HLAVA-III: SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM
KAPITOLA-2: Pravidla pro nezavedené látky a žadatele o registraci zavedených látek, kteří je neregistrovali předběžně
CLANEK 26: Povinnost informovat se před podáním žádosti o registraci
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 26: Povinnost informovat se před podáním žádosti o registraci
1. Každý potenciální žadatel o registraci nezavedené látky nebo potenciální žadatel o registraci zavedené látky, který ji neregistroval předběžně v souladu s článkem 28, se informuje u agentury, zda pro stejnou látku již nebyla podána žádost o registraci. Společně s dotazem předloží agentuře veškeré tyto informace:
a) svou identifikaci podle oddílu 1 přílohy VI, kromě míst použití;
b) identifikaci látky podle oddílu 2 přílohy VI;
c) které požadavky na informace by od něho vyžadovaly provést nové studie zahrnující obratlovce;
d) které požadavky na informace by od něho vyžadovaly provést jiné nové studie.
2. Pokud stejná látka dosud nebyla registrována, uvědomí o tom agentura potenciálního žadatele o registraci.
3. Byla-li stejná látka registrována o méně než dvanáct let dříve, sdělí agentura potenciálnímu žadateli o registraci neprodleně jména a adresy předchozích žadatelů o registraci a informuje jej o jimi předložených příslušných souhrnech nebo podrobných souhrnech studií.
Studie zahrnující obratlovce se neopakují.
Agentura zároveň sdělí předchozím žadatelům o registraci jméno a adresu potenciálního žadatele o registraci. Dostupné studie jsou sdíleny s potenciálními žadateli o registraci v souladu s článkem 27.
4. Pokud dotaz týkající se stejné látky podá více potenciálních žadatelů o registraci, sdělí agentura neprodleně všem potenciálním žadatelům o registraci jméno a adresu ostatních potenciálních žadatelů o registraci.
Citováné články:
CLANEK 12: Informace předkládané v závislosti na množství
CLANEK 27: Sdílení existujících údajů v případě registrovaných látek