HLAVA-XII: INFORMACE
CLANEK 119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 119: Přístup veřejnosti prostřednictvím elektronických médií
1. Na internetu se v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. e) zdarma zveřejní tyto informace o látkách samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech, které má agentura k dispozici:
a) název v nomenklatuře IUPAC, pro nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EHS, aniž je dotčen odst. 2 písm. f) a g);
b) případně název látky uvedený v EINECS;
c) klasifikace a označení látky;
d) fyzikálně-chemické údaje týkající se látky a jejích cest a osudu v životním prostředí;
e) výsledek každé toxikologické a ekotoxikologické zkoušky;
f) odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), nebo odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC), podle přílohy I;
g) pokyny pro bezpečné použití v souladu s oddíly 4 a 5 přílohy VI;
h) analytické metody, jsou-li vyžadovány podle přílohy IX nebo X, které umožňují odhalit nebezpečnou látku při jejím úniku do životního prostředí a určit přímou expozici člověka.
2. Na internetu v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. e) zdarma zveřejní tyto informace o látkách samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech, kromě případů, kdy osoba předkládající informace předloží odůvodnění v souladu s čl. 10 písm. a) bodem xi) uvádějící, proč by toto zveřejnění mohlo poškodit obchodní zájmy žadatele o registraci nebo kterékoli jiné dotčené osoby, které agentura uzná za platné:
a) je-li to pro klasifikaci a označení látky zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace nečistot nebo přídatných látek, o nichž je známo, že jsou nebezpečné;
b) celkové množstevní rozmezí (tj. 1 až 10 tun, 10 až 100 tun, 100 až 1000 tun nebo více než 1000 tun), v jehož rámci je určitá látka registrována;
c) souhrny studií a podrobné souhrny studií týkající se informací uvedených v odst. 1 písm. d) a e);
d) informace jiné než informace uvedené odstavci 1, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu;
e) obchodní názvy látky;
f) název v nomenklatuře IUPAC pro nezavedené látky, které jsou nebezpečné ve smyslu směrnice 67/548/EHS na dobu šesti let;
g) název v nomenklatuře IUPAC pro nebezpečné látky ve smyslu směrnice 67/548/EHS, které se používají pouze pro jeden nebo více z těchto účelů:
i) jako meziprodukt,
ii) ve vědeckém výzkumu a vývoji,
iii) ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy.
Citováné články:
CLANEK 10: Informace předkládané pro obecné účely registrace
CLANEK 58: Zahrnutí látek do přílohy XIV
CLANEK 64: Postup pro rozhodnutí o povolení
CLANEK 77: Úkoly
CLANEK 114: Seznam klasifikací a označení