HLAVA-XI: SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
CLANEK 115: Harmonizace klasifikací a označování
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 115: Harmonizace klasifikací a označování
1. Harmonizovaná klasifikace a označování na úrovni Společenství se od 1. června 2007 obvykle přidá do přílohy I směrnice 67/548/EHS pro klasifikaci látky jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorií 1, 2 nebo 3 nebo jako senzibilizátor dýchacích cest. Harmonizovanou klasifikaci a označování pro jiné účinky lze rovněž přidat do přílohy I směrnice 67/548/EHS, a to v jednotlivých případech a pokud se předloží odůvodnění potřeby opatření na úrovni Společenství. K tomuto účelu mohou příslušné orgány členských států předložit agentuře návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování podle přílohy XV.
2. Výbor pro posuzování rizik vydá stanovisko k návrhu, přičemž dotčeným osobám poskytne příležitost k podání připomínek. Agentura předloží toto stanovisko a případné připomínky Komisi, která přijme rozhodnutí v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 67/548/EHS.
Citováné články:
CLANEK 48: Kroky navazující na vyhodnocení látky