HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-1: Obecná povinnost registrace a požadavky na informace
CLANEK 14: Zpráva o chemické bezpečnosti a povinnost použít a doporučit opatření ke snížení rizika
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 14: Zpráva o chemické bezpečnosti a povinnost použít a doporučit opatření ke snížení rizika
1. Aniž je dotčen článek 4 směrnice 98/24/ES, posoudí se chemická bezpečnost a vyhotoví se zpráva o chemické bezpečnosti všech látek podléhajících registraci podle této kapitoly v množství 10 tun nebo větším za rok na žadatele o registraci.
Zpráva o chemické bezpečnosti doloží posouzení chemické bezpečnosti, které se provádí podle odstavců 2 až 7 a přílohy I, pro každou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku nebo v předmětu nebo pro skupinu látek.
2. Posouzení chemické bezpečnosti podle odstavce 1 není nutné provádět u látky, která je v přípravku přítomna v koncentraci nižší než nejnižší z těchto hodnot:
a) koncentrace, které se berou v úvahu, stanovené v tabulce v čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/45/ES;
b) koncentrační limity uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS;
c) koncentrační limity uvedené v části B přílohy II směrnice 1999/45/ES;
d) koncentrační limity uvedené v části B přílohy III směrnice 1999/45/ES;
e) koncentrační limity uvedené ve schváleném záznamu v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle hlavy XI tohoto nařízení;
f) 0,1 % hmotnostních, pokud látka splňuje kritéria podle přílohy XIII tohoto nařízení.
3. Posouzení chemické bezpečnosti látky zahrnuje tyto kroky:
a) posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví;
b) posouzení fyzikálně-chemické nebezpečnosti;
c) posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí;
d) posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek.
4. Pokud žadatel o registraci po provedení kroků podle odst. 3 písm. a) až d) dojde k závěru, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná látka podle směrnice 67/548/EHS nebo že se jedná o látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení chemické bezpečnosti tyto dodatečné kroky:
a) posouzení expozice včetně vytvoření scénářů expozice (nebo případně určení příslušných kategorií použití a expozice) a odhad expozice;
b) charakterizaci rizika.
Scénáře expozice (případně kategorie použití a expozice), posouzení expozice a charakterizace rizika zahrnují veškerá určená použití žadatele o registraci.
5. Zpráva o chemické bezpečnosti nemusí zahrnovat zvážení rizik pro lidské zdraví vyplývajících z těchto konečných použití:
a) v materiálech určených pro styk s potravinami v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (39);
b) v kosmetických prostředcích v oblasti působnosti směrnice 76/768/EHS.
6. Každý žadatel o registraci určí a uplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při posouzení chemické bezpečnosti a případně je doporučí v bezpečnostních listech, které dodává v souladu s článkem 31.
7. Každý žadatel o registraci, který je povinen provádět posouzení chemické bezpečnosti, uchovává zprávu o chemické bezpečnosti tak, aby byla k dispozici, a aktualizuje ji.

Citováné články:
CLANEK 10: Informace předkládané pro obecné účely registrace
CLANEK 31: Požadavky na bezpečnostní listy
CLANEK 37: Posouzení chemické bezpečnosti prováděné následnými uživateli a povinnost stanovit, použít a doporučit opatření ke snížení rizika
CLANEK 77: Úkoly
CLANEK XV: DOKUMENTACE