HLAVA-XII: INFORMACE
CLANEK 118: Přístup k informacím
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 118: Přístup k informacím
1. Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.
2. Za narušení ochrany obchodních zájmů dotčené osoby se obvykle považuje poskytnutí těchto informací:
a) podrobných údajů o úplném složení přípravku;
b) aniž by byl dotčen čl. 7 odst. 6 a čl. 64 odst. 2, přesného použití, funkce nebo aplikace látky či přípravku včetně informací o jeho přesném použití jako meziproduktu;
c) přesného množství látky nebo přípravku vyráběného nebo uváděného na trh;
d) vazeb mezi výrobcem nebo dovozcem a jeho distributory nebo následnými uživateli.
Je-li nutné přijmout naléhavá opatření pro ochranu lidského zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, například při mimořádných situacích, může agentura informace uvedené v tomto odstavci poskytnout.
3. Správní rada přijme do 1. června 2008 praktická pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 1049/2001, včetně opravných prostředků a prostředků nápravy dostupných po částečném nebo úplném zamítnutí požadavku na zachování důvěrnosti.
4. Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv podle článku 195 Smlouvy nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článku 230 Smlouvy.
Citováné články:
CLANEK 58: Zahrnutí látek do přílohy XIV
CLANEK 64: Postup pro rozhodnutí o povolení
CLANEK 69: Příprava návrhu
CLANEK 72: Postoupení stanoviska Komisi
CLANEK 77: Úkoly
CLANEK 120: Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi