PRILOHA XIII: KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
PRILOHA XIII: KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK
Tato příloha stanoví kritéria pro identifikaci
i) perzistentních, bioakumulativních a toxických látek (látek PBT) a
ii) vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních látek (látky vPvB).
Látka je identifikována jako látka PBT, pokud splňuje kritéria v oddílech 1.1, 1.2 a 1.3. Látka je identifikována jako látka vPvB, pokud splňuje kritéria v oddílech 2.1 a 2.2. Tato příloha se nevztahuje na anorganické látky, vztahuje se však na organokovové sloučeniny.
1. LÁTKY PBT
Látka PBT je látka, která splňuje všechna tři kritéria následujících oddílů.
1.1 Perzistence
Látka splňuje kritérium perzistence (P-), je-li
- poločas rozpadu v mořské vodě delší než 60 dnů nebo
- poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve vodě v ústí delší než 40 dnů nebo
- poločas rozpadu v mořském sedimentu delší než 180 dnů nebo
- poločas rozpadu ve sladkovodním sedimentu nebo v sedimentu ústí delší než 120 dnů nebo
- poločas rozpadu v půdě delší než 120 dnů.
Posouzení perzistence v životním prostředí se zakládá na dostupných údajích o poločasu rozpadu získaných za odpovídajících podmínek, které žadatel o registraci popíše.
1.2 Bioakumulace
Látka splňuje kritérium bioakumulace (B-), je-li
- biokoncentrační faktor (BCF) vyšší než 2000.
Posouzení bioakumulace se zakládá na naměřených údajích o biokoncentraci ve vodních druzích. Lze použít údaje o sladkovodních a mořských druzích.
1.3 Toxicita
Látka splňuje kritérium toxicity (T-), pokud
- dlouhodobá koncentrace, při které není pozorován žádný účinek (NOEC), je pro mořské nebo sladkovodní organismy nižší než 0,01 mg/l, nebo
- látka je klasifikována jako karcinogenní (kategorie 1 nebo 2), mutagenní (kategorie 1 nebo 2) nebo toxická pro reprodukci (kategorie 1, 2, nebo 3) nebo
- existují jiné důkazy chronické toxicity, které odpovídají klasifikacím: T, R 48 nebo Xn, R 48 podle směrnice 67/548/EHS.
2. LÁTKY vPvB
Látka vPvB je látka, která splňuje kritéria následujících oddílů.
2.1 Perzistence
Látka splňuje kritérium vysoké perzistence (vP-), je-li
- poločas rozpadu v mořské vodě, sladké vodě nebo vodě v ústí delší než 60 dnů nebo
- poločas rozpadu v mořském sedimentu, sladkovodním sedimentu nebo sedimentu ústí delší než 180 dnů nebo
- poločas rozpadu v půdě delší než 180 dnů.
2.2 Bioakumulace
Látka splňuje kritérium vysoké bioakumulace (vB-), je-li
- biokoncentrační faktor vyšší než 5000.
Citováné články:
CLANEK 14: Zpráva o chemické bezpečnosti a povinnost použít a doporučit opatření ke snížení rizika
CLANEK 31: Požadavky na bezpečnostní listy
CLANEK 57: Látky, které mají být zahrnuty do přílohy XIV
CLANEK 138: Přezkum
PRILOHA I: OBECNÁ USTANOVENÍ O POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI
PRILOHA II: POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ
PRILOHA III: KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI
PRILOHA XV: DOKUMENTACE