaný střed (Destilát získaný hydrokrakováním extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 300 °C. Je složen hlavně z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry, hydrogenovanými aromatickými uhlovodíky a naftenickými sloučeninami, jejich alkylderiváty a alkany s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14. Rovněž jsou přítomny sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.) | 648-152-00-2 | 302-692-2 | 94114-56-4 | J |
Destiláty (černouhelné), rozpouštědlový extrakt, hydrokrakovaný hydrogenovaný střed (Destilát z hydrogenace hydrokrakovaného středního destilátu z extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 280 °C. Je složen hlavně z hydrogenovaných uhlíkových sloučenin se dvěma kruhy a jejich alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14.) | 648-153-00-8 | 302-693-8 | 94114-57-5 | J |
Lehký olej (černouhelný), polokoksovací proces; lehký olej (Těkavá organická kapalina zkondenzovaná z plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z uhlovodíků C6-10.) | 648-156-00-4 | 292-635-7 | 90641-11-5 | J |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu | 649-001-00-3 | 265-102-1 | 64742-03-6 | H |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinového destilátu | 649-002-00-9 | 265-103-7 | 64742-04-7 | H |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinového destilátu | 649-003-00-4 | 265-104-2 | 64742-05-8 | H |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu | 649-004-00-X | 265-111-0 | 64742-11-6 | H |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje | 649-005-00-5 | 295-341-7 | 91995-78-7 | H |
Uhlovodíky C26-55, bohaté na aromáty | 649-006-00-0 | 307-753-7 | 97722-04-8 | H |
Zbytky (ropné), z atmosférické kolony; těžký topný olej (Složitá zbytková směs z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-008-00-1 | 265-045-2 | 64741-45-3 | |
Plynové oleje (ropné), těžké vakuové; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C20 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 350 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-009-00-7 | 265-058-3 | 64741-57-7 | |
Destiláty (ropné), těžké katalyticky krakované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C15 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 500 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-010-00-2 | 265-063-0 | 64741-61-3 | |
Čištěné oleje (ropné), katalyticky krakované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce destilace produktů z katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-011-00-8 | 265-064-6 | 64741-62-4 | |
Zbytky (ropné), hydrokrakované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů hydrokrakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C.) | 649-012-00-3 | 265-076-1 | 64741-75-9 | |
Zbytky (ropné), tepelně krakované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-013-00-9 | 265-081-9 | 64741-80-6 | |
Destiláty (ropné), těžké, tepelně krakované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C36 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 480 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-014-00-4 | 265-082-4 | 64741-81-7 | |
Plynové oleje (ropné), vakuově hydrogenované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné frakce působením vodíku v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C13 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-015-00-X | 265-162-9 | 64742-59-2 | |
Zbytky (ropné), z atmosférické věže, hydrogenačně odsířené; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná ze zbytků z atmosférické věže působením vodíku za přítomnosti katalyzátoru za podmínek, při nichž přednostně dochází k odstranění organických sirných sloučenin. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-016-00-5 | 265-181-2 | 64742-78-5 | |
Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, těžké vakuové; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná procesem katalytického hydrogenačního odsíření. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 350 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-017-00-0 | 265-189-6 | 64742-86-5 | |
Zbytky (ropné), krakované parou; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů krakování parou (včetně krakování parou pro výrobu ethylenu). Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C14 a má teplotu varu přibližně nad 260 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-018-00-6 | 265-193-8 | 64742-90-1 | |
Zbytky (ropné), atmosférické; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C11 a má teplotu varu přibližně nad 200 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-019-00-1 | 269-777-3 | 68333-22-2 | |
Čištěné oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná působením vodíku na katalyticky krakovaný čištěný olej za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraní. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento podíl pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-020-00-7 | 269-782-0 | 68333-26-6 | |
Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované, střední; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná působením vodíku na střední katalyticky krakované destiláty za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraní. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C30 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 450 °C. Obsahuje poměrně velký podíl aromatických uhlovodíků s třemi jádry.) | 649-021-00-2 | 269-783-6 | 68333-27-7 | |
Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované, těžké; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná působením vodíku na těžké katalyticky krakované destiláty za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraní. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 500 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-022-00-8 | 269-784-1 | 68333-28-8 | |
Topný olej, primární destilační zbytkové plynové oleje, s vysokým obsahem síry; těžký topný olej | 649-023-00-3 | 270-674-0 | 68476-32-4 | |
Topný olej, zbytkový; těžký topný olej (Kapalný produkt z různých rafinérních proudů, obvykle zbytků. Složení je složité a mění se v závislosti na zdroji ropy.) | 649-024-00-9 | 270-675-6 | 68476-33-5 | |
Zbytky (ropné), destilační zbytky z frakcionační kolony katalytického reformování; těžký topný olej (Složitý zbytek z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformování. Teplota varu je přibližně nad 399 °C.) | 649-025-00-4 | 270-792-2 | 68478-13-7 | |
Zbytky (ropné), těžký plynový olej z koksování a vakuový plynový olej; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace těžkého plynového oleje z koksování a vakuového plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C13 a má teplotu varu přibližně nad 230 °C.) | 649-026-00-X | 270-796-4 | 68478-17-1 | |
Zbytky (ropné), těžké koksárenské a lehké vakuové; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace těžkého koksárenského plynového oleje a lehkého vakuového plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C13 a má teplotu varu přibližně nad 230 °C.) | 649-027-00-5 | 270-983-0 | 68512-61-8 | |
Zbytky (ropné), lehké vakuové; těžký topný olej (Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složen převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C13 a má teplotu varu přibližně nad 230 °C.) | 649-028-00-0 | 270-984-6 | 68512-62-9 | |
Zbytky (ropné), krakované parou, lehké; těžký topný olej (Složitý zbytek z destilace produktů krakování parou. Je složen převážně z aromatických a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 101 °C až 555 °C.) | 649-029-00-6 | 271-013-9 | 68513-69-9 | |
Topný olej, č. 6; těžký topný olej (Destilovaný olej s minimální viskozitou 197 10-6 m2.s-1 při 37,7 °C a maximální viskozitou 197 10-5 m2.s-1 při 37,7 °C.) | 649-030-00-1 | 271-384-7 | 68553-00-4 | |
Zbytky (ropné), destilace lehkých podílů, nízký obsah síry; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků s nízkým obsahem síry, získaná jako zbytková frakce z destilace lehkých podílů ropy. Je to zbytek po vydestilování benzínové frakce, petrolejové frakce a frakce plynového oleje.) | 649-031-00-7 | 271-763-7 | 68607-30-7 | |
Plynové oleje (ropné), těžké atmosférické; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 121 °C až 510 °C.) | 649-032-00-2 | 272-184-2 | 68783-08-4 | |
Zbytky (ropné), koksárenská pračka, obsahuje aromáty s kondenzovanými kruhy; těžký topný olej (Velmi složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace vakuového zbytku a produktů tepelného krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším neb C20 a má teplotu varu přibližně nad 350 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-033-00-8 | 272-187-9 | 68783-13-1 | |
Destiláty (ropné), vakuová destilace mazutu; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy.) | 649-034-00-3 | 273-263-4 | 68955-27-1 | |
Zbytky (ropné), z krakování parou, pryskyřičné; těžký topný olej (Složitý zbytek z destilace ropných zbytků z krakování parou.) | 649-035-00-9 | 273-272-3 | 68955-36-2 | |
Destiláty (ropné), střední vakuové; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C14 až C42 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 545 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-036-00-4 | 274-683-0 | 70592-76-6 | |
Destiláty (ropné), lehké vakuové; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C35 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 545 °C.) | 649-037-00-X | 274-684-6 | 70592-77-7 | |
Destiláty (ropné), vakuové; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C50 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 270 °C až 600 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-038-00-5 | 274-685-1 | 70592-78-8 | |
Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené, z koksování, těžké vakuové; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenačním odsířením těžkého destilátu z koksování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C44 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 304 °C až 548 °C. Pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-039-00-0 | 285-555-9 | 85117-03-9 | |
Zbytky (ropné), z krakování parou, destiláty; těžký topný olej (Směs uhlovodíků získaná při výrobě rafinovaného ropného dehtu destilací dehtu krakovaného parou. Je složena převážně z aromatických a jiných uhlovodíků a organických sloučenin síry.) | 649-040-00-6 | 292-657-7 | 90669-75-3 | |
Zbytky (ropné), lehké vakuové; těžký topný olej (Složitý zbytek z vakuové destilace zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složen převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C24 a má teplotu varu přibližně nad 390 °C.) | 649-041-00-1 | 292-658-2 | 90669-76-4 | |
Topný olej, těžký, s vysokým obsahem síry; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z alifatických, aromatických a cykloalifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.) | 649-042-00-7 | 295-396-7 | 92045-14-2 | |
Zbytky (ropné), katalytické krakování; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C11 a má teplotu varu přibližně nad 200 °C.) | 649-043-00-2 | 295-511-0 | 92061-97-7 | |
Destiláty (ropné), střední, katalyticky krakované, tepelně degradované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků připravená destilací produktů z katalytického krakovacího procesu, které byly použity jako medium pro přenos tepla. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 220 °C až 450 °C. Tento produkt pravděpodobně obsahuje organické sloučeniny síry.) | 649-044-00-8 | 295-990-6 | 92201-59-7 | |
Zbytkové oleje (ropné); těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků, sirných sloučenin a organických sloučenin obsahujících kovy získaná jako zbytek z frakcionačních krakovacích procesů v rafinérii. Poskytuje finální olej s viskozitou vyšší než 2 10-6 m2 s-1 při 100 °C.) | 649-045-00-3 | 298-754-0 | 93821-66-0 | |
Zbytky, krakované parou, tepelně zpracované; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací surové nafty krakované parou. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s bodem varu přibližně nad 180 °C.) | 649-046-00-9 | 308-733-0 | 98219-64-8 | |
Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířená široká střední frakce; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropných frakcí. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 400 °C.) | 649-047-00-4 | 309-863-0 | 101316-57-8 | |
Zbytky (ropné), katalytický reformingový frakcionátor; těžký topný olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 400 °C. Tento proud pravděpodobně obsahuje nejméně 5 % hmot. aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-048-00-X | 265-069-3 | 64741-67-9 | |
Ropa; ropa (Složitá směs uhlovodíků. Je složena převážně z alifatických, alicyklických a aromatických uhlovodíků. Může rovněž obsahovat malá množství dusíkatých, kyslíkatých a sirných sloučenin. Tato kategorie zahrnuje lehkou, střední a těžkou ropu a rovněž oleje z dehtových písků. Uhlovodíkové materiály, jako jsou surové břidličnaté oleje; upravené břidličnaté oleje a kapalná paliva z uhlí, které vyžadují ke svému získání nebo k přeměně na rafinérské suroviny velké chemické změny, nejsou do této definice zahrnuty.) | 649-049-00-5 | 232-298-5 | 8002-05-9 | |
Plyny (ropné), hlavový destilát depropaniseru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C4, převážně C3.) | 649-062-00-6 | 270-755-0 | 68477-73-6 | K |
Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilaci produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-063-00-1 | 270-756-6 | 68477-74-7 | K |
Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena z atifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.) | 649-064-00-7 | 270-757-1 | 68477-75-8 | K |
Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabiliseru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6, převážně C2 až C4.) | 649-065-00-2 | 270-758-7 | 68477-76-9 | K |
Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C4.) | 649-066-00-8 | 270-760-8 | 68477-79-2 | K |
Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn (Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.) | 649-067-00-3 | 270-765-5 | 68477-83-8 | K |
Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.) | 649-068-00-9 | 270-767-6 | 68477-85-0 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.) | 649-069-00-4 | 270-768-1 | 68477-86-1 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C3 až C4.) | 649-070-00-X | 270-769-7 | 68477-87-2 | K |
Plyny (ropné), z depropaniseru, suché, bohaté na propen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.) | 649-071-00-5 | 270-772-3 | 68477-90-7 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C2 až C4.) | 649-072-00-0 | 270-773-9 | 68477-91-8 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropaniseru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.) | 649-073-00-6 | 270-777-0 | 68477-94-1 | K |
Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozsahu C2 až C4.) | 649-074-00-1 | 270-778-6 | 68477-95-2 | K |
Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn | 649-075-00-7 | 270-782-8 | 68477-99-6 | K |
Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-076-00-2 | 270-802-5 | 68478-21-7 | K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-077-00-8 | 270-803-0 | 68478-22-8 | K |
Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-078-00-3 | 270-804-6 | 68478-24-0 | K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-079-00-9 | 270-806-7 | 68478-26-2 | K |
Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabiliseru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.) | 649-080-00-4 | 270-813-5 | 68478-32-0 | K |
Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabiliseru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.) | 649-081-00-X | 270-814-0 | 68478-33-1 | K |
Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-082-00-5 | 270-815-6 | 68478-34-2 | K |
Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.) | 649-083-00-0 | 270-990-9 | 68512-91-4 | K |
Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-084-00-6 | 271-000-8 | 68513-15-5 | K |
Plyny (ropné), výstupy z depropaniseru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.) | 649-085-00-1 | 271-001-3 | 68513-16-6 | K |
Plyny (ropné), lehké podíly ze stabiliseru primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-086-00-7 | 271-002-9 | 68513-17-7 | K |
Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn (Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, a má teplotu varu v rozmezí přibližně –11,7 °C až 27,8 °C.) | 649-087-00-2 | 271-010-2 | 68513-66-6 | K |
Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čistícímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-089-00-3 | 271-038-5 | 68514-36-3 | K |
Uhlovodíky, C1-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –42 °C.) | 649-090-00-9 | 271-259-7 | 68527-16-2 | K |
Uhlovodíky, C1-4, debutaniserová frakce; ropný plyn | 649-091-00-4 | 271-261-8 | 68527-19-5 | K |
Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-092-00-X | 271-624-0 | 68602-83-5 | K |
Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn | 649-093-00-5 | 271-734-9 | 68606-25-7 | K |
Uhlovodíky, C3; ropný plyn | 649-094-00-0 | 271-735-4 | 68606-26-8 | K |
Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-095-00-6 | 271-737-5 | 68606-27-9 | K |
Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropaniseru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.) | 649-096-00-1 | 271-742-2 | 68606-34-8 | K |
Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn (Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-097-00-7 | 272-183-7 | 68783-07-3 | K |
Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-098-00-2 | 272-203-4 | 68783-64-2 | K |
Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –34 °C.) | 649-099-00-8 | 272-205-5 | 68783-65-3 | K |
Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-100-00-1 | 272-871-7 | 68918-99-0 | K |
Plyny (ropné), výstup z dehexaniseru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-101-00-7 | 272-872-2 | 68919-00-6 | K |
Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzínu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzínu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-102-00-2 | 272-878-5 | 68919-05-1 | K |
Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-103-00-8 | 272-879-0 | 68919-06-2 | K |
Plyny (ropné), vystup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.) | 649-104-00-3 | 272-882-7 | 68919-09-5 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena převážně z uhlovodíků C3.) | 649-105-00-9 | 272-893-7 | 68919-20-0 | K |
Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-106-00-4 | 272-883-2 | 68919-10-8 | K |
Plyny (ropné), debutaniser katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-107-00-X | 273-169-3 | 68952-76-1 | K |
Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-108-00-5 | 273-170-9 | 68952-77-2 | K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-109-00-0 | 273-175-6 | 68952-81-8 | K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-110-00-6 | 273-176-1 | 68952-82-9 | K |
Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.) | 649-111-00-1 | 273-265-5 | 68955-28-2 | K |
Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-112-00-7 | 273-270-2 | 68955-34-0 | K |
Uhlovodíky, C4; ropný plyn | 649-113-00-2 | 289-339-5 | 87741-01-3 | K |
Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-114-00-8 | 292-456-4 | 90622-55-2 | K |
Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a má teplotu varu v rozmezí přibližně od –70 °C do 0 °C.) | 649-115-00-3 | 295-404-9 | 92045-22-2 | K |
Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahuje rovněž butan a isobuten a má teplotu varu v rozmezí –12 °C až 5 °C.) | 649-116-00-9 | 295-405-4 | 92045-23-3 | K |
Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků C4.) | 649-117-00-4 | 295-463-0 | 92045-80-2 | K |
Uhlovodíky C4, bez 1,3-butadienu a isobutenu; ropný plyn | 649-118-00-X | 306-004-1 | 95465-89-7 | K |
Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn | 649-119-00-5 | 307-769-4 | 97722-19-5 | K |
Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn (Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje převážně vodík. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-120-00-0 | 270-746-1 | 68477-65-6 | K |
Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou složeny převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.) | 649-121-00-6 | 270-747-7 | 68477-66-7 | K |
Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.) | 649-122-00-1 | 270-748-2 | 68477-67-8 | K |
Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-123-00-7 | 270-749-8 | 68477-68-9 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.) | 649-124-00-2 | 270-759-2 | 68477-77-0 | K |
Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-125-00-8 | 270-761-3 | 68477-80-5 | K |
Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6–C8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.) | 649-126-00-3 | 270-762-9 | 68477-81-6 | K |
Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn | 649-127-00-9 | 270-763-4 | 68477-82-7 | K |
Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodíku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-128-00-4 | 270-766-0 | 68477-84-9 | K |
Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně C1 až C3.) | 649-129-00-X | 270-774-4 | 68477-92-9 | K |
Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.) | 649-130-00-5 | 270-776-5 | 68477-93-0 | K |
Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn (Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím C2 uhlovodíků.) | 649-131-00-0 | 270-779-1 | 68477-96-3 | K |
Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a C2 uhlovodíků.) | 649-132-00-6 | 270-780-7 | 68477-97-4 | K |
Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-133-00-1 | 270-781-2 | 68477-98-5 | K |
Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-134-00-7 | 270-783-3 | 68478-00-2 | K |
Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-135-00-2 | 270-784-9 | 68478-01-3 | K |
Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-136-00-8 | 270-785-4 | 68478-02-4 | K |
Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-137-00-3 | 210-787-5 | 68478-03-5 | K |
Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-138-00-9 | 270-788-0 | 68478-04-6 | K |
Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-139-00-4 | 270-789-6 | 68478-05-7 | K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-140-00-X | 270-805-1 | 68478-25-1 | K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-141-00-5 | 270-807-2 | 68478-27-3 | K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-142-00-0 | 270-808-8 | 68478-28-4 | K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-143-00-6 | 270-809-3 | 68478-29-5 | K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-144-00-1 | 270-810-9 | 68478-30-8 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabiliseru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-145-00-7 | 270-999-8 | 68513-14-4 | K |
Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-146-00-2 | 271-003-4 | 68513-18-8 | K |
Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-147-00-8 | 271-005-5 | 68513-19-9 | K |
Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-148-00-3 | 271-258-1 | 68527-15-1 | K |
Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentaniseru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.) | 649-149-00-9 | 271-623-5 | 68602-82-4 | K |
Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-150-00-4 | 271-625-6 | 68602-84-6 | K |
Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn (Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-151-00-X | 271-750-6 | 68607-11-4 | K |
Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-152-00-5 | 272-182-1 | 68783-06-2 | K |
Plyny (ropné), rafinerní, nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-153-00-0 | 272-338-9 | 68814-67-5 | K |
Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-154-00-6 | 272-343-6 | 68814-90-4 | K |
Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentaniseru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentaniseru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.) | 649-155-00-1 | 272-775-5 | 68911-58-0 | K |
Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-156-00-7 | 272-776-0 | 68911-59-1 | K |
Plyny (ropné), výstup z destilačního unifinerového odsířovacího striperu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-157-00-2 | 272-873-8 | 68919-01-7 | K |
Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-158-00-8 | 272-874-3 | 68919-02-8 | K |
Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-159-00-3 | 272-875-9 | 68919-03-9 | K |
Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-160-00-9 | 272-876-4 | 68919-04-0 | K |
Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn (Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-161-00-4 | 272-880-6 | 68919-07-3 | K |
Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn (Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-162-00-X | 272-881-1 | 68919-08-4 | K |
Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-163-00-5 | 272-884-8 | 68919-11-9 | K |
Zbytkový plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn (Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.) | 649-164-00-0 | 272-885-3 | 68919-12-0 | K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-165-00-6 | 273-173-5 | 68952-79-4 | K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-166-00-1 | 273-174-0 | 68952-80-7 | K |
Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-167-00-7 | 273-269-7 | 68955-33-9 | K |
Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-168-00-2 | 273-563-5 | 68989-88-8 | K |
Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.) | 649-169-00-8 | 295-397-2 | 92045-15-3 | K |
Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.) | 649-170-00-3 | 295-398-8 | 92045-16-4 | K |
Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydragenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-171-00-9 | 295-399-3 | 92045-17-5 | K |
Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-172-00-4 | 295-400-7 | 92045-18-6 | K |
Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimísen rovněž zemní plyn.) | 649-173-00-X | 295-401-2 | 92045-19-7 | K |
Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn (Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-174-00-5 | 295-402-8 | 92045-20-0 | K |
Měkký parafin (ropný), rafinovaný kyselinou; měkký parafin (Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním měkkého parafinu kyselinou sírovou. Je složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.) | 649-175-00-0 | 300-225-7 | 93924-31-3 | L |
Měkký parafin (ropný), rafinovaný hlinkou; měkký parafin (Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním měkkého parafinu přírodní nebo aktivovanou hlinkou, buď kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění přítomných stopových množství polárních sloučenin a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.) | 649-176-00-6 | 300-226-2 | 93924-32-4 | L |
Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –1 °C.) | 649-177-00-1 | 268-629-5 | 68131-75-9 | K |
Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-178-00-7 | 269-617-2 | 68307-98-2 | K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-179-00-2 | 269-618-8 | 68307-99-3 | K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-180-00-8 | 269-619-3 | 68308-00-9 | K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-181-00-3 | 269-620-9 | 68308-01-0 | K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-182-00-9 | 269-630-3 | 68308-10-1 | K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-183-00-4 | 269-623-5 | 68308-03-2 | K |
Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-184-00-X | 269-624-0 | 68308-04-3 | K |
Zbytkový plyn (ropný), deethaniser rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-185-00-5 | 269-625-6 | 68308-05-4 | K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně rozmezí C1 až C5.) | 649-186-00-0 | 269-626-1 | 68308-06-5 | K |
Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-187-00-6 | 269-627-7 | 68308-07-6 | K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-188-00-1 | 269-629-8 | 68308-09-8 | K |
Zbytkový plyn (ropný), deethaniser propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-189-00-7 | 269-631-9 | 68308-11-2 | K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-190-00-2 | 269-632-4 | 68308-12-3 | K |
Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –48 °C až 32 °C.) | 649-191-00-8 | 270-071-2 | 68409-99-4 | K |
Alkany C1-2; ropný plyn | 649-193-00-9 | 270-651-5 | 68475-57-0 | K |
Alkany C2-3; ropný plyn | 649-194-00-4 | 270-652-0 | 68475-58-1 | K |
Alkany C3-4; ropný plyn | 649-195-00-X | 270-653-6 | 68475-59-2 | K |
Alkany C4-5; ropný plyn | 649-196-00-5 | 270-654-1 | 68475-60-5 | K |
Topné plyny; ropný plyn (Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.) | 649-197-00-0 | 270-667-2 | 68476-26-6 | K |
Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn (Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –217 °C až –12 °C.) | 649-198-00-6 | 270-670-9 | 68476-29-9 | K |
Uhlovodíky C3-4; ropný plyn | 649-199-00-1 | 270-681-9 | 68476-40-4 | K |
Uhlovodíky C4-5; ropný plyn | 649-200-00-5 | 270-682-4 | 68476-42-6 | K |
Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-201-00-0 | 270-689-2 | 68476-49-3 | K |
Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | K |
Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-203-00-1 | 270-705-8 | 68476-86-8 | K |
Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena s nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.) | 649-204-00-7 | 270-724-1 | 68477-33-8 | K |
Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně piperylenů.) | 649-205-00-2 | 270-726-2 | 68477-35-0 | K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozmezí C3 až C4.) | 649-206-00-8 | 270-750-3 | 68477-69-0 | K |
Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.) | 649-207-00-3 | 270-751-9 | 68477-70-3 | K |
Plyny (ropné), zbytková frakce z depropaniseru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.) | 649-208-00-9 | 270-752-4 | 68477-71-4 | K |
Plyny (ropné), zbytková frakce z debutaniseru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-209-00-4 | 270-754-5 | 68447-72-5 | K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-210-00-X | 269-628-2 | 68308-08-7 | K |
Měkký parafin (ropný), rafinovaný aktivním uhlím; měkký parafin (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním měkkého parafinu aktivním uhlím za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším C12.) | 649-211-00-5 | 308-126-0 | 97862-76-5 | L |
Destiláty (ropné) odsířené střední; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 345 °C.) | 649-212-00-0 | 265-088-7 | 64741-86-2 | N |
Plynové oleje (ropné) rafinované rozpouštědlem; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu extrakce rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.) | 649-213-00-6 | 265-092-9 | 64741-90-8 | N |
Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem, střední; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu extrakce rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 345 °C.) | 649-214-00-1 | 265-093-4 | 64741-91-9 | N |
Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 400 °C.) | 649-215-00-7 | 265-112-6 | 64742-12-7 | N |
Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, střední; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 345 °C.) | 649-216-00-2 | 265-113-1 | 64742-13-8 | N |
Destiláty (ropné), rafinované kyselinou, lehké; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinu sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C16 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 290 °C.) | 649-217-00-8 | 265-114-7 | 64742-14-9 | N |
Plynové oleje (ropné), chemicky neutralizované; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná procesem pro odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 400 °C.) | 649-218-00-3 | 265-129-9 | 64742-29-6 | N |
Destiláty (ropné), chemicky neutralizované, střední: plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná procesem pro odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 345 °C.) | 649-219-00-9 | 265-130-4 | 64742-30-9 | N |
Destiláty (ropné), rafinované hlinkou, střední; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 345 °C.) | 649-220-00-4 | 265-139-3 | 64742-38-7 | N |
Destiláty (ropné), hydrogenačně rafinované, střední; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropné frakce vodíkem v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.) | 649-221-00-X | 265-148-2 | 64742-46-7 | N |
Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropných frakcí vodíkem za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 400 °C.) | 649-222-00-5 | 265-182-8 | 64742-79-6 | N |
Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropných frakcí vodíkem za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který se odstraňuje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.) | 649-223-00-0 | 265-183-3 | 64742-80-9 | N |
Destiláty (ropné) zbytek z frakcionační kolony katalytického reformingu, vysokovroucí; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformingu. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 343 °C až 399 °C.) | 649-228-00-8 | 270-719-4 | 68477-29-2 | N |
Destiláty (ropné), zbytek z frakcionační kolony katalytického reformingu, středněvroucí; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformingu. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 288 °C až 371 °C.) | 649-229-00-3 | 270-721-5 | 68477-30-5 | N |
Destiláty (ropné), zbytek z frakcionační kolony katalytického reformingu, nízkovroucí; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků z destilace zbytku z frakcionační kolony katalytického reformingu. Má teplotu varu přibližně pod 288 °C.) | 649-230-00-9 | 270-722-0 | 68477-31-6 | N |
Destiláty (ropné), vysokorafinované střední; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropné frakce několika z následujících kroků: filtrace, odstřeďování, atmosférická destilace, vakuová destilace, acidifikace, neutralizace a rafinace hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C20.) | 649-231-00-4 | 292-615-8 | 90640-93-0 | N |
Destiláty (ropné), katalytický reforming, těžký aromatický koncentrát; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace katalyticky reformované ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C16 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 300 °C.) | 649-232-00-X | 295-294-2 | 91995-34-5 | N |
Plynové oleje, parafinické; plynový olej – nespecifikovaný (Destilát získaný z redestilace složité směsi uhlovodíků získané destilací výstupů z hluboké katalytické hydrogenace parafinů. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 190 °C až 330 °C.) | 649-233-00-5 | 300-227-8 | 93924-33-5 | N |
Frakce nafty (ropná), rafinovaná rozpouštědlem, hydrogenačně odsířená, těžká; plynový olej – nespecifikovaný | 649-234-00-0 | 307-035-3 | 97488-96-5 | N |
Uhlovodíky, C16-20, hydrogenovaný střední destilát, lehké destiláty; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako první podíly z vakuové destilace výstupů z hydrogenace středních destilátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 290 °C až 350 °C. Poskytuje finální olej s viskozitou 2 10-6 m2.s-1 při 100 °C.) | 649-235-00-6 | 307-659-6 | 97675-85-9 | N |
Uhlovodíky, C12-20, hydrogenované parafinické, lehké destiláty; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako první podíly z vakuové destilace výstupů z hydrogenace těžkých parafinů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 230 °C až 350 °C. Poskytuje finální olej s viskozitou 2 10-6 m2.s-1 při 100 °C.) | 649-236-00-1 | 307-660-1 | 97675-86-0 | N |
Uhlovodíky C11-17, extrahované rozpouštědlem, lehké naftenické; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí aromátů z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 2,2 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C17 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 300 °C.) | 649-237-00-7 | 307-757-9 | 97722-08-2 | N |
Plynové oleje, hydrogenované; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná z redestilace výstupů z hydrogenace parafinů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C27 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 330 °C až 340 °C.) | 649-238-00-2 | 308-128-1 | 97862-78-7 | N |
Destiláty (ropné), rafinované aktivním uhlím, lehké parafinické; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací frakce ropného oleje aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C28.) | 649-239-00-8 | 309-667-5 | 100683-97-4 | N |
Destiláty (ropné), střední parafinické, rafinované aktivním uhlím; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropné frakce aktivním uhlím za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C36.) | 649-240-00-3 | 309-668-0 | 100683-98-5 | N |
Destiláty (ropné), střední parafinické; rafinované hlinkou; plynový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná dorafinací ropné frakce bělicí hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C36.) | 649-241-00-9 | 309-669-6 | 100683-99-6 | N |
Alkany, C12-26 rozvětvené a lineární | 649-242-00-4 | 292-454-3 | 90622-53-0 | N |
Mazací tuky; plastické mazivo (Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C50. Může obsahovat organické soli alkalických kovů, alkalických zemin a/nebo sloučeniny hliníku.) | 649-243-00-X | 278-011-7 | 74869-21-9 | N |
Parafinový gač (ropný); parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací (rozpouštědlové odparafinování) nebo jako destilační frakce z vysoce parafinické ropy. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.) | 649-244-00-5 | 265-165-5 | 64742-61-6 | N |
Parafinový gač (ropný), rafinovaný kyselinou; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rafinaci frakce ropného parafinového gače kyselinou sírovou. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.) | 649-245-00-0 | 292-659-8 | 90669-77-5 | N |
Parafinový gač (ropný), rafinovaný hlinkou; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací frakce ropného parafinového gače přírodní nebo aktivovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.) | 649-246-00-6 | 292-660-3 | 90669-78-6 | N |
Parafinový gač (ropný), hydrogenovaný; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací parafinového gače v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.) | 649-247-00-1 | 295-523-6 | 92062-09-4 | N |
Parafinový gač (ropný), nízkotající; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná z ropné frakce rozpouštědlovým odparafinováním. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.) | 649-248-00-7 | 295-524-1 | 92062-10-7 | N |
Parafinový gač (ropný), nízkotající, hydrogenovaný; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací nízkotajícího parafinového gače v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.) | 649-249-00-2 | 295-525-7 | 92062-11-8 | N |
Parafinový gač (ropný), nízkotající, rafinovaný aktivním uhlím; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací nízkotajícího parafinového gače aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.) | 649-250-00-8 | 308-155-9 | 97863-04-2 | N |
Parafinový gač (ropný), nízkotající, rafinovaný hlinkou; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná dorafinováním nízkotajícího parafinového gače bentonitem za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážné z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.) | 649-251-00-3 | 308-156-4 | 97863-05-3 | N |
Parafinový gač (ropný), nízkotající, rafinovaný kyselinou křemičitou; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním nízkotajícího parafinového gače kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s lineárním nebo rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.) | 649-252-00-9 | 308-158-5 | 97863-06-4 | N |
Parafinový gač (ropný), rafinovaný aktivním uhlím; parafinový gač (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním parafinového gače aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot.) | 649-253-00-4 | 309-723-9 | 100684-49-9 | N |
Petrolatum; petrolatum (Složitá směs uhlovodíků získaná jako polotuhá látka z odparafinování zbytkového parafinického oleje. Je složena převážně z nasycených krystalických a kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25.) | 649-254-00-X | 232-373-2 | 8009-03-8 | N |
Petrolatum (ropné), oxidované; petrolatum (Složitá směs organických sloučenin, převážně vysokomolekulárních karboxylových kyselin, získaná oxidací petrolata vzduchem.) | 649-255-00-5 | 265-206-7 | 64743-01-7 | N |
Petrolatum (ropné), rafinované aluminou; petrolatum (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním petrolata prostřednictvím Al2O3 za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených, krystalických a kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25.) | 649-256-00-0 | 285-098-5 | 85029-74-9 | N |
Petrolatum (ropné), hydrogenované; petrolatum (Složitá směs uhlovodíků získaná jako polotuhá látka při katalytické hydrogenaci odparafinovaných parafinických zbytkových olejů. Je složena převážně z nasycených, mikrokrystalických a kapalných uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.) | 649-257-00-6 | 295-459-9 | 92045-77-7 | N |
Petrolatum (ropné), rafinované aktivním uhlím; petrolatum (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním ropného petrolata aktivním uhlím za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.) | 649-258-00-1 | 308-149-6 | 97862-97-0 | N |
Petrolatum (ropné), rafinované kyselinou křemičitou; petrolatum (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním ropného petrolata kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C20.) | 649-259-00-7 | 308-150-1 | 97862-98-1 | N |
Petrolatum (ropné), rafinované bělicí hlinkou; petrolatum (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním petrolata bělicí hlinkou za účelem odstranění polárních složek a nečistot. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25.) | 649-260-00-2 | 309-706-6 | 100684-33-1 | N |
Benzín, přírodní; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků separovaná ze zemního plynu procesy jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 120 °C.) | 649-261-00-8 | 232-349-1 | 8006-61-9 | P |
Nafta; nízkovroucí nafta (Rafinované, částečně rafinované nebo nerafinované ropné produkty z destilace zemního plynu. Jsou složeny z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a mají teplotu varu v rozmezí přibližně 100 °C až 200 °C.) | 649-262-00-3 | 232-443-2 | 8030-30-6 | P |
Ligroin; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací ropy. Tato frakce má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 135 °C.) | 649-263-00-9 | 232-453-7 | 8032-32-4 | P |
Nafta (ropná), těžká primární; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.) | 649-264-00-4 | 265-041-0 | 64741-41-9 | P |
Nafta (ropná), primární široká frakce; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 220 °C.) | 649-265-00-X | 265-042-6 | 64741-42-0 | P |
Nafta (ropná), lehká primární; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 180 °C.) | 649-266-00-5 | 265-046-8 | 64741-46-4 | P |
Solventní nafta (ropná), lehká alifatická; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy nebo ze surového benzínu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 160 °C.) | 649-267-00-0 | 265-192-2 | 64742-89-8 | P |
Destiláty (ropné), lehké primární; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –88 °C až 99 °C.) | 649-268-00-6 | 270-077-5 | 68410-05-9 | P |
Benzín, rekuperace par; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků separovaná ochlazením plynů ze systémů rekuperace par. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 196 °C.) | 649-269-00-1 | 271-025-4 | 68514-15-8 | P |
Benzín, primární, jednotka atmosférické destilace; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z jednotky atmosférické destilace ropy. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 36,1 °C až 193,3 °C.) | 649-270-00-7 | 271-727-0 | 68606-11-1 | P |
Nafta (ropná), neodsířená; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace proudů nafty z různých rafinerských procesů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 230 °C.) | 649-271-00-2 | 272-186-3 | 68783-12-0 | P |
Destiláty (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony frakční destilace lehkého primárního benzínu; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6.) | 649-272-00-8 | 272-931-2 | 68921-08-4 | P |
Nafta (ropná), těžká primární, s obsahem aromátů; nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C.) | 649-273-00-3 | 309-945-6 | 101631-20-3 | P |
Nafta (ropná), široká alkylátová frakce; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 220 °C.) | 649-274-00-9 | 265-066-7 | 64741-64-6 | P |
Nafta (ropná), těžký alkylát; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 220 °C.) | 649-275-00-4 | 265-067-2 | 64741-65-7 | P |
Nafta (ropná), lehký alkylát; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 160 °C.) | 649-276-00-X | 265-068-8 | 64741-66-8 | P |
Nafta (ropná), isomerovaná; nízkovroucí modifikovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou izomerací parafinických uhlovodíků s lineárním řetězcem C4 až C6. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků jako jsou isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan a 3-methylpentan.) | 649-277-00-5 | 265-073-5 | 64741-70-4 | P |
Nafta (ropná), rafinovaná rozpouštědlem, lehká; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při extrakci rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C.) | 649-278-00-0 | 265-086-6 | 64741-84-0 | P |
Nafta (ropná), rafinovaná rozpouštědlem, těžká; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při extrakci rozpouštědlem. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.) | 649-279-00-6 | 265-095-5 | 64741-92-0 | P |
Rafináty (ropné), protiproudá extrakce směsí ethylenglykol-voda v katalytickém reformingu; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z extrakčního procesu UDEX z proudu z katalytického reformingu. Je složena z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9.) | 649-280-00-1 | 270-088-5 | 68410-71-9 | P |
Rafináty (ropné), reforming, oddělené v jednotce Lurgi; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z Lurgiho separační jednotky. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8 s různými malými množstvími aromatických uhlovodíků.) | 649-281-00-7 | 270-349-3 | 68425-35-4 | P |
Nafta (ropná), široká alkylátová frakce, obsahující butan; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky s počtem atomů uhlíku obvykle C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a z některých butanů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 200 °C.) | 649-282-00-2 | 271-267-0 | 68527-27-5 | P |
Destiláty (ropné), z krakování nafty parou, rafinované rozpouštědlem, hydrogenované lehké; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlové extrakce hydrogenovaného lehkého destilátu z nafty krakované parou.) | 649-283-00-8 | 295-315-5 | 91995-53-8 | P |
Nafta (ropná), C4-12 butan-alkylát, bohatá na isooktan; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná alkylací butanů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12, bohatá na isooktan a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C.) | 649-284-00-3 | 295-430-0 | 92045-49-3 | P |
Uhlovodíky, hydrogenované lehké destiláty nafty, rafinované rozpouštědlem; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace hydrogenované nafty, po extrakci rozpouštědlem a destilaci. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 94 °C až 99 °C.) | 649-285-00-9 | 295-436-3 | 92045-55-1 | P |
Nafta (ropná), isomerizace, C6-frakce; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzinu, který byl katalyticky isomerován. Je složena převážně z isomerů hexanu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 66 °C.) | 649-286-00-4 | 295-440-5 | 92045-58-4 | P |
Uhlovodíky, C6-7, krakování nafty, rafinované rozpouštědlem; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná sorpcí benzenu z katalyticky plně hydrogenované, na benzen bohaté, uhlovodíkové frakce, která byla získána destilací z předhydrogenované krakované nafty. Je složena převážně z parafinických a naftenických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 100 °C.) | 649-287-00-X | 295-446-8 | 92045-64-2 | P |
Uhlovodíky, bohaté na C6, hydrogenované lehké destiláty nafty, rafinované rozpouštědlem; modifikovaná nízkovroucí nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenované nafty s následnou extrakcí rozpouštědlem. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 70 °C.) | 649-288-00-5 | 309-871-4 | 101316-67-0 | P |
Nafta (ropná), těžká katalyticky krakovaná; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C. Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.) | 649-289-00-0 | 265-055-7 | 64741-54-4 | P |
Nafta (ropná), lehká katalyticky krakovaná; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C. Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.) | 649-290-00-6 | 265-056-2 | 64741-55-5 | P |
Uhlovodíky, C3-11, destiláty katalytického kraku; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C11 a má teplotu varu přibližně do 204 °C.) | 649-291-00-1 | 270-686-6 | 68476-46-0 | P |
Nafta (ropná), katalyticky krakovaná lehký destilát; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-292-00-7 | 272-185-8 | 68783-09-5 | P |
Destiláty (ropné), z krakování nafty parou, hydrogenované lehké aromatické; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná úpravou lehkého destilátu z nafty krakované parou. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků.) | 649-293-00-2 | 295-311-3 | 91995-50-5 | P |
Nafta (ropná), těžká katalyticky krakovaná, odsířená; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením destilátu z katalytického krakované ropy procesu slazení za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 200 °C.) | 649-294-00-8 | 295-431-6 | 92045-50-6 | P |
Nafta (ropná), lehká katalyticky krakovaná odsířená; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením nafty z katalytického kraku procesu slazení za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C.) | 649-295-00-3 | 295-441-0 | 92045-59-5 | P |
Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací frakce z katalytického krakování, podrobená alkalickému praní. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C.) | 649-296-00-9 | 295-794-0 | 92128-94-4 | P |
Uhlovodíky, C8-12, destiláty katalytického kraku; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 140 °C až 210 °C.) | 649-297-00-4 | 309-974-4 | 101794-97-2 | P |
Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované, odsířené; nízkovroucí katalyticky krakovaná nafta | 649-298-00-X | 309-987-5 | 101896-28-0 | P |
Nafta (ropná), lehké katalyticky reformovaná; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C. Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento podíl může obsahovat nejméně 10 % obj. benzenu.) | 649-299-00-5 | 265-065-1 | 64741-63-5 | P |
Nafta (ropná), těžká katalyticky reformovaná; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.) | 649-300-00-9 | 265-070-9 | 64741-68-0 | P |
Destiláty (ropné), depentaniser katalytického reformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –49 °C až 63 °C.) | 649-301-00-4 | 270-660-4 | 68475-79-6 | P |
Uhlovodíky, C2-6, C6-8 katalytický reforming; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta | 649-302-00-X | 270-687-1 | 68476-47-1 | P |
Zbytky (ropné), C6-8 katalytický reforming; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitý zbytek z katalytického reformování nástřiku C6-8. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-303-00-5 | 270-794-3 | 68478-15-9 | P |
Nafta (ropná), lehká katalyticky reformovaná, bez aromátů; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 120 °C. Obsahuje relativně velký podíl uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, aromatické složky byly odstraněny.) | 649-304-00-0 | 270-993-5 | 68513-03-1 | P |
Destiláty (ropné), hlavové destiláty z katalytického reformingu primární nafty; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty s následnou frakcionací celého produktu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-305-00-6 | 271-008-1 | 68513-63-3 | P |
Ropné produkty, reformáty z procesu hydrorafinace-powerformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná v procesu hydrorafinace-powerforming, s teplotou varu v rozmezí přibližně 27 °C až 210 °C.) | 649-306-00-1 | 271-058-4 | 68514-79-4 | P |
Nafta (ropná), široká reformovaná frakce; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C.) | 649-307-00-7 | 272-895-8 | 68919-37-9 | P |
Nafta (ropná), katalyticky reformovaná; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 220 °C. Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento proud může obsahovat nejméně 10 % benzenu.) | 649-308-00-2 | 273-271-8 | 68955-35-1 | P |
Destiláty (ropné), katalyticky reformovaná hydrogenovaný lehký podíl, frakce aromátů C8-12; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs alkylbenzenů získaná z katalytického reformingu ropného nafty. Je složena převážně z alkylbenzenů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 180 °C.) | 649-309-00-8 | 285-509-8 | 85116-58-1 | P |
Aromatické uhlovodíky, C8, z katalytického reformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta | 649-310-00-3 | 295-279-0 | 91995-18-5 | P |
Aromatické uhlovodíky C7-12, bohaté na C8; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 (především C8) a může obsahovat nearomatické uhlovodíky, obojí s teplotou varu v rozmezí přibližně 130 °C až 200 °C.) | 649-311-00-9 | 297-401-8 | 93571-75-6 | P |
Benzín, C5-11, vysokooktanový stabilizovaný reformovaný; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá vysokooktanová směs uhlovodíků získaná katalytickou dehydrogenací převážně naftenického benzínu. Je složena převážně z aromátů a nearomátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 45 °C až 185 °C.) | 649-312-00-4 | 297-458-9 | 93572-29-3 | P |
Uhlovodíky, C7-12, bohaté na aromáty C>9, těžká frakce z reformingu; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 210 °C a obsahuje aromatické uhlovodíky C9 a vyšší.) | 649-313-00-X | 297-465-7 | 93572-35-1 | P |
Uhlovodíky, C5-11, bohaté na nearomáty, reformingová lehká frakce; nízkovroucí katalyticky reformovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11, má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 125 °C a obsahuje benzen a toluen.) | 649-314-00-5 | 297-466-2 | 93572-36-2 | P |
Měkké parafiny (ropné), rafinované kyselinou křemičitou; měkké parafiny (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací měkkých parafinů kyselinou křemičitou za účelem odstranění stopových složek a nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s lineárním řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C12.) | 649-315-00-0 | 308-127-6 | 97862-77-6 | L |
Nafta (ropná), lehká tepelně krakovaná; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –10 °C až 130 °C.) | 649-316-00-6 | 265-075-6 | 64741-74-8 | P |
Nafta (ropná), těžká tepelně krakovaná; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 220 °C.) | 649-317-00-1 | 265-085-0 | 64741-83-9 | P |
Destiláty (ropné), těžké aromatické; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato frakce s vyšší teplotou varu je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5 až C7 a některých alifatických nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.) | 649-318-00-7 | 267-563-4 | 67891-79-6 | P |
Destiláty (ropné), lehké aromatické; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato nízkovroucí frakce je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5 až C7 s některými nenasycenými alifatickými uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.) | 649-319-00-2 | 267-565-5 | 67891-80-9 | P |
Destiláty (ropné), pyrolyzát nafty a rafinátu, řez benzínů; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z pyrolyzní frakcionace nafty a rafinátu při 816 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C9 a má teplotu varu přibližně 204 °C.) | 649-320-00-8 | 270-344-6 | 68425-29-6 | P |
Aromatické uhlovodíky, C6-8, pyrolyzát nafty a rafinátu; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná pyrolyzní frakcionací nafty a rafinátu při 816 °C. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8, včetně benzenu.) | 649-321-00-3 | 270-658-3 | 68475-70-7 | P |
Destiláty (ropné), tepelně krakovaná nafta a plynový olej; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků z destilace tepelně krakovaného nafty a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 60 °C.) | 649-322-00-9 | 271-631-9 | 68603-00-9 | P |
Destiláty (ropné), tepelně krakovaná nafta a plynový olej, s obsahem dimeru C5; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakované nafty a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a z některých dimerních olefinů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 184 °C.) | 649-323-00-4 | 271-632-4 | 68603-01-0 | P |
Destiláty (ropné), tepelně krakovaná nafta a plynový olej, extrakční; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakované nafty a/nebo plynového oleje. Je složena z parafinických a olefinických uhlovodíků, převážně isoamylenů, jako je 2-methyl-1-buten a 2-methyl-2-buten, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 31 °C až 40 °C.) | 649-324-00-X | 271-634-5 | 68603-03-2 | P |
Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované, debutanizované aromatické; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků, především benzenu.) | 649-325-00-5 | 273-266-0 | 68955-29-3 | P |
Nafta (ropná), lehká tepelně krakovaná, odsířená; nízkovroucí tepelně krakovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu z vysokotepelného krakování frakcí těžkých olejů čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů. Je složena převážně z aromátů, olefinů a nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 100 °C.) | 649-326-00-0 | 295-447-3 | 92045-65-3 | P |
Nafta (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropné frakce v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C6 až C13 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.) | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 64742-48-9 | P |
Nafta (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropné frakce v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.) | 649-328-00-1 | 265-151-9 | 64742-49-0 | P |
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířený lehká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.) | 649-329-00-7 | 265-178-6 | 64742-73-0 | P |
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířený těžká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.) | 649-330-00-2 | 265-185-4 | 64742-82-1 | P |
Destiláty (ropné), hydrogenované, střední, středněvroucí; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze středního destilátu z hydrogenačního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 127 °C až 188 °C.) | 649-331-00-8 | 270-092-7 | 68410-96-8 | P |
Destiláty (ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z lehkého destilátu z hydrogenačního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 3 °C až 194 °C.) | 649-332-00-3 | 270-093-2 | 68410-97-9 | P |
Destiláty (ropné), hydrogenovaná nafta, hlavové destiláty z deisohexaniseru; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z hydrogenace nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –49 °C až 68 °C.) | 649-333-00-9 | 270-094-8 | 68410-98-0 | P |
Solventní nafta (ropná), lehká aromatická, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z hydrogenace ropné frakce v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C.) | 649-334-00-4 | 270-988-8 | 68512-78-7 | P |
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, tepelně krakovaná, lehká; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu z tepelného kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 195 °C.) | 649-335-00-X | 285-511-9 | 85116-60-5 | P |
Nafta (ropná), hydrogenovaná lehká, s obsahem cykloalkanů; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné frakce. Je složena převážně z alkanů a cykloalkanů a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.) | 649-336-00-5 | 285-512-4 | 85116-61-6 | P |
Nafta (ropná), těžká, krakovaná parou, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta | 649-337-00-0 | 295-432-1 | 92045-51-7 | P |
Nafta (ropná), široká hydrogenačně odsířená frakce; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytické hydrodesulfurace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 250 °C.) | 649-338-00-6 | 295-433-7 | 92045-52-8 | P |
Nafta (ropná), hydrogenovaná, lehká krakovaná parou; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce z pyrolyzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C.) | 649-339-00-1 | 295-438-4 | 92045-57-3 | P |
Uhlovodíky, C4-12, krakování nafty, hydrogenované; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování nafty parou a následnou katalytickou selektivní hydrogenací pryskyřičných podílů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 230 °C.) | 649-340-00-7 | 295-443-1 | 92045-61-9 | P |
Solventní nafta (ropná), lehká naftenická, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z cykloparafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 73 °C až 85 °C.) | 649-341-00-2 | 295-529-9 | 92062-15-2 | P |
Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, hydrogenovaná; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením a následnou hydrogenací produktů krakování parou za účelem výroby ethylenu. Je složena převážně z nasycených a nenasycených parafinů, cyklických parafinů a cyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 50 °C až 200 °C. Podíl benzenových uhlovodíků je proměnlivý a může dosáhnout až 30 % a tento proud může obsahovat také malé množství síry a zoxidovaných sloučenin.) | 649-342-00-8 | 296-942-7 | 93165-55-0 | P |
Uhlovodíky, C6-11, hydrogenované, dearomatizované; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny schopné hydrogenace.) | 649-343-00-3 | 297-852-0 | 93763-33-8 | P |
Uhlovodíky, C9-12, hydrogenované, dearomatizované; nízkovroucí hydrogenovaná nafta (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.) | 649-344-00-9 | 297-853-6 | 93763-34-9 | P |
Stoddardovo rozpouštědlo; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Bezbarvé rafinované ropné destiláty bez žluklého nebo nežádoucího zápachu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 149 °C až 205 °C.) | 649-345-00-4 | 232-489-3 | 8052-41-3 | P |
Kondenzáty zemního plynu (ropné); nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu zpětnou kondenzací v povrchovém separátoru. Je složena převážně s uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C20. Za atmosférické teploty a tlaku je to kapalina.) | 649-346-00-X | 265-047-3 | 64741-47-5 | P |
Zemní plyn (ropný), surová kapalná směs; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu v plynové recyklační jednotce procesy jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků počtem uhlíkových atomů převážné v rozmezí C2 až C8.) | 649-347-00-5 | 265-048-9 | 64741-48-6 | P |
Nafta (ropná), mírně hydrokrakovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 180 °C.) | 649-348-00-0 | 265-071-4 | 64741-69-1 | P |
Nafta (ropná), hluboce hydrokrakovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.) | 649-349-00-6 | 265-079-8 | 64741-78-2 | P |
Nafta (ropná), odsířená; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného nafty čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –10 °C až 230 °C.) | 649-350-00-1 | 265-089-2 | 64741-87-3 | P |
Nafta (ropná), rafinovaná kyselinou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C.) | 649-351-00-7 | 265-115-2 | 64742-15-0 | P |
Nafta (ropná), chemicky neutralizovaná, těžká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C.) | 649-352-00-2 | 265-122-0 | 64742-22-9 | P |
Nafta (ropná), chemicky neutralizovaná, lehká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C.) | 649-353-00-8 | 265-123-6 | 64742-23-0 | P |
Nafta (ropná), katalyticky odparafinovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického odparafinování ropné frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C.) | 649-354-00-3 | 265-170-2 | 64742-66-1 | P |
Nafta (ropná), krakovaná parou, lehká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 190 °C. Tento proud obsahuje pravděpodobně nejméně 10 % obj. benzenu.) | 649-355-00-9 | 265-187-5 | 64742-83-2 | P |
Solventní nafta (ropná), lehká aromatická; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací aromatických proudů. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C.) | 649-356-00-4 | 265-199-0 | 64742-95-6 | P |
Aromatické uhlovodíky, C6-10, rafinované kyselinou, neutralizované; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná | 649-357-00-X | 268-618-5 | 68131-49-7 | P |
Destiláty (ropné), C3-5, bohaté na 2-methyl-2-buten; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z destilace uhlovodíků obvykle v rozmezí C3 až C5, převážně isopentan a 3-metyl-1-buten. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně 2-metyl-2-butenu.) | 649-358-00-5 | 270-725-7 | 68477-34-9 | P |
Destiláty (ropné), polymerizované destiláty z krakování parou, frakce C5-12; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací polymerizovaného ropného destilátu z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.) | 649-359-00-0 | 270-735-1 | 68477-50-9 | P |
Destiláty (ropné), krakované parou, frakce C5-12; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs organických sloučenin získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.) | 649-360-00-6 | 270-736-7 | 68477-53-2 | P |
Destiláty (ropné), krakované parou, frakce C5-10, směs s lehkou frakcí C5 nafty krakovanou parou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná | 649-361-00-1 | 270-738-8 | 68477-55-4 | P |
Extrakty (ropné), extrakce studenou kyselinou, C4-6; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs organických sloučenin získaná extrakcí nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků, obvykle v rozmezí uhlíkových atomů C3 až C6 převážné pentanů a amylenů, studenou kyselinou. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.) | 649-362-00-7 | 270-741-4 | 68477-61-2 | P |
Destiláty (ropné), hlavové destiláty z depentaniseru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalyticky krakovaného plynného proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.) | 649-363-00-2 | 270-771-8 | 68477-894-4 | P |
Zbytky (ropné), spodní frakce z butanového splitteru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitý zbytek z destilace butanového proudu. Je složen z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.) | 649-364-00-8 | 270-791-7 | 68478-12-6 | P |
Zbytkové oleje (ropné), deisobutaniserová věží; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitý zbytek z atmosférické destilace butan-butylenového proudu. Je složena alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.) | 649-365-00-3 | 270-795-9 | 68478-16-0 | P |
Nafta (ropná), široký řez z koksovací jednotky; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z fluidní koksovací jednotky. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C15 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 43 °C až 250 °C.) | 649-366-00-9 | 270-991-4 | 68513-02-0 | P |
Nafta (ropná), krakovaná parou střední aromatický; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 220 °C.) | 649-367-00-4 | 271-138-9 | 68516-20-1 | P |
Nafta (ropná), široký řez primární rafinovaná hlinkou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z rafinace širokého řezu primární nafty přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 220 °C.) | 649-368-00-X | 271-262-3 | 68527-21-9 | P |
Nafta (ropná), lehká primární rafinovaná hlinkou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z rafinace lehké primární nafty přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 93 °C až 180 °C.) | 649-369-00-5 | 271-263-9 | 68527-22-0 | P |
Nafta (ropná), lehká krakovaná parou aromatický; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 110 °C až 165 °C.) | 649-370-00-0 | 271-264-4 | 68527-23-1 | P |
Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, zbavená benzenu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 218 °C.) | 649-371-00-6 | 271-266-5 | 68527-26-4 | P |
Nafta (ropná), s obsahem aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná | 649-372-00-1 | 271-635-0 | 68603-08-7 | P |
Benzín (ropný), pyrolyzní, spodní frakce z debutaniseru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků z frakcionace spodní frakce z depropaniseru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C5.) | 649-373-00-7 | 271-726-5 | 68606-10-0 | P |
Nafta (ropná), lehká, odsířená; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –20 °C až 100 °C.) | 649-374-00-2 | 272-206-0 | 68783-66-4 | P |
Kondenzáty zemního plynu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků oddělená a/nebo kondenzovaná ze zemního plynu v průběhu transportu a nashromážděná v hlavě vrtu a/nebo z výroby, shromažďování, přepravy, distribučním potrubí v prohlubních, pračkách plynu, atd. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C8.) | 649-375-00-8 | 272-896-3 | 68919-39-1 | J |
Destiláty (ropné), striper ze zpracování nafty procesem Unifining; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná stripováním produktů ze zpracování nafty procesem Unifining. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-376-00-3 | 272-932-8 | 68921-09-5 | P |
Nafta (ropná), katalyticky reformovaná lehká, frakce bez aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků zbývající po odstranění aromatických sloučenin z katalyticky reformované lehké nafty selektivní absorpcí. Je složena především z parafinických a cyklických sloučenin s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 66 °C až 121 °C.) | 649-377-00-9 | 285-510-3 | 85116-59-2 | P |
Benzín; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků složená především z parafinů, cykloparafinů, aromatických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C3, s teplotou varu v rozmezí 30 °C až 260 °C.) | 649-378-00-4 | 289-220-8 | 86290-81-5 | P |
Aromatické uhlovodíky, C7-8, produkty dealkylace, destilační zbytky; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná | 649-379-00-X | 292-698-0 | 90989-42-7 | P |
Uhlovodíky, C4-6, lehké podíly z depentaniseru hydrogenace aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z kolony depentaniseru před hydrogenací aromátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6, převážně pentanů a pentenů, a má teplotu varu v rozmezí 25 °C až 40 °C.) | 649-380-00-5 | 295-298-4 | 91995-38-9 | P |
Destiláty (ropné), nafta krakovaná parou z tepelného reaktoru; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací nafty krakované parou z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.) | 649-381-00-0 | 295-302-4 | 91995-41-4 | P |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové, z katalyticky reformované lehké nafty; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky reformované ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C8 a má teplotu varu v rozmezí 100 °C až 200 °C.) | 649-382-00-6 | 295-331-2 | 91995-68-5 | P |
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká, zbavená aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenačně odsířených a dearomatizovaných lehkých ropných frakcí. Je složena převážně z parafinů a cykloparafinů C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 100 °C.) | 649-383-00-1 | 295-434-2 | 92045-53-9 | P |
Nafta (ropná), lehká, bohatá na C5, odsířená; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného nafty čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5, převážně C5, a má teplotu varu v rozmezí přibližně –10 °C až 35 °C.) | 649-384-00-7 | 295-442-6 | 92045-60-8 | P |
Uhlovodíky, C8-11, krakování nafty, toluenová frakce; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z předhydrogenované krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 205 °C.) | 649-385-00-2 | 295-444-7 | 92045-62-0 | P |
Uhlovodíky, C4-11, krakování nafty, bez aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná z předhydrogenované krakované nafty po destilační separaci uhlovodíkových frakcí s obsahem benzenu a toluenu a výševroucích frakcí. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 205 °C.) | 649-386-00-8 | 295-445-2 | 92045-63-1 | P |
Nafta (ropná), lehká z tepelného reaktoru, krakovaná parou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací nafty krakované parou po regeneraci z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 80 °C.) | 649-387-00-3 | 296-028-8 | 92201-97-3 | P |
Destiláty (ropné), bohaté na C6; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné suroviny. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 až C7, je bohatá na C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 70 °C.) | 649-388-00-9 | 296-903-4 | 93165-19-6 | P |
Benzín, pyrolyzní, hydrogenovaný; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Destilační frakce z hydrogenace pyrolyzního benzínu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 20 °C až 200 °C.) | 649-389-00-4 | 302-639-3 | 94114-03-1 | P |
Destiláty (ropné), krakované parou, frakce C8-12, polymerované, destilační lehké; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z polymerované frakce C8 až C12 z ropných destilátů krakovaných parou. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12.) | 649-390-00-X | 305-750-5 | 95009-23-7 | P |
Extrakty (ropné); rozpouštědlové z nafty, rafinované hlinkou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací rozpouštědlového ropného extraktu z nafty bělicí hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 180 °C.) | 649-391-00-5 | 308-261-5 | 97926-43-7 | P |
Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, zbavená benzenu, tepelně zpracovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací lehké nafty krakované parou zbaveného benzenu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 95 °C až 200 °C.) | 649-392-00-0 | 308-713-1 | 98219-46-6 | P |
Nafta (ropná), lehká krakovaná parou, tepelně zpracovaná; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací lehké ropné nafty krakované parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 80 °C.) | 649-393-00-6 | 308-714-7 | 98219-47-7 | P |
Destiláty (ropné), C7-9, bohaté na C8, hydrogenačně odsířené, zbavené aromátů; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací lehké ropné frakce, hydrogenačně odsířených a zbavených aromátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C7 až C9, převážně parafinů a cykloparafinů C8, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 130 °C.) | 649-394-00-1 | 309-862-5 | 101316-56-7 | P |
Uhlovodíky, C6-8, hydrogenované, sorpčně zbavené aromátů, rafinace toluenu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná při sorpci toluenu z uhlovodíkové frakce z krakovaného benzínu katalyticky hydrogenovaného. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C6 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 135 °C.) | 649-395-00-7 | 309-870-9 | 101316-66-9 | P |
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, široká frakce z koksování; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířeného destilátu z koksovací jednotky. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 196 °C.) | 649-396-00-2 | 309-879-8 | 101316-76-1 | P |
Nafta (ropná), odsířená lehká; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropné nafty čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 130 °C.) | 649-397-00-8 | 309-976-5 | 101795-01-1 | P |
Uhlovodíky, C3-6, bohaté na C5, nafta krakovaná parou; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací nafty krakované parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážné C5.) | 649-398-00-3 | 310-012-0 | 102110-14-5 | P |
Uhlovodíky, bohaté na C5, s obsahem dicyklopentadienu; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 170 °C.) | 649-399-00-9 | 310-013-6 | 102110-15-6 | P |
Zbytky (ropné), lehké krakované parou, aromatické; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů krakování parou nebo obdobných procesů, po odstranění velmi lehkých produktů poskytujících zbytek obsahující uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů nejméně C5. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu přibližně nad 40 °C.) | 649-400-00-2 | 310-057-6 | 102110-55-4 | P |
Uhlovodíky, C≥5, bohaté na C5-6; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná | 649-401-00-8 | 270-690-8 | 68476-50-6 | P |
Uhlovodíky, bohaté na C5; nízkovroucí nafta – nespecifikovaná | 649-402-00-3 | 270-695-5 | 68476-55-1 | P |
Aromatické uhlovodíky, C8-10; vysokovroucí redestilát lehkého oleje | 649-403-00-9 | 292-695-4 | 90989-39-2 | P |
Destiláty (ropné), lehké katalyticky krakované; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 400 °C. Obsahuje relativně velký podíl bicyklických aromátů.) | 649-435-00-3 | 265-060-4 | 64741-59-9 | |
Destiláty (ropné), střední katalyticky krakované; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C30 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 450 °C. Obsahuje relativně velký podíl tricyklických aromatických uhlovodíků.) | 649-436-00-9 | 265-062-5 | 64741-60-2 | |
Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C22 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 370 °C.) | 649-438-00-X | 265-084-5 | 64741-82-8 | |
Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené lehké katalyticky krakované; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací lehkých katalyticky krakovaných destilátů za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který je odstraňován. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 400 °C. Obsahuje relativně velký podíl bicyklických aromatických uhlovodíků.) | 649-439-00-5 | 269-781-5 | 68333-25-5 | |
Destiláty (ropné), lehká nafta krakovaná parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků z několikanásobné destilace produktů z krakování parou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až C18.) | 649-440-00-0 | 270-662-5 | 68475-80-9 | |
Destiláty (ropné), krakované ropné destiláty krakované parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací krakovaného destilátu krakovaného parou nebo jeho frakcionačních produktů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C10 až po nízkomolekulární polymery.) | 649-441-00-6 | 270-727-8 | 68477-38-3 | |
Plynové oleje (ropné), krakované parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů krakování parou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.) | 649-442-00-1 | 271-260-2 | 68527-18-4 | |
Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené tepelně krakované, střední; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu tepelného kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C11 až C25 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 205 °C až 400 °C.) | 649-443-00-7 | 285-505-6 | 85116-53-6 | |
Plynové oleje (ropné), tepelně krakované, hydrogenačně odsířené; krakovaný plynový olej | 649-444-00-2 | 295-411-7 | 92045-29-9 | |
Zbytky (ropné), hydrogenovaná nafta krakovaná parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytková frakce z destilace hydrogenované nafty krakované parou. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 350 °C.) | 649-445-00-8 | 295-514-7 | 92062-00-5 | |
Zbytky (ropné), destilace nafty krakované parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako destilační zbytek ze dna kolony při separaci látek z krakování nafty parou při vysoké teplotě. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 147 °C až 300 °C a dává finální olej s viskozitou 18 10-6 m2.s-1 při 50 °C.) | 649-446-00-3 | 295-517-3 | 92062-04-9 | |
Destiláty (ropné), lehké katalyticky krakované, tepelně degradované; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování, které byly použity jako kapalina pro přenos tepla. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 190 °C až 340 °C. Tento podíl pravděpodobně obsahuje organické sirné sloučeniny.) | 649-447-00-9 | 295-991-1 | 92201-60-0 | |
Zbytky (ropné), nafta z tepelného reaktoru krakovaná parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná jako zbytek z destilace nafty z tepelného reaktoru krakovaný parou, s teplotou varu v rozmezí přibližně 150 °C až 350 °C.) | 649-448-00-4 | 297-905-8 | 93763-85-0 | |
Plynové oleje (ropné), lehké vakuové, tepelně krakované hydrogenačně odsířené; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením tepelně krakované lehké vakuové frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C14 až C20 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 270 °C až 370 °C.) | 649-450-00-5 | 308-278-8 | 97926-59-5 | |
Destiláty (ropné), hydrogenačně odsířené, střední, koksovací jednotka; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířeného destilátu z koksovací jednotky. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C21 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 200 °C až 360 °C.) | 649-451-00-0 | 309-865-1 | 101316-59-0 | |
Destiláty (ropné), těžké, krakované parou; krakovaný plynový olej (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací těžkých zbytků z krakování parou. Je složena převážně z vysoce alkylovaných těžkých aromatických uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 400 °C.) | 649-452-00-6 | 309-939-3 | 101631-14-5 | |
Destiláty (ropné), těžké hydrokrakované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C15 až C39 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 260 °C až 600 °C.) | 649-453-00-1 | 265-077-7 | 64741-76-0 | L |
Destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-454-00-7 | 265-090-8 | 64741-88-4 | L |
Destiláty (ropné), lehké parafinické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-455-00-2 | 265-091-3 | 64741-89-5 | L |
Zbytkové oleje (ropné), zbavené asfaltu rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako v rozpouštědle rozpustná frakce z C3-4 zbytku zbaveného asfaltu rozpouštědlem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně vyšších než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.) | 649-456-00-8 | 265-096-0 | 64741-95-3 | L |
Destiláty (ropné), těžké naftenické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně málo normálních parafinů.) | 649-457-00-3 | 265-097-6 | 64741-96-4 | L |
Destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z rozpouštědlového extrakčního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně málo normálních parafinů.) | 649-458-00-9 | 265-098-1 | 64741-97-5 | L |
Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako v rozpouštědle nerozpustná frakce z rozpouštědlové rafinace zbytku při použití polárního organického rozpouštědla, jako je fenol nebo furfural. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.) | 649-459-00-4 | 265-101-6 | 64742-01-4 | L |
Destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.) | 649-460-00-X | 265-137-2 | 64742-36-5 | L |
Destiláty (ropné), lehké parafinické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.) | 649-461-00-5 | 265-138-8 | 64742-37-6 | L |
Zbytkové oleje (ropné), rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci zbytkového oleje přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.) | 649-462-00-0 | 265-143-5 | 64742-41-2 | L |
Destiláty (ropné), těžké naftenické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-463-00-6 | 265-146-1 | 64742-44-5 | L |
Destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rafinaci ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním procesem za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-464-00-1 | 265-147-7 | 64742-45-6 | L |
Destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-465-00-7 | 265-155-0 | 64742-52-5 | L |
Destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-466-00-2 | 265-156-6 | 64742-53-6 | L |
Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.) | 649-467-00-8 | 265-157-1 | 64742-54-7 | L |
Destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.) | 649-468-00-3 | 265-158-7 | 64742-55-8 | L |
Destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizaci. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-469-00-9 | 265-159-2 | 64742-56-9 | L |
Zbytkové oleje (ropné), hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně vyšším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.) | 649-470-00-4 | 265-160-8 | 64742-57-0 | L |
Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním uhlovodíků s dlouhým rozvětveným řetězcem ze zbytkového oleje rozpouštědlovou krystalizací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně vyšším než C25 a má teplotu varu přibližně nad 400 °C.) | 649-471-00-X | 265-166-0 | 64742-62-7 | L |
Destiláty (ropné), těžké naftenické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-472-00-5 | 265-167-6 | 64742-63-8 | L |
Destiláty (ropné), lehké naftenické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-473-00-0 | 265-168-1 | 64742-64-9 | L |
Destiláty (ropné), těžké naftenické odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající odstraněním normálních parafinů z ropné frakce rozpouštědlovou krystalizací. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-474-00-6 | 265-169-7 | 64742-65-0 | L |
Naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafinované těžké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-475-00-1 | 265-172-3 | 64742-68-3 | L |
Naftenické oleje (ropné), katalyticky odparafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.) | 649-476-00-7 | 265-173-9 | 64742-69-4 | L |
Parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafinované těžké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-477-00-2 | 265-174-4 | 64742-70-7 | L |
Parafinické oleje (ropné), katalyticky odparafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-478-00-8 | 265-176-5 | 64742-71-8 | L |
Naftenické oleje (ropné), hluboce odparafinované těžké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná odstraněním parafinických uhlovodíků s přímým řetězcem ve formě pevné látky pomocí činidel, jako je močovina. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-479-00-3 | 265-179-1 | 64742-75-2 | L |
Naftenické oleje (ropné), hluboce odparafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým odparafinováním. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malý podíl normálních parafinů.) | 649-480-00-9 | 265-180-7 | 64742-76-3 | L |
Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenované neutrální ropné, vysokoviskozní; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového oleje, těžkého vakuového oleje a zbytkového oleje zbaveného asfaltu rozpouštědlem s odparafinováním provedeným mezi těmito dvěma stupni. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou přibližně 112 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.) | 649-481-00-4 | 276-736-3 | 72623-85-9 | L |
Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového oleje a těžkého vakuového oleje s odparafinováním, provedeným mezi těmito dvěma stupni. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a dává finální olej s viskozitou přibližně 15 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.) | 649-482-00-X | 276-737-9 | 72623-86-0 | L |
Mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaná neutrální olej; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná dvoustupňovou katalytickou hydrogenací lehkého vakuového oleje, těžkého vakuového oleje a zbytkového oleje zbaveného asfaltu rozpouštědlem s odparafinováním provedeným mezi těmito dvěma stupni. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou přibližně 32 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velký podíl nasycených uhlovodíků.) | 649-483-00-5 | 276-738-4 | 72623-87-1 | L |
Mazací oleje; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná selekční rafinací a odparafinováním. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C15 až C50.) | 649-484-00-0 | 278-012-2 | 74869-22-0 | L |
Destiláty (ropné), hluboce odparafinované těžké parafinické; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná odparafinováním těžkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej viskozitou rovnou nebo větší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně málo normálních parafinů.) | 649-485-00-6 | 292-613-7 | 90640-91-8 | L |
Destiláty (ropné), hluboce odparafinované lehké parafinické; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná odparafinováním lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C12 až C30 a dává finální olej s viskozitou menši než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně málo normálních parafinů.) | 649-486-00-1 | 292-614-2 | 90640-92-9 | L |
Destiláty (ropné), těžké parafinické odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním kontaktním nebo perkolačním procesem odparafinovaného těžkého parafinického destilátu neutrální nebo modifikovanou hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.) | 649-487-00-7 | 292-616-3 | 90640-94-1 | L |
Uhlovodíky (ropné), C20 až C50, těžké parafinické odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací odparafinovaného těžkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.) | 649-488-00-2 | 292-617-9 | 90640-95-2 | L |
Destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním přírodní nebo modifikovanou hlinkou v kontaktním nebo perkolačním procesu odparafinovaného lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30.) | 649-489-00-8 | 292-618-4 | 90640-96-3 | L |
Destiláty (ropné), lehké parafinické odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací odparafinovaného lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30.) | 649-490-00-3 | 292-620-5 | 90640-97-4 | L |
Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný | 649-491-00-9 | 292-656-1 | 90669-74-2 | L |
Zbytkové oleje (ropné), katalyticky odparafinované; základový olej – nespecifikovaný | 649-492-00-4 | 294-843-3 | 91770-57-9 | L |
Destiláty (ropné), odparafinované těžké parafinické, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná intenzivní katalytickou hydrogenací odparafinovaného destilátu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C25 až C39 a dává finální olej o viskozitě přibližně 44 10-6 m2.s-1 při 50 °C.) | 649-493-00-X | 295-300-3 | 91995-39-0 | L |
Destiláty (ropné), odparafinované lehké parafinické, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná intenzivní katalytickou hydrogenací odparafinovaného destilátu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C21 až C29 a dává finální olej o viskozitě přibližně 13 10-6 m2.s-1 při 50 °C.) | 649-494-00-5 | 295-301-9 | 91995-40-3 | L |
Destiláty (ropné), hydrokrakované, rafinované rozpouštědlem, odparafinované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná rekrystalizací odparafinovaných hydrokrakovaných ropných destilátů.) | 649-495-00-0 | 295-306-6 | 91995-45-8 | L |
Destiláty (ropné), lehké naftenické rafinované rozpouštědlem, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce a odstraněním aromatických uhlovodíků rozpouštědlovou extrakcí.) | 649-496-00-6 | 295-316-0 | 91995-54-9 | L |
Mazací oleje (ropné), C17-35, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný | 649-497-00-1 | 295-423-2 | 92045-42-6 | L |
Mazací oleje (ropné), hydrokrakované, odparafinované nearomatickými rozpouštědly; základový olej – nespecifikovaný | 649-498-00-7 | 295-424-8 | 92045-43-7 | L |
Zbytkové oleje (ropné), hydrokrakované, rafinované kyselinou, rozpouštědlově odparafinované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná odstraněním parafinů rozpouštědlem z destilačních zbytků z hydrokrakovaných těžkých parafinů rafinovaných kyselinou. Má teplotu varu přibližně nad 380 °C.) | 649-499-00-2 | 295-499-7 | 92061-86-4 | L |
Parafinové oleje (ropné), rafinované rozpouštědlem, odparafinované, těžké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs kapalných uhlovodíků získaná ze sirné parafinické ropy. Je složena převážně z odparafinovaného mazacího oleje rafinovaného rozpouštědlem o viskozitě 65 10-6 m2.s-1 při 50 °C.) | 649-500-00-6 | 295-810-6 | 92129-09-4 | L |
Mazací oleje (ropné), základové oleje, parafinické; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací ropy. Je složena převážně z aromátů, naftenů a parafinů a dává finální olej s viskozitou 23 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-501-00-1 | 297-474-6 | 93572-43-1 | L |
Uhlovodíky, hydrokrakované parafinické destilační zbytky, odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný | 649-502-00-7 | 297-857-8 | 93763-38-3 | L |
Uhlovodíky, C20-50, vakuový destilát z hydrogenace zbytkového oleje; základový olej – nespecifikovaný | 649-503-00-2 | 300-257-1 | 93924-61-9 | L |
Destiláty (ropné), hydrogenované, rafinované rozpouštědlem, těžké; hydrorafinované; základový olej – nespecifikovaný | 649-504-00-8 | 305-588-5 | 94733-08-1 | L |
Destiláty (ropné), rafinované rozpouštědlem, hydrokrakované, lehké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát, zbytku hydrokrakované ropy zbavené aromátů rozpouštědlem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C27 a má teplotu varu v rozmezí 370 °C až 450 °C.) | 649-505-00-3 | 305-589-0 | 94733-09-2 | L |
Mazací oleje (ropné), C18-40, hydrokrakovaný destilát zbavený parafinu rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovým odparafinováním destilačních zbytků z hydrokrakování ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 370 °C až 550 °C.) | 649-506-00-9 | 305-594-8 | 94733-15-0 | L |
Mazací oleje (ropné), C18-40, hydrogenovaný rafinát zbavený parafinu rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovým odparafinováním hydrogenovaného rafinátu získaného rozpouštědlovou extrakcí hydrogenovaného ropného destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 370 °C až 550 °C.) | 649-507-00-4 | 305-595-3 | 94733-16-1 | L |
Uhlovodíky, C13-30, bohaté na aromáty, rozpouštědlově extrahovaný naftenický destilát; základový olej – nespecifikovaný | 649-508-00-X | 305-971-7 | 95371-04-3 | L |
Uhlovodíky, C16-32, bohaté na aromáty, rozpouštědlově extrahovaný naftenický destilát; základový olej – nespecifikovaný | 649-509-00-5 | 305-972-2 | 95371-05-4 | L |
Uhlovodíky, C37-68, hydrogenované zbytky odparafinovaných a odasfaltovaných vakuových destilátů; základový olej – nespecifikovaný | 649-510-00-0 | 305-974-3 | 95371-07-6 | L |
Uhlovodíky, C37-65, hydrogenované zbytky odparafinovaných a odasfaltovaných vakuových destilátů; základový olej – nespecifikovaný | 649-511-00-6 | 305-975-9 | 95371-08-7 | L |
Destiláty (ropné), hydrokrakované rozpouštědlově rafinované lehké; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rozpouštědlové rafinaci destilátu z hydrokrakovaných ropných destilátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C18 až C27 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 370 °C až 450 °C.) | 649-512-00-1 | 307-010-7 | 97488-73-8 | L |
Destiláty (ropné), hydrogenované těžké rafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků vznikající při rozpouštědlové rafinaci hydrogenovaného ropného destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C19 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 390 °C až 550 °C.) | 649-513-00-7 | 307-011-2 | 97488-74-9 | L |
Mazací oleje (ropné), C18-27, hydrokrakované, odparafinované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný | 649-514-00-2 | 307-034-8 | 97488-95-4 | L |
Uhlovodíky, C17-30, hydrogenované zbytky z atmosférické destilace zbavené asfaltu rozpouštědlem, lehké destilační podíly; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace zbytků zbavených asfaltu rozpouštědlem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C30 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 300 °C až 400 °C. Dává finální olej s viskozitou 4 10-6 m2.s-1 při přibližně 100 °C.) | 649-515-00-8 | 307-661-7 | 97675-87-1 | L |
Uhlovodíky, C17-40, hydrogenované destilační zbytky zbavené asfaltu rozpouštědlem, lehké podíly vakuové destilace; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z vakuové destilace podílů z katalytické hydrogenace zbytků zbavených asfaltu rozpouštědlem s viskozitou 8 10-6 m2.s-1 při přibližně 100 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C40 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 300 °C až 500 °C.) | 649-516-00-3 | 307-755-8 | 97722-06-0 | L |
Uhlovodíky, C13-27, lehké naftenické podíly extrahované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí aromátů z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 9,5 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C27 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 240 °C až 400 °C.) | 649-517-00-9 | 307-758-4 | 97722-09-3 | L |
Uhlovodíky, C14-29, lehké naftenické podíly extrahované rozpouštědlem; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí aromátů z lehkého naftenického destilátu s viskozitou 16 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C14 až C29 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 250 °C až 425 °C.) | 649-518-00-4 | 307-760-5 | 97722-10-6 | L |
Uhlovodíky, C27-42, dearomatizované; základový olej – nespecifikovaný | 649-519-00-X | 308-131-8 | 97862-81-2 | L |
Uhlovodíky, C17-30, hydrogenované destiláty, lehké destilační podíly; základový olej – nespecifikovaný | 649-520-00-5 | 308-132-3 | 97862-82-3 | L |
Uhlovodíky, C27-45, naftenické vakuové destiláty; základový olej – nespecifikovaný | 649-521-00-0 | 308-133-9 | 97862-83-4 | L |
Uhlovodíky, C27-45, dearomatizované; základový olej – nespecifikovaný | 649-522-00-6 | 308-287-7 | 97926-68-6 | L |
Uhlovodíky, C20-58, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný | 649-523-00-1 | 308-289-8 | 97926-70-0 | L |
Uhlovodíky, C27-42, naftenické; základový olej – nespecifikovaný | 649-524-00-7 | 308-290-3 | 97926-71-1 | L |
Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, rafinované aktivním uhlím; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací rozpouštědlově odparafinovaných ropných zbytkových olejů aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot.) | 649-525-00-2 | 309-710-8 | 100684-37-5 | L |
Zbytkové oleje (ropné), odparafinované rozpouštědlem, rafinované hlinkou; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací rozpouštědlově odparafinovaných ropných zbytkových olejů hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot.) | 649-526-00-8 | 309-711-3 | 100684-38-6 | L |
Mazací oleje (ropné), C25, extrahované rozpouštědlem, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakci a hydrogenací zbytků z vakuové destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C25 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 32 10-6 m2.s-1 až 37 10-6 m2.s-1 při 100 °C.) | 649-527-00-3 | 309-874-0 | 101316-69-2 | L |
Mazací oleje (ropné), C17-32, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C32 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 17 10-6 m2.s-1 až 23 10-6 m2.s-1 při 40 °C. | 649-528-00-9 | 309-875-6 | 101316-70-5 | L |
Mazací oleje (ropné), C20-35, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C35 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 37 10-6 m2.s-1 až 44 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-529-00-4 | 309-876-1 | 101316-71-6 | L |
Mazací oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenované; základový olej – nespecifikovaný (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí a hydrogenací zbytků z atmosférické destilace. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C24 až C50 a dává finální olej o viskozitě v rozmezí 16 10-6 m2.s-1 až 75 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-530-00-X | 309-877-7 | 101316-72-7 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, aromatický koncentrát; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Aromatický koncentrát získaný přidáním vody k rozpouštědlovému extraktu těžkého naftenického destilátu a extrakčnímu rozpouštědlu.) | 649-531-00-5 | 272-175-3 | 68783-00-6 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinického destilátu rafinovaného rozpouštědlem; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z reextrakce rozpouštědlově rafinovaného těžkého parafinického destilátu. Je složena z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.) | 649-532-00-0 | 272-180-0 | 68783-04-0 | L |
Extrakty (ropné), těžké parafinické destiláty, rozpouštědlově odasfaltované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce těžkého parafinického destilátu.) | 649-533-00-6 | 272-342-0 | 68814-89-1 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu těžkého naftenického destilátu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a dává finální olej s viskozitou minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-534-00-1 | 292-631-5 | 90641-07-9 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu těžkého naftenického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C21 až C33 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 350 °C až 480 °C.) | 649-535-00-7 | 292-632-0 | 90641-08-0 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací rozpouštědlového extraktu lehkého parafinického destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C17 až C26 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 280 °C až 400 °C.) | 649-536-00-2 | 292-633-6 | 90641-09-1 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací extraktu z rozpouštědlové extrakce mezifrakce parafinického rozpouštědlového hlavového destilátu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C36.) | 649-537-00-8 | 295-335-4 | 91995-73-2 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací extraktu z rozpouštědlové extrakce, za podmínek vedoucích především k odstranění sloučenin síry. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30. Tento proud pravděpodobně obsahuje 5 % hmot. a více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-538-00-3 | 295-338-0 | 91995-75-4 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované kyselinou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce při destilaci extraktu z rozpouštědlové extrakce lehkých parafinických hlavových ropných destilátů, která byla dorafinována kyselinou sírovou Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C32.) | 649-539-00-9 | 295-339-6 | 91995-76-5 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého parafinického destilátu a hydrogenací za účelem převedení organické síry na sirovodík, který je odstraněn. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C40 a dává finální olej s viskozitou větší než 10-5 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-540-00-4 | 295-340-1 | 91995-77-6 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje, hydrogenované; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového ropného plynového oleje a katalytickou hydrogenací. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C30.) | 649-541-00-X | 295-342-2 | 91995-79-8 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinického destilátu, rafinované hlinkou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná rafinováním ropné frakce přírodní nebo modifikovanou hlinkou kontaktním nebo perkolačním způsobem za účelem odstranění stopových množství polárních sloučenin a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50. Tento proud pravděpodobně obsahuje 5 % hmot. nebo více aromatických uhlovodíků se čtyřčlennými až šestičlennými kondenzovanými kruhy.) | 649-542-00-5 | 296-437-1 | 92704-08-0 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací ropné suroviny za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který je odstraňován. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C50 a dává finální olej o viskozitě větší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-543-00-0 | 297-827-4 | 93763-10-1 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z rozpouštědlově odparafinovaného těžkého parafinického destilátu, hydrogenačně odsířené; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací rozpouštědlově odparafinované ropné suroviny za účelem přeměny organické síry na sirovodík, který je odstraňován. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C50 a dává finální olej o viskozitě větší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.) | 649-544-00-6 | 297-829-5 | 93763-11-2 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované aktivním uhlím; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce destilací extraktu připraveného rozpouštědlovou extrakcí lehkého parafinického hlavového ropného destilátu rafinovaného aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C32.) | 649-545-00-1 | 309-672-2 | 100684-02-4 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinického destilátu, rafinované hlinkou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná jako frakce destilací extraktu připraveného rozpouštědlovou extrakcí lehkých parafinických hlavových ropných destilátů dorafinovaných bělicí hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C16 až C32.) | 649-546-00-7 | 309-673-8 | 100684-03-5 | L |
Extrakty (ropné), lehké vakuové, rozpouštědlové z plynového oleje, rafinované aktivním uhlím; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového ropného plynového oleje, rafinovaného aktivním uhlím za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C30.) | 649-547-00-2 | 309-674-3 | 100684-04-6 | L |
Extrakty (ropné), rozpouštědlový extrakt lehkého vakuového plynového oleje, rafinovaný hlinkou; aromatický extrakt destilátu (rafinovaný) (Složitá směs uhlovodíků získaná rozpouštědlovou extrakcí lehkého vakuového ropného plynového oleje a rafinovaného bělicí hlinkou za účelem odstranění stopových množství polárních složek a nečistot. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C13 až C30.) | 649-548-00-8 | 309-675-9 | 100684-05-7 | L |
Měkký parafin (ropný); měkký parafin (Složitá směs uhlovodíků získaná jako olejová frakce z rozpouštědlového odolejování nebo z pocení parafinu. Je složena převážně z uhlovodíků s rozvětveným řetězcem a počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50.) | 649-549-00-3 | 265-171-8 | 64742-67-2 | L |
Měkký parafin (ropný), hydrogenovaný; měkký parafin | 649-550-00-9 | 295-394-6 | 92045-12-0 | L |
Keramická žáruvzdorná vlákna; vlákna pro speciální použití, s výjimkou vláken uvedených jinde v příloze I směrnice 67/548/EHS [Umělá skelná (křemičitá) vlákna s náhodnou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) nejméně 18 % hmot.] | 650-017-00-8 | | | R |
Dodatek 3
Bod 29 – Mutageny: kategorie 1
Dodatek 4
Bod 29 – Mutageny: kategorie 2
Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
Hexamethylfosforamid; hexamethylfosfortriamid | 015-106-00-2 | 211-653-8 | 680-31-9 | |
Diethyl-sulfát | 016-027-00-6 | 200-589-6 | 64-67-5 | |
Oxid chromový | 024-001-00-0 | 215-607-8 | 1333-82-0 | E |
Dichroman draselný | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | E |
Dichroman amonný | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | E |
Dichroman sodný | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | E |
Dichroman sodný, dihydrát | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | E |
Chromyl dichlorid; chlorid-oxid chromový | 024-005-00-2 | 239-056-8 | 14977-61-8 | |
Chroman draselný | 024-006-00-8 | 232-140-5 | 7789-00-6 | |
Chroman sodný | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |
Fluorid kademnatý | 048-006-00-2 | 232-222-0 | 7790-79-6 | E |
Chlorid kademnatý | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 | E |
Síran kademnatý | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 | E |
Butan (obsahující ≥0,1 % butadienu (203-450-8)) [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |
Isobutan (obsahující ≥0,1 % butadienu (203-450-8)) [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |
Buta-1,3-dien; butadien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |
Benzen | 601-020-00-8 | 200-753-7 | 71-43-2 | E |
Benzo[a]pyren | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 | |
1,2-dibrom-3-chlorpropan | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 | |
Ethylenoxid; oxiran | 603-023-00-X | 200-849-9 | 75-21-8 | |
1,2-epoxypropan; propylenoxid; methyloxiran | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 | E |
2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan | 603-060-00-1 | 215-979-1 | 1464-53-5 | |
Methyl-(2-akrylamido-2-methoxyacetát) (obsah akrylamidu ≥0,1 %) | 607-190-00-X | 401-890-7 | 77402-03-0 | |
Methyl-(2-akrylamido-2-hydroxyacetát) (obsah akrylamidu ≥0,1 %) | 607-210-00-7 | 403-230-3 | 77402-05-2 | |
2-nitrotoluen | 609-065-00-5 | 201-853-3 | 88-72-2 | E |
4,4'-oxidianilin [1] a jeho soli p-aminofenyl ether [1] | 612-199-00-7 | 202-977-0 [1] | 101-80-4 [1] | E |
Ethylenimin; aziridin | 613-001-00-1 | 205-793-9 | 151-56-4 | |
Carbendazim (ISO) methylbenzimidazol-2-ylkarbamát | 613-048-00-8 | 234-232-0 | 10605-21-7 | |
Benomyl (ISO) methyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát | 613-049-00-3 | 241-775-7 | 17804-35-2 | |
1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC | 615-021-00-6 | 219-514-3 | 2451-62-9 | |
Akrylamid | 616-003-00-0 | 201-173-7 | 79-06-1 | |
1,3,5-tris-((S)- a (R)-2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | 616-091-00-0 | 423-400-0 | 59653-74-6 | E |
Plyny (ropné), hlavový destilát depropanizeru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C2 až C4, převážně C3.) | 649-062-00-6 | 270-755-0 | 68477-73-6 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-063-00-1 | 270-756-6 | 68477-74-7 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.) | 649-064-00-7 | 270-757-1 | 68477-75-8 | H, K |
Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizeru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.) | 649-065-00-2 | 270-758-7 | 68477-76-9 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6, převážně C1 a C4.) | 649-066-00-8 | 270-760-8 | 68477-79-2 | H, K |
Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn (Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.) | 649-067-00-3 | 270-765-5 | 68477-83-8 | H, K |
Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.) | 649-068-00-9 | 270-767-6 | 68477-85-0 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.) | 649-069-00-4 | 270-768-1 | 68477-86-1 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-070-00-X | 270-769-7 | 68477-87-2 | H, K |
Plyny (ropné), z depropanizeru, suché, bohaté na propen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.) | 649-071-00-5 | 270-772-3 | 68477-90-7 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-072-00-0 | 270-773-9 | 68477-91-8 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.) | 649-073-00-6 | 270-777-0 | 68477-94-1 | H, K |
Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-074-00-1 | 270-778-6 | 68477-95-2 | H, K |
Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn | 649-075-00-7 | 270-782-8 | 68477-99-6 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-076-00-2 | 270-802-5 | 68478-21-7 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-077-00-8 | 270-803-0 | 68478-22-8 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-078-00-3 | 270-804-6 | 68478-24-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-079-00-9 | 270-806-7 | 68478-26-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.) | 649-080-00-4 | 270-813-5 | 68478-32-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.) | 649-081-00-X | 270-814-0 | 68478-33-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-082-00-5 | 270-815-6 | 68478-34-2 | H, K |
Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.) | 649-083-00-0 | 270-990-9 | 68512-91-4 | H, K |
Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-084-00-6 | 271-000-8 | 68513-15-5 | H, K |
Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.) | 649-085-00-1 | 271-001-3 | 68513-16-6 | H, K |
Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-086-00-7 | 271-002-9 | 68513-17-7 | H, K |
Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn (Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, a má teplotu varu v rozmezí přibližně –11,7 °C až 27,8 °C.) | 649-087-00-2 | 271-010-2 | 68513-66-6 | H, K |
Uhlovodíky C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním, absorpčními operacemi a destilací surové ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-088-00-8 | 271-032-2 | 68514-31-8 | H, K |
Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čistícímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-089-00-3 | 271-038-5 | 68514-36-3 | H, K |
Uhlovodíky C1-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –42 °C.) | 649-090-00-9 | 271-259-7 | 68527-16-2 | H, K |
Uhlovodíky, C 1-4, debutanizerová frakce; ropný plyn | 649-091-00-4 | 271-261-8 | 68527-19-5 | H, K |
Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-092-00-X | 271-624-0 | 68602-83-5 | H, K |
Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn | 649-093-00-5 | 271-734-9 | 68606-25-7 | H, K |
Uhlovodíky, C3; ropný plyn | 649-094-00-0 | 271-735-4 | 68606-26-8 | H, K |
Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-095-00-6 | 271-737-5 | 68606-27-9 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z frakcionace spodní frakce z depropanizeru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.) | 649-096-00-1 | 271-742-2 | 68606-34-8 | H, K |
Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn (Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-097-00-7 | 272-183-7 | 68783-07-3 | H, K |
Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-098-00-2 | 272-203-4 | 68783-64-2 | H, K |
Plyny (ropné), C2-4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –34 °C.) | 649-099-00-8 | 272-205-5 | 68783-65-3 | H, K |
Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-100-00-1 | 272-871-7 | 68918-99-0 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-101-00-7 | 272-872-2 | 68919-00-6 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzínu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzínu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-102-00-2 | 272-878-5 | 68919-05-1 | H, K |
Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-103-00-8 | 272-879-0 | 68919-06-2 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.) | 649-104-00-3 | 272-882-7 | 68919-09-5 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C3.) | 649-105-00-9 | 272-893-7 | 68919-20-0 | H, K |
Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-106-00-4 | 272-883-2 | 68919-10-8 | H, K |
Plyny (ropné), debutanizer katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-107-00-X | 273-169-3 | 68952-76-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-108-00-5 | 273-170-9 | 68952-77-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-109-00-0 | 273-175-6 | 68952-81-8 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-110-00-6 | 273-176-1 | 68952-82-9 | H, K |
Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.) | 649-111-00-1 | 273-265-5 | 68955-28-2 | H, K |
Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-112-00-7 | 273-270-2 | 68955-34-0 | H, K |
Uhlovodíky, C4; -ropný plyn | 649-113-00-2 | 289-339-5 | 87741-01-3 | H, K |
Alkany, C1-4, bohaté na C3; -ropný plyn | 649-114-00-8 | 292-456-4 | 90622-55-2 | H, K |
Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a má teplotu varu v rozmezí přibližně od –70 °C do 0 °C.) | 649-115-00-3 | 295-404-9 | 92045-22-2 | H, K |
Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahuje rovněž butan a isobuten a má teplotu varu v rozmezí –12 °C až 5 °C.) | 649-116-00-9 | 295-405-4 | 92045-23-3 | H, K |
Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4.) | 649-117-00-4 | 295-463-0 | 92045-80-2 | H, K, S |
Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn | 649-119 -00-5 | 307-769-4 | 97722-19-5 | H, K |
Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn (Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Je složena převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-120-00-0 | 270-746-1 | 68477-65-6 | H, K |
Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Výstupní plyny z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.) | 649-121-00-6 | 270-747-7 | 68477-66-7 | H, K |
Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.) | 649-122-00-1 | 270-748-2 | 68477-67-8 | H, K |
Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-123-00-7 | 270-749-8 | 68477-68-9 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.) | 649-124-00-2 | 270-759-2 | 68477-77-0 | H, K |
Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-125-00-8 | 270-761-3 | 68477-80-5 | H, K |
Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.) | 649-126-00-3 | 270-762-9 | 68477-81-6 | H, K |
Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn | 649-127-00-9 | 270-763-4 | 68477-82-7 | H, K |
Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodíku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-128-00-4 | 270-766-0 | 68477-84-9 | H, K |
Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně C1 až C3.) | 649-129-00-X | 270-774-4 | 68477-92-9 | H, K |
Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.) | 649-130-00-5 | 270-776-5 | 68477-93-0 | H, K |
Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn (Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.) | 649-131-00-0 | 270-779-1 | 68477-96-3 | H, K |
Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.) | 649-132-00-6 | 270-780-7 | 68477-97-4 | H, K |
Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-133-00-1 | 270-781-2 | 68477-98-5 | H, K |
Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-134-00-7 | 270-783-3 | 68478-00-2 | H, K |
Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-135-00-2 | 270-784-9 | 68478-01-3 | H, K |
Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-136-00-8 | 270-785-4 | 68478-02-4 | H, K |
Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-137-00-3 | 270-787-5 | 68478-03-5 | H, K |
Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-138-00-9 | 270-788-0 | 68478-04-6 | H, K |
Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-139-00-4 | 270-789-6 | 68478-05-7 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-140-00-X | 270-805-1 | 68478-25-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-141-00-5 | 270-807-2 | 68478-27-3 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-142-00-0 | 270-808-8 | 68478-28-4 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-143-00-6 | 270-809-3 | 68478-29-5 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-144-00-1 | 270-810-9 | 68478-30-8 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizeru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-145-00-7 | 270-999-8 | 68513-14-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-146-00-2 | 271-003-4 | 68513-18-8 | H, K |
Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-147-00-8 | 271-005-5 | 68513-19-9 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-148-00-3 | 271-258-1 | 68527-15-1 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentanizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.) | 649-149-00-9 | 271-623-5 | 68602-82-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-150-00-4 | 271-625-6 | 68602-84-6 | H, K |
Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn (Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-151-00 –X | 271-750-6 | 68607-11-4 | H, K |
Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-152-00-5 | 272-182-1 | 68783-06-2 | H, K |
Plyny (ropné), rafinerní; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-153-00-0 | 272-338-9 | 68814-67-5 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-154-00-6 | 272-343-6 | 68814-90-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentanizeru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentanizeru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.) | 649-155-00-1 | 272-775-5 | 68911-58-0 | H, K |
Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-156-00-7 | 272-776-0 | 68911-59-1 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z destilačního unifinerového odsířovacího striperu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-157-00-2 | 272-873-8 | 68919-01-7 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-158-00-8 | 272-874-3 | 68919-02-8 | H, K |
Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-159-00-3 | 272-875-9 | 68919-03-9 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-160-00-9 | 272-876-4 | 68919-04-0 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn (Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-161-00-4 | 272-880-6 | 68919-07-3 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn (Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-162-00-X | 272-881-1 | 68919-08-4 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-163-00-5 | 272-884-8 | 68919-11-9 | H, K |
Zbytkový plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn (Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.) | 649-164-00-0 | 272-885-3 | 68919-12-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-165-00-6 | 273-173-5 | 68952-79-4 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-166-00-1 | 273-174-0 | 68952-80-7 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-167-00-7 | 273-269-7 | 68955-33-9 | H, K |
Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-168-00-2 | 273-563-5 | 68989-88-8 | H, K |
Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.) | 649-169-00-8 | 295-397-2 | 92045-15-3 | H, K |
Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.) | 649-170-00-3 | 295-398-8 | 92045-16-4 | H, K |
Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydragenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-171-00-9 | 295-399-3 | 92045-17-5 | H, K |
Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-172-00-4 | 295-400-7 | 92045-18-6 | H, K |
Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimísen rovněž ropný plyn.) | 649-173-00-X | 295-401-2 | 92045-19-7 | H, K |
Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn (Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-174-00-5 | 295-402-8 | 92045-20-0 | H, K |
Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –1 °C.) | 649-177-00-1 | 268-629-5 | 68131-75-9 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-178-00-7 | 269-617-2 | 68307-98-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-179-00-2 | 269-618-8 | 68307-99-3 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-180-00-8 | 269-619-3 | 68308-00-9 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-181-00-3 | 269-620-9 | 68308-01-0 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-182-00-9 | 269-630-3 | 68308-10-1 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-183-00-4 | 269-623-5 | 68308-03-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-184-00-X | 269-624-0 | 68308-04-3 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), deethanizer rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-185-00-5 | 269-625-6 | 68308-05-4 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-186-00-0 | 269-626-1 | 68308-06-5 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-187-00-6 | 269-627-7 | 68308-07-6 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-188-00-1 | 269-629-8 | 68308-09-8 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), deethanizer propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-189-00-7 | 269-631-9 | 68308-11-2 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-190-00-2 | 269-632-4 | 68308-12-3 | H, K |
Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –48 °C až 32 °C.) | 649-191-00-8 | 270-071-2 | 68409-99-4 | H, K |
Alkany C1-2; ropný plyn | 649-193-00-9 | 270-651-5 | 68475-57-0 | H, K |
Alkany C2-3; ropný plyn | 649-194-00-4 | 270-652-0 | 68475-58-1 | H, K |
Alkany C3-4; ropný plyn | 649-195-00-X | 270-653-6 | 68475-59-2 | H, K |
Alkany C4-5; ropný plyn | 649-196-00-5 | 270-654-1 | 68475-60-5 | H, K |
Topné plyny; ropný plyn (Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.) | 649-197-00-0 | 270-667-2 | 68476-26-6 | H, K |
Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn (Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –217 °C až –12 °C.) | 649-198-00-6 | 270-670-9 | 68476-29-9 | H, K |
Uhlovodíky C3-4; ropný plyn | 649-199-00-1 | 270-681-9 | 68476-40-4 | H, K |
Uhlovodíky C4-5; ropný plyn | 649-200-00-5 | 270-682-4 | 68476-42-6 | H, K |
Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-201-00-0 | 270-689-2 | 68476-49-3 | H, K |
Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | H, K, S |
Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-203-00-1 | 270-705-8 | 68476-86-8 | H, K, S |
Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena s nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.) | 649-204-00-7 | 270-724-1 | 68477-33-8 | H, K |
Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.) | 649-205-00-2 | 270-726-2 | 68477-35-0 | H, K |
Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-206-00-8 | 270-750-3 | 68477-69-0 | H, K |
Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.) | 649-207-00-3 | 270-751-9 | 68477-70-3 | H, K |
Plyny (ropné), zbytková frakce z depropanizeru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.) | 649-208-00-9 | 270-752-4 | 68477-71-4 | H, K |
Plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizeru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-209-00-4 | 270-754-5 | 68477-72-5 | H, K |
Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-210-00-X | 269-628-2 | 68308-08-7 | H, K |
Dodatek 5
Bod 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1
Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
Oxid uhelnatý | 006-001-00-2 | 211-128-3 | 630-08-0 | |
Hexafluorokřemičitan olovnatý | 009-014-00-1 | 247-278-1 | 25808-74-6 | |
Olovo, sloučeniny s výjimkou sloučenin olova uvedených na jiném místě této přílohy | 082-001-00-6 | | | A, E |
Olovo, alkyly | 082-002-00-1 | | | A, E |
Azid olovnatý | 082-003-00-7 | 236-542-1 | 13424-46-9 | |
Chroman olovnatý | 082-004-00-2 | 231-846-0 | 7758-97-6 | |
Octan olovnatý | 082-005-00-8 | 206-104-4 | 301-04-2 | |
Bis(fosforečnan) triolovnatý | 082-006-00-3 | 231-205-5 | 7446-27-7 | |
Octan olovnatý zásaditý; octan-hydroxid olovnatý | 082-007-00-9 | 215-630-3 | 1335-32-6 | |
Methansulfonan olovnatý | 082-008-00-4 | 401-750-5 | 17570-76-2 | |
C.I. Pigment Yellow 34; (Tato látka je v Colour Indexu identifikována označením C.I. 77603) | 082-009-00-X | 215-693-7 | 1344-37-2 | |
C.I. Pigment Red 104; (Tato látka je v Colour Indexu identifikována označením C.I. 77605) | 082-010-00-5 | 235-759-9 | 12656-85-8 | |
Hydrogenarseničnan olovnatý | 082-011-00-0 | 232-064-2 | 7784-40-9 | |
1,2-dibrom-3-chlorpropan | 602–021–00–6 | 202–479–3 | 96–12–8 | |
2-brompropan | 602-085-00-5 | 200-855-1 | 75-26-3 | E |
Warfarin; 4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)chromen-2-on | 607-056-00-0 | 201-377-6 | 81-81-2 | |
2,4,6-trinitroresorcin olovnatá sůl | 609-019-00-4 | 239-290-0 | 15245-44-0 | |
Dodatek 6
Bod 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 2
Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
Linuron (ISO) 3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina | 006-021-00-1 | 206-356-5 | 330-55-2 | E |
6-(2-chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)- 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan; etacelasil | 014-014-00-X | 253-704-7 | 37894-46-5 | |
Flusilazol (ISO); bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]silan | 014-017-00-6 | — | 85509-19-9 | E |
Směs: bis(4-fluorfenyl)methyl[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]silan a bis(4-fluorfenyl)methyl[(4H-1,2,4-triazol-4-yl)methyl]silan | 014-019-00-7 | 403-250-2 | — | E |
Dvojchroman draselný | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | E |
Dvojchroman amonný | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | E |
Dvojchroman sodný, anhydrát | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | E |
Dvojchroman sodný, dihydrát | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | E |
Chroman sodný | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |
Tetrakarbonyl niklu | 028-001-00-1 | 236-669-2 | 13463-39-3 | |
Fluorid kademnatý | 048-006-00-2 | 232-222-0 | 7790-79-6 | E |
Chlorid kademnatý | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 | E |
Síran kademnatý | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 | E |
Benzo[a]pyren | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 | |
1-brompropan Propylbromid n-propylbromid | 602-019-00-5 | 203-445-0 | 106-94-5 | |
1,2,3-trichlorpropan | 602-062-00-X | 202-486-1 | 96-18-4 | D |
Difenylether; oktabrom derivát | 602-094-00-4 | 251-087-9 | 32536-52-0 | |
2-methoxyethanol; methylglykol | 603-011-00-4 | 203-713-7 | 109-86-4 | |
2-ethoxyethanol; ethylglykol | 603-012-00-X | 203-804-1 | 110-80-5 | |
1,2-dimethoxyetan ethylenglykoldimethylether EGDME | 603-031-00-3 | 203-794-9 | 110-71-4 | |
2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol | 603-063-00-8 | 209-128-3 | 556-52-5 | E |
2-methoxypropan-1-ol | 603-106-00-0 | 216-455-5 | 1589-47-5 | |
Bis(2-methoxyethyl)ether | 603-139-00-0 | 203-924-4 | 111-96-6 | |
(R)-2,3-epoxypropan-1-ol | 603-143-00-2 | 404-660-4 | 57044-25-4 | E |
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan TEGDME; Triethylenglykoldimethylether; Triglym | 603-176-00-2 | 203-977-3 | 112-49-2 | |
4,4'-(4-methylpentan-2,2-diyl)difenol; 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)-4-methylpentan | 604-024-00-8 | 401-720-1 | 6807-17-6 | |
Tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd | 606-062-00-0 | 407-330-8 | 61571-06-0 | |
2-methoxyethyl-acetát; ethylenglykolmono-etheracetát | 607-036-00-1 | 203-772-9 | 110-49-6 | |
2-ethoxyethyl-acetát; ethylenglykolmonoethyl-etheracetát | 607-037-00-7 | 203-839-2 | 111-15-9 | |
2-ethylhexyl-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát | 607-203-00-9 | 279-452-8 | 80387-97-9 | |
bis(2-methoxyethyl)-ftalát | 607-228-00-5 | 204-212-6 | 117-82-8 | |
(2-methoxypropyl)-acetát | 607-251-00-0 | 274-724-2 | 70657-70-4 | |
Fluazifop-butyl (ISO); butyl-(RS)-2-(4-[5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}}fenoxy)propanoát | 607-304-00-8 | 274-125-6 | 69806-50-4 | |
Vinklozolin (ISO);3-(3,5-dichlorfenyl)-5-methyl-5-vinyloxazolidin-2,4-dion | 607-307-00-4 | 256-599-6 | 50471-44-8 | |
Methoxyoctová kyselina | 607-312-00-1 | 210-894-6 | 625-45-6 | E |
Bis(2-ethylhexyl)-ftalátDEHP | 607-317-00-9 | 204-211-0 | 117-81-7 | |
Dibutyl-ftalátDBP | 607-318-00-4 | 201-557-4 | 84-74-2 | |
(+/-)Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4- (6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}}propanoát | 607-373-00-4 | 414-200-4 | 119738-06-6 | E |
1,2-benzendikarboxylová kyselina, dipentylester, rozvětvená a lineární [1] n-pentyl-isopentylftalát [2] di-n-pentylftalát [3] Diisopentylftalát [4] | 607-426-00-1 | 284-032-2 [1]-[2] 205-017-9 [3]-[4] | 84777-06-0 [1]-[2] 131-18-0 [3] 42925-80-4 [4] | |
Benzylbutylftalát BBP | 607-430-00-3 | 201-622-7 | 85-68-7 | |
1,2-Benzendikarboxylová kyselina Rozvětvené a lineární alkylestery di-C7-11 | 607-480-00-6 | 271-084-6 | 68515-42-4 | |
Směs: 4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu disodného; 4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu trisodného | 607-487-00-4 | 402-660-9 | — | |
Dinokap (ISO) | 609-023-00-6 | 254-408-0 | 39300-45-3 | E |
Binapakryl; 2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-3,3-dimethylakrylát | 609-024-00-1 | 207-612-9 | 485-31-4 | |
Dinoseb; 6-sek-butyl-2,4-dinitrofenol | 609-025-00-7 | 201-861-7 | 88-85-7 | |
Dinoseb, soli a estery s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze | 609-026-00-2 | | | |
Dinoterb; 2-terc-butyl-4,6-dinitrofenol | 609-030-00-4 | 215-813-8 | 1420-07-1 | |
Dinoterb, soli a estery | 609-031-00-X | | | |
Nitrofen; (2,4-dichlorfenyl)(4-nitrofenyl)ether | 609-040-00-9 | 217-406-0 | 1836-75-5 | |
(Methyl-O,N,N-azoxy)methyl-acetát | 611-004-00-2 | 209-765-7 | 592-62-1 | |
2-[2-hydroxy-3-(2-chlorofenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one | 611-131-00-3 | 420-580-2 | — | |
Azafenidin | 611-140-00-2 | — | 68049-83-2 | |
Tridemorf (ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorfolin | 613-020-00-5 | 246-347-3 | 24602-86-6 | |
Ethylenthiomočovina; imidazolidin-2thion | 613-039-00-9 | 202-506-9 | 96-45-7 | |
Carbendazim (ISO) Methylbenzimidazol-2- ylkarbamát | 613-048-00-8 | 234-232-0 | 10605-21-7 | |
Benomyl (ISO) Methyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát | 613-049-00-3 | 241-775-7 | 17804-35-2 | |
Cykloheximid | 613-140-00-8 | 200-636-0 | 66-81-9 | |
Flumioxazin (ISO);N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6- | 613-166-00-X | — | 103361-09-7 | |
1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol | 613-175-00-9 | 406-850-2 | 106325-08-0 | |
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin | 613-191-00-6 | 421-150-7 | 143860-04-2 | |
Směs: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu; Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu | 613-199-00-X | 421-550-1 | — | |
N,N-dimethylformamid; dimethylformamid | 616-001-00-X | 200-679-5 | 68-12-2 | |
N,N-dimethylacetamid | 616-011-00-4 | 204-826-4 | 127-19-5 | E |
Formamid | 616-052-00-8 | 200-842-0 | 75-12-7 | |
N-methylacetamid | 616-053-00-3 | 201-182-6 | 79-16-3 | |
N-methylformamid | 616-056-00-X | 204-624-6 | 123-39-7 | E |
Dodatek 7
Zvláštní ustanovení o označování předmětů obsahujících azbest
1. Všechny předměty obsahující azbest nebo jejich obal musí být opatřeny označením definovaným takto:
a) označení odpovídající níže uvedenému vzoru musí být přinejmenším 5 cm vysoké (H) a 2,5 cm široké;
b) označení se skládá ze dvou částí:
- horní část (h1 = 40 % H) obsahuje bílé písmeno "a "na černém pozadí,
- dolní část (h2 = 60 % H) obsahuje standardní bílý nebo černý nápis na červeném pozadí, který musí být jasně čitelný;
c) pokud předmět obsahuje krocidolit, nahradí se slova "obsahuje azbest "použitá ve standardním textu slovy "obsahuje krocidolit / modrý azbest".
Členské státy mohou vyjmout z prvního pododstavce předměty určené k uvedení na trh na jejich území. Označení těchto předmětů však musí obsahovat slova "obsahuje azbest";
d) pokud je označení natištěno přímo na předmětech, postačí jedna barva kontrastující s barvou pozadí.
+++++ TIFF +++++
h1 = 40 % HaWhite ‘a’ on a black backgroundHWARNING CONTAINS ASBESTOSStandard wording in white and/or black on a red backgroundh2 = 60 % HBreathing asbestos dust is dangerous to healthFollow safety instructions
2. Označení uvedené v této příloze musí být umístěno v souladu s těmito pravidly:
a) na každém i nejmenším dodávaném dílu;
b) pokud předmět obsahuje součásti na bázi azbestu, postačí, aby označení bylo pouze na těchto součástech. Od označení může být upuštěno v případě, že malá velikost součásti nebo nevhodnost obalu neumožňuje umístění označení.
3. Označování balených předmětů obsahujících azbest
3.1 Na obalu balených předmětů obsahujících azbest musí být čitelné a neodstranitelné označení těmito údaji:
a) symbol a příslušné označení nebezpečnosti v souladu s touto přílohou;
b) bezpečnostní pokyny, které musí být zvoleny v souladu s údaji uvedenými v této příloze a v náležitém rozsahu pro určitý předmět.
Pokud jsou na obalu uvedeny doplňující informace o bezpečnosti, nesmějí odporovat údajům stanoveným v písmenech a) a b) nebo je zlehčovat.
3.2 Označování stanovené v bodu 3.1 se provádí pomocí:
- označení pevně připojeného k obalu nebo
- visačky bezpečně připojené k obalu nebo
- přímého natištění na obal.
3.3 Předměty obsahující azbest, které jsou zabalené pouze ve volném plastovém obalu nebo podobným způsobem, se považují za balené předměty a musí být označeny v souladu s bodem 3.2. Pokud jsou předměty odděleny od obalů a uvedeny na trh nezabalené, musí být každý, i nejmenší takto nabízený díl opatřen označením v souladu s bodem 3.1.
4. Označování nebalených předmětů obsahujících azbest
U nebalených předmětů obsahujících azbest se označení v souladu s bodem 3.1 provádí pomocí:
- označení pevně připojeného k předmětu obsahujícímu azbest,
- visačky pevně připojené k tomuto předmětu,
- přímého natištění na předmět,
nebo pokud výše uvedené možnosti nejsou z praktických důvodů možné, např. u předmětů omezených rozměrů, u předmětů s nevhodnými vlastnostmi nebo při určitých technických obtížích, provede se označení pomocí příbalového letáku v souladu s bodem 3.1.
5. Aniž jsou dotčeny předpisy Společenství o bezpečnosti a hygieně na pracovišti, je třeba označení připojené k předmětu, který může být v závislosti na použití dále zpracováván nebo dokončován, opatřit všemi náležitými bezpečnostními pokyny pro daný předmět, zejména následujícími:
- pokud je to možné, používejte venku nebo na dobře větratelném místě,
- přednostně používejte ruční nebo nízkorychlostní nástroje vybavené v případě potřeby zařízením na odsávání prachu. Při použití vysokorychlostních nástrojů by tyto nástroje měly být vždy vybaveny odsávacím zařízením,
- pokud je to možné, před řezáním nebo vrtáním navlhčete,
- prach navlhčete, uložte jej do dobře uzavřené nádoby a bezpečně zneškodněte.
6. Označení všech předmětů určených k použití v domácnosti, na které se nevztahuje bod 5 a z nichž se pravděpodobně budou během používání uvolňovat azbestová vlákna, musí v případě potřeby obsahovat následující bezpečnostní pokyn: "po opotřebení vyměnit".
7. Označení předmětů obsahujících azbest musí být uvedeno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu nebo států, na jejichž území jsou předměty uváděny na trh.
Dodatek 8
Bod 43 – Azobarviva
Seznam aromatických aminů
| Číslo CAS | Indexové číslo | Číslo ES | Sloučeniny |
1. | 92-67-1 | 612-072-00-6 | 202-177-1 | bifenyl-4-ylamin 4-aminobifenyl xenylamin |
2. | 92-87-5 | 612-042-00-2 | 202-199-1 | benzidin |
3. | 95-69-2 | | 202-441-6 | 4-chlor-o-toluidin |
4. | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 2-naftylamin |
5. | 97-56-3 | 611-006-00-3 | 202-591-2 | 2-methyl-4-(2- methylfenylazo) anilin o-aminoazotoluen 4-amino-3,2'-dimethylazobenzen 4-o-tolylazo-o-toluidin |
6. | 99-55-8 | | 202-765-8 | 5-nitro-o-toluidin |
7. | 106-47-8 | 612-137-00-9 | 203-401-0 | 4-chloranilin |
8. | 615-05-4 | | 210-406-1 | 4-methoxy-m-fenylendiamin |
9. | 101-77-9 | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 4,4'-methylendianilin 4,4'-diaminodifenylmethan |
10. | 91-94-1 | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 3,3'-dichlorbenzidin 3,3'-dichlorbifenyl-4,4'-ylendiamin |
11. | 119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | 3,3'-dimethoxybenzidin o-dianisidin |
12. | 119-93-7 | 612-041-00-7 | 204-358-0 | 3,3'-dimethylbenzidin 4,4'-bi-o-toluidin |
13. | 838-88-0 | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 4,4'-methylendi-o-toluidin |
14. | 120-71-8 | | 204-419-1 | 6-methoxy-m-toluidin p-kresidin |
15. | 101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin) 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin |
16. | 101-80-4 | | 202-977-0 | 4,4'-oxydianilin |
17. | 139-65-1 | | 205-370-9 | 4,4'-thiodianilin |
18. | 95-53-4 | 612-091-00-X | 202-429-0 | o-toluidin 2-methylanilin |
19. | 95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 4-methylbenzen-m-fenylendiamin |
20. | 137-17-7 | | 205-282-0 | 2,4,5-trimethylanilin |
21. | 90-04-0 | 612-035-00-4 | 201-963-1 | o-anisidin 2-methoxyanilin |
22. | 60-09-3 | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 4-amino azobenzen |
Dodatek 9
Bod 43 – Azobarviva
Seznam azobarviv
| Číslo CAS | Indexové číslo | Číslo ES | Sloučeniny |
1. | Není přiřazeno Složka 1: Č. CAS: 118685-33-9 C39H23ClCrN7O12S.2Na Složka 2: C46H30CrN10O20S2.3Na | 611-070-00-2 | 405-665-4 | Směs dinatrium (6-(4-anisidi no)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato) (1-(5-chlor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)chromanu(1-)s trinatrium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato) chromanem(1-) |
Dodatek 10
Bod 43 – Azobarviva
Seznam zkušebních metod
Evropský orgán pro normalizaci [] | Odkaz na normu a její název | Referenční dokument | Odkaz na nahrazenou normu |
CEN | Kůže – Chemické zkoušky – Stanovení určitých azobarviv v barvených kůžích | CEN ISO/TS 17234:2003 | ŽÁDNÝ |
CEN | Textilie – Metody pro stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakce | EN 14362-1:2003 | ŽÁDNÝ |
CEN | Textilie – Metody pro stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken | EN 14362-2:2003 | ŽÁDNÝ |
Citováné články:
CLANEK 60: Udělování povolení
CLANEK 67: Obecná ustanovení
CLANEK 68: Zavádění nových a změna stávajících omezení
CLANEK 69: Příprava návrhu
CLANEK 73: Rozhodnutí Komise
CLANEK 136: Přechodná opatření týkající se existujících látek
CLANEK 137: Přechodná opatření týkající se omezení
CLANEK 141: Vstup v platnost a použitelnost